Kezdőlap

Kocsi Csergő Bálint (Kocs, 1647. aug.Hosszúpályi, 1698 után): ref. prédikátor és tanár. 1664-től 1670-ig a debreceni főisk.-n tanult. 1670-ben a munkácsi isk. ig.-ja. 1671-től Pápán iskolaig. 1674-ben a pozsonyi judícium delegatum elé idézték és a Wesselényi-féle összeesküvésben való állítólagos részvétele miatt gályarabságra ítélték. 1676-ban de Ruytcr holland tengernagy több lelkésztársával együtt kiszabadította. Svájcba ment, majd 1678-ban hazatért s újra Pápán tanárkodott. 1698-ban visszavonult Hosszúpályiba. Gályarabságának történetét megörökítő Narratio brevis de oppressione libertatis… c. művének kézirata az OSZK kézirattárában található. Első kiadása Utrecht, 1728. E szöveget fordította Bod Péter: Kősziklán épült ház ostroma (kiadta Szilágyi Sándor, Pest, 1866). Az ezekből a kiadásokból hiányzó X–XII. fejezetet kiadta Balogh Elemér (Magy. Prot. Egyháztört. Emlék I., Bp., 1902). A kézirat egy részét magyarra átdolgozva közli Szimonidesz Lajos (Magyar vértanúk nyomában, Pápa, 1944.). – Irod. Révész Kálmán: K. Cs. B. életéhez (Irod. tört. Közl. 1891); id. Harsányi István: Új adatok K. Cs. B eredeti kéziratos munkája történetéhez (Sárospataki L. 1911);  Harsányi István: K. Cs. B. eddig ismeretlen levelei és munkája (Sárospataki L. 1917). – Szi. Kőrös Endre: K. Cs. B (verses elbeszélés, Pápa, 1910); Rácz Kálmán: K. Cs. B. (regényes életrajz, Debrecen, 1933.)