Kezdőlap

Kovachich Márton György (Senkvic, 1744 nov. 9.Buda, 1821. dec. 1.): jogtörténész. A pesti egy.-et végezte, majd a nagyszombati egy.-en tanult filozófiát. 1765-ben Itáliába utazott, visszatérve jogot hallgatott, majd teológiát, 1772-ben Bécsben államtant és pénzügytant. 1774-től az Egyetemi Könyvtár tisztviselője. 1784-ben a kamarai levéltárban nyert alkalmazást, 1786–87-ben szerk. a felvilágosodás ügyét szolgáló Merkur von Ungarn… c. havi folyóiratot, amely az első hazai tudományos igényű hetilap volt. 1810–15 között fiával együtt bejárta az ország fontosabb levéltárait és rendszeres kutatásokat folytatott, elsősorban a jogtörténeti forrásanyagot gyűjtötte össze. Hatalmas kézirati gyűjteményét az OSZK őrzi. Megalapozta a m. jogtörténeti forráskutatást. Tervezetet készített a történelmi kutatás intézményes megszervezésére, egy történelmi tudós társaság alapítására és a forráskiadás módozataira. Művei forráskiadványok. F. m. Solennia inauguralia… (Pesthini, 1790); Vestigia comitiorum (Pesthini, 1790); Series chronologica diariorum (Budae, 1797); Scriptores rerum Hungaricorum minores (I–II. Budae, 1798); Supplementum ad Vestigia Comitiorum… (I–III. Budae, 1798-1801); Formulae solennes styli (Pesthini, 1799); Codex authenticus juris tavernicalis (Budae, 1803); Sammlung kleiner, noch ungedruckter Stücke (Buda, 1805); Planum egy tökélletes magyar bibliographia és Szókönyv iránt (Kovachich József Miklóssal, Pest, 1814); Codex juris decretalis ecclesiae Hungariae (I-II. Pesthini, 1815). – Irod. R. Windisch Éva: K. M. Gy. élete és munkássága (Bp., 1947); Kókay György: K. M. Gy. (Könyvtáros, 1961. 5. sz.)