Kezdőlap

Kumlik Emil (Pozsony, 1868. jún. 5.Bp., 1944. dec. 31.): könyvtáros, újságíró, író. Főisk. tanulmányait 1887-91-ben a pozsonyi jogakad.-n végezte, 1910-ben Kolozsvárott az államtudományok doktorává avatták. 1887-94-ben a Pozsonyvidéki Lapok, majd a Pozsonymegyei Közlöny, a Nyugatmagyarországi Híradó és a Westungarische Grenzbote c. lapok munkatársa, valamint több fővárosi lap rendes levelezője és néhány külföldi lap alkalmi tudósítója. 1894-1900 között a miniszterelnökség sajtóosztályánál tudósító, majd segédtitkár. 1900-14-ben Pozsony város könyvtárosa, 1914-19-ben a pozsonyi Erzsébet Tudományegy. könyvtárának ig.-ja, 1919-21-ben ismét Pozsony könyvtárosa. 1922-ben nyugalomba vonult. 1921-ben Pozsonyból Bp.-re költözött és ismét újságíró lett. 1923-25-ben a Dunaposta, majd a Pester Lloyd munkatársa és a Neues PesterJournal felelős szerk.-je. 1925-től a Pester Llyod külső munkatársa és a pozsonyi Híradó levelezője, egyidejűleg 1927-33-ban az MNM Könyvtárának tiszteletdíjas alkalmazottja volt. Nagyszámú művében különböző politikai, jogi és történeti kérdésekkel foglalkozott. Berczik Árpád és Herczeg Ferenc számos novelláját fordította németre. – F. m. Művészeti divatok (Pozsony, 1904); A „Pozsonyi Toldy-Kör” harmincéves története (Pozsony, 1905); A szabadságharcz pozsonyi vértanúi (Pozsony, 1905); Pozsony szabad királyi város közkönyvtárának címjegyzéke (I-IV.,Pozsony, 1906-10); Rómer Ferenc Flóris élete és működése (Pozsony, 1907); Képes pozsonyi kalauz (Pozsony, 1907); Adalékok a pozsonyi országgyűlések történetéhez, 1825-1848 (Pozsony, 1908); Helyi önkormányzat a magyarországi róm. kath. egyházban. A pozsonyi róm. kath. hitközség autonómiájának mibenléte, történeti alapja és szervezete (Pozsony, 1909); Laienautonomie der Pressburger röm. kath. Gemeinde (Pozsony, 1909); Dohnányi Frigyes 1843-1909. Egy magyar gyorsíró élete és munkássága (Bp., 1937).