Kezdőlap

Mády Zoltán, Hilscher (Bp., 1898. szept. 9.Bp., 1977. máj. 13.): nyelvész, irodalomtörténész, szociológus, a nyelvtudomány kandidátusa (1971). ~ Rezső jogász, szociálpolitikus öccse. 1916-ban érettségizett a Markó utcai főgimn.-ban. 1916-tól 1918-ig katona volt az I. világháború különböző harcterein. 1919-ben mint vöröskatona harcolt a románok ellen. Közben a bp.-i tudományegy. bölcsészkarán végezte a m.-latin szakot. 1921-ben tanári diplomát és bölcsészdoktorátust szerzett. Fő érdeklődési területe a kelta tudományok. Professzorának, Schmidt Józsefnek az egy.-ről való eltávolítása miatt nem maradt az egy.-en tanítani. 1920-tól 1924-ig bp.-i polgári isk. tanár. 1924-25-ben a műegy. közgazdasági karának szociálpolitikai intézetében a közművelődési osztály vezetője. 1925-től 1945-ig tanár a bp.-i Márvány utcai Felsőkereskedelmi Isk.-ban. Ugyanebben az időben, 1936-tól 1944-ig a bp.-i egy. bölcsészkarán népi társadalomrajz mb. előadója, és 1936-tól az Orsz. Táj- és Néprajzkutató Intézetben a szociológiai csoport vezetője. Több néprajzi kutatótábort szervezett: Kemse, Sárpilis, Rábcakapi, Magyarnemege 1942-ben; ezek tagjai voltak: Gábriel András, Kicsi Sándor, Köpeczi Béla, Zimányi Tibor stb. 1945-46-ban a bp.-i középisk. tanárképző intézetben a társadalomtudomány előadója. 1946-tól 1949-ig a Békés vm.-be kihelyezett bp.-i gyermekek felügyelője. 1949-től 1961-ig, nyugalomba vonulásáig tanár a bp.-i Rákóczi Ferenc Gimn.-ban. Az isk. oktatói-nevelői tevékenységen túl az egész m. ifjúság lelki-szellemi formálását is feladatának tekintette. Ezért dolgozott a cserkészetben, s lett főmunkatársa a cserkész férfiak folyóiratának, a Fiatal Magyarországnak; évtizedekig vállalta a Pro Christo Diákszövetség bp.-i Hársfa utcai Diákok Házának igazgatását. Ezért szorgalmazta a finn típusú népfőisk.-k megszervezését, s nem kis része volt a nagyhírű nagytarcsai ev. népfőisk. létrehozásában 1938-ban. Az ev. egyház hitre juttatása érdekében indította el 1931-ben az „Ima és szolgálat” baráti mozgalmat. 1958-tól mb. előadó, 1972-től haláláig c. egy.-i docens a bp.-i egy. bölcsészettudományi karán az indoeurópai nyelvészeti tanszéken, ahol a kelta nyelvészeti és irodalmi és óír nyelvészeti speciális kollégiumokat vezette. Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő Világirodalmi lexikon kelta anyagát szerk. és részben írta. Vezető tisztséget töltött be az ev. egyházban is: 1948-52-ben a dunáninnei, 1957-ben az É-i kerület felügyelője. – F. m. Elsüllyedt falu a Dunántúlon (Bp., 1936); A népfőiskolai mozgalom útja (Bp., 1942); Tanulmányok egy sárközi falu társadalmáról (Bp., 1942); Országos ifjúsági táj- és népkutatás (Bp., 1943); Íme mindent újjá teszek (Bp., 1945); Ifjabb Teleki Mihály naplója (Bp., 1960); A kelta filológia dublini iskolájának tevékenységéről (Antik tanulmányok, VIII, Bp., 1961); Schmidt József élete (Antik tanulmányok, X-XI, Bp., 1963-64).– Irod. Mády Rezső-Csepregi Béla-Görög Tibor-Veöreös Imre: M. Z. sokoldalú arcképe (Diakonia, 1991. 2. sz.); Herényi István: Az evangélikus egyház az egyháztörténet tükrében 1945-1990 (Velem, 1991).