Kezdőlap

Maksay Albert (Sopron, 1897. jún. 7.Kolozsvár, 1971. jún. 22.): író, költő, műfordító, református teológiai tanár. A kolozsvári tudományegy. orvostanhallgatója, majd beiratkozott a kolozsvári ref. teológiára (1920–22). Tanulmányútra ment az USA-ba (1923–25). Bibliai tanulmányok mellett görög, héber nyelvvel is foglalkozott. A chicagói egy. bölcsészettudományi karán folytatott arab és egyiptomi tanulmányokat, Louisville-ben teológiai baccalaureatusi fokozatot (1924), a Westend Theol. Seminaryban magisteri címet szerzett (1925). Kolozsvárott teológiai magántanárrá képesítették (1926), a debreceni tudományegy.-en doktorrá avatták (1948). H, tanár (1926–28), majd nyugdíjazásáig ny. r. tanár a kolozsvári ref. teológia újszövetségi tanszékén (1928–59). Részt vett a kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Prot. Theológiai Intézet megszervezésében (1949), annak első rektora s a ref. tagozat dékánja volt. Számos költeménye, műfordítása, elbeszélése, irodalmi, képzőművészeti tanulmánya jelent meg. A kolozsvári Erdélyi Szemle (1928–44), a Református Szemle, a Pásztortűz (1921–44), az Erdélyi Helikon (1928–44) folyóirat munkatársa és irodalmi csoportjának tagja. Szerk. a Református család c. belmissziós lapot. Műfordításait – túlnyomórészt angol és amerikai költőktől – műgond jellemzi. 1946-tól tagja volt a romániai írószövetségnek. – F. m. A csend dalai (versek, Torda, 1927); Kőrösi Csoma Sándor tibettudományi munkássága nyelvészeti és vallástudományi szempontból (Kolozsvár, 1935); Idegen partok (amerikai útiképek, Kolozsvár, 1935). – Irod. Dávid Gyula: Búcsúbeszéd dr. M. A. theológiai professzor temetésén (Ref. Szle, 1971. 4. sz.); Adorján József: M. A. (Ref. Egyház, 1971. 12. sz.).