Kezdőlap

Márton Gyula (Nagymon, 1916. dec. 27.Kolozsvár, 1976. ápr. 4.): romániai magyar nyelvész, egyetemi tanár. Szilágysági földműves szülők gyermeke. 1936-tól a kolozsvári tudományegy. m.–román–esztétika szakos hallgatója, ekkor kezdte szülőfaluja környékének helyneveit és nyelvjárását gyűjteni. 1942-ben doktorált. Gálffy Mózessel végezte Kolozsvár környékén az első m. nyelvföldrajzi gyűjtést az 1940-es évek elején. 1945 után középisk. tanár, majd egy.-i előadótanár a kolozsvári Bolyai Egy.-en; a m. nyelvtudományi tanszék vezetője két évtizedig, dékán, majd rektorhelyettes. Évtizedekig szervezte a romániai m. nyelvjárási, nyelvföldrajzi kutatásokat. Az 1950-es évektől főleg a csángók nyelvének kutatásával foglalkozott. Gyűjtötte az anyagot tanítványaival együtt egy erdélyi m. személynévtár elkészítéséhez. Tagja volt a Magy. Nyelvtudományi Társ.-nak, a nemzetközi Finnugor Társ.-nak, évekig irányította a romániai Filológiai Társ. munkáját. – F. m. A nagymoni népnyelv igetövei és igealakjai (Kolozsvár, 1942); A román nyelvatlasz első három kötetének magyar eredetű anyaga (Kolozsvár, 1942); A román nyelvatlasz munkálatok története és módszere (Kolozsvár, 1943); Ördöngös-füzes helynevei (Kolozsvár, 1944); Huszonöt lap „Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképé”-ből (Gálffy Mózessel és Szabó T. Attilával, Kolozsvár, 1944); A zilahi fazekasmesterség (Kolozsvár, 1948); Írjunk, beszéljünk helyesen (Bukarest, 1952); Két tanulmány a keleti magyar nyelvjárások köréből (Bp., 1956); Magyar nyelvjárástan (Kolozsvár, 1959, 1970); A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai (Bp., 1962); Tájszók Kalotaszegről és környékéről (Gálffy Mózessel, Cluj, 1965); A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai (Bukarest, 1972); A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai (Péntek Jánossal, Vöő Istvánnal, Bukarest, 1977). – Irod. Péntek János: M. Gy. (Korunk, 1976. 6. sz.); Imre Samu: M. Gy. (Magy. Nyelvőr, 1976. 3. sz.).