Kezdőlap

Medgyesi Pál (Aranyosmedgyes, 1604Sárospatak, 1663): ref. pap, író, a magyar puritánusok egyik vezéralakja. Tanult Bártfán, Debrecenben, Oderafrankfurtban, Leidenben, Cambridge-ben: 1631-től a debreceni kollégium tanára, 1633-tól 1636-ig Szinyérváralján, 1637-ben Munkácson, 1638-ig Nagyváradon pap. I. Rákóczi Györgynek udvari papja, tolmácsa, kiáltványainak fordítója, s többször követe is volt. 1650-től 1651-ig Nagybanyán pap. 1652-től Sárospatakon Lorántffy Zsuzsanna udvari papja, 1660-tól haláláig sárospataki pap. Írói munkássága a puritanizmus eszméinek terjesztését szolgálta. A presbitériumok követelésével az egyházigazgatásban helyet kívánt biztosítani a parasztságnak. Prédikációi mondanivalójuk miatt korukban, kortörténeti jellegzetességük miatt máig érdekesek. – F. m. Szent Ágoston vallása… (Debrecen, 1632); Praxis pietantis (Debrecen, 1636, Bp., 1936); Hét napoki együttbeszélgetések (Debrecen, 1637); Lelki ábécé… (Gyulafehérvár, 1645); Égő szövetnek… (Gyulafehérvár, 1645); Dialogus politico-ecclesiasticus… (Bártfa; 1650); Erdély s egész Magyar nép…Hármas Jajja… (Sárospatak, 1653). – Irod. Császár Károly: M. P. élete és működése (Bp., 1911); Esze Tamás: A magyar praxis pietatis (Bp., 1963); Herepei János: Adattár a XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (I., Bp., Szeged, 1965).