Kezdőlap

Melius Juhász Péter (Horhi, 1532Debrecen, 1572. dec. 25.): egyházi író, hitvitázó. 1556-ban Wittenbergben tanult, 1558-tól debreceni prédikátor, 1561 végétől haláláig debreceni ref. püspök. Ő szervezte meg a mo.-i ref. egyházat, következetesen harcolt a reformáció radikálisabb irányzatai, különösen az antitrinitáriusok ellen. Több ízben vitázott Dávid Ferenccel, 1569-ben Nagyváradon, János Zsigmond erdélyi fejedelem jelenlétében. Nagyarányú irodalmi tevékenységet fejtett ki: számos hitvitázó munkát, prédikációs kötetet adott ki, több hittételt fejtegető-magyarázó éneket írt, részleteket fordított a Bibliából. Az első m. nyelvű botanikai, gazdasági és orvostudományi munka szerzője, ebben közli az első adatokat Mo. (Debrecen környéke) flórájához. Könyve lényegében német Kräuterbuchok (főleg Lonicérus) átültetése m.-ra, de elsőnek sorol fel m. növényneveket. – F. m. Magyar prédikációk (Debrecen, 1563); Herbárium. Az fáknak és füveknek nevekről… (Kolozsvár, 1578); Verses munkái (Szilády Áron – Dézsi Lajos kiadásában: Régi Magy. Költők Tára VII., Bp., 1912 – 1926).- Irod. Zoványi Jenő: M. P. ifjúkora (Tanulmányok a magyar protestáns egyház és irodalom történetéből, Bp., 1887); Novák Béla: M. P. élete és munkái (Bp., 1899); Czakó Gyula: M. J. P. élete (Debrecen, 1904); Borbély István: M. J. P. (Irod. tört. 1913); Rapaics Raymund: A magyarság virágai (Bp., 1932); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Révész Imre: Debrecen lelki válsága 1561 – 1571 (Bp., 1936); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953); Bán Imre: M. J. P. (Communicationes ex Bibliotheca Hist. Med. Hung. 1962. 23. sz.); Halmai János: M. J. P. (Orv. Hetil. 1963. 2. sz.)