Kezdőlap

Melotai Nyilas István, Milotai (Milota, 1571Gyulafehérvár, 1623): ref. püspök, egyházi író. Tanulmányait Debrecenben és a heidelbergi egy.-en végezte. 1603-tól debreceni tanár, 1605-től nagykárolyi, 1607- től szatmári lelkész volt, 1611-től esperes, 1614-ben a tiszántúli egyházkerület püspökévé választották. 1618-tól, lemondásától Bethlen Gábor udvari prédikátora. Munkálkodott a protestáns oktatásügy fejlesztésén, nagyobb alapítványt tett diákok taníttatása érdekében. Teológiai munkássága ortodox ref. szellemű, főleg az unitáriusok ellen irányult, de rávilágít Bethlen Gábor művelődéspolitikai és abszolutisztikus elméletére is. – F. m. Az mennyei tudomány… (Debrecen, 1617); Sz. Dávidnak huzadik Soltaranak… magyarázattya… (Kassa, 1620); Speculum Trinitatis… (Debrecen, 1622). – Irod. Kiss Kálmán: A szathmári ref. egyházmegye története (Kecskemét, 1878); Görömbei Péter: A nagykállói ref. egyház története (Sárospatak, 1882).