Kezdőlap

Miskolczi Csulyak István (Tolcsva, 1575. okt.Liszka, 1645. dec. vége, temetése 1646. jan. 4.): ref. lelkész, költő. 1595-től 1598-ig a bodrogkeresztúri ref. isk -ban tanított. Ezután két évig a sárospataki kollégiumban folytatta teológiai tanulmányait. Mint br. Thököly Miklós nevelője ment 1601-ben külföldi tanulmányútra Görlitzbe és Heidelbergbe. 1607-ben tért haza és a tarcali isk. rektora lett. 1608-ban Rákóczi Zsigmond meghívta Szerencsre ref. lelkésznek, itt működött 1612-ig, innen Miskolcra, majd 1616-ban Liszkára került, ahol haláláig lelkészkedett. 1629-től a zempléni egyházmegye esperesévé választotta. Fennmaradtak latin és m. nyelven írt alkalmi versei, egyházi beszédei, levelei esperesi egyházlátogatási jegyzőkönyvei, latin nyelven írt önéletrajza és könyvtárjegyzéke. Mint a ref. ortodoxia képviselője szemben állt a haladó puritánuspresbiteriánus mozgalommal. Egyházlátogatási jegyzőkönyveit kiadta Zoványi Jenő (Tört. Tár, 1906, 1909); Naplóját, levelezőkönyvét, beszédeit: Zsinka Ferenc és Zoványi Jenő (Magy. Prot. Egyháztört. Adattár, 11 – 13. Bp., 1927 – 1929). Versei megjelentek Klaniczay Tibor gondozásában és tanulmányával (Régi Magy. Költők Tára, XVII. sz. 2. Bp., 1962). – Irod. Harsányi István: M. Cs. I. élete és munkái (Theol. Szle, 1926).