Kezdőlap

Módis László (Szatmárnémeti, 1903. dec. 9.Debrecen, 1972. ápr. 14.): könyvtáros, református teológiai tanár. Teológiát a debreceni tudományegy. hittudományi karán (1924–28) és Bécsben (1929–30) tanult, majd a bécsi és a bp.-i tudományegy.-en hallgatott sémi filológiát (1931–32). Debrecenben az ószövetségi szakból a teológia doktorává avatták (1932). Segédlelkész Debrecenben, Vésztőn, Bp.-en, újra Debrecenben (1927–35). Közben a losonci ref. teológiai szemináriumban három–három hónapos tanfolyamon ószövetségi tárgyakat adott elő (1929). Tanítványai számára héber nyelvtant adott ki (1933). Vallásoktató lelkész Debrecenben (1935–45), majd a Vallás-és Közoktatásügyi Min. osztálytanácsosa (1945–50). 1950-től a debreceni Egy.-i Könyvtár h. ig.-ja. 1959-től a Debreceni Teológiai Ak. ószövetségi tanszékének vezető tanára, emellett 1961-től a Nagykönyvtár és a levéltár ig.-ja, a Kollégium főig.-ja. Az Orsz. Ref. Gyűjteményi Tanács egyik vezetője volt. Jelentős munkát végzett mint bibliográfus és mint szerk.: a Theologiai Szemle főmunkatársa és szerk.-je (1941–44), a Lelkészegyesület szerk.-je (1936), a Csikesz Sándor emlékkönyvek (I–IV., 1940-43) sajtó alá rendezője volt. – F. m. A tiszántúli bibliográfia s általában a tájbibliográfia kérdései (Debrecen, 1955); A debreceni Ref. Kollégium és Nagytemplom (Bp., 1966). – Irod. Börzsönyi József: A Debreceni kollégium szellemi örökségének hű sáfára – Dr. M. L. emlékezete (műveinek bibliográfiájával, Ref. Egyház, 1972).