Kezdőlap

Pilder Mária (Diósgyőr, 1888. márc. 2.Bp., 1966. jan. eleje): tanítónő, református diakonissza intézeti tanár. Isk.-it Diósgyőrben és Bp.-en végezte. 1909-ben felső nép- és polgári isk.-i tanítónői oklevelet szerzett magyar-német nyelv és történettudomány oktatására, amivel párhuzamosan megszerezte a tornatanítónői oklevelet is. 1911-től 1919-ig fővárosi polgári isk.-i tanító, 1913-tól vallásoktatást is végzett. 1920-tól a kolozsvári leányközépisk. tanára. 1923. szept.-től a nagyenyedi ref. tanítóképző r. tanára, 1924. szept. 1-től ig.-ja és az internátus vezetője. Ugyanakkor az erdélyi ref. egyházkerület női belmissziói munkáinak felügyelője, utazótitkára, 1933-tól a diakonissza intézetének h. ig.-ja. 1935-től ig.-ja, tanára. 1929-től 4 éven át Maksay Alberttel szerk. a Református Család c. havilapot. 1944. jan. 1-jétől az Orsz. Ref. Nőszövetség titkára Bp.-en, 1950-től ref. konventi missziói munkás, 1952-től a Ráday Könyvtár munkatársa, 1953. szept.-től 1957. jún.-ig a bp.-i teológiai ak.-n az ökumenika tanszék h. tanára. 1956. ápr.-ában az Egyházak Ökumenikus Tanácsa Hit és Egyházszervezet albizottsága tagjai közé választotta. Több egyházi mű fordítója és összeállítója. – F. m. Szász Ágnes naplója (r., Bp., 1918); Zengő aranyhárfa (elb., Bp., 1919); Vasárnapi iskolai tanítások (Makkai Sándorral, Imre Lajossal, I-VI. kötet, Torda, 1924-1927); Kutter Hermann: Pál apostol (Cluj-Kolozsvár, 1926); Amy Carmichael: Mimóza. Egy indiai leány története (Cluj-Kolozsvár, 1927); Református Keresztyén Hitvallás (Cluj-Kolozsvár, 1939); A Református Nőszövetség munkarendje és ügyrendje (Bp., 1947); „Az Úr szolgálóleánya” (válogatott művei, Bp., 1988). – Irod. Kádár Imre: Búcsúztató (Reformátusok Lapja, 1966. jan. 23.); Bodoky Richárd: P. M. (Theológiai Szle, 1966. 1-2. sz.); Bottyán János: P. M. (Református Egyház, 1966).