Kezdőlap

Sólyom Jenő (Kolozsvár, 1904. júl. 25.Bp., 1976. dec. 24.): evangélikus lelkész, egyetemi tanár. A teológiát Bp.-en, Sopronban és Bázelben végezte (1926). 1927-től Kiskőrösön és Bp.-en segédlelkész; 1928-tól 1931-ig ösztöndíjas kutató Erlangenben (Németo.) és Bp.-en. 1931-től 1938-ig a bp.-i Fasori Ev. Gimn. vallástanára volt. Közben a pécsi Erzsébet Tudományegy. soproni Ev. Hittudományi Karán egyháztörténetből teológiai doktorátust szerzett (1933). Ugyanitt 1938-ban az egyházjogi és m. prot. egyháztörténeti tanszéken rk., majd 1941-ben ny. r. tanár lett. 1950-től az Ev. Teológiai Ak.-n Sopronban, utóbb Bp.-en nyugdíjazásáig (1958) az egyháztörténet professzora, 1951–52-ben dékán. 1959-től az Ev. Orsz. Levéltárban tudományos munkatárs, majd a levéltár vezetője. Főtitkára volt a Magyar Luther Társaságnak, választmányi tagja a Magy. Protestáns Irodalmi Társ.-nak, 1935-től 1939-ig a Keresztyén Igazság c. folyóirat társszerk.-je. Főként a 16. sz.-i reformációval kapcsolatos kutatásai jelentősek. Számos cikke és tanulmánya jelent meg egyházi lapokban, az Irodalomtört. Közl. és a Magy. Könyvszemle c. folyóiratokban, valamint német és angol nyelvű gyűjteményes művekben. – F. m. Luther és Magyarország (Bp., 1933); Az egyház története (I–II., tankönyv, Wiczián Dezsővel; Győr, 1942); Hazai egyháztörténelem (tankönyv, Bp., 1957). – Irod. Fabiny Tibor: Köszöntjük S. J.-t (Ev. Élet, 1974. 37. sz.); Fabiny Tibor: Búcsúzunk S. J.-től (Ev. Élet, 1977. 3. sz.); Kovács József László: S. J. (Irod. tört. Közl., 1978. 2. sz.); Fabiny Tibor: In memoriam S. J. (Luther Jahrbuch, 1978).