Kezdőlap

Szántó István, Arator (Devecser, 1540Olmütz, 1612. júl. 3.): jezsuita paptanár, író. Apját korán elveszítette. Anyját, két nővérét és testvéröccsét 1555 körül portyázó törökök rabságba vitték, hol nyomuk veszett. ~t Galgócra menekült anyai nagybátyja nevelte. 1560-ban Nyitrán papnövendék volt. Bornemissza Pál püspök Rómába a Collegium Germanicumba küldte. 1561-ben belépett a jezsuita rendbe. 1565-ben megszerezte a magister philosophiae fokozatot. 1565-ben Nagyszombatban, 1566-ban Grazban, 1567- től Bécsben tanított. 1575-től római m. gyóntató. Szorgalmazására alapította Rómában XIII. Gergely pápa 1578-ban a m. papok nevelésére a máig is fennálló Collegium Hungaricumot, melyet ~ ellenkezése elienére 1580-ban a német kollégiummal egyesített. Báthori István lengyel királlyá választását a pápai udvarral elismertette. 1580 tól Kolozsvárt, 1584-től Nagyváradon működött. A serdülő Pázmdáy Pétert áttérítette a r. k. vallásra és megnyerte a jezsuita rend számára. 1587-től Gyulafehérvárt volt lelkész. A jezsuiták Erdélyből való kiűzetése után 1589-ben Vágsellyén, 1590-től Znióváralján, 1592-től Bécsben működött. 1601-től újból Znióváralján tevékenykedett. 1605-ben Bocskai hajdúi elől Olmützbe menekült s többé nem is tért vissza. Munkáinak jó része már kéziratban elveszett. Confutatio Alcorani c. latin nyelvű könyvében az iszlám vallás ellen írt (Olomucii, 1611. Kézirata a bécsi udvari könyvtárban van). Ótestamentum fordítása Káldi György fordításának kiadásával fölöslegessé vált, kézirata elveszett. – F. m. Erdélyi jezsuiták levelezése (I – II., Kiadta Veress Endre, Bp., 1911 – 13); Szántó Arator István jezsuita szerzetes iratai (Sajtó alá rendezte Szittyay Dénes. Nem jelent meg, kefelevonata az MTA kézirattárában, 1950); Documenta Romana Historiae Societatis Jesu in regnis olim Corona Hungarica unitis (1550 – 1580) (I – II., Kiadta Lukács László és Polgár László, Róma, 1959 – 1965). – Irod. Fraknói Vilmos: Egy magyar jezsuita a 16. sz.-ban… (Bp., 1887); Timár Kálmán: Sz. I. irodalmi tervei (Irod. tört. Közl. 1930).