Kezdőlap

Sziklay László (Kassa, 1912. jan. 9.Bp., 1987. jún. 15.): irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora (1972). ~ Ferenc fia. Egy.-i tanulmányait mint az Eötvös Kollégium tagja a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en 1930-1934-ben végezte, ahol 1934-ben m.-francia-szlovák szakos középiskolai tanári oklevelet és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1934-től a nyíregyházi Kossuth Lajos Gimnázium tanára. 1939-1944-ben a debreceni Tisza István Tudományegy. meghívott előadója, majd h. tanára. 1941-1944-ben Kassán, 1945-1946-ban Bp.-en kereskedelmi főiskolai tanársegéd. 1946-1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban előadó, 1949-1955-ben a Budapesti Pedagógiai Főiskola szlovák tanszékének vezető tanára és a bp.-i Eötvös Loránd Tudományegy. meghívott előadója. 1955-től 1969-ig a Szegedi Pedagógiai (Tanárképző) Főiskola tanszékvezető tanára. 1956-tól az MTA Irodalomtudományi Int.-ben tudományos munkatárs, 1968-tól főmunkatárs, 1979-ben történt nyugalomba vonulása után tudományos tanácsadó volt. A szegedi tudományegy. c. egy.-i tanára. 1955-ben az irodalomtudomány kandidátusa lett. Fő kutatási területei: kelet-európai összehasonlító irodalomtörténet, szlovák-, lengyel- és délszláv-m. irodalmi kapcsolatok, az összehasonlító irodalom módszerei, irodalomelméleti kérdések. 1966-ban Akadémiai Díjat kapott. – F. m. Nyolc év mesél (versek, többekkel, Kassa, 1929); Hviezdoslav (Bp., 1939); A szlovák irodalom (Bp., 1942); Launer István. Egy 1848-as szlovák röpirat szerzője (Bp., 1948); A századvég ellenzéki irodalmának történetéből (Gáspár Imre 1854-1910) (Bp., 1955); A szlovák irodalom története (Bp., 1962); A kelet-európai összehasonlító irodalomtörténetírás néhány elvi kérdéséről (Bp., 1962); Az ifjú Hviezdoslav (Bp., 1965); Adam Mickiewicz (Bp., 1968); Szomszédainkról. A kelet-európai irodalom kérdéseiről (Bp., 1974); Visszhangok (tanulmányok, elemzések, értékelések, Pozsony, 1977); Együttélés és többnyelvűség az irodalomban (Bp., 1987). – Irod. Kiss Gy. Csaba: A közvetítő felelőssége. A 75 éves Sz. L.-t köszöntve (Jelenkor, 1987. 5. sz.); Fried István: L. Sz. (Stud. Slav. Acad. Sci. Hung. 1987. 1-4. sz.); Margócsy József Sz. L. (Pedagógiai Műhely, 1987); Sőtér István: Sz. L. (Helikon, 1987. 1-3. sz.).