Kezdőlap

Szinnyei József (Komárom, 1830. márc. 18.Bp., 1913: aug. 9.): bibliográfus, az MTA l. tagja (1899), a modern magyar tudományos biográfia és bibliográfiai irodalom megteremtője, az OSZK hírlaptárának megalapítója és első rendszeres tovább fejlesztője. ~ Ferenc apja. 1845 – 46-ban a pesti egy.-en, 1846 – 48-ban a győri ak.-n tanult. 1848 őszén Komáromban beállt honvédnek, részt vett a vár védelmében s főhadnagyi rangot ért el. 1849 – 55 között sógorának, Beöthy Zsigmondnak ügyvédi irodájában dolgozott Komáromban. 1854-ben Pozsonyba költözött, ott 1855 – 64-ben Samarjay Károly ügyvédi irodájában dolgozott. 1864-től Pozsonyban, 1869-től Pesten banktisztviselő, 1872-től a bp.-i Egyetemi Könyvtár tisztviselője, 1875 – 88-ban első őre. 1884-től kezdve a kormány megbízásából az orsz. hírlapkönyvtár szervezésével foglalkozott, melynek eszméjét is ő vetette fel. 1888-tól az OSZK hírlapkönyvtárának őre, 1901-től ig.-őre, 1910-től múzeumi osztályig. A korabeli folyóiratokban számos bibliográfiai közleménye jelent meg. Évenként összeállította a Mo -on megjelenő hírlapok címjegyzékét, amely a Vasárnapi Újságban (1873 – 94), majd a Magyar Könyvszemlében (1895 – 1913) jelent meg. 60 kötetnyi naplója kéziratban maradt fenn. Írói életrajzgyűjteménye az 1900-as évekig élt szerzők életrajzához és munkásságához ma is nélkülözhetetlen, alapvető forrásmunka. Emellett igen jelentősek folyóirat-repertórium kötetei. Tiszteletbeli tagja volt a Petőfi Társnak. – F. m. Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma (I – III., Bp., 1874, 1876, 1885); Hírlapirodalmunk 1848 - 49-ben (Bp.; 1877); Komárom 1848 – 49-ben (Naplójegyzetek, Bp., 1887); Timár-ház (Naplójegyzetek, Komárom, 1889 – 1907); Magyar írók élete és munkái (I – XIV., Bp., 1890 – 1914); Az első magyar bibliographus Sándor István (Bp., 1901); Bach-korszak 1849 -Si (Naplójegyzetek, Komárom, 1909). – Irod. Abafi Lajos: Id. Sz. J. (Bp., 1881); Pintér Jenő: Id. Sz. J. emlékezete (Bp., 1914); Vértesy Miklós: Sz. J. és Horváth Árpád (Bp., 1962); Kondor Viktória: Id. Sz. J. (Magy. Sajtó, 1965. 2. sz.); Kozocsa Sándor: Adatok id. Sz. J. életéhez (Magy. Könyvszle, 1964. 1. sz.); Mader Béla: Az irodalomtörténet tanulmányozásának legfontosabb könyvészeti segédeszközei (Szeged, 1974).