Kezdőlap

Thébusz János (Lest, 1837. máj. 4.Zólyom, 1900, jún.): ev. lelkész, pedagógus. A teológiát Sopronban végezte. 1859-ben külföldre ment és a hallei egy:-en bölcsészetet és filológiát hallgatott. Hazatérése után előbb nevelő volt, aztán Zólyomban lelkésszé, majd esperessé választották. A pánszlávizmus elleni harc címén fellépő reakciós soviniszta mozgalom egyik legbuzgóbb szervezője volt. – F. m. Protestantizmus és pánszlávizmus (Bp., 1882); A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1891 – 94-iki országos zsinatának tőrténete (Bp., 1895).