Kezdőlap

Tóth Zoltán, I. Tóth (Versec, 1911. aug. 11.Bp., 1956. okt. 25.): történész, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1954), Kossuth-díjas (1952). Kolozsváron teológiai és bölcsészeti tanulmányokat folytatott. 1933-ban nyert történelem-földrajz szakos tanári oklevelet, majd két évig a párizsi Sorbonne-on volt ösztöndíjas. Ezt követően a szatmári gimn.-ban tanított, majd 1941-től az Erdélyi Tudományos Intézetben (1942-től Teleki Pál Tudományos Intézet, utóbb Keleteurópai Tudományos Intézet), majd az MTA Történettudományi Intézetében tudományos munkatárs, ill. osztályvezető. 1953-tól a népi demokratikus országok története tanszék vezetője az ELTE-n, 1955-ben a Magy. Történelmi Társulat alelnöke lett. Az 1956-os forradalom alatt 1956. okt. 25-én egy delegációt vezetett a Akadémiai pártközpontba. A Parlamentnél folyó vérengzés egy golyója oltotta ki életét a központ kapuja közelében. Tudományos munkásságával a Dunavölgyi népek megbékélését, kölcsönös egymásrautaltságuk felismerését kívánta szolgálni. Szerk. a Bălcescu válogatott írásai (Bp., 1950), Magyar Történeti Bibliográfia 1825 – 1867 (I – III., Bp., 1950 – 52), Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének százötvenedik évfordulájára (Bp., 1952) c. kiadványokat. – F. m. Magyar utazók Nyugat-Európában a XIX. sz. első felében (Nagyvárad, 1939); Tuhutum és Gelou. Hagyomány és történeti hitelesség Anonymus mimében (Századok, 1945 – 46); Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697 – 1792 (Bp., 1946); Klein Sámuel és az erdélyi román felvilágosodás (Kolozsvár, 1947); Varga Katalin (Bp., 1951); Parasztmozgalmak az Erdélyi Érchegységben 1848-ig (Bp., 1951, románul Bucureşti, 1955); A Szemere-kormány nemzetiségi politikája (Bp., 1952); Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848 – 49-ben (Kossuth-Emlékkv, Bp., 1952); A sok nemzetiségű állam néhány kérdéséről az 1848 előtti Magyarországon (Bp., 1955); Bălcescu Miklós élete (Bp., 1958); Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790 – 1848 (Bp., 1959); Magyarok és románok (Tanulmányok. Csatári Dániel életrajzi bevezetőjével és I. T. Z. műveinek bibliográfiájával. Bp., 1966). – Irod. Kovács Endre: I. T: Z. (Századok, 1957); Makkai László: I. T. Z. (Magy. Tud. 1957); Perényi József: I. T. Z. (Annales Univ. Sc. Bp.-iensis, Sectio historica. Tom. I.)