Kezdőlap

Veress Endre (Békés, 1868. febr. 15.Pécs, 1953. nov. 24.): történetkutató, ~ Sándor fia. Bukarestben nevelkedett; egy.-i tanulmányait 1891-től Kolozsvárott végezte. 1893-ban a kolozsvári Kereskedelmi Ak. helyettes tanára. 1894-től 1897-ig Bécsben az Institut für österreichische Geschichtsforschung oklevéltani osztályán ösztöndíjas. Hazatérve Déván tanár. 1898-ban a kolozsvári tudományegy.-en bölcsészdoktorrá avatták. 1902-ben a Román Földrajzi Társaság l. tagjává választotta. 1903-ban a kolozsvári egy.-i könyvtár osztályvezetője. 1915-ben a vallás- és közoktatásügyi, később a külügymin. osztálytanácsosa. Éveken át a Budapesti Kir. Törvényszék hites román tolmácsa. Az MTA támogatásával gyűjtött m. anyagot külföldi levéltárakban. Ezeket az adatokat számos közleményben valamint az általa szerk. Fontes rerum Transylvanicarum (I – V., Bp., 1911 – 1921) c. sorozatban tette közzé, főleg Erdély 16 – 17. sz.-i politikai történetéről (pápai követek, Basta György levelezése stb.). Másik sorozata: Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Tării Româneşti (I – XI., Bucureşti, 1929 – 39). Közzétette a paduai egy. és a római Collegium Germanicum et Hungaricum mo.-i tanulóinak anyakönyvi bejegyzéseit (1915 - 1917). Román-m. bibliográfiája is a Román Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg 1931-ben. A Duna-völgyi népek egymásrautaltságát és megértésének fontosságát hirdette. Sok kiadványt tett közzé, ezek azonban nem mindig készültek kellő alapossággal és pontossággal. – F. m. Erdély fejedelmi interregnuma 1551 – 1556 (Bp., 1899); Izabella királyné (Magy. Tört. Életr. XVII., 3 – 5., Bp., 1901); Kakas István (Magy. Tört. Életr., XXI., 1 – 2., Bp., 1905); Berzeviczy Márton (Magy. Tört. Életr. XXVII., 1 – 2. Bp., 1911); Czélkuti-Züllich Rudolf (Kolozsvár, 1911); Bibliografia română ungară, 1473 – 1838 (I – II., Bueureşti, 1931); Gr. Kemény József (Kolozsvár, 1933); Báthory István király (Bp., 1937); Gyula város oklevéltára (Bp., 1938); Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király levelezése, 1556 – 1580 (I – II., Kolozsvár, 1944); Báthory István király levélváltása az erdélyi kormánnyal, 1581 – 1585 (Monum. Hung. Hist. I., 42. Bp., 1948). – Irod. Csatári Dániel: V: E. emlékezete (Gyula, 1960); Vértesy Miklós: V. E. (Könyvtáros, 1960. 5. sz.); Erőss István: V. E. emlékezete (Vigilia, 1964. 4. sz.).