Kezdőlap

Vitéz János (?? , 1499. aug. 11. után): püspök, diplomata, ~ János unokaöccse. Nagybátyja költségén Bolognában egy.-i tanulmányokat végzett (1463 – 66) és egyházjogi doktorátust szerzett, 1463-tól 1481-ig váradi kanonok, 1470-től 1481-ig váradi prépost. Első diplomáciai küldetésére 1476-ban került sor, ekkor Rómában Filipec János kinevezését eszközölte ki. Ezután többször járt a pápai udvarnál (1480, 1481, 1486) és Franciao.-ban (1479) egy Miksa-ellenes szerződés megkötése céljából. 1481- től 1489-ig szerémi püspök. 1482-től 1491-ig az olmützi, majd a bécsi püspökséget is kormányozta. 1489 – 99-ben veszprémi püspök. 1489-ben római missziójának sikertelensége miatt elvesztette Mátyás bizalmát, csak annak halála után tért vissza, ekkor a veszprémi várat Miksának adta át. Emiatt csak évekkel később kapott újabb megbízást (1495-ben törvényelőkészítő munkát végzett Kálmáncsehi Domokossal, 1497-ben Lengyelo.-ban járt követségben). A humanisták lelkes támogatója volt Itáliában és Mo.-on egyaránt. 1497-ben a Celtis-féle Sodalitas Danubiana elnöke lett. – Irod. Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1899).