CHARLES DICKENS

TWIST OLIVÉR

REGÉNY

A MŰ EREDETI CÍME: OLIVER TWIST

BÁLINT GYÖRGY FORDÍTÁSA
OTTLIK GÉZA ÁTDOLGOZÁSÁBANTARTALOM

ELSŐ FEJEZET
melyből megtudjuk, hogy Twist Olivér miféle helyen
és milyen körülmények között jött a világra


MÁSODIK FEJEZET
mely Twist Olivér növekedésének, neveltetésének
és ellátásának a körülményeiről szól


HARMADIK FEJEZET
Twist Olivérből majdnem kéményseprő lesz


NEGYEDIK FEJEZET
Olivérnek más állást ajánlanak, és megkezdi közéleti szereplését


ÖTÖDIK FEJEZET
Olivér új társaságba kerül. Először megy temetésre,
és kellemetlen benyomásokat szerez gazdája foglalkozásáról


HATODIK FEJEZET
Olivér, akit Noah csúfolódásai felingerelnek, a tettek
mezejére lép, és ezzel kissé meghökkenti ellenfeleit


HETEDIK FEJEZET
Olivér tovább makacskodik


NYOLCADIK FEJEZET
Olivér Londonba vándorol. Útközben egy különös ifjú úriemberrel találkozik


KILENCEDIK FEJEZET
Újabb részletek a kedves öregúr és nagy reményű tanítványainak dolgairól


TIZEDIK FEJEZET
Olivér közelebbről megismeri új társainak jellemét,
és drága áron gyűjt tapasztalatokat. Rövid, de igen fontos fejezet


TIZENEGYEDIK FEJEZET
Beszámol Fang úrról, a rendőrbíróról,
és egy példával ismerteti törvénykezési módszerét


TIZENKETTEDIK FEJEZET
melyben Olivért oly gondosan ápolják, mint eddig még soha.
A fejezet során ismét szó lesz a vidám öregúrról és ifjú barátairól


TIZENHARMADIK FEJEZET
A nyájas olvasónak új ismerősöket mutatunk be,
akikkel kapcsolatban mindenféle kellemes dologról mesélhetünk


TIZENNEGYEDIK FEJEZET
További részleteket közöl Olivérnek Brownlow úrnál való tartózkodásáról.
Közli továbbá egy Grimwig nevű úr figyelemre méltó jóslatát,
melyet akkor mondott, mikor Olivért megbízták valamivel


TIZENÖTÖDIK FEJEZET
melyből kiderül, hogy mennyire szerette Olivért
a vidám öreg uzsorás és Nancy kisasszony


TIZENHATODIK FEJEZET
mely elmondja, hogy mi történt Twist Olivérrel, miután Nancy magával vitte


TIZENHETEDIK FEJEZET
Olivér keserű sorsa nem változik, sőt egy nagyember érkezik Londonba,
aki csorbát ejt a fiú jó hírnevén


TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Hogy telt Olivér élete barátainak nevelő hatású környezetében?


TIZENKILENCEDIK FEJEZET
amelyben megbeszélnek és elhatároznak egy nevezetes tervet


HUSZADIK FEJEZET
melyben Olivért átadják William Sikes úrnak


HUSZONEGYEDIK FEJEZET
Úton


HUSZONKETTEDIK FEJEZET
A betörés


HUSZONHARMADIK FEJEZET
mely röviden összefoglalja Bumble úr és egy hölgy kellemes társalgását,
és bebizonyítja, hogy egy bizonyos tekintetben még az egyházfi is érzékeny


HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
mely csak egy szegény asszonyról szól. Rövid fejezet,
de talán lesz némi jelentősége történetünk szempontjából


HUSZONÖTÖDIK FEJEZET
melyben visszatérünk Fagin úrhoz és társaihoz


HUSZONHATODIK FEJEZET
melyben rejtélyes személyiség jelenik meg a színen, és sok olyan dolog történik,
ami szoros összefüggésben van e történettel


HUSZONHETEDIK FEJEZET
mely jóváteszi egy előbbi fejezet udvariatlanságát,
amikor is illetlen módon faképnél hagytunk egy hölgyet


HUSZONNYOLCADIK FEJEZET
mely beszámol Olivér további kalandjairól


HUSZONKILENCEDIK FEJEZET
amelyben megtudunk egyet-mást a ház lakóiról,
ahol Olivér menedéket talált


HARMINCADIK FEJEZET
mely elmondja, hogy mit gondoltak Olivérről a látogatók


HARMINCEGYEDIK FEJEZET
Válságos pillanatok


HARMINCKETTEDIK FEJEZET
amely arról szól, milyen boldogan élt Olivér új barátainál


HARMINCHARMADIK FEJEZET
melyben Olivért és barátait váratlan csapás éri


HARMINCNEGYEDIK FEJEZET
melyben megtudunk egyet-mást egy fiatalemberről, aki most lép a színre.
Olivérnek egy újabb kalandjáról is hallunk


HARMINCÖTÖDIK FEJEZET
amely beszámol Olivér kalandjának eredménytelenségéről
és egy eléggé fontos párbeszédről Harry Maylie és Rose között


HARMINCHATODIK FEJEZET
mely igen rövid, és talán jelentéktelennek is látszik,
de azért mégis figyelemre méltó, mert folytatása az előbbinek,
és kulcsa egy következőnek, amelyre szintén rákerül a sor


HARMINCHETEDIK FEJEZET
melyben az olvasó, a házasságot illetően, az érem másik
s elég gyakori oldalával ismerkedik meg


HARMINCNYOLCADIK FEJEZET
amelyből megtudjuk, hogyan folyt le az éjszakai találkozás
Bumble úr, Bumble-né asszony és Monks között


HARMINCKILENCEDIK FEJEZET
melyben az olvasó újra találkozik néhány tiszteletre méltó úriemberrel,
akik már eddig is szerepeltek, és megtudjuk, hogy dugta össze becses fejét
Monks és az öreg Fagin


NEGYVENEDIK FEJEZET
Különös párbeszéd, amely az előbbi fejezet folytatása


NEGYVENEGYEDIK FEJEZET
melyben újabb érdekes felfedezésekről lesz szó, és tapasztalni fogjuk,
hogy a meglepetés, csakúgy, mint a baj, ritkán jár egyedül


NEGYVENKETTEDIK FEJEZET
Olivér egy régi ismerőse, akiben a lángelme határozott
jelei mutatkoznak, fontos szerephez jut a fővárosban


NEGYVENHARMADIK FEJEZET
amelyből kitűnik, hogy még az "agyafúrt Vagány" is bajba juthat


NEGYVENNEGYEDIK FEJEZET
Eljön a nap, amikor Nancynek be kellene váltania ígéretét, de nem teszi


NEGYVENÖTÖDIK FEJEZET
Noah Claypole titkos megbízást kap


NEGYVENHATODIK FEJEZET
Nancy beváltja ígéretét


NEGYVENHETEDIK FEJEZET
Végzetes következmények


NEGYVENNYOLCADIK FEJEZET
Sikes menekül


NEGYVENKILENCEDIK FEJEZET
Monks és Brownlow úr találkoznak.
Beszélgetésüket egy váratlan hír szakítja félbe


ÖTVENEDIK FEJEZET
Üldözés és menekülés


ÖTVENEGYEDIK FEJEZET
melyben nemcsak egy titok oldódik meg, de szerepel egy házassági ajánlat is,
anélkül, hogy szerződés vagy hozomány csak szóba is kerülne


ÖTVENKETTEDIK FEJEZET
Fagin utolsó éjszakája


ÖTVENHARMADIK FEJEZET
és egyben az utolsó