9. Trym-ének

 
1. Ébredt a döngető Tór
éktelen dühvel:
súlyos kalapácsát
sehol sem lelte.
Szaggatta szakállát,
üstöke lengett,
Föld fia keresésbe
fogott nyomban.
 
2. Szólott is először
ily erős szóval:
Meghalld, Loki,
amit most mondok neked;
nem tudja senki,
se lenn a földön,
se fönn az égben:
az áz kalapácsát elrabolták!
 
3. Indultak így Freyja
szép szállására;
szólt Tór itt is fennen,
ily erős szóval:
"Tollruhád, Freyja,
kölcsönadnád-e nékem,
ellopott kalapácsom
ekképp megleljem."
 
4. "Aranyból lenne is,
örömest adnám,
készen kölcsönözném,
lenne bár ezüstből."
 
5. Repült sebesen Loki,
suhogott tollas ruhája,
elhagyta az ázok
lenti lakhelyeit mind,
így érkezett meg
óriások országába.
 
6. Ült Trym, a tomboló,
ült a dombon,
óriások fejedelme,
szukájának font arany pántot,
símogatta paripájának
sűrű sörényét.
 
7. "Ázoknál mi járja?
Álfoknál mi járja?
Magad mi járatban jössz
óriások országába, mondd?"
"Ázokra rossz idők járnak,
álfokra rossz idők járnak;
magad rejtetted el, mondd,
Hlórridi kalapácsát?"
 
8. "Magam rejtettem el
Hlórridi kalapácsát,
nyolc mérföld mélyen
nyomja most a föld,
föl nem emelheti
emberfia onnét,
hacsak el nem hozzátok
Freyját nekem, nőül."
 
9. Repült sebesen Loki,
suhogott tollas ruhája,
elhagyta óriások
lenti országát,
így érkezett meg
ázok lakhelye fölé.
Ázgardnak teréről
tekint fel rá Tór,
szól neki először
íly erős fennszóval:
 
10. "Halljuk, hosszú utad
hozott-e eredményt?
Levegőben lebegve
jelents jártodról;
aki a földön ül,
ügyét gyakorta felejti,
a fekve henyélő
gyarló módon hazudhat."
 
11. "Hosszú uton jártomnak
hasznát, íme, jelentem:
óriások királyánál,
kalapácsod Trymnél ott van,
emberfia onnét
vissza nem hozza,
hacsak Freyját
nem adják hozzá nőül."
 
12. Elindultak akkor
fenséges szép Freyjához,
Tór ott először is
fennszóval ekképp szólt:
"Öltsd fel, Freyja,
menyasszonyi fátylad,
kérlek, induljunk ketten
óriások országába."
 
13. Freyja iszonyú
indulattal felelt,
az ázok falai
mind megremegtek;
lehullt a Bríszingek
becses nyakéke:
"Fertelmes férfiéh
volna hírem azontúl,
ha veled tartanék, Tór,
óriások országába."
 
14. Tódultak mind
a tingbe az ázok,
tanácsba igyekeztek
az áz istennők;
tanakodtak híven
a bölcs hatalmak,
mint kaparinthatnák vissza
Hlórridi kalapácsát.
 
15. Akkor Heimdall szólt,
ázok híres istene,
szent jövendölések
józan védnöke:
"Maga Tór vegye fel
a menyasszonyi fátylat,
viselje a Bríszingek
becses, nagy nyakékét.
 
16. Övén övezze kulcsok
kalimpálása,
női viselet
verdesse térdét,
mellkasán melltű
éktelen ékeskedjék,
fején fodrozódjék
főkötő, takarosan."
 
17. Szólt akkor Tór,
szörnyű erejű áz:
"Elfajzottnak mondanak majd
a mindenható istenek,
ha magamra öltöm
a menyasszonyi fátylat."
 
18. Felelte Loki erre,
Lauvey fia:
"Tűrtőztesd magad,
Tór, ily szavaktól;
ázok falai
nem fognak állni,
ha kalapácsod
vissza nem kaparintod."
 
19. Feladták akkor
a fátylat Tórra,
viselte már a Bríszingek
becses, nagy nyakékét,
övét övezte karikás
kulcsok kalimpálása,
női viselet
verdeste térdét,
mellkasán éktelen
melltű ékeskedett,
fején fodrozódott
főkötő, takarosan.
 
20. Szólt Loki ekkor,
Lauvey fia:
"Szolgáló lányként
kísérőd maradok,
ketten megyünk így
óriások országába."
 
21. Hamar hazaterelték
a két kecskét,
kocsi elébe befogták,
szilajul röpítsék;
sziklák repedeztek,
felforrósult a föld,
Ódin fia úton volt már
óriások országába.
 
22. Szólt ott Trym,
óriások országlója:
"Óriások, tápászkodjatok,
hordjatok szalmát a padokra,
hozzák, íme, Freyját,
nékem nőül.
Njörd leányát
Nóatún szépségét.
 
23. Mezőimen tömérdek
tehén, arany szarvú,
ökör, szurokszín,
kedvemrevaló,
kincsem számlálatlan,
dúskálok drágakőben,
megszereznem már csak
Freyját kell mindezekhez."
 
24. Este lett végre,
vendégek érkezésére;
óriások asztalára
sok sör került.
Tór egymaga egy ökröt,
nyolc lazacot rá nyomban,
minden édességet
megevett, női étket:
Szif ura a sörkupát
háromszor ürítette.
 
25. Szólt ekkor Trym,
óriások országlója:
"Mondjátok, láttatok már
menyasszonyt ily mohót,
aki a falatot
ekképpen falná,
vagy a sört sürgetőbb
szomjjal vedelné?"
 
26. Ott ült az okos
szolgáló is, szép szót
ölteni az óriás
szavába tudott tüstént:
"Freyja nyolc éje immár
falatot sem evett,
már minden vágya
óriások országa volt!"
 
27. Trym félrevonta a fátylat,
csókra vágyott volna,
de visszaszökkent,
szólt szava, végig a termen:
"Ily vad szemeket
miért mereszt Freyja,
pillantása mintha
parázs volna, perzsel."
 
28. Ott ült az okos
szolgáló is, szép szót
ölteni az óriás
szavába tudott tüstént:
"Freyja nyolc éje immár
le nem húnyta szemét,
hisz leghőbb vágya
óriások országa volt."
 
29. Jött az óriáskirály
agg nővére,
jegyajándékot kérni
nem restellt:
"Add nekem kezedről
a rőt gyűrűket,
gyorsan megnyered így
szívemnek szeretetét,
szívemnek szeretetével
hűséges hódolásom."
 
30. Szólt akkor Trym,
óriások országlója:
"Hozzátok kalapácsomat,
a menyasszonyt megáldja,
helyezzétek Mjölnirt
hajadon ölébe,
a Tavasz istennője
adja össze igaz társsal."
 
31. Hlórridi szíve
hogy vert e szavakra;
vidult, keménylelkű
kalapácsa láttán.
Trymet taglózta elébb,
óriások országlóját,
aztán pereputtyát
püfölte a földbe.
 
32. Megölte az óriás
agg nővérét is,
ki jegyajándékot
követelni nem restellt;
ajándék helyett
pörölycsapásokat,
kecses gyűrűk híján
kapott kalapácsütést.
Így került a kalapács
újra Ódin fiához.


10. Alvísz-ének

 
Alvísz szólott:
 
1. "Lócát leteríteni
hadd jöjjön most haza
menyasszonyom mindjárt;
hites egyesülést is
hívságnak hisz az ember
házi nyugalom híján."
 
Tór szólott:
 
2. "Miféle vagy, mondd?
Halvány, élettelen arcú:
holtakkal háltál az éjjel?
Óriásokat óvnék
öles termetedtől;
menyasszonyt mért ölelj, tuskó?"
 
Alvísz szólott:
 
3. "Alvísz a nevem,
alant lakom, nagy mélyben,
szikla szilárd menedékén.
Keresem én itt
a kocsihajtót;
szavát senki se szegje."
 
Tór szólott:
 
4. "Én magam megtehetem,
mert a menyasszony felett
feltétlen a hatalmam;
hozzád igérkezett,
távollétem idején:
az istenek közül
mégis kezemben a sorsa."
 
Alvísz szólott:
 
5. "Miféle vagy, mondd;
lelked parancsolhat-e
ily pompás leánynak?
Széllel szalasztott,
ki ismer, kérdem,
ki hagyott rád karpántot?"
 
Tór szólott:
 
6. "Vingtór vagyok,
bejártam birodalmakat,
az oldalszakállas szülötte;
szándékom ellenére
szeretnéd a lányt;
a menyasszonyról mondj le."
 
Alvísz szólott:
 
7. "Számítok szavadra,
igened várom igencsak,
akarom, add
beleegyezésedet,
élni nem bírok én e
hószín hajadon nélkül."
 
Tór szólott:
 
8. "Meg nem tagadhatom
tőled a lány vonzalmát,
bölcs vendég, legyen hát;
hanem te is mondd el
minden világról,
amit tudni vágyom.
 
9. Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a helyet,
hol az emberi lények
lakoznak egy-egy világban?"
 
Alvísz szólott:
 
10. "Földi embernél föld,
ázoknál televény talaj,
vánoknál vándorút,
óriás-országban régi rög,
álfoknál ágyás,
isteneknél írtás."
 
Tór szólott:
 
11. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják az eget,
a levegős levegőt,
valamennyi világon?"
 
Alvísz szólott:
 
12. "Emberek mennynek mondják,
ázok áldott békének,
vánok vonuló boltívnek,
óriások oldott világnak,
álfok teljes tetőnek,
törpék szeles-sziklásnak."
 
Tór szólott:
 
13. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a holdat,
mely magasan világít
minden világokban?"
 
Alvísz szólott:
 
14. "Emberek holdnak hívják,
istenek Elszállónak,
Hélben hűs keréknek,
óriások ódon körnek,
törpék Tündöklőnek,
álfok év-álmodónak."
 
Tór szólott:
 
15. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
mi a nap neve,
a nagy égitesté,
mely minden világ felett ég?"
 
Alvísz szólott:
 
16. "Embereknél a neve nap,
isteneknél izzó fény,
törpéknél Dvalin-dermesztő,
óriásoknál ózontűz,
álfoknál Állandó,
ázoknál Áradó."
 
Tór szólott:
 
17. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
mi a felhők neve,
fürge esővivőké
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
18. "Emberi nevük felleg,
isteni nevük igérő,
ván nevük vándorló,
óriásoknál ólmos,
álfoknál átkos,
Hélben sisak hordója."
 
Tór szólott:
 
19. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a szelet,
mely messze száguld
földek felett, fergetegesen?"
 
Alvísz szólott:
 
20. "Emberek szavával szél,
isteneknél iramló,
bűvöseknél bajhozó,
óriásoknál ordító,
álfoknál áramló,
Hélben huhogó."
 
Tór szólott:
 
21. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
mi a szélcsend neve,
mely szikkasztja-szelidíti
valamennyi világot?"
 
Alvísz szólott:
 
22. "Embereknél a szél szunnyad,
ázoknál áll,
vánoknál véget ér,
óriásoknál eloldalog,
álfoknál álomba merül,
törpéknél tikkadtan tűnik."
 
Tór szólott:
 
23. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a tengert,
hol emberek eveznek
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
24. "Embereknél tágas víz,
isteneknél irdatlan,
vánoknál végtelen,
óriásoknál hal-ország,
álfoknál hab-árka,
törpéknél tömérdek csepp."
 
Tór szólott:
 
25. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a tüzet,
mely az emberek előtt ég
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
26. "Embereknél emésztő,
ázoknál lobogó láng,
vánoknál vad végzet,
óriásoknál olthatatlan,
törpéknél tikkasztó,
Hélben habzsoló."
 
Tór szólott:
 
27. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják az erdőt,
mely az embereknél nő,
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
28. "Embereknél erősnek,
isteneknél ingónak,
hős-honban hegy-hínárnak,
óriásoknál gyújtósnak,
álfoknál gyöngédnek,
vánoknál vesszősnek."
 
Tór szólott:
 
29. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják az éjszakát,
Aggasztó édes lányát
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
30. "Éjnek az embereknél,
isteneknél iszonynak,
kegyeseknél komornak,
óriásoknál odvasnak,
álfoknál álomgyökérnek,
törpéknél tapintónak."
 
Tór szólott:
 
31. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
mi a vetőmag neve,
melyet az emberek vetnek
valamennyi világban?"
 
Alvísz szólott:
 
32. "Embereknél eledel,
isteneknél igaz szem,
vánoknál világ-gyöngy,
óriásoknál óvott kincs,
álfoknál árpa,
Hélben horgadó-fejű."
 
Tór szólott:
 
33. "Elmondd, Alvísz,
minden embersors
tudója, te törpe:
hogy hívják a sört, amit
emberek isznak serényen
valamennyi világon?"
 
Alvísz szólott:
 
34. "Embereknél ez a sör,
ázoknál sűrű árpalé,
vánoknál varázsital,
óriásoknál szomj-oltó,
Hélben hűsítő,
Szuttung-fiaknál szilaj."
 
Tór szólott:
 
35. "Ily rengeteg rúnát,
irdatlan ősi kincset
kinek keble is őriz?
Felfedem fondorlatom,
eszeden mégis túljártam:
véged van, törpe, napfényben,
s a terem, íme, tündököl."
Hősi énekek


11.Vőlund-ének

Élt egyszer Svédországban egy király, Nídud. Két fia s egy leánya volt; hívták a leányt Bödvildnek. Három fia volt a finn királynak: Szlagfid, Égil és Vőlund. Síeltek, vadászni jártak. Farkasvölgybe értek el egyszer, ott házat építettek. Volt ott egy tó, Farkastónak nevezték. Egy nap kora reggel a parton három lányt leltek, ahogy fonalat fonnak, s mellettük hattyúköntös a földön - mert valkűrök voltak mindhárman. Ketten közülük Hlödvér király leányai, Hladgud, a hattyútollas, és Hervor, a Csodaszép, a harmadik pedig Ölrún, Valföldre valósi Kjár király leánya. A három királyfi magával vitte a három lányt; Égilé lett Ölrún, Szlagfidé a hattyútollas Szvanvit, Vőlundé Hervor. Hét télen át éltek együtt. Akkor az asszonyok elszálltak, hogy a csatamezőket megnézzék, és nem tértek vissza. Égil sítalpakon Ölrún keresésére indult. Szlagfid Szvanvitet kereste, csak Vőlund maradt ott Farkasvölgyben. Vőlund volt a legügyesebb férfi, akiről csak szólnak az ősi sagák. Nídud király azonban elfogatta, ahogy az ebben az énekben áll.

 
1. Lebegtek délről a lányok,
feketeerdő felett,
boldogak, ifjak,
sors intézői,
pihenni telepedtek
tó partjára,
szőtték a déli szűzek
finom fonalukat.
 
2. Egyiket közülük,
a halvány keblűt,
szépséges szűzet
Égil ölelte;
másikuk, Szvanvit,
szép hattyútollas;
a harmadik hölgy is
híven választott,
Vőlund fehér
nyakába fonódva.
 
3. Hét teljes telet
töltöttek ott,
nyolcadikon már
nyugtalankodtak,
a kilencediket
kivárni nem bírták,
elvágyódtak a lányok
fekete erdőn túlra,
fényes szűzek
szólítói sorsnak.
 
4. Vadászatról jött
a jó szemű vadász
Szlagfid és Égil,
üresen lelik házuk,
a lengéknek hűlt helye,
keresik őket hiába.
Siklott keletre Égil,
Ölrúnt keresni,
délre Szlagfid
száguld Hattyúfehér után.
 
5. Farkasvölgyben csak
Vőlund maradt meg;
vörös aranyba
drágaköveket foglal,
fűzi hársfa-háncsra
gyűrűit gyöngéden;
így várja végül,
szépséges asszonya
mikor szállna meg
megint ott, szállásán.
 
6. Kitudta Nídud,
Niara királya,
hogy Vőlund a völgyben
egyedül tanyázik;
elindultak harcosai,
éjszaka, hadi útra,
újhold tüneményén
tündököltek pajzsaik.
 
7. Lóhátról szökkentek
a házzal szemközt,
a hosszú szobába
beléptek határozottan,
felfűzött gyűrűket
függni láttak,
hétszer száz lehetett,
Vőlundé valamennyi.
 
8. Lefűzték fürgén,
megint felfűzték,
egy gyűrű híján
a háncsra mindet.
Vadászatról jött
a jószemű vadász.
Vőlund fáradt volt,
hajszás hajtástól.
 
9. Megsütni készült
a medve húsát,
tüzet rakott hamar,
ropogtak a tűzön
a széltől szikkasztott
ágak, lobogott a láng.
 
10. Medvebőrre telepszik,
megszámlálja a gyűrűket,
álfok fejedelme,
egyet nem lel föl.
Talán ott lehet
Hlödvér lányánál,
véli, visszatért hozzá
szép, ifjú szerelme.
 
11. Ezen elidőzött,
sokára aludt el;
ahogy ébredezik,
érzi, tehetetlen,
karjára tapadó
kötél nem ereszti,
lábát is lekötözték
kíméletlen kézzel.
 
12. "Kik voltak a vezérek,
kik engem itt
hosszú háncskötéllel
keményen megkötöztek?"
 
13. Nem néma Nídud,
niarák királya;
"Honnét kerültek
kincseink, Vőlund,
fejedelmi álf,
a Farkasvölgybe?"
 
14. "Ez az arany aligha
Grani útja mellől;
messzebb a mi földünk
rótt rajnai szikláktól;
számtalan kincsünk volt,
mérhetetlen vagyon,
mikor mi voltunk
hatalmon hazánkban.
 
15. Hladgud és Hervor,
Hlödvér leányai;
runákat értett Ölrún,
Kjár édes leánya."
 
16. Künn állt a király
kevély felesége.
A tágas terembe
ment ő menten,
kőpadlón megállt,
halk hangon mondta:
"Nem néz nyájasan,
kit a vadon vet ki."

Nídud király az aranygyűrűt leányának, Bödvildnek adta; ez hiányzott Vőlund háncsáról. Ő maga pedig Vőlund kardját tartotta meg. Szólt a királyasszony:

 
17. "Foga kivillan,
ha látja a kardot,
leányunk kezén
pillantja a gyűrűt;
gyűlölködve néz,
mint kevély kígyó.
Vágjátok el hát
a vastaginát,
vízparti helyen
hagyjátok őt."

Így is tettek, Vőlund térdinait elvágták, őt magát arra a szigetre tették ki, melynek Szévarsztad volt a neve. Ott kovácsolt Vőlund a királynak különféle ékszertárgyakat. Közelébe menni senki se mert a királyon kívül. Vőlund akkor szólt:

 
18. "Nídud öve csillog,
övezi őt a kard,
melyet kovácsoltam,
magamnak, mester mód;
veszve örökre
a vészes fegyver,
Vőlund kovácshoz
nem kerül vissza.
 
19. Bödvild viseli,
bosszúlatlan immár,
gyönyörű arám
arany gyűrűjét."
 
20. Aludni sem aludt,
kalapácsa járt csak,
cselt kovácsolt így
Nídudnak, király ellen.
Két kisfia eljött,
kincseket nézni,
Nídud fiai sóvárogva
Szévarsztadba mentek.
 
21. Ládához léptek,
kérték a kulcsát,
ez volt a csapda,
várta őket a csel;
teli tömérdek kinccsel,
a fiúk úgy látták,
fényes aranyat leltek,
ékességes ékszert.
 
22. "No hát, ti ketten,
más nap is jöjjetek!
Jutni fog néktek
abból az aranyból.
Lányoknak szót se,
léleknek se otthon,
olyat ne mondjatok,
hogy megleltetek engem."
 
23. Keltek kora reggel,
testvér a testvért
intette: "Induljunk
titkos aranyat látni."
 
24. A ládához lépve
kérték a kulcsát,
tárult a csapda,
teljes lett a csel.
Fejét levágta Vőlund
mindkét fiúnak,
tűzhelybe rejtette
tehetetlen lábuk,
fürtös fejüket
ezüstözte fürgén,
ekképp küldte el
Nídud királynak.
 
25. Szemükből szépséges
köveket készített,
küldte is Nídud
kevély nejének;
fiú-fogaikból
melltűt formált,
megküldte bizony
gyűrűs Bödvildnek.
 
26. Bödvild kérkedett
gyönyörű gyűrűjével.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Eltört a gyűrű,
vitte Vőlundhoz:
"Mondani nem merem
másnak, csak néked!"
 
27. "Csak várj, a csorbát
kecsesen kijavítom.
Kényes atyádnak,
kevély anyádnak,
jómagadnak is
jobban tetszik majd,
mint mikor ép volt."
 
28. Itatta a lányt
legjobb söritalával,
Bödvild bódultan
dőlt el ültéből.
"Derék bosszú ez
a bőszlelkűeken,
bármit is tettek;
egy tettük bosszúlatlan."
 
29. "Bár volna - Vőlund szólt -
ép a lábam,
ne tették volna tönkre
Nídud vad emberei."
Vőlund el is vált
a földtől nevetve,
míg Bödvild a szigetről
zokogva ment el,
félt, zokon veszi dolgát
atyja, dühös szeretője.
 
30. Nídud kevély neje
kint állt akkor,
aztán a tágas
terembe bement;
hevert csak a király
a csarnok falánál.
"Felelj, ébren vagy-e,
Nídud, niarák ura?"
 
31. "Ébren vagyok egyre,
akarva-akaratlan,
alig aludtam
fiaim halála óta;
fejem hasogatják
gonosz tanácsaid;
mit tegyek, gondomról
Vőlunddal hadd váltsak szót."
 
32. "Válaszolj, Vőlund,
álfok bölcse, beszélj,
remek fiaimra
mi rontás tört?"
 
33. "Esküdj meg elébb
mindenre híven,
hajód bordáira,
pajzsod bíborára,
paripád patkójára,
kardod élő élére,
hogy Vőlund asszonyát
nem bántod, védtelent,
arájának gyáva
gyilkosa nem leszel,
bár enyém egy asszony,
ki itt él házadban,
tőle a magzat is,
a te magas termedben.
 
34. Menj a műhelyhez,
magad műve,
lelsz egy fújtatót,
vér lucskától foltos,
legényeidnek
fejét levágtam,
lábukat rejtettem
tűzhelynek rejtekére.
 
35. Fürtös fejüket
ezüstöztem fürgén,
ekképp küldtem el
Nídud királynak.
Szemükből szépséges
kövek készültek,
küldtem is Nídud
kevély nejének.
 
36. Fiú-fogaikból
melltűt formáltam,
megküldtem bizony
gyűrűs Bödvildnek.
Gyermekkel jár, íme,
egyetlen lányotok,
lett is ezáltal
mindkettőnké már."
 
37. "Szó a szívemet
így nem gyötörte,
gyűlöletem bosszút
áhít, átkoz téged.
Ám oly távol jársz,
jeles lövészek sem
vehetnek le lóhátról,
védve vonulsz fenn,
senki se ér el
égi sűrű felhők közt."
 
38. Vőlund el is vált
a földtől nevetve,
Nídud megtört
szívvel maradt ott.
 
39. "Szólítlak, Takrád,
te, legjobb szolgám,
a fényes leányt,
Bödvildet behívd,
a szép köntösűt,
apja nagy szóra kéri!"
 
40. "Igaz-e, Bödvild,
amit beszélnek?
Vőlunddal voltál
a baljós szigeten?"
 
41. "Mind igaz, Nídud,
mit néked mondtak:
voltam Vőlunddal
a baljós szigeten,
bár tagadhatnám,
én szerencsétlen!
Nem tudtam neki
nemet mondani,
nem tudtam tőle
megvédeni magam."


12.Első ének a Hundingölő Helgiről

 
1. Rege-időn, rég,
sasrikoltásún,
égi sziklákról
szent habok hulltán,
a vitéz Helgi
ott jött világra,
Brálundban a bátor,
Borghild szülötte.
 
2. Éj szállt a tanyára,
érkeztek a nornák,
nemes vezéri sors
serény választói:
hadd lenne a vezér
maga a leghíresebb,
maga a legkiválóbb,
lebírhatatlan Budlung.
 
3. Fonták így fürgén
a sors fonalát,
szövetét szőtték;
brálundi sziklaomlásban.
Akkor az arany
fonál el is készült,
kötötték a Hold
háza-közepére.
 
4. Keleten-nyugaton
kötötték meg végeit,
ott volt közöttük
a vezér földje;
Neri lánya fölvont
egy hurkot északra,
hadd tartson ki híven,
örökkön-örökké.
 
5. Egytől félt igencsak
az Ilvingek fia
és Borghild, ki a bátor
vitézt világra hozta:
fa hegyében, hallották,
hollóhoz holló szólt,
étlen éhen:
"Valamit sejteni vélek.
 
6. Látod, páncélban áll,
láncingben pompázik,
Szigmund fia;
szép napunk felkél!
Nézését edzi
harcoshoz híven,
farkas barátja,
bízhatunk, ne félj!"
 
7. Kemény harcosok
hatalmas királyt
sejtettek benne,
békét sugárzót;
maga a király is,
harcból megtérvén,
földje nemes füveiből
fiának vinni nem átallt.
 
8. Helgi, így hívta őt,
övé lett Hringsztadir
udvara, Hóhegy, Naphegy,
a nagy Szigar-mező,
mellé még Körhely, Hágó,
megkapta Égmezőt,
ékes-babonás kardot
kapott Szinfjötli fivére.
 
9. Védett világában
nőttön-növekedett,
mint szép nemes fa
a szerencse fényén;
vöröslő aranyat osztott
népének a nagy vezér,
híveinek kedvére
halmozta a hadi zsákmányt.
 
10. Csatába vonulni
cseppet sem vonakodott,
tizenöt tél telt,
vitézkedett a vezér:
vasával a híres
Hundingot levágta,
kinek nép s föld hódolt
időtlen idők óta már.
 
11. A kemény király fiai
vérdíjat követeltek
véres művéért
Szigmund fiától;
karpántot és kincset
kértek kárpótlásul,
hadon vett aranyért,
apjuk haláláért.
 
12. Vér váltságát a Budlung
adni nem akarta;
örökükből kifosztott
örökösök kegyadományt
így kérjenek, íme!
Inkább óvta őket
Ódin dárdaviharától,
harc dúló veszedelmétől.
 
13. Készültek a hősök
híven a kardtanácsba,
törvényesen hirdettek
hadat a Láng-hegynél;
Fródi fennkölt békéjét
viszály borította fel,
Vídrir ebei éhesen
szimatoltak a sziget földjén.
 
14. Ült a Keselyűsziklánál
a konok vezér,
mikor már Álf és Eyiólf
vérét vette,
Hjörvardét s Hávardét,
Hunding fiaiét;
a Kopjavető törzsét
kitépte tövestül.
 
15. Tűz tombolt akkor
a Láng-hegy hátán,
villámok vágtattak
vakító fénnyel.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisakos nők érkeztek
a nagy égboltra,
páncélingben szálltak,
vér szennyezte őket,
vakító fény fürdette
lengő lándzsáikat.
 
16. Farkasok földjén
kérdezte kora reggel
délceg kardforgató
a déli istennőket:
haza sietnek-e,
harcos seregükkel
hadd érjenek oda éjre;
zúgó nyílvesszők zuhogtak.
 
17. Már lóhátról mondta
Högni leánya,
csattogó-porzó
pajzsok csitultán:
"Van nekünk, tudd meg,
más tennivalónk is,
mint sört inni, sűrű italt
az ifjú uralkodóval.
 
18. Apám engem már
eligért annakelőtte
Granmar goromba fiának,
felesége hadd lennék;
Helgi, halld, én magam
megmondtam Hödbroddnak:
királynak ő csak
kandúr a trónon.
 
19. Ő néhány éj múlva
megjön nagy útról.
Hacsak nem hívod ki
fegyverrel, férfimód,
megóvni a lányt a vikingtől,
martaléka ne lenne."
 
20. "Íszung gyilkosa
miatt ne gyötrődj,
harsogjon harci zaj,
míg a halál meg nem állít."
 
21. Küldte követeit
a vezér tüstént,
tengeren, szárazföldön,
szövetségeseket hívott;
folyam kincséből
bőséggel kínált
baráti harcosoknak,
hadd vigye ifjú, vén.
 
22. "Siessenek fürgén
föl a hajókra,
bizony, itt az idő
Brandeyre indulni."
Várta a vezér,
hogy verődött össze
tömérdek önkéntes.
Tódult a hadnép
Hédin szigetéről.
 
23. Sztafsznész kikötője felől
felvonultak sorra,
sereglettek serényen
aranydíszes hajók.
Helgi akkor szólott,
Hjörleifnek mondta:
"Mit gondolsz, hányan vannak
a hős harcosok, vitézek?"
 
24. Az ifjú király
így szólt e szavakra:
"Számlálni időbe telik,
Tran szigetétől
oly tömérdek hosszú
hajó közeledik,
lebegnek legénységükkel
Örvaszund öblében."
 
25. Tizenkétszer száz
szívós harcos érkezik;
Hátúnban mégis
kétszer annyi már
a király népe.
Nagy viadal készül.
 
26. Vezényel a vezér,
vonják be a pányvákat;
a viking sereg
sietve ébred,
sürgő harcosok
húzzák a vásznakat,
vonják a vitorlákat
magas árbocokra.
 
27. Árad a zúgás,
evezők zörögnek,
vasak verődnek,
pajzsok peregnek,
hasítják a vizet
sebes hajók,
a királyi hajóhad
kifut a tág tengerre.
 
28. Hallatszott nyomban
a hajók nyöszörgése,
ahogy a hullámok
összeütötték őket,
szilajon verte
a sziklákat a víz.
 
29. Árboc hegyéig vonatta
Helgi a vitorlákat,
nem hátráltak a hajósok,
csatáztak a csapdosóval,
akárhogy akarta Égir
rémséges leánya
a riadt hullámlovakat
halálos mélybe meríteni.
 
30. Szigorún szálldogált
felettük, magasában,
mentette merészen
a harcosokat s hajókat,
hevesen tépte ki testük
Rán karmai közül,
Helgi hab-lovait húzta
a szilaj Sziklaerdőn.
 
31. Este ott úsztak
az Unavágaron
a hosszú hajók mind,
a szépen festettek;
Szvárin fennsíkjáról
szorongva figyelték
a közelítő vitorlákat
az ellenséges vezérek.
 
32. Szólt gonddal Gudmund,
fejedelem fia:
"Ki hajtja e hadat,
vezér ki vezérli
a szárazföld felé,
minket fenyegetvén?"
 
33. Szinfjötli szólott,
vitorlarúdhoz verve
vörös pajzsát,
a parázsló aranyszélűt;
elméje nem aludt,
ekképp a fejedelemmel
fürge szót szívesen váltván,
válaszolt ekképp:
 
34. "Mondd csak, ma este
mit adsz a disznóknak,
dús lakomát, kutyákat
miféle koncra hívsz?
Megjöttek már keletről
ím, az Ilvingek,
harcot hajhászva
gonoszul, Gnipalundba.
 
35. Hödbrodd majd Helgit
fellelni ott fogja,
hadának fejedelmét,
ki félelmet nem ismer;
így igen sokszor
etetett ő saskeselyűket,
míg te a malomban
szolgálókat szuttyogtattál."
 
Gudmund szólott:
 
36. "Mit tudsz te, mondd,
arról, ami hajdan történt,
ha a fejedelemről
hazug szóval fecsegsz csak.
Ettél-e már, halljam,
farkas-eledelt?
Fivéred gyilkosa lettél,
gyötrelmeket láttál,
szomjas szájjal sok
sebet nyaldostál,
sziklaüregeken nyugtalan
bújtál, száműzött bújdosó."
 
Szinfjötli szólott:
 
37. "Varinszey szigetén
boszorkány voltál,
beszéded rágalmat
halmozott rágalomra;
hirdetted, harcosok
seregéből senkit
nem bírnál szeretni,
csak magát Szinfjötlit.
 
38. Valkűr voltál te,
undorító teremtmény,
gonosz és utálatos,
a Gondviselő házában;
a hősök sorra
hulltak el miattad,
kegyetlen némber,
kárhozó nőstény.
 
39. Nemzettünk ekképp együtt
Saga félszigetén
kilenc farkaskölyköt,
apja vagyok valamennyinek."
 
Gudmund szólott:
 
40. "Apja nem voltál
Fenrir farkasnak,
bár vénebb vagy
valamennyiüknél:
mert téged, tudom,
Gnipalundnál óriáslányok
heréltek ki, gágogó,
hát csak ne hencegj.
 
41. Mesélik rólad,
Sziggeir mostohafia,
hogy a szabad ég alatt
háltál, ott esteledett
rád az erdőn;
egymásra halmoztad
hitvány tetteidet,
szívtelen, átszúrtad
bátyád szívét is, te gaz,
borzaszt a gonoszságod.
 
42. Brávöllben Grani
arája voltál,
arany kantárral,
iramra készen;
igencsak űztek, kanca,
nyargaltak rajtad,
nyomott a nyereg
a völgybe vágtatván."
 
Szinfjötli szólott:
 
43. "Fajtalan fiúnak
gondoltalak már,
mikor kezed Gullnir
kecskéit fejte;
máskor meg, féktelen,
Imd leányát
ingerelted ledéren.
Folytassam felsorolásom?"
 
Gudmund szólott:
 
44. "Elébb had etessem
inkább a hollókat
a te testeddel, förtelmes,
a Fréki-sziklánál,
semhogy kuvaszokat
konccal kínáljak,
disznókat dús lakomával -
léhűtő, szégyelld magad!"
 
Helgi szólott:
 
45. "Szinfjötli, hozzád
a harc jobban illik,
szilaj, baljós sürgése,
sas boldogítása,
mint a konok kuporgás,
színjátszó szájalás;
gyöngeség ez, te gyarló,
vívj bár gyűrűosztókkal.
 
46. Granmar fiaira
nem gondolok szívesen,
igaz szóhoz mégis
a vezér kell, végezetül;
hadd mondja: Móinsheimben
ezek itt megmutatták,
micsoda merszük van
kemény kardforgatáshoz."
 
47. Sarkallták ménjeik
sebes iramra,
Szvipud és Szveggjud
száguldott Naphon felé,
harmatos völgyek hajlatán,
vak szurdokok szűkületén;
Köd kancája remegett
férfifergeteg robajától.
 
48. Sisak fedte fejét,
Hödbrodd az udvaron állt.
Állhatatos szeme
rokonaira szegeződött:
"Niflungok, nézlek titeket,
arcotok hogyan ily halvány?"
 
Gudmund szólott:
 
49. "Hatalmas hajók sietnek
a porzó part felé,
felágaskodnak az árbocok,
evezők ereje vizet áraszt,
pajzsok pompáznak bőven,
lengenek a lapátok,
vezérek öröme e had,
a víg Ilving harcosoké.
 
50. Ötven kis csapat
özönlik a partra,
több vár - hétszer ezer -
a tengeren, Szognban.
Künn a kikötőnél,
Gnipalund táján,
tengeri szarvasok
színarany dísze szikrázik:
ott a had emésztő,
hatalmas ereje;
Helgi nem habozik tovább,
nem késlekedik a kardtanáccsal."
 
Hödbrodd szólott:
 
51. "Méneket nyergeljünk,
tanácsba nyargaljanak,
Szporvitnir száguldjon
Szparni szittyósára,
Mélnir és Milnir
a Sötét-erdőbe!
Egyetlen ember
ne maradjon otthon,
ki olthatatlan
vas lángot lengethet!
 
52. Hívjátok harcba Högnit,
Hringr ivadékait,
Atlit és Ingvit
az idős Álfot.
Vígan vonulnak hadba,
harcolnak híven.
A Völszungokat
hadd verjük vissza így."
 
53. Emésztő fergetegekként
fordultak egymás ellen,
dérszínű dárdák
forogtak a Farkassziklánál;
Hundingölő Helgi
maga járt mindenütt
a hadak élén,
harcot élesztvén hevesen.
 
54. Fentről megjöttek akkor
a magas istennők,
iszonyú dárdaharc dúlt,
küzdöttek a királyért.
Itt Szigrún szólott,
zajgó zivataron át;
az óriáshölgy lova
hollófáról legelt.
 
55. "Üdv néked, fejedelem,
ünnepeljen néped,
uralkodj, Ingvi utóda,
életed örömben éld!
Ez legyen díjad,
mert levágtad a dicsőt,
ki sok vezér vérét
vette viadalban.
 
56. Budlung, bátor szívű,
vedd jutalmad, kívánom:
vörös karpántokat,
kívánatos hajadont,
szépségük hadd élvezd
éltető szerencsével,
Högni leányát,
lobogós Hringsztadirt,
harc hozta földed, várad.
A háborúnak vége."


13. Ének Helgi Hjörvardszonról

Élt egy király, Hjörvardnak hívták. Volt négy felesége. Hívták az egyiket Álfhildnek, fiukat Hédinnek; a másik feleségtől, Széreidtől is volt fiúgyermeke a királynak, Humlung; a harmadiktól, Szinrjódtól Himling. Hjörvard megfogadta, hogy nőül veszi azt az asszonyt, aki a legszebb. Hírét hallotta, hogy Szváfnir királynak volna egy csodaszép leánya, Szigrlin. Hjörvard egyik nemesét Idmundnak hívták, fia volt Atli, ő indult, hogy Szigrlin kezét a királynak megkérje. A télen át ottmaradt Szváfnir királynál. Szigrlin nevelőatyja Fránmar volt, ennek leánya Álof. A jarl úgy döntött, hogy leánya kezét megtagadja; így lovagolt haza Atli. Jarl fia, Atli megállt egy nap egy ligetben, feje fölött a lomok közt madár ült, és hallotta, amint az emberek Hjörvard király feleségeinek szépségét dicsérik. Megszólalt a madár, és Atli figyelt rá, mit mond; a madár ezt mondta:

 
1. "Láttad-e Szigrlint,
Szváfnir leányát,
őt, ki a legszebb
e széles honban?
Azt hallom mégis,
Hjörvard hitveseit
magasztalják itt
méltó legények
Glair ligetében."
 
Atli szólott:
 
2. "Idmund fiával,
Atlival akarsz-e,
bölcs szárnyas, ennél
bővebben szólni?"
 
A madár szólott:
 
"Bizony, ha a Budlung
nékem áldozatot ád,
ha a királyi kertből
kedvemre választhatok."
 
Atli szólott:
 
3. "Hagyd Hjörvardot,
fiára se figyelmezz,
ne válaszd a vezér
aranyszép aráit,
kérlek, ne kívánd
a Budlung asszonyait,
alkudjunk becsülettel,
barátok módjára."
 
A madár szólott:
 
4. "Szentélyt szeretnék,
számos áldozóhelyet,
aranyszarvú tehenet,
sokat, a tehetőstől,
ha királyi karjában
ott hál már Szigrlin,
szabad akaratából,
ha a vezéré lesz végleg."

Ez történt, mielőtt Atli továbbindult volna. Ahogy hazaérkezett, s a király tudakolta, mit végeztek, Atli így válaszolt:

 
5. "Keserves volt utunk
ugyan kevés, amit végeztünk.
Hátasainkat megtörték
a magas hegyek,
át kellett kelnünk
a sziszegő Szémornon,
hogy láthassuk végre
Szváfnir leányát,
a veresgyűrűset,
kit nőül vennél."

A király azt akarta, hogy még egyszer vágjanak neki. Maga is velük tartott. Ahogy a hegy hátára értek, látta, micsoda pusztító tűz tombolhatott Szvávaföldön. A király lelovagolt a hegyről, át a földeken, akkor egy folyó partján találtak táborhelyet. Atli őrködött, és átment a folyó túlpartjára, ahol egy házat látott. A háztetőn hatalmas madár ült, őrködöt, de elaludt.

Atli dárdájával megölte a madarat, bement a házba, és ott találta Szigrlin királylányt s Álofot, a jarl leányát, és mindkettőt magával vitte. Fránmar jarl a sashámban a sereg előtt járt, varázs tudója.

Volt egy király, Hródmárnak hívták, ő is kérője volt Szigrlinnek. A szvávai királyt ő ölte meg, s az országban pusztított és gyújtogatott. Hjörvard király így megkapta Szigrlint, Atli pedig Álofot.

Hjörvard és Szigrlin fia szép szál férfi volt, de néma, és névvel se nevezték. Egy dombon ülvén kilenc valkűrt látott nyargalni, egyikük kiváltképp nyájas volt vele. A valkűr ekképp szólt:

 
6. "Későn kaptad
a gyűrűket, Helgi,
és a Vöröslő-völgyet,
harc hős fia!
Reggel rikolt a sas -
néma vagy bár, nem kétlem,
kebeledben bátor szív
dobog bizonnyal."
 
Helgi szólott:
 
7. "Nagyszerű nevet adtál,
mellé mit adsz még,
szépséges hölgy,
Helgit miként hívod?
Tudd tehát, mielőtt
kimondod a szót:
nékem nálad nélkül
nem kell a név sem!"
 
A valkűr szólott:
 
8. "Szigar-szigeten
rejtek őriz kardokat,
számra szinte ötvenet,
négy csak a híja;
akad egy, amely
az összes többinél több,
kemény kardokat ront,
remek aranydíszes.
 
9. Hüvelyében a hírnév,
markolatán merészség,
hegyén halál táncol,
aki vele jár, védve;
pompás pengéjén
kígyó villog, mint vér,
lapján ott lapul
serény sárkányfaló."
 
Helgi szólott:
 
10. "Bizony, Hjörvard király,
bölcsességed kevés,
bár első vezérként
magasztal méltán a világ;
mért perzseled parázzsal
nemzetségfőid házait,
noha nem vétettek
néked soha semmit?"

Volt egy Eilími nevű király. Lányát hívták Szvávának. Valkűr volt a Szváva, és a víz felett nyargalt a légben. Ő adta Helginek a nevét, és attól fogva gyakran megvédte a harcban.

 
Helgi szólott:
 
11. "Hagytad, Hródmaré legyen
mind a gyönyörű gyűrű,
sok remekmívű, hajdani
rokonaink hagyománya.
Pompás préda, lám,
ez a vad vezérnek,
örül, mert azt hiszi,
halottak az örökösök mind."

Hjörvard azt felelte: Helgi megkaphatja a seregét, ha bosszúra készül anyai nagyatyja miatt. Akkor meg is kereste a kardot, melyről Szváva beszélt. Így kelt útra Atlival, legyőzték Hródmart, és sok hőstettet vittek véghez. Helgi megölte Hati óriást, az egyik hegy urát. Helgi és Atli akkor a Hati-fjordba hajózott. Az éjszaka első felében Atli őrködött. Szólt Hrímgerd, Hati leánya ekképp:

 
12. "Halljam, kik e hősök
itt Hati-fjordban?
Páratlan pajzsok
borítják hajóikat;
bizony, merészek vagytok,
de hát mi vezérel,
mondd, ki a vezéretek?"
 
Atli szólott:
 
13. "Helgi a neve,
hozzá nem érsz fel,
fejedelmi lényét
vas vért védi,
bizony, hajója bátor,
nem hat rá bűbáj,
varázs nem fog a vakmerőn."
 
Hrímgerd szólott:
 
14. "Nemes vitéz, mondd,
vitézlő neved mi lenne?
Hogy neveznek a nők?
Vezéred vakon bízik
benned, így hagyja,
hogy hajóit őrizd."
 
Atli szólott:
 
15. "Atli az én nevem,
átok ez neked, érzem.
Boszorkányok gyötrője,
bűbáj gyűlölője vagyok,
vizes hajópalánkról
hajtottam e hadat gyakorta.
 
16. Halljam most, neked
mi a neved, hullaleső,
s halljam apádét, alattomos!
Kilenc mérfölddel
mélyebben lehetnél,
fa lombosodna fölébed!"
 
Hrímgerd szólott:
 
17. "Nevem Hrímgerd, nemes
Hati volt atyám,
a leghatalmasabb óriás;
sok hajadont
rabolt el hazulról, míg
Helgi nem végzett vele."
 
Atli szólott:
 
18. "Veszett vajákos,
hős hajói alá
feküdtél a fjordba,
a hadvezér hadát
Ránnak adtad volna, rontó,
ha nem döf le dárda."
 
Hrímgerd szólott:
 
19. "Tévedsz, Atli,
aligha vagy ébren,
avagy álmodsz, amikor
ébernek kellene lenned.
Anyám volt a hajóorrban,
kezemtől Hjörvard fiai
fúltak a habokba.
 
20. Nyihognál már rég, Atli,
nyerítenél, ha nem lennél
herélt, látván, Hrímgerd
mint tüzel, tehetetlen!
Atli, hol a te szíved,
szilajságot színlelsz,
csődöt mondasz, mint csődör!"
 
Atli szólott:
 
21. "Csak várj, a csődör
még megfizet neked,
szálljak partra, pimasz,
szilajságomat megismered,
majd futamodsz akkor,
lihegésed lohad."
 
Hrímgerd szólott:
 
22. "Atli, most szállj partra,
parádés paripa, várlak,
Varinsviknél vívjunk meg,
hadd ropogtassalak, meglásd:
csontjaid csattognak rontó
rohamom nyomán, nyomorult."
 
Atli szólott:
 
23. "Aludjanak az alvók,
ébredjenek: elébb
nem mehetek, a királyra
vigyáznom kell, nehogy
varázzsal elérd, gonosz
tengeri tündér!"
 
Hrímgerd szólott:
 
24. "Helgi, ébredj! Hrímgerd
atyjának éltét vetted,
adj vérdíjat érte!
Alhatok-e egy éjt csak
a királynál? Avval
kiengesztelődnék!"
 
Helgi szólott:
 
25. "Bújj a Borzashoz,
embernek elviselhetetlen,
Tolley óriásához illesz,
igen ravasz és rút,
garázda hegylakó,
hozzá térülj, gonosz."
 
Hrímgerd szólott:
 
26. "Lám, azt a lányt akarod
Helgi, inkább, az aranyos
öltözetűt, ki az öldöklés
éjjelén harcosaid óvta:
kiszállt tegnap a tengerből,
keményen, erősen,
hajnalig hajóidat védte,
vele nem bírtam,
a Budlungok emberei
ezért élnek ma is mind."
 
Helgi szólott:
 
27. "Hallgass rám, Hrímgerd!
Vérdíjat kapsz a királytól,
ha kérdésemre válaszolsz:
egyedül jött-e éjszaka
az erős lány, védelmezőnk,
vagy többen is voltak vele?"
 
Hrímgerd szólott:
 
28. "Harmincnál hárommal kevesebben,
elől egy lány lovagolt,
sisakja sugárzott;
sörényük rázták a lovak,
roppant mély völgyekbe
harmat hullott, villogó,
magas erdőkbe jajongó jég,
növények ettől nőnek."
 
Atli szólott:
 
29. "Hrímgerd, keletnek nézz!
Helgi keze véste néked
Hél rúnáit, vedd!
Szilajul, szabadítva repül
a vezér flottája a vízen,
vele fürge kíséret."
 
Helgi szólott:
 
30. "Hrímgerd, hajnalodik!
Atli addig tartóztat itt,
míg életed is tart;
légy halott jelzőkő,
így hagyunk, jajra,
kegyetlen kacajra."

Helgi király hatalmas hadvezér volt. Eilími királyhoz elment, megkérte lánya, Szváva kezét. Helgi és Szváva esküdött egymásnak, roppant szerelemben égve. Szváva odahaza élt atyjával, míg Helgi hadakban járt. Hjörvard király másik fia, Hédin atyjánál lakott odahaza; egyszer a téli napforduló napján egyedül járt az erdőn, és varázslónővel találkozott. Ez farkason lovagolt, kígyókantárt tartott, és társaságát ajánlotta Hédinnek. Ez szabadkozott, mire a varázslónő azt mondta: megbánja ezt még, amikor a kelyhet kiissza és fogadalmat tesz.

Este tartották az ünnepélyes fogadalmakat. Az áldozati vadkan vérét vették, a teli kehelynél fogadalmat tettek. Hédin Szvávára, Eilími leányára, Helgi szeretőjére tette a fogadalmát, és nyomban annyira meg is bánta, hogy Helgi után indult megkeresni.

 
Helgi szólott:
 
31. "Üdv néked, Hédin,
halljam, mi újságot
hozol norvég földről?
Miért hagytad el
nagyszerű hajlékodat,
mi buzdított, felelj,
hogy felkeress bennünket?"
 
Hédin szólott:
 
32. "Borzasztó bűnt
követtem el ellened,
kehely mellett esküdtem
a király leányára, tudd,
tested-lelked arájára,
arra, hogy megszerzem magamnak."
 
Helgi szólott:
 
33. "Ne vádold magad vérrel!
Hédin, ne bánkódj:
sör-beszéded, sajnos,
jelnek bizonyulhat.
Engem egy vad vitéz
párharcra kihívott,
mához harmadik éjre
oda kelt mennem vívni,
lehet, nem térek vissza,
történhet velem bármi;
balsorsú esküd ekképp
jóra fordulhat, fájón."
 
Hédin szólott:
 
34. "Helgi, Hédint te egykor
méltónak mondtad
jeles adományra,
jóságod jelére;
jobban illik a vashoz,
ha vér veresíti,
mint ha ellenfeleddel
elnéző vagy!"

Helgi azért beszélt így, mert sejtette titkon, hogy halála közeleg, s hogy az ő kísérő szellemei keresték meg Hédint, amikor a farkason lovagló nőt látta.

Volt egy király, Álfnak hívták, Hródmar fia volt, ő hívta ki párharcra Helgit, a Szigar-mezőre. Helgi akkor így szólott:

 
35. "Feltűnt Hédinnek
egy farkast lovagló alak,
nem átallotta néki
felkínálni társaságát;
tudta jól, halál vár
a Szigar-mezőn
Szigrlin fiára,
földi erő nem menti."

Hatalmas viadalban Helgi halálos sebet kap végül.

 
36. Helgi szalasztotta
Szigart lóháton,
Eilími egyetlen lányát
keresse meg akárhol;
azt kérje tőle,
készüljön, hamar,
ha még élve akarja
látni a hőst.
 
Szigar szólott:
 
37. "Helgi küldött,
lóhalálban,
hogy lányoddal
beszéljek, Eilími. -
Szváva, egyet kér
tőled a király még,
mennél el hozzá,
mielőtt lelkét
kileheli, lássad."
 
Szváva szólott:
 
38. "Mi történt Helgivel,
Hjörvard fiával?
Ó, felelj, ne titkold!
Borzasztó bánat
nehezedik reám.
Ha kard rontotta,
ha tenger ölné,
gyilkosa gyötrelmes
bosszúmra számíthat bizton."
 
Szigar szólott:
 
39. "Hajnali harcban
a Fréki-foknál
bukott el a Budlung,
ki mindeneket felülmúlt.
Álf kerekedik felül,
kiváló bajvívó,
bár sújtotta volna
ezúttal a balsors!"
 
Helgi szólott:
 
40. "Üdv neked, Szváva!
Üzentem érted,
fájdalmad szüntesd,
élek még, látod.
Halálom látogat meg,
holtan fekszem mindjárt,
mert szívemhez közel
sebzett a sebes kard.
 
41. Szváva, kedves arám,
szüntesd, azt kérem,
keserű könnyeidet,
fogadd meg beszédem.
Bátyámnak, Hédinnek,
nyoszolyát készíts híven,
szép, ifjú királyként
hadd élvezze szerelmedet."
 
Szváva szólott:
 
42. "A honi házban,
mikor Helgitől
gyönyörű gyűrűket
kaptam, igazat igértem:
a vezér halála után
senkit sem veszek
karomba többé,
idegen ismeretlent."
 
Hédin szólott:
 
43. "Csókolj meg, Szváva.
Itt, Csatahonban
vitézek Vörös-hegyénél
bizony, nem látsz már,
míg meg nem bosszúltam
a legkülönb Budlungnak,
Hjörvard fiának,
Helginek halálát."

Helgiről és Szváváról azt tartják, hogy újjászülettek.14.Második ének a Hundingölő Helgiről

Szigmund királynak, Völszung fiának a brálundi Borghild volt a felesége; fiukat Helginek nevezték, méghozzá a másik Helgi, Hjörvard fia után. Helgit Haga nevelte. Élt akkor egy hatalmas király, Hunding volt a neve, róla nevezték el Hundföldet. Viselt ő sok győztes hadat, és számos fia volt, ezek is harcolván kóboroltak szanaszéjjel. Hunding király és Szigmund király között békétlenség honolt, ellenségeskedés dúlt; irtották egymás rokonait rendre. Szigmund és övéi a Völszung - vagy Ilving - nevet viselték.

Helgi elindult, és álöltözetben Hunding király udvarát lakta, felderítőként; Heming, Hunding fia, otthon élt akkor. Ahogy Helgi hazaindult, találkozott egy pásztorfiúval és ekképpen szólott:

 
1. "Hírét vidd Hemingnek,
Helgi tud a vitézről,
akinek pompás páncélt
adtak a hősök:
szürke farkas lakozott
a szép láncingben,
nem Hamalt láttátok,
mint Hunding hitte."

Haga egyik fiát Hamalnak hívták. Hunding király embereket küldött Hagához Helgi keresésére. Helgi csak szolgálólánynak öltözve menekülhetett előlük. Így indult őrölni; és akik keresték, meglelni nem tudták Helgit. Szólott akkor a bajkeverő Vak:

 
2. "Szigorú a szeme
Haga szolgálójának,
ki az őrlőt őrzi híven,
aligha akárki;
szikráznak a szilánkok,
recseg-ropog a rúd.
 
3. Hatalmas sorsot
róttak a hősre,
vad harchoz a rozst
maga a vezér zúzza.
Zúduló kard illik
az ilyen kézbe inkább,
nem a nyugalmas őrlő
nyelének nyekergetése."
 
Haga felelt és így szólt:
 
4. "Ha a nyél nyöszörög,
ezen ne csodálkozz,
kemény kéz csikordítja,
királyi leányé;
légi magasokat járt,
ott mérkőzött fenn
a felhők felett,
vikinghez méltón,
végül így lett, harcon,
Helgi rableánya;
roppant nénje ő
a nagy Szigurdnak s Högninek,
Ilvingek szolgálója,
szeme vad villám így is."

Helgi megmenekült és hadihajóra szállt. Megölte Hunding királyt, azóta nevezik Hundingölő Helginek. Seregével Helgi a Brunavágarban vesztegelt. Ott a tengerparton barmokat mészároltak, nyers húst ettek.

Volt egy király, Högninek hívták, a lányát Szigrúnnak. Szigrún valkűr volt, belovagolta mind a levegőt és a tengert, maga volt az újjászületett Szváva. Szigrún odavágtatott Helgi hajójához, s szólott ekképp:

 
5. "Ki az, ki hajóját
a porzó partig
kormányozza; hazátok,
harcosok, hol van?
Bolyongván Brunavágarig,
vajon mit vártok?
Mely ismeretlen
irány vonz benneteket?"
 
Helgi szólott:
 
6. "Hajóját Hamal húzza
a habbal porzó
partra; hazánk
Hlészey szigete.
Bolyongván Brunavágarig,
jó szelet várunk,
véle szeretnénk
keleti útra kelni."
 
Szigrún szólott:
 
7. "Hol szítottál, mondd
szilaj harcot, hős?
Gunn húgainak garázda
hollóit hol etetted?
Harci mezed miért
vöröslik a vértől,
lucskos-nyers húst
miért habzsoltok, lándzsások?"
 
Helgi szólott:
 
8. "Halld hát, mit végzett
Ilvingek vére;
nagy víztől nyugatnak
vonultam nyugodtan,
így mészároltam
Bragalundban medvét,
boldog vasam lett
sasfiak veszte;
 
9. elmondtam ezzel,
hogy is ment sorunk,
sült húst a tengerek
tajtéka sosem hoz."
 
Szigrún szólott:
 
10. "Hadat és halált
hirdetsz: királyi Hunding
Helgi előtt hullt
a harc mezejére;
viszály mérői,
vettetek vérbosszút,
csatakos kardokon
csurgott a kiontott vér."
 
Helgi szólott:
 
11. "Sebes eszű lány,
honnét sejted, halljam,
hogy mi lettünk volna,
kik vérbosszút vettek?
Vannak még harcra vágyó
királyi sarjak, mások,
seregük a miénkkel
méltán mérkőzhet."
 
Szigrún szólott:
 
12. "Nem voltam távol,
had vezére, tőled,
tegnap kora reggel,
a király halálakor.
Fortélyosnak mondom
Szigmund fejedelem fiát,
ki a harci rúnákból
végzet hírét veszi.
 
13. Láttalak hajód
lengő hegyében,
vértől vöröslött
általad ácsolata,
gerincén hűvös
hullámok görögtek;
kiléted előttem
titkolnád, király?
Tud rólad Högni lánya,
láthatod, ismeri Helgit."

Volt egy hatalmas király, Granmarnak hívták, Szvarin-halmon élt. Sok fiúgyermeke volt, egyiküket Hödbroddnak hívták, a másikat Gudmundnak, harmadikat Sztarkadnak. Történt egyszer, hogy királygyűlés idején Hödbrodd eljegyezte magának Högni leányát, Szigrúnt. Amint ennek Szigrún hírét vette, levegőben, víz felett Helgi keresésére indult, a valkűrök kísérték.

Helgi akkortájt éppen a Láng-hegynél vívott viadalt Hunding fiaival. Ott végzett Álffal és Eyiólffal, Hjörvarddal és Hervarddal, majd a harcba belefáradva az Ara-kő tövében letelepedett. Ott üldögélt, így lelt rá Szigrún, nyakába borult, és elmondta, mi járatban van, amiképpen ez a Völszungakvidában is áll:

 
14. Szigrún szélvészként
kereste a királyt,
rátalált Helgi
pihenőhelyére.
Megcsókolta mindjárt,
szólt hozzá szép szóval,
a lándzsás vezér
vágyott is már a leányra.
 
15. Elmondta ekkor
a szerelmes Szigrún:
Szigmund fiát mily
teljes szívből szerette,
mielőtt rátalált volna
 
16. "Eljegyzett engem
hadi táborodban Hödbrodd,
tudd, mégis mást
választottam magamnak.
Vezér, félek most
véreim haragjától,
hiszen apám akaratát
tettem tönkre ezzel."
 
17. Högni leánya
nem leplezte vágyát,
vadúl sóvárgott szíve
Helgi szerelmére.
 
Helgi szólott:
 
18. "Félni sose félj
Högni haragjától,
baljós rokonaid
bosszúját se rettegd.
Szép hajadon, ha szíved
hozzám húz, ne szégyelld;
élj velem, életed védem,
ronthatatlan réved."

Helgi akkor hatalmas hajóhadat gyűjtött és elhajózott a Fréki-kőhöz. A tengeren nagy viharba keveredtek. Villámok verték, hullámok hánytak a hajókat. A vikingek látták, mint vágtat kilenc valkűr, a levegő leányai között felismerték Szigrúnt. A vihar később csillapodott, és a hajósok épségben partot értek.

Granmar fiai fenn jártak az egyik magaslaton, mikor a hajó kikötött. Gudmund lóra kapott, hogy a kikötőhelyhez közeli fennsíkról hírt hozzon. A völszungok épp akkor vonták le vitorláikat, ahogyan a Helgi-énekben is áll:

 
Kinek fia a vezér,
hajóhad vezetője,
ki vezérli partra
pompás sarjak seregét?

Szinfjötli, Szigmund fia, miként az szinten írva áll, felelt.

Gudmund hazalovagolt a had hírével, és Granmar fiai sereget gyűjtöttek. Érkezett oda számos király: Högni, Szigrún apja, vele fiai, Bragi és Dagr. Iszonyú ütközetet vívtak, ebben Granmar valamennyi fia elesett, csakígy a baráti fejedelmek; életben csak Dagrot, Högni fiát hagyták, ő azonban kénytelen volt hűséget esküdni a völszungoknak. Szigrún a csatatérre sietett, ott találta halálos sebben Hödbroddot. Szólott Szigrún ekképpen:

 
25. "Szevafjölli Szigrún
karodba sosem fog
simulni, kedvesként,
fejedelmi Hödbrodd;
hulltak Granmar
fiai: a gonosz torkú
farkasoknak tálal
gazdájuk gazdag lakomát."

Szigrún akkor felkereste Helgit, és nagyon örült, hogy láthatja. A fejedelem azonban így szólott:

 
26. "Hősnő, nem mindenben volt
vak híved a szerencse,
így intézték ezt
az irígy nornák:
Helgi kezétől
hullt ma Fréki-kőnél
hadrontó Högni,
bátor Bragi.
 
27. Hlébjörgön Hrollang
fiai feküsznek,
Sztirkleivar mellett
a király Sztarkad;
még sosem láttam
ily derék daliákat:
törzsük tovább küzdött,
bár fejük a földön.
 
28. A halál hatalma, lásd,
leverte a porba
a sok pompás hőst,
megannyi hívedet;
mit nyertél e csatával?
Ámított csak a sors,
királyi sarjak ezért
élezték kardjukat érted!"
 
Szigrún sírt, ám Helgi szólott:
 
29. "Ne könnyezz gyarlón, ara,
ki győzelmem adtad;
a sorstól a hős nem hátrál;
a holtakat híven
visszahívnám: éljenek,
ha veled élhetnék úgy is."
 
Szólott Granmar fia Gudmund:
 
19. "Kinek fia a vezér,
hajóhad vezetője,
ki a pompás harcosokat
a partra hozza?
Békésnek aligha
bizonyul az alku;
égő északi fény
vöröslik a vikingek felett."
 
Szinfjötli szólott:
 
20. "Itt ismeri meg majd
Hödbrodd Helgit,
a hőst, ki sosem hátrál,
a sereg sűrűjében harcol;
ő hajtotta hatalmába
nemzetséged birtokait:
bizony, a Fjörszung-örökség
övé már örökre."
 
Gudmund szólott:
 
21. "Fel hát, induljunk
a Fréki-kőhöz, ítélni;
tartsunk ott tanácsot,
harcnak hivei:
bátrak, hadd álljunk
bosszút Hödbroddért,
romlásunkra elégszer
huztuk már a rövidebbet."
 
Szinfjötli szólott:
 
22. "Lódulj, Gudmund,
kecskét legeltess,
sziklákba kapaszkodj
szirtes hegyélen:
hajlékony mogyoróvessző
való a kezedbe,
inkább, mint ívelt kard
munkált markolata."
 
Helgi szólott:
 
23. "Szinfjötli, szívleld meg,
mit mondok: inkább
indulj hős harcba
sasok kedvére,
semhogy így kérkedj
üres beszéddel;
bősz haragjuk hadban
mérjék meg az ellenfelek.
 
24. Miért magasztalhatnám
Granmar ivadékait?
Gúny se illesse őket;
a vezér szóljon
igaz szót. Vitézül
verekedtek mindannyian
Móinsheim mezején,
megmutatták, a kard
fennen forog kezükben,
hősök hősei voltak ott."

Helgi nőül vette Szigrúnt, fiuk született számos. Helgin nem fogott az öregség. Dagr, Högni fia, áldozatot mutatott be Ódinnak, ekképp követelt bosszút apja halála miatt. Ódin Dagrnak kölcsönadta dárdáját. Dagr egy Fjöturlund nevű helyen lelt rá Helgire. Dárdájával átdöfte, Helgi a földre roskadt, Dagr pedig fellovagolt a Széva-hegyre, megvinni Szigrúnnak a történtek hírét.

 
30. "Néném, szomorú hírt,
bánatot hozok néked,
alig is akarnálak
ily rútul ríkatni;
Fjöturlund mellett ma reggel
fejedelem hullt le,
földre rogyott a legkülönb
király, ki e világ
valamennyi vezérén
túltett, tudom jól."
 
Szigrún szólott:
 
31. "Rontás rontson,
esküszegő szív!
Hűtlenül esküdtél
Helginek egykor
Loft lankadatlan
fényű vizére,
Unnr örök-hidegű,
hűs sziklaszirtjére.
 
32. Hajó ne hasítsa
veled a habokat,
hulljon vitorlád,
bár szíves szél feszíti;
ló ne nyargaljon,
ha téged visz nyergében,
ellenséged elől
el ne menekülhess;
 
33. kardod csorbuljon,
kerülje el csapása
a kívánt nyakat,
csak magadat nyakazhasd.
Helgi haláláért
sújtson borzalmas bosszúm;
lennél bár farkas,
fák vadonán lopakvó,
gyönyöröd vesszen,
gyötrelem legyen életed,
étket ne lelj soha,
dúlt dögevő, sorvadj."
 
Dagr szólott:
 
34. "Elméd elborult,
néném, nem kétség;
bomlottan kívánsz
bátyádnak romlást.
Rettegd csak Ódint,
ő óv és sújt a sorssal,
baj rúnáit ő rótta
rokonaidra, lásd be.
 
35. Arany gyűrűket
ajánl néked bátyád,
birodalmad legyen
Vandilszvé és Vígdal;
fele országomon
fenséggel országolj:
vígasz az ontott vérért,
fiadnak is felejtés."
 
Szigrún szólott:
 
36. "Nem öröm már nekem
ott élni Széva-halmon,
nincs éj, nincs hajnal
életem vígságára,
valamíg a király
kényes lova nem vágtat
arannyal kantározva,
szikrákat szórva,
hozzám nem hozza őt,
vissza nem jön vele Vígblér."
 
37. Helgi hatalmát
úgy rettegte valamennyi
ellenség, vélük
az egész rokonság,
ahogy farkasoktól félnek
s futnak a riadó
kecskék a hegyen,
kegyetlen haláluk elől.
 
38. Helgi a vetekedő
vezérek közt úgy állt,
mint a nemes kőris,
mely a tüskebozót fölé nő,
vagy mint a fölséges testű,
harmatlepte szarvas,
mely szinte lebben,
lehagy minden vadat,
villog agancsa az ég alatt,
felhőkig felérve.

Helgi halála után halmot emeltek emlékére. Amikor pedig a hős a Valhallába érkezett, Ódin megkérte: osztaná meg azontúl tanácsát mindenben ővele.

 
Helgi szólott:
 
39. "Hallod-e, Hunding,
te fogsz a hősöknek
lábfürdőt adni,
tüzet csiholni,
csahos kutyákat megkötni,
lovakat ellátni,
mielőtt lefekszel,
disznóknak moslékot adni."

Szigrún szolgálója estefelé Helgi sírhalmánál járt, így hallotta, hogy Helgi nagy csapattal lovagol a sírhoz.

 
A szolgálóleány szólott:
 
40. "Szemem káprázik-e
szédülő képekkel,
vagy a világ vége jön,
halott lovasokkal?
Sörények lobognak,
sarkantyúk vagdosnak:
végleg hazatérhetnek
végre a hű vitézek?"
 
Helgi szólott:
 
41. "Nem szemed káprázik
szédülő képekkel,
nem a világ vége jön
holtak jöttével.
Sörények lobogása,
sarkantyúk vagdosása
nem hozza haza végleg
a hű vitézeket."

A szolgálóleány hazasietett, és Szigrúnhoz szólott ekképp:

 
42. "Szaladj, Szigrún,
hagyd Széva-halmát,
ha védelmezőnket
viszontlátni kívánod.
Sírja kitárva,
sereggel tért meg
tátongó sebű Helgi.
Sebének harmatát,
a király így kér,
kezed kitapogassa."

Belépett Szigrún a sír-dombba, és Helgihez szólott ekképp:

 
43. "Találkozásunk
öröme tiszta,
Ódin örök dögevői
bárhogy dúskálnak, dúlnak,
csapdosván csatamezőkön,
szemezvén szilajul
harmatszín hősöket,
míg hajnal hasad rájuk.
 
44. Holt hősömet
hadd csókolom hát,
vértől csatakos inged
csak aztán vesd le.
Hajad is vöröslik,
Helgi, holt vezér,
testedre tapad már
sűrű síri harmat;
Högni sógorának
két keze fagyos.
Felelj, mindezekért
mint kérsz borzalmas bosszút?"
 
Helgi szólott:
 
45. "Szigorú Széva-halmi,
megtudd, miattad
hullott Helgire
halálos harmat;
fenséges asszony,
déli nap fénye,
ha pihenni dőlsz,
könnyed keserű permete
csordul, cseppre csepp
királyod keblére,
fagyomat vájkálva,
véremet forralva.
 
46. Pompás poharakból
iszunk mi még italt,
bár oda az ország,
s a vígságnak vége:
siratni senki
ne sirasson engem,
bár mellem borzalmas
sebek borítják, íme,
itt van istennőm,
bátrak bátorítója,
vigaszul velem lesz,
holt hívével a sírban."

Szigrún fekhelyet készített magának a sírban, és szólott ekképp:

 
47. "Vethettem végre
fekhelyet, Helgi,
hős fejedelem,
Ilvingek fia.
Ölellek örömmel,
vezér, s elalszom,
valamint egykor,
míg éltünk, élők."
 
Helgi szólott:
 
48. "Mi lenne lehetetlen,
azt mondom én most,
éjten vagy nappal,
nagy Széva-halmán,
ahogy egy halott
ölel örömmel, íme,
fekszel fehéren,
Högni lánya, a sírban,
holott keserves, égő
könnyek közt élsz, királynő.
 
49. Ideje indulni,
pirkadat útján,
holtsápadt paripáin
hadd szelje az eget,
elindulok nyugatnak,
nyargalok égi hídon,
mielőtt a hősöket
Szalgofnir kakas kelti."

Helgi és vitézei lóra kaptak. Az asszonyok visszatértek a tanyára. Másnap este Szigrún elküldte a szolgálót, őrködne a halomnál. Napszálltakor Szigrún is odament a sírhoz, és szólott ekképp:

 
50. "Eljött volna,
ha el akarna jönni
Szigmund fejedelmi fia
Ódinnak csarnokából;
csekély a remény
robajló paripákra:
pihennek a saskeselyűk is
sűrű kőrisek ágán,
álomgyűlésbe vonul
valamennyi harcos."
 
A szolgáló szólott:
 
51. "Elvakult ne légy,
ne lépkedj hát egyedül,
Högni leánya,
a Halál Háza felé;
hazajáró holtak
hatalma a sötétben
sokkal borzalmasabb,
mint bánatodé a fény világán."

Szigrún nem volt hosszú életű; elemésztette a keserűség és a bánat. Hajdanidőkön az a hit járta, hogy az emberek újjászületnek; ma az ilyesmit babonaságnak mondják. Helgiről és Szigrúnról azt beszélik, hogy újjászülettek: Helgi mint Hundingölő és Szigrún mint Kári, Hálfdan leánya; amiképpen erről a Károljód is beszámol. Szigrún ott is valkűr lett.15. Szinfjötli halála

Szigmund, Völszungnak fia Frankhon királya volt; a legidősebb fia Szinfjötli, utána Helgi, a harmadik Hámund.

Szigmundnak Borghild volt a felesége. Néki volt egy fivére, . . . . . . . . . . . . . Ez és Szinfjötli, Borghild mostohafia, mindketten ugyanazt a nőt akarták feleségül venni, emiatt Szinfjötli a vetélytársat agyonütötte. Hazatért ezek után, és Borghild már elűzte volna, de Szigmund vérdíjat ajánlott fel, és az asszony ebbe belenyugodott.

A temetési toron Borghild sok sört hordott fel, Szinfjötlit teli ivókürttel kínálta. Ám ez, ahogy a tülökbe belenézett, látta, méreg van benne, szólott hát Szigmundhoz ekképp: "Zavaros ez az ital, apám." Szigmund fogta a tülköt, meghúzta. Mesélik, Szigmundnak sem kívül, sem bévül semmi sem árthatott, míg a fiai csak külső ártások ellen voltak védve. Borghild előhozott egy másik ivószarut, ebből kínálta Szinfjötlit, aki csak ugyanúgy járt, mint az elébb. És hogy Borghild harmadszor kínálta néki a sört, fenyegetést is tett hozzá: jaj neki, ha nem inna belőle. Szinfjötli ismét szót váltott Szigmunddal, és Szigmund azt tanácsolta neki: "Szűrd át a bajszodon, fiam." Szinfjötli ivott az italból, és azon nyomban meghalt.

Szigmund messzire indult, és karjában vitte a holttestet; így érkezett el egy hosszú, keskeny fjordhoz. Volt ott egy csónak, benne egy ember, ez felajánlotta Szigmundnak, hogy átalviszi a fjordon. De amint Szigmund a holttestet a csónakba belerakta, nem is maradt több hely. Az ember azt mondta Szigmundnak, menjen, kerülje meg gyalog a fjordot, avval ő elindult a holttesttel át a túlpartra. Szigmund sokáig maradt Dániában Borghild tartományában, miután nőül vette. Később Frankhonba utazott, a maga tartományaiba. Ottan nőül vette Hjördíszt, Eilími király leányát, az ő fiuk lett Szigurd. Szigmund király Hunding fiaival megütközvén esett el, harcon, Hjördísz Álfhoz ment nőül, Hjálprek király fiához. Szigurd gyermekkorában náluk nevelkedett. Szigmund és fiai messze fölülmúltak mindenkit erőben és növésben, bátorságban és mindenféle ügyességben. Szigurd volt a legkiválóbb, és a régi tudás azt tartja, hogy valamennyi hadvezér között is a legjelesebb volt Szigurd.16. Grípir jóslata

Eilími fiát Grípirnek hívták, leányát Hjördísznek. Grípir fejedelem bölcsessége és jóstudása felülmúlta mindenki másét. Kilovagolt egyszer magányosan Szigurd, és Grípir házához érkezett. Szigurdot bárki könnyen felismerhette; így elegyedett beszédbe a ház előtt egy emberrel, akit Geitirnek hívtak. Szót váltottak, majd Szigurd megkérdezte az embert:

 
1. "Lássuk, ki lakik
ebben a várban,
hogy hívják a vezért
hűséges harcosai?"
"Grípir a neve
a nagy királynak,
gondos, kegyes úr itt
földeken s föld fiain."
 
2. "Hol van, ha nincs honában
a birodalom feje?
A bölcs fejedelem
szólna-e vélem, vendéggel?
Szívesen látja-e,
hogy hamar látnom kell őt,
a gondos országlót,
az okos Grípirt?"
 
3. "Kérdi majd Geitirt
bölcs király bizonnyal,
ki lenne az idegen,
az ismeretlen idelovagló?"
"Szigmund szülötte,
hívják Szigurdnak,
Hjördísz a neve
hős anyjának."
 
4. Indul is Geitir,
Grípirnek így szól:
"Vár kinn valaki,
veled találkozna,
idegenből jött,
számomra ismeretlen,
beszélni szeretne
a bölcs királlyal."
 
5. Kimegy a házból
a harcosok vezére,
a várakozót
készséggel köszönti:
"Szigurd, kései lovas,
szívesen látunk.
Házam vár, vendég.
Geitir, Grani után nézz!"
 
6. Beszédbe elegyedtek,
ejtettek bölcs szót:
a két tanács-tudó hős
találkozott híven.
"Nagybátyám, ne titkold,
ha tudod, elmondd,
mint fordul Szigurd sorsa,
mire számíthat?"
 
7. "A nagy nap alatt
lészel te legkiválóbb,
nagy királyok között is
nemesen tündöklő;
bőkezű, nem tékozló,
bátran kiállsz mindenkor,
szavad bölcs, külsőd
szép öröme a szemnek."
 
8. "Király, hadd kérjelek,
beszélj még Szigurdról,
bölcs, tudni szeretném,
mit tartasz sorsomról:
mi történik először,
hogy elhagyom házad,
országod határán túl
jó szerencsével járok-e?"
 
9. "Apádért s Eilímiért
állsz bosszút először,
bátran rontod az álnokot,
retteg az aljas;
heves Hundingfiakat
kell akkor kemény
harcon levágni,
hős, te lészel a győztes."
 
10. "Fényes király, rokon,
felelj, kérlek,
szólj, kertelés nélkül,
ne szépíts semmit:
Szigurd sorsában
látsz-e olyan tetteket,
tündöklőket, melyek
magas egekig emelik őt?"
 
11. "Magad megölöd
a sárfényű sárkányt,
a férget, mely mohón
fetreng Gnita-mezőn;
Regint és Fáfnirt
te rontod, meghidd,
gonoszokat irtasz,
Grípir igazat szól."
 
12. "Aligha lesz
hiányom aranyban,
ha ily harcokat
hősként megállok;
hanem tovább mondd,
jövőmben mit találsz,
Szigurd számára
mit tartogat a szerencse?"
 
13. "Bizony, fölfedezed
Fáfnir tanyáját,
csak a tiéd lesz
sok csodás kincse,
hatalmas rakománytól
roskad majd Grani;
Giúkihoz veszed utad,
győzelmes vezér."
 
14. "Hadd halljon a hős
ily bizalmas beszédből,
jövő bölcs tudója,
jó szót, még többet;
Giúki vendége leszek,
Granin lovaglok tovább;
Szigurd számára mit
tartogat még a szerencse?"
 
15. "Hegytetőn szunnyad
szép lány, fejedelmi,
fényes köntösben
Helgi halála óta,
felmégy oda hozzá,
kardoddal felhasítod
- Fáfnir vérvasával -
remekmívű ruháját."
 
16. "Hasad a harci mez,
megszólal a leány,
megtörik álma,
a férfira felébred;
szép szóval mit mond
Szigurdnak akkor,
ami a vezér
javára válhat?"
 
17. "Rávezet majd téged
teljes rúnákra,
mindenre, mit ember
birtokul elérhet,
beszél veled, szívből,
sok nép szavával,
gyógyító tudományt
tanulhatsz, gyönyörűséget."
 
18. "Tanulás végeztén, végül,
ha e tudás enyém,
elmegyek onnét,
olthatatlan vággyal:
messzeségek várnak,
mondd, mire számíthatok:
Szigurd számára mit
tartogat még a szerencse?"
 
19. "Heimir honára,
vezér, hamar rálelsz,
vígan fut időd,
fejedelmi vendég;
Szigurdról többet
nem tudok egy szót se,
Grípirt tovább,
kérlek, ne kérdezd."
 
20. "Bánat ez nekem,
ha nem beszélsz, nagyúr,
hiszen te a jövőt
másoknál hívebben látod;
ismered Szigurd sorsát,
sokat sejtesz róla,
rejtened kell mégis
tudásod teljét."
 
21. "Ismerem ifjúságod,
belenézhetek bátran,
képe előttem áll,
kész vagyok elmondani;
jövendők jósának,
hidd el, mégsem hívhatsz,
ezt várnom hívság,
hatalmamnak itt vége."
 
22. "Van-e a világon,
Grípir, gondos elme,
ki előbbre látna,
mint te, látnok?
Miért titkolnád,
bármi rosszat tudsz;
bár rontás készül is
ellenem, el ne tagadd!"
 
23. "Bűn nem babonázza
életed, ékes hős!
Hidd el, amit hallasz,
bizonnyal bízhatsz bennem.
Neved vakító fénye
tündököl, míg e világ;
tusákon vakmerő vagy,
híred hirdetni fogják."
 
24. "Emészt, hogy tudom:
el kell távoznom tőled,
Szigurd hiába kívánna
királyi honodban időzni;
ismered az utat,
ahol végzetem vezérel,
nagyhírü nagybátyám,
mutasd meg, merre menjek."
 
25. "Szívesen titkolnám,
amit Szigurdról tudok,
sajnos, te kényszerítesz,
hogy sorsod kitárjam;
ismered Grípirt,
mindig igazmondó,
halld hát: megvan a nap,
mely halálod hozza."
 
26. "Haragítani nem akartam
a hatalmas királyt,
kértem csak, gondolj rám,
Grípir, jó tanáccsal;
most tudni szeretném,
mi vár Szigurdra,
várjon bár romlás,
beszélj, ne rejts el semmit."
 
27. "Heimir házában
szép leány lakik,
hősök, vitézek
Brünhildnek hívják:
Budli gyermeke;
gyengéden neveli
a nemes Heimir
a hajthatatlan sarjat."
 
28. "Mi közöm hozzá,
hogy Heimir házában
szép, hajthatatlan
lány nevelkedik?
Ezt mondd meg nekem,
Grípir, mivel te
sorsok tudója vagy;
ne védj, ne sajnálj!"
 
29. "Megfoszt majd minden
őszinte örömtől,
Szigurd, e szép lány,
nyugtot többé nem lelsz;
Heimir neveltje
végzeted hozza,
csak vele törődsz már,
mihelyt meglátod."
 
30. "Gyógyírja lesz-e
Szigurd gyötrelmének,
Grípir, ne titkold,
mondd, mit tudsz erről?
Járulok elébe
jegyajándékkal?
Nőül kérem-e
a nemes királylányt?"
 
31. "Esküdtök egymásnak
mindenre, meglásd,
mégis megszeged
a szentnek szánt szót.
Giúkival egy teljes
éjszakát töltesz,
felejted Heimir
felséges neveltjét."
 
32. "El nem gondolhatom
én ezt, Grípir!
Ilyen ingatag
volna a vezér szíve?
Szigurd esküje
ennyit érne csupán?
Elárulná, kit
szerelemmel szeret?"
 
33. "Álnok cselszövés
áldozata leszel,
Grímhild csalárdul
csapdába csal téged,
felkínálja neked
szőke fürtű leányát,
őt szeresd azontúl,
hős harcos, ezt akarja."
 
34. "Sógorságba kerülök
Gunnarral ekképp?
Elveszem Gudrúnt
királyi nőmül?
Nemes kötésnek
a vezér örülne,
ha örömét a hűtlenség
bűnbánata nem rontaná."
 
35. "Grímhild téged így
rútul rászed;
baráti kérése,
hogy Brünhildet megkérd
Gunnarnak, a gótok
országló fejedelmének.
Fürgén odasietsz,
igaz szóval ígéred."
 
36. "Kárhozatom képét
látom keserűen:
én szerencsétlen Szigurd,
józan eszem elhagy,
ha magam kérem meg
más kényére-kedvére
a lányt, akit szívem
szerelemmel szeret."
 
37. "Tudd meg, ti ott majd
mindnyájan megesküdtök,
Gunnar és Högni,
te, hős, harmadiknak,
hogy az úton Gunnarral
alakot cserélsz,
cseles szándékkal;
Grípir színigazat szól."
 
38. "Mi végre cserélnénk
alakot csellel;
alig hinném, ha
nem tőled hallanám.
Álnokság és ármány
követi ezt még bizonnyal:
kegyetlen bár a balsors,
Grípir, beszélj, ne kimélj!"
 
39. "Felöltvén Gunnar
arcát s alakját,
szavad és szíved
továbbra is tiéd;
így kéred meg híven
Heimir gyámleányát,
a gyönyörűségest -
végzet ez, védhetetlen."
 
40. "Az a legrosszabb, Grípir,
hogy gonosznak mondanak majd,
engem, Szigurdot,
harcosok hű vezérét;
holott csak végzet,
mint mondod, mi munkál,
ezért árulom el,
kit leginkább kedvelek."
 
41. "Fekhelyed megfelezed,
hadak vezére,
véled lesz a hajadon,
csak mintha anyád lenne;
neved így fennmarad,
fénylik, míg e világ,
mocsok nem érhet,
emléked ékesen él majd."
 
42. "A jeles Gunnarnak
lehet-e így jó
asszonya, Grípir,
kérlellek kérdve:
hiszen ott hevert
mellettem három éjjel
a kard-menyasszony!
Ilyet ki hallott?"
 
43. "Együtt ülitek
esküvőtök ünnepét,
te, Szigurd, s Gunnar,
Giúki házában;
ahogy hazaértek,
alakot váltotok,
változatlan marad
mindkettőtök belül."
 
44. "Lehet-e javunkra
későbbi jövőben
ily rút sógorság:
semmit se rejts el, Grípir!
Gunnarnak kedvére
lesz-e ily kötésünk,
vagy magam látom
hasznát e házasságnak?"
 
45. "Esküd emlékéhez
hű leszel, de hallgatsz,
boldog házasságban
így élsz Gudrúnnal;
Brünhild bánkódva érzi,
kötése mily keserves,
keresi, mint ronthat
reátok bosszújával."
 
46. "Hogy áll majd bosszút
a becsapott asszony,
kit csellel adtunk
férjhez, csalárdul?
Esküvel fogadtam
egykor a lánynak,
hogy elveszem híven;
ennyiben maradt minden."
 
47. "Elmondja gonoszul
Gunnarnak azonnal,
hogy rászedted volna
a vezért rútul,
mikor ő, Giúki
fia, fejedelmi
szavadban bízott
boldog szívével."
 
48. "Mondd tovább, Grípir,
tárd fel, mi vár még!
Hitszegő lettem,
mint a hölgy mondja?
Vagy hazugul vádol
a kevély királynő,
mocskolva magát is?
Grípir, mondj el mindent."
 
49. "Heves bánatában
bosszúl ekképp a hölgy,
nemes büszkeségét
nagy sérelem érte;
holott e szépre szégyent
te sosem hoztál,
igaz, a királyi menyasszonyt
csellel megcsaltátok."
 
50. "Vajon a bölcs Gunnar,
Guthorm és Högni
hagyja-e, hogy e harag
őket is felhergelje?
Giúki fiai, felelj,
mártják-e kardjuk vasát
vérembe, rokont rontva?
Grípir, mondj el mindent!"
 
51. "Gudrún szívében
szörnyű bánat tör fel,
ahogy fivérei
holt tetemed hozzák.
Boldogság többé
a bölcs nőre nem várt" -
ez lett a vége Grímhild
galád cselvetésének.
 
52. "Vezér, valami
mégis vígasztalhat,
végzettel sújtott
sorsod szép fénye:
e földön nem járt
nálad nemesebb hős,
neved nem hal meg,
Szigurd, öröklét őrzi."
 
53. "Búcsúzzunk békén!
Súlyos a sors hatalma,
hiába tiltakoznánk.
Megtetted, amit kértem:
kedvedre, Grípir, tudom,
szebb szavak lettek volna,
szád mégsem hitegethet,
hűség köti a valóhoz."


17. Regin-ének

Szigurd elment Hjálprek méneséhez, választott magának lovat, ennek neve azóta Grani. Hjálprekhez érkezett az idő tájt Hreidmár fia, Regin, aki ügyességben ugyan mindenkit felülmúlt, termetre mégis törpe maradt; okos volt, varázs-tudó. Regin vállalta, hogy felneveli Szigurdot, és igen meg is szerette. Elmondta Szigurdnak, hogy s mint élt korábban, és történeteket mesélt neki Ódinról, Hőnirről meg Lokiról, ahogy ezek az Andvari vízesésénél jártak volt. Abban a vízesésben tömérdek hal hemzsegett. Ott élt már régóta, csuka alakjában, egy Andvari nevű törpe, ott szerzett eledelt magának. Volt egy bátyánk, Otrnak hívták - mondta Regin -, ő is gyakran járt a vízeséshez vidra képében. Fogott egyszer egy lazacot, leült a folyópartra, falatozni kezdett húnyt szemmel. Loki agyonverte egy kőhajítással. A pompás zsákmánynak az ázok nagyon megörvendtek, a vidra bőrét lenyúzták. Még aznap este vendégségbe mentek Hreidmárhoz, megmutatták neki zsákmányukat. Akkor mi elfogtuk őket, és életük váltságdíjául megszabtuk: töltsék teli a vidra bőrét arannyal, kívülről is vörös fényű arannyal borítsák. Az ázok legott Lokit küldték el aranyat szerezni. Elment Loki Ránhoz, elkérte hálóját; fogta, és az Andvari vízeséséhez menvén, kivetette, épp a csuka elé, az meg csak belefutott a hálóba; Loki akkor szólott ekképp:

 
1. "Miféle hal fut
balgán a habokban,
nem félve bajtól?
Mihaszna fejed
megmenti Héltől,
ha lángot merítesz nekem!"
 
A csuka szólott:
 
2. "Andvarinak hívnak,
atyám Ódin volt,
sok vízesésben sürögtem;
bizony, a balsors nornája
kegyetlen sorra vetett:
vadászni konokul a vízben."
 
Loki szólott:
 
3. "Andvari, szólj hát,
ha élni szeretnél
az élők világán:
miféle viszonzást
várhat a hitvány,
ki nem hű szavához?"
 
Andvari szólott:
 
4. "Borzalmas büntetést
várhat a vakmerő,
pörkös pokol-folyón
gázolhat a gonosz,
ki színlelt szóval
téveszti társát."

Loki akkor Andvari minden aranyát szemügyre vette; Andvari, ahogy az aranyat átadta, egyetlen gyűrűt visszatartott volna, ám Loki azt is elvette tőle. A törpe besurrant a sziklába, és szólott ekképp:

 
5. "Átkozott az arany,
mely egykor Guszté volt,
végzete lesz ez, halálos,
két hű fivérnek,
ödlingek örömére
sosem válhat,
viszályt hoz kincsem,
senki kedvére nem hajt."

Az ázok előhozták Hreidmárnak a kincset, megtöltötték és lábra állították a vidrabőrt. Akkor még kívül is aranyat kellett halmozniuk, hogy beborítaná. Elkészültek ezzel, Hreidmár odament, észrevett mindjárt egy csupaszon maradt szőrszálat. Kérte, takarnák el azt is. Ódin ekkor előszedte az Andvaranantot, a gyűrűt, és befedte vele a szőrszálat. Szólott akkor Loki ekképp:

 
6. "Tiéd hát az aranykincs,
tetemesen fizettünk
egy fejért néked;
fiadnak ne hozzon
örömet, csak halált,
halj te is, mint ő."
 
Hreidmár felelte akkor:
 
7. "Adtál ajándékot,
sziszegve, nem szívből,
jajongva, nem jó szándékkal;
bizony végeztem volna
véletek, ádázak,
ha átkotok hamarább tudom."
 
Loki szólott:
 
8. "Még veszedelmesebb,
mit látni vélek:
testvérek viszálya,
tusakodás egy nőért;
még nem is élnek a hősök,
kik majd így hadakoznak."
 
Hreidmár szólott:
 
9. "Végleg enyém hát
a vörös arany,
velem lesz, amíg élek;
féktelen átkod
meg nem félemlíthet,
távozz tőlem, tűnj el."

Fáfnir és Regin a jussát követelte Hreidmártól az Otrért kapott váltságdíjból. Hreidmár ezt megtagadta. Akkor Fáfnir az alvó Hreidmárba mártotta kardját. Hreidmár magához szólította leányait, beszélt hozzájuk ekképp:

 
10. "Lüngheid és Lofnheid,
én most meghalok,
munka marad reátok."
 
Lüngheid szólott:
 
"Nehéz bár e veszteség,
nővérem véres bosszút
bajosan állhat bátyján."
 
Hreidmár szólott:
 
11. "Leányt nevelj hát,
farkaslelkű nő,
ha már a fejedelemnek
fiút szülni nem bírtál!
Férjhez add a leányt,
férfira szüksége lesz!
Kettejük fiának kell
bánatodat bosszúlnia."

Hreidmár akkor meghalt, Fáfnir pedig az összes aranyat elvette. Regin apai örökségét kérte tőle, de Fáfnir megtagadta. Regin akkor Lüngheidhez fordult, nővéréhez tanácsért, miképp juthatna örökéhez; a lány így szólt:

 
12. "Kérned kell bátyád
nyájas beszéddel,
nyugalmas szóval;
javaidhoz így juthatsz.
Fáfnirt fölkeresvén
kár karddal követelőznöd."

Regin ezeket a dolgokat elmondta Szigurdnak. Egy nap, hogy Szigurd megérkezett Regin házába, ez nagy örömmel fogadta. Szólott Szigurdhoz ekképp:

 
13. "Megjött hát most
Szigmund szülötte,
házunkba a harcos,
halált megvető;
bizony, bátrabb
sok éltes embernél,
vakmerő farkas,
viadaltól nem fél.
 
14. Fel fogom nevelni
nagy Ingvi unokáját,
ki eljött hozzám,
halállal eljegyzett hős;
ő lesz a legkülönb
végzetes világon,
sorsának fonalát
a föld sorsába fonja."

Szigurd ekkor Reginnél maradt, ki elmondta néki, hogy Fáfnir a Gnita-mezőn hever kígyó képében. Fején szörnysisakot hord, mely minden élőt elrémít. Regin Szigurdnak kardot kovácsolt, ezt hívták Gramnak: oly éles volt e kard, hogy a Rajnába meríttetvén, a vízben úszó gyapjúszálat csak mint a habfodrot hasította ketté. Szigurd evvel a karddal kettészelte Regin üllőjét.

Akkor Regin felbujtotta Szigurdot, ölné meg Fáfnirt. Szólott ekképp:

 
15. "Harsányan hahotáznának
Hunding gyermekei,
Eilími gyilkosai,
ha hírét vennék,
hogy a vörös kincs
kedvesebb a hősnek,
mint apja vesztéért
a véres válasz."

Hjálprek király ellátta Szigurdot hajóhaddal és emberekkel, hogy apját bosszulhassa. Roppant vihar tört rájuk, ahogy épp egy kiugró hegyfok közelében jártak. A hegyen férfi állt és szólott:

 
16. "Ki lovagol ott
Révil lovain,
rontó hullámú
háborgó vizen?
Vitorlás paripákról
sós veríték pereg,
a szilaj hátasok
hódolnak a szélnek."
 
Regin felelt:
 
17. "Jöttünk Szigurddal,
jó szélben bízván,
vigye végzetünk
tomboló tenger.
Zuhatag zúdult,
mélyvizi ménünk
merülni kezdett -
ki az, ki kérdezel?"
 
Az ismeretlen szólott:
 
18. "Hníkarnak hivtak,
mikor hollók éhét
az ifjú Völszung,
veszvén, elvette;
nevezhetsz most engem
Hegyi Embernek is,
Feng vagyok, vagy Fjölnir -
vegyetek fel, kérlek."

Ahogy kikötöttek, az ember felszállt hajójukra, s akkor a viharos szél elcsitult. Szigurd szólott:

 
19. "Hadd halljuk, Hníkar,
hiszen te tudod,
boldogulást mi hoz,
míly jelben bízhatsz,
ha vívsz, a kardot
- vért venni - hogyan kanyarítsd?"
 
Hníkar szólott:
 
20. "Jó jel akad sok,
csak értse a serény,
hasznára mint fordítsa;
fekete holló,
ha nyomodban jár,
javadra jó lesz.
 
21. Másikat mondok:
kilépsz a házból,
had-útra kelnél,
hirtelen ott látsz
két elszánt harcost,
hírnévre vágyót.
 
22. Harmadik jó jel,
ha farkast hallasz
kőrisfa-ág közt,
elsőül vedd észre,
ellenfeled vesztét
biztosra veheted így.
 
23. Ne harcoljon senki
sohasem a Hold
nővérét nézve;
közelebbre tekints,
magad körül tudd
a harcosok helyes rendjét.
 
24. Balsors, ha a harcos
harcba indulva botlik,
bizony, jobbról-balról
gonosz lények állnak,
ádázul lesik, mikor
látnák végre vérben.
 
25. Keljen korán a küzdő,
mosdjon, fésülködjön,
falatozzon méltón,
nem tudhatja előre,
mit hoz az este;
szeressük a jó szerencsét."

Szigurd hatalmas csatát vívott Hunding fiával, Lüngvivel s ennek fivéreivel. Lüngvi és két testvérbátyja holtan maradt a küzdőtéren. A harc után Regin szólott ekképp:

 
26. "A vércse szívet
Szigmund gyilkosának
testéből a vérontó,
vad kard, íme, kitépte.
Szigurdnál nincs kiválóbb
a fejedelmek közt,
kik e földet öntözték
vérrel, hollók örömére."


18. Fáfnirölő Szigurd éneke

 
1. "Vándor, felelj,
e világon ki fia vagy?
Mily néven neveznek,
s mért fested Fáfnir
vérével vörösre kardod?
Szívemben a híres vas hegye."

Szigurd eltitkolta nevét: ősi hiedelem szerint a haldokló szavának nagy hatalma volt, ha ellenségét nevén szólítva átkozta meg.

 
2. "Vagyok nemes vad,
akármi világon
anyátlan vándorlok,
atyám nem adatott,
mint más emberfiának;
életem útja a magány."
 
Fáfnir:
 
3. "Ha atyád nem adatott,
mint más emberfiának,
szólj, mily csoda szülötte volnál!"
 
Szigurd:
 
4. "Nemzetségemet
nem ismerheted,
engem sem ilyesképp.
Szigmund volt atyám,
én Szigurd vagyok,
így hoztam vesztedet."
 
Fáfnir:
 
5. "Ki volt felbújtód?
Ki tüzelt téged,
hogy életem ellen támadj?
Szikraszemű ifjú,
kemény atyád volt,
hamar hódolhatott a harcnak."
 
Szigurd:
 
6. "Kedvem maga tüzelt,
kezem megsegítette
éles karddal;
ősz öregként,
bizony, hogy lenne bátor
a gyáva gyermek?"
 
Fáfnir:
 
7. "Ha ott nősz nagyra
baráti kebel közelén,
hős harcosként látnánk,
most hadunk foglya vagy,
rab rabló lettél,
szűkölő szolga."
 
Szigurd:
 
8. "Fröcskölsz szavaddal, Fáfnir,
csak mert messze vetődtem
védelmező atyámtól;
azért rab nem vagyok,
hadnak hiába foglya.
Szabadon élek, érzed."
 
Fáfnir:
 
9. "Gyűlölséggel gyanúsítasz
minden szót szüntelen,
szín igazságot mondok én:
arany ragyogása,
rőten izzó kincs, karpánt -
ítél iszonyú kárhozatra."
 
Szigurd:
 
10. "Kincs el ne kábítson
soha senkit;
végső perced jöttéig
parancsolj javaidnak
jól és híven: tudd,
úgyis Hél vár."
 
Fáfnir:
 
11. "Nornák ítélete sorsod,
mihelyt sodródni kezdesz,
esztelen, a vízen;
és ha a szél szilaj,
belefúlsz a szirtnél.
Gyarló, mert fél, a gyáva."
 
Szigurd:
 
12. "Felelj nekem, Fáfnir,
kit bölcsnek tartanak,
bizton tudónak:
kik a gyermekáldást
gyámolító nornák,
méhbeli magzat oldozói?"
 
Fáfnir:
 
13. "Származásuk szerint
nem egyeznek e nornák,
más-más nem szülöttei;
némelyikük az ázoké,
más az álfoké,
Dvalin lányai is lehetnek."
 
Szigurd:
 
14. "Felelj nekem, Fáfnir,
kit bölcsnek tartanak,
bizton tudónak:
a sziget nevét mondd,
hol Szurttól s ázoktól
harmatozik ádáz kard."
 
Fáfnir:
 
15. "Az a Teremtetlenföld;
ott lengetik
lándzsáikat az istenek,
Bifröszt színekre szakad,
ha mérkőznek, úsznak
az árban a harci mének."
 
Szigurd:
 
16. "Szörnysisak nem véd
halálos csatán
a végzet csapásától:
ki bátrakkal vívott,
belátja: nem ő
az egyetlen erős."
 
Fáfnir:
 
17. "Fújtam a mérget,
heverve apám
hatalmas örökén."
 
Szigurd:
 
18. "Tűztorkú féreg,
fújtad, förtelmesen,
élesztvén kemény kedvet;
több viszály támad
azok között,
akiknél e sisak."
 
Fáfnir:
 
19. "Tanácsom, Szigurd,
szíveld meg: távozz,
lovagolj haza azonnal;
arany ragyogása,
rőten izzó kincs, karpánt -
ítél iszonyú kárhozatra."
 
Szigurd:
 
20. "Ezt tanácsolod te;
én pedig ellovagolok
a sűrűbe a kincshez,
és közben, Fáfnir,
tusakodj a halállal,
és távozz, Hél vár."
 
Fáfnir:
 
21. "Elárult engem Regin,
életed is rontaná,
mindkettőnk gyilkosa
lesz ez a gyáva;
életét Fáfnir bevégzi,
érzem, fölémkerekedsz most."

Regin, aki eltűnt, míg Szigurd végzett Fáfnirral, most visszatér; s ahogy Szigurd letörli kardjáról a vért, így szól:

 
22. "Dicsőség neked, Szigurd,
nagy diadalodért;
Fáfnir nincs többé,
és én e föld lakói közt
hadd nevezzelek téged
híven a legbátrabbnak."
 
Szigurd:
 
23. "Ha egybegyűlünk mind,
istenek fiai,
lesz-e mondhatója,
ki a legbátrabb köztünk;
akadnak számosan,
bár kardjuk még nem járta
mások mellkasát."
 
Regin:
 
24. "Szilajul örvendj, Szigurd,
fényes tetted nyomán,
töröld Gramot a fűbe;
fivéremre mértél
halálos csapást,
sikered segítője voltam."
 
Szigurd:
 
25. "Te rendezted így:
hogy roppant hegyeken
keresztül idelovagoljak;
úr lenne a kincsen
a tűztorkú sárkány,
ha ellene nem tüzelsz."
 
Regin:
 
26. "Maradj itt, Szigurd,
míg én pihenni térek;
tartsd Fáfnir szívét a tűzbe,
mert fel akarom falni,
falatom legyen
vér vörös italához."
 
Szigurd:
 
27. "Messzire mentél,
míg én Fáfnir vérével
vasam vörösítettem;
sárkányon edzettem
erőmet serényen,
míg te: gyáván a bozótban."
 
Regin:
 
28. "Sokáig hagytad volna
bozót sűrűjében heverni
az élemedett óriást,
ha kardod nincsen,
mit magam köszörültem,
éle életet ontson."
 
Szigurd:
 
29. "Becsesebb a bátorság
a kard vasánál,
ha verekedni kell:
a kemény küzdő
gyönge karddal is
győzhet, magam láttam.
 
30. A rettenthetetlen
a rettegőnél
hívebb harcos;
bármi várjon rád,
bátran várd, küzdj,
kedved tüzelve tűrj."

Szigurd akkor kivette és a tűz felé tartotta Fáfnir szívét. Mikor úgy vélte, jól átsült, kibocsátotta levét, ujját belemártotta, ízlelendő, kész-e az étel. Megégette, majd megnyalta az ujját. Ahogy Fáfnir vérét ízlelte, megértette a madarak beszédét. Hallotta, hogy a kékharkályok csettegnek a bozótban. A kékharkály ezt mondta:

 
31. "Ott ül Szigurd,
vértől szennyezve,
Fáfnir szívét
parázson süti;
bölcs akkor volna
bőkezű gyűrűosztó,
ha a lüktetés forró
fészkét elfogyasztaná."
 
32. "Ott pihen Regin,
ravaszul fontol,
rútul jár, aki hallgat
hamis javallatára;
szava szín méreg,
megrontó gonoszság,
keservek kovácsa:
fivéréért bosszút forral."
 
33. "Egy fejjel kurtábban
kerüljön az agg óriás
Hélbe e helyről;
akkor ő egyedül ura
mind a kincsnek,
melyen Fáfnir feküdt."
 
34. "Bölcs lenne valóban,
ha észbe venné
testvéri tanácsunk,
nem bűvölné el
botorul csak a kincs,
hollók örömére;
füléről felismerni
a leselkedő farkast."
 
35. "Balga vezér
válna az olyan
hebehurgya harcosból,
aki az egyik
fivér életét kioltva
a másik fivért
maga végzetére
futni hagyja."
 
36. "Esztelen ember
kíméli csupán
a kíméletlen ellent;
Regin ott pihen,
bosszút áhít,
ám ő ezt mit se bánja."
 
37. "Kurtítsd meg egy fejjel
a kincsen heverő
hideg óriást:
máris magad vagy
egyedüli ura
Fáfnir mesés vagyonának."
 
Szigurd:
 
38. "Sors soha Regint
nem teszi gyáván
rontó gyilkosommá;
fivérek ők ketten,
hamarosan együtt
kerülnek innen Hélbe."

Szigurd levágta Regin fejét, majd elfogyasztotta Fáfnir szívét, és mindkét fivér vérét megitta. Akkor ezt hallotta a madaraktól:

 
39. "Várj még, Szigurd,
vörös karperec
sohasem volt, mondják,
vezérek méltó éke.
Van egy lány,
szépsége csodás,
csak ő lehetne
aranynál becsesebb birtokod.
 
40. Giúkihoz megannyi
zöld ösvény vezet,
a sors így mutatja
vándorainak útját.
Ott a nemes király,
ott nevelte leányát,
akit te, Szigurd,
méltán megszerezhetnél.
 
41. Hind magas hegyén
meglátod a termet,
lángok lobognak
kívül körötte.
Oda rejtették
okos férfiak
a fény elől
Ógnár aranyát.
 
42. Tudjuk, a hegyen
alszik a valkűr,
védi híven
az állhatatos tűz.
Yggr álomtövisétől
merült álomba,
maga kívánta
ezt így a leány.
 
43. Ott majd, harcos,
meglátod a sisakos hősnőt,
ahogy Vingszkorniron
ellovagolt a csatából.
Szigdríva álmát
ne védd, Szkjöldungok
nemzetségének fia,
a nornák szabta sorstól."Hátra Kezdőlap Előre