Jókai Mór: Rab RábyElső fejezet és mintegy elöljáró beszéd
(Melnec foliamattiaaban elewadatic, 100 eztendewnec elewtte mileteen formaivv aabrazatia wala az io Pest-Buda waarossaanac, es mű ocnaal fogwa nem lacozaanac ez helienn procatoroc?)


Első fejezet
(Mellben leiratic edj wigh züreti mulattchaag, az holott neemellec hegedülnec, maasoc penigh hegedültetnec, es edjebb bolondsagoc müweltetnec wala.)


Második fejezet
(Kiben leiratnac soc jeless urasaghoc, edj azzonizemeellel edjedembenn; nem különbenn edj konihamesternec az eö zaamadaasa, a mi chodalatrameelto leezen!)


Harmadik fejezet
(Mellnec summaia ez haarom zavacbann vagion kifeiezwe: „canis tota mater”.)


Negyedik fejezet
(Megtvdivc az reeghi ioo welaaghbann mill ercevlchevs magawiselettel dichecedeec vala egi iool newelth falvssi aarthatlansaagh, ees hogi woltaceepen mi oca wala az dombon aalloo embernec, hogy az ev newe legien „Gievngievm Misca”)


Ötödik fejezet
(Leiratic egi magistratvs, mell mindenecbenn az zegeen neepnec az ev iavaat vgi tecinti wala, minth az magaeet, zoo leezen contribvitocrvl ees eigebb Isten chapaasairvl, weegezetre penigh az kiss laadaarvl, megh az nagi laadaarvl, az micbenn nem tudatic hogi mi wagion?)


Hatodik fejezet
(Mell nem zool egieebrewl, mint eepen chac az i betew fevlevtti pvnctvmochcaarvl.)


Hetedik fejezet
(Az mellnec svmmaaiaabol az niaaiass olwasoo nem fog megtvdni semmit.)


Nyolcadik fejezet
(Mellben elevfordol egi madaarieztev, ees bezeelgetees leezen az dinnieecrevl ees egieeb cvcvrbitaceacrol)


Kilencedik fejezet
(Mell nem akkeeppen veegzevdic, mint a mikeeppen kezdevdic wala.)


Tizedik fejezet
(Mellben elmondatic, mi oknaal fogva kell mindeneknec akkeeppen lenni, az mikeeppen wadnac, ees nem penigh azonkeeppen, az mikeeppen lehetneenec.)


Tizenegyedik fejezet
(Mellben kimagiaraaztatic, millen naghi kevlevmbseegh leegien ioo baraatoc ees az ellenseegec kevzevtt.)


Tizenkettedik fejezet
(Kiben gengeen tvdtvl adatic, hogi meeg az kinchneel is wagion nagiobb kinch, mellel emberecnec ziweet meg lehessen weztegetni.)


Tizenharmadik fejezet
(Laatni fogivc, hogi az zeepseegwel paarosvlt ezesseeg mill kemeen wezedelem azokra neezwe, az kiknec genge ziwevk wagion.)


Tizennegyedik fejezet
(Megvagion irwa; hogi „Ne maazz az faara, nem esel le rola!”– ees meeg iss socac wadnac akkic felmaaznac az faara.)


Tizenötödik fejezet
(Laatni fogiuc, hogian lehet chinaalni az elefaantból zvniogoth?)


Tizenhatodik fejezet
(Soc niomorvsaagos dolgoc wadnac, az mellecnec ugi kell lenni, de azonban egi wigh teurteeneth is wagion, mellnec kimenetele zomorusaaghoss leezen.)


Tizenhetedik fejezet
(Ennec az ember maga sem tvdhatia, hogi mi lez az weege?)


Tizennyolcadik fejezet
(Mellbenn elev adatic, hogi nem az Komaaromi fazikasnac az kalháia volt az elsev, a mi nem tarthatott evrevkkee.)


Tizenkilencedik fejezet
(Mikeepen zokoth wala dvellaalni az Gievngievm Misca?)


Huszadik fejezet
(Az kinec kewees wagion, attol elweetetic, az kinec sok wagion, annak meg tevbb adatic.)


Huszonegyedik fejezet
(Kibevl megtudivc, hogi nem ioo nagi vrakwal egy taalbvl cheressnieet enni, kiwaaltkeeppen, ha azoc az nagi vrac paraztoc.)


Huszonkettedik fejezet
(Millen wala az feheerwaari waasaar ees az nemessi reoccupatio annac ideieebenn?)


Huszonharmadik fejezet
(Mellbenn ollateen dolgoc leznec, a miket ember ki nem tudna fvndaalni ha meg nem lettec wolna.)


Huszonnegyedik fejezet
(Kibenn meglaatandivc, millen nagi wezedelem, ha az ember wizet iszic.)


Huszonötödik fejezet
(Mellbenn ember meghghilkoltatic, aneelkevl, hogi ember meghghilkolnaa wala.)


Huszonhatodik fejezet
(Mellben kezdevdic az „Rab Raaby”.)


Huszonhetedik fejezet
(Mellbenn leiratic egi nagion waalogatott taarsasaag ees annac az ev visselth dolghai.)


Huszonnyolcadik fejezet
(Kibenn leiratic az rabok traficája, mi modonn evk az welaggal corespondealnac vala.)


Huszonkilencedik fejezet
(Kibevl meghtvdivc, hogi mi hatalmasabb az chaazaar zawaanaal?)


Harmincadik fejezet
(Kiben leiratic mikeeppen mvlatnac az zegeen raboc a tevmlevtzbenn.)


Harmincegyedik fejezet
(Mikeeppen bvsvl wala az siralmass tevmlevtzbenn egi bizonioss tekintetess vr?)


Harminckettedik fejezet

Harmincharmadik fejezet
(Folytataasa ees variatiója az wizontagsaagocnak.)


Harminenegyedik fejezet
(Egi seregeeli madaarnac, ees egi kiss egeernec az tevrteenete.)


Harmincötödik fejezet
(Bolondnaal bolondabb dolgoc tevrteennec az fevldevnn, miket ember ki nem gondolhatna, ha emberenn megh nem esstec volna.)


Harminchatodik fejezet
(Megismertetic ar hiress haramia wezeer, Willaam Pista, hogi ki leegien?)


Harminchetedik fejezet
(Nem tevrteenic megh minden mulattsaag neelkewl.)


Harmincnyolcadik fejezet
(Mellben meglaativc leezen az controlor foliossoot.)


Harminckilencedik fejezet
(Kibenn nagion tanvlsaagoss, azonbann nagion vnalmass dolgoc leznec elbezeelve, az kiket elolwashat, kinec ideie wagion ees maas dolga ninchen.)


Negyvenedik fejezet
(Mellben gonozvl iaarattatic egi bizonios ispion.)


Negyvenegyedik fejezet
(Kiben meghfeitetic, mieert zoolnak az prewchkevc olian nagion mindevnn ziwatar keovzeledic?)


Negyvenkettedik fejezet
(Kiben meglatiuc, millen hatalmass aallat az cethal; de mindazonaaltal, ha zaarazfevldre kerewl, magaawal iss iool tehetetlen.)


Negyvenharmadik fejezet
(Kibenn bebizonittatic, hogi megh az XVIII-ik seculumban anno Domini iss tevrteennec wala chvdaac az welaagonn.)


Negyvennegyedik fejezet
(Kibeol megtanvlivc, hogi mi leegien az az neheez wass?)


Negyvenötödik fejezet
(Romanticus historia fog taamadni ebbevl.)


Negyvenhatodik fejezet
(Kibenn nagion soc newetni waloo dolgoc levznec.)


Negyvenhetedik fejezet
(Mellben elmondatic, hogian zeliditic meg a wad elefaanthot.)


Negyvennyolcadik fejezet
(Az utolsoo leweel és a tinta, melylyel megirodott wala.)


Negyvenkilencedik fejezet
(Kibenn kevwetkezic az legeerzeekeniebb chapaass az rab feieere.)


Ötvenedik fejezet
(Egi nagi vrnac az ev tragoediaia elmondatic.)


Ötvenegyedik fejezet
(Mi tevrteent wala az titokteliess felsev zobaabann?)


Ötvenkettedik fejezet
(Az halaal-iteeleth!)


Ötvenharmadik fejezet
(Mellben weegre walahaara nagi nehezenn weege wettetic ezen siralmass historianac.)


Történelmi befejezés