Az örök béke feltételei

Az örök béke feltételei ezek voltak:

1. Az orosz állam teljesen lefegyverzi hadseregeit, ahogy Európában minden állam lefegyverezte már. A hajdani katonai hatalmak összes ágyúiból egy óriási csillagda öntetik, mely a Mount Everest magaslatán fog felállíttatni.

2. Európai Oroszországban a Romanov dinasztia helyreállíttatik, a számkivetésben élő Alekszis alatt, népképviseleti felelős kormány mellett.

3. Ázsiai Oroszország megmarad köztársaságnak, tíz évenkint választandó elnökkel.

4. Oroszország is belép az összes európai és ázsiai hatalmasságok által alkotott kereskedelmi szövetségbe.

5. Lengyelország a Sobiesky alatti határai között helyreállíttatik, a saját országgyűlésén határoz az államforma felett. A lengyel száműzöttek Szibériából hazabocsáttatnak, s elkobzott fekvő birtokuk visszaadatik.

6. A jelen hadjáratban elfogott oroszok az Amur mellé letelepíttetnek, s ott egy nagy kereskedő, iparűző és földmívelő államot képeznek.

7. Besszarábia átadatik a Kincsőből áthozott ősmagyar települőknek: amiért Oroszország nemcsak, hogy hadi kárpótlást nem fizet, hanem ő kap kétszázmillió forintot.

8. Az Otthon és Kincső államok mindkét Oroszországnak egy kétezermilliós kölcsönt szereznek, melynek segélyével az pénzügyeit gyökeresen rendbe hozza, s azután az ipar, földmívelés, bányászat és kereskedelem útján óriási vagyonának értékét emelje.

9. A közönséges nagy bűnösöket, gonosztevőket, az európai és ázsiai államokból Otthon állam légjárói Afrika belsejébe fogják átszállítani. Nehéz börtön, testi büntetés megszűnik mindenütt, a civilizáció vadembereinek őstehetségei a vadállatok irtására fordíttatnak.

10. Az örök béke fenntartása végett mindkét szerződő fél aláveti magát az általános világtörvényszéknek, mely az európai nemzetek tizenkét, az ázsiaiak nyolc, az amerikaiak három s az afrikaiak három képviselőjéből alkotva, minden nemzetközi vitás kérdésnek araeopagjául fog szolgálni, s annak ítéletei feltétlenül foganatosítandók lesznek. S amely államfő ez araeopág ítélete ellen még valaha a fegyverre mer apellálni, az a közönséges gonosztevők kategóriájába fog soroztatni, s akként bánnak el vele.

11. Minden állam tartozik minden lakosát iskolába járatni, és azoknak a béke pontozatait megmagyaráztatni. Papok, akik mívelt nemzetek közt vallásgyűlöletet hirdetnek, vitetnek a Fidzsi-szigetre, kannibálokat oktatni.

12. Az Unalaska-sziget átadatik az Otthon államnak kétszázmillió forintért, s ezért az Otthon állam kötelezi magát minden más államnak megrendeléseit elfogadni kereskedelmi légjárók építésére, közösen megállapítandó árban; azáltal minden államnak eszköz van adva a kezébe jövedelmeit emelni adófelemelés nélkül.

Ezek voltak a Tatrangi által ajánlott békepontok a megadó seregnek. Ellenvetés nélkül aláírattak.

És ezzel az óriási hadjárat, megindításától második hónapra egészen befejeztetett.

A nagy orosz tábort a légjárók egy nap alatt elszállíták az Amur vidékére, Odesszában elfoglalt élelmezési szereikkel és sátraikkal együtt. Az első telet nekik is rögtönzött sátrakban kell tölteniök, s ahogy azt a krakkói honvédsereg kiállta az Otthon-alkotás első telén, ők is bizonnyal ki fogják állani. Csak egy ellenség volt még hátra: Mazrur.

Ezt nem bírta senki kézre keríteni.

Mindenütt rabolt, pusztított, gyilkolt, kicsinyre leolvadt, de annál elszántabb rablócsapatjával; de akárhogy körülfogták, eltűnt, nem lehetett megkapni.

Hová lett? A föld nyelte el?


VisszaKezdőlapElőre