Információ


AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

CD-szöveg, Madách Imre összes művei

Az ember tragédiájának még nem készült el új kritikai kiadása. Az elmúlt években Kerényi Ferenc dolgozott rajta, az a kutató, aki Horváth Károly mellett az 1989-es „ kritikai igényű” Madách Imre válogatott művei c. kötetnek is szerkesztője, szöveggondozója volt. Korszerűsített Tragédia-szövege, e kiadás jegyzetei jó alapul szolgálnak egy Madách kritikai kiadás megindításához. Ehhez a munkához is szándékoztunk vitaanyagot, előtanulmányt nyújtani, amikor Andor Csabával elhatároztuk a Madách Irodalmi Társaság nevében, hogy a Tragédia szövegét CD-lemezen is hozzáférhetővé tettük a diákok, tanárok, kutatók számára. Jelenlegi CD-kiadásunk szolgált alapjául egy másik CD-nek is, amely a Tragédia 25 fordítását tartalmazta, s bemutatták a frankfurti könyvvásáron 1999-ben.

A jelen drámaszöveg viszont nem az 1989-es Kerényi Ferenc által készített szöveg másolataként, hanem az eddigi fontos kiadások és a K összevetéséből, KF szövegét és szöveggondozási gyakorlatát kritikailag továbbfejlesztve keletkezett. Ezért szövegünk a szövegváltozatok új feldolgozásával kezdtük: a kézirat[1], a Tragédia egyetlen fennmaradt vázlatlapja[2], az 1861-es első, az 1863-as második, Madách életében megjelent kiadások szövegei[3], Madách és Arany javításai a kéziraton, Arany levélben írt szövegkritikai jegyzetei és Madách válasza, továbbá Szász Károly levélben írt szövegkritikai jegyzetei[4] és Madáchnak a 63-as kiadásban ennek az alapján (vagy ennek ellenére) végzett javításai, Tolnai Vilmos 1924. évi 2. javított és bővített kritikai kiadása és Kerényi Ferenc 1989. évi kiadása[5] alapján kiszűrtük azt a szövegváltozatot, amely ma lehet érvényes szövege a Tragédiának.

A Tragédia középiskolás olvasói számára jelenthet segítséget az információ "Szó- és szövegmagyarázatok" része. A szómagyarázatoknál is elsősorban Kerényi Ferenc jegyzeteire támaszkodunk[6]. Ezek a magyarázatok talán egy kicsit lakonikusak, döntő többségükben szómagyarázatok. S ha nem is tartjuk szükségesnek a századelő magyarázatos kiadásainak bőbeszédű, elemzéssel vegyített szövegmagyarázatait, az ezekben feltűnő gondokra, homályosabb, középiskolásoknak nem feltétlenül ismert fordulatokra is oda szerettünk volna figyelni. Az ilyen kiadások közül figyelembe vettük Alexander Bernát jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátott kiadását[7], természetesen igen erős szelekcióval és rövidítésekkel.

A Tragédia hiteles és pontos szövegének megállapításához a következő hét kérdésre kellett választ adnunk:

  1. Madách - vagy Madách és Arany?
  2. Hány soros a Tragédia?
  3. Hány fennmaradt, ismert kézirata van a Tragédiának?
  4. Milyen szövegeket vessünk össze a pontos, hiteles szöveg megállapítása érdekében?
  5. Hogyan és milyen mértékben végezhetünk helyesírási korszerűsítéseket Madách szövegén?
  6. A helyesírási korszerűsítés mennyire legyen konzekvens?
  7. Maradhatnak-e nyitott kérdések, lehetnek-e olyan sorai a Tragédiának, ahol nem tudunk dönteni egy hiteles, érvényes szövegváltozat mellett?

A válaszok a következők:

Az első probléma tehát, hogy rekonstruáljunk-e valamiféle érintetlen Madách-szöveget, mint ezt igen tanulságos és hasznos könyvében Striker Sándor[8] teszi, vagy maradjunk a hagyományok, a kritikai kiadások szabályai mellett, s tekintsük alapszövegnek az ultima editiot, amely nemcsak Madách és Arany, de némiképp még Szász Károly szövege is. A második mellett döntöttünk, mert Madách válaszolt arra a kérdésre, hogy melyik Tragédia-szöveget vállalja. Ha az első kiadás esetében a kezdő író a nagy tekintélyű Arany javításait csak kényszerből, alázatból, tiszteletből vállalta volna, a saját maga által sajtó alá rendezett második kiadás esetében visszaállíthatta volna saját szövegét. Igaz, nem állt rendelkezésére valószínűleg a kézirat, csak az első kiadás szövege (persze miért nem lehettek volna meg ekkor még egyes vázlatok?), de ahol úgy érezte, így is javított és változtatott az első kiadás szövegén. Miért nem javított vissza? Talán elismerte, elfogadta Arany simításainak jótékony hozzájárulását a Tragédia sikeréhez... A Madách-Arany szöveg mellett döntöttünk azért is, mert az irodalomtörténet döntő fölénnyel ezt a változatot fogadta el, s közel 165 évet kellett várni arra, hogy az "érintetlen változat" végre nyomtatásban is napvilágot lásson.

A második kérdésre sem egyszerű a válasz. A Tragédia Madách vázlatlapjának[9] sajátkezű összegzése szerint 4080 soros, Alexander Bernát 1909. évi magyarázatos kiadása 4139, Tolnai Vilmos 1924-es kritikai kiadása és Striker Sándor "rekonstrukciója" 4140, Kerényi Ferenc 1989. évi kiadása alapján 4117, a mi főszövegünkben 4141 sor. Miért? Véleményünk szerint minden sor, melyet a drámában a szereplők mondanak, számozandó a kiadásban, miképp ezt Tolnai kritikai kiadása, vagy korábban Alexander Bernát magyarázatos kiadása[10] is tette. (Ez a kritikai kiadások előírása is.) Így a verses dráma eltérő verselésű betétdalai (pl. Hippia dala Rómában), vagy lírai betétei (Lucifer "imája" az elemekhez a 2. színben) éppúgy nem hagyhatók ki a sorszámozásból, mint a prózai betétek (zsoltárok). Ez utóbbi, folyamatos szedéssel is 24 sort tesz ki Tolnainál és az 1. kiadásban, ezt a hagyományt folytatva a mi szövegünk számozása is 24 sorral bővül a 7. színben. (Ezek a zsoltárszövegek így az 1583-1594. - 12 sor -, az 1830-1836. - 7 sor - és az 1841-1845. - 5 sor - sorszámmal vannak jelölve.) Így a Tragédia 4141 sorból áll (KF sorszámozása 4117, + 24 sor = 4141.). A Tolnai-féle kritikai kiadás a 4140. sorral végződik, ám Tolnai nem számozta külön a párizsi színből minden eddigi kiadásból kimaradt két sort: nála ezek a sorok a szövegben b-vel jelöltek: 2165.b és 2237.b - így az ő számozásának két sorral kellett volna rövidebbnek lenni, mint Alexander B. kiadásának számozása. Ám a londoni színben eggyel elszámozta a sorokat, a 2695. után 4 sorral írta a 2700. sort. Így itt "nyert" egy sort, s a Tragédia szövege ezért lett nála 4140 sor.

Az első, 1861. évi kiadás már 51 sorral több, mint a vázlatlap összesítése. (Persze a vázlatlap is több 24 sorral, hisz a zsoltárokat nem számolta be Madách. Így a tényleges növekedés 51-24= 27 sor. Ebből 23 sor mint Madách kimutatható toldása már megjelenik a K-on, 3 sor pedig Arany János toldása. A K sorösszege így nem azonos a vázlatlapon összeszámolt sorokkal, nem 4080+24, hanem 4109+ 24 soros. Miután az adott vázlatlapon a sorokat Madách megszámolta, valószínűleg még egyszer átjavította, kiegészítette szövegét. A vázlatlapon ál befejezés tehát megkérdőjelezhető - Madách javításai, toldásai feltehetőleg 1860 márc. 26-a után is születhettek még.) 1861 4131 sorához a 2. kiadás 1863-ban 8 sort tett, ezeket főleg Szász kritikája alapján írta hozzá Madách a szöveghez. Ugyanakkor a 663. sor kimaradt az 1863-as kiadásból. Itt a gyarapodás: 58, illetve 58-24=34 sor. Főszövegünk további 2 sorral, a Tolnai-kiadásban b-vel jelölt, a Kerényi-kiadásban szabályosan számozott kéziratsorokkal a párizsi színből bővült, M első, vázlatlapon összegzett soraihoz képest 61-24= 37 sorral.

A "toldások" lajstroma, főszövegünk sorszámozása alapján: Madách kimutatható toldásai a K-on:  93, 147, 159, 169, 170, 171, 172, 187, 325, 619, 620, 757, 762, 768, 987, 1002, 1030, 1499, 2086, 2087, 2490, 2516, 2517 (össz. 23 sor). Arany János toldásai (a többi esetben Madách meglévő sorait javította): 623, 2286, 3932 (3 sor). Madách kimutatható toldásai az 1863-as kiadásban, többnyire Szász bírálata alapján: 1605,1615, 2293, 2294, 2428, 3356, 3793, 3794 (8). A K-ban szereplő, ki nem húzott 2 sor, melyeket T 1924, KF 1989 és főszövegünk is a Tragédia érvényes, hiteles szövegébe számított, betoldott: 2165, 2239.

Harmadik kérdésünk a kéziratok számát firtatta. Véleményünk szerint megismerhető csak egy, a fakszimilében is kiadott változata van a kéziratnak. Nem osztjuk hát azon nézeteket, mely szerint az egy szövegen belül több megkülönböztethető kéziratról (Madách ősszövege - és a javítások) kellene beszélnünk, s nem követjük Kerényi Ferenc 1989-es kiadásának szövegkritikai jegyzeteiben elkülönített két kézirat fikcióját sem[11]. Véleményünk szerint itt egyetlen kéziratról, s az azon látható kétféle javításról - Madách javításairól és Arany János javításairól van szó. Egyszerűbbnek tartjuk a szövegváltozatoknál Tolnai jelöléseit (K, M jav. és A jav.), mint a K és K1 elkülönítést, már csak azért is, mert a másik jelölés szerint lehetne K (ősszöveg), K1 (M javítása a K-ban) és K2 (az Arany által javított K-szöveg) is a megkülönböztetés.

A negyedik probléma: főszövegünk kialakításánál milyen előzményekre támaszkodjunk. A kézirat és javításai mellett az első két, Madách életében megjelent kiadás szövege volt alapvető fontosságú. Ezek mellett végül Tolnai Vilmos és Kerényi Ferenc kritikai jellegű kiadásait használtuk csak fel. Reméljük ezzel hozzájárulhattunk Madách művének alaposabb megismeréséhez mi is.

Az ötödik kérdés talán a legfontosabb - vajon kövessük Kerényi Ferenc megoldását, amennyiben mindenütt mai helyesírású szöveget közöljünk, ahol a változtatás nem módosítja a ritmikát, nem rontja a versmértéket, vagy alkalmazzuk a kritikai kiadások érvényes szabályzatát, amely az 1832 és 1904 között keletkezett szövegek közlésében csak a technikai természetű módosításokat (mint pl. a cz helyén a c) engedi meg, de változatlanul kell hagyni az eredet helyesírást, rögzítve a szerző nyelvállapotát és írásgyakorlatát[12]. Esetleg Tolnai hagyományaihoz térjünk vissza és kövessük az 1863-as kiadás helyesírását mindenben, tehát cz a c helyén, a ki aki helyett, roszsz a rossz helyett - természetesen emendálva a sajtóhibákat.  A mi főszövegünk Kerényi Ferenc kritikai igényű szöveggondozásának elveit követi - mert reményeink szerint a többség nem múzeumi tárgyként, kultúrtörténeti értékként olvassa a Tragédiát, hanem ma is élő, a ma emberével is kommunikáló szövegként. Mivel szándékunk a lehető legpontosabb, ám a nagyközönségnek szóló Tragédia-szöveg létrehozása, így mindenütt a ma érvényes ortográfiát alkalmaztuk, ahol a modernizálás nem változtatta meg a szöveg verselését, ritmusát.

A helyesírási modernizálás mértékének tehát csak a verselés szab határt. Felmerül a kérdés, milyen következetességgel hajtandó végre ez a korszerűsítés? Változtassunk-e minden esetben mai helyesírásra, amikor az adott szó hosszú és rövid szótagjai nem változnak (pl. tisztúlt és tisztult írásképű szóalak egyaránt spondeus), vagy a "jövőbeli színházi felhasználókra" gondolva, az ejtésbeli szövegromlást megakadályozandó, őrizzük meg néhol Madách nyelvállapotát[13]? Kerényi Ferenc érvelése az általa gondozott szövegben számos helyen meghagyja a hagyományosan, régiesen írt alakot: a megsemmisűlt, elsilányúlt, korlátúl-típusú szóalakok igen gyakran hosszú magánhangzósak maradnak - holott a magyar időmértékes verset nem kell segíteni zárt szótag esetén a magánhangzó megnyújtásával, valamint a verssorok utolsó szótagja esetében a rövid szótag is kaphat pótlónyúlást, ha a verstani helyzet úgy kívánja. Ezért főszövegünkben emendáltuk mai helyesírásúra ezeket a szóalakokat - KF 1989 szövegéhez képest közel 300 sorban változtattunk. A változtatások háromnegyede az itt említett típusba tartozik. Minden szövegváltoztatásunkat, mint újonnan létrehozott szövegváltozatot, a jegyzetekben indokoltunk.

Aggályaink voltak, hogy létrehozhat-e a szöveg gondozója új variánst? KF 1989 példáját elfogadva, s a bevezetőben elmondottakból következtetve vállalnunk kell ennek felelősségét is. Az 1989-es kiadás is hozott létre olyan variánst, amelynek nem volt előzménye. (Egy példa az 1232. sorból: K: <Melly> hervatag.  / Ah én is érzek i<l>lyest.  A jav.: S így hervatag. / Ah én is érzek ílyest.  1863: ilyest.  [Az ílyest szóalak szerepel 1861 és T 1924 kiadásaiban is. KF 1989 visszaállította K "ősszövegének" megoldását, amely a kiadásokban sohasem szerepelt:] illyest.) Új szövegváltozatok jöttek létre a tulajdonnevek és az idegen szavak leírása, a különírás-egybeírás, s a központozás területén is. Csak egy példa: a K-ban gyakran előforduló óh indulatszó ékezetét Arany áthúzta az esetek döntő többségében, következetesen rövid oh jelent meg az 1861-es kiadástól, KF nemcsak a hosszú ó-t állította vissza, de az indulatszó utáni vesszőt is minden esetben (mintegy 70 sorban) pótolta.

Az utolsó kérdésre egyértelmű a felelet: a szöveggondozás lezártával nem maradhatnak nyitott kérdések, nem lehetnek olyan sorai a Tragédiának, ahol nem tudunk dönteni egy hiteles, érvényes szövegváltozat mellett. Ám a "posztmodern" szövegkritika szellemében közölhetjük aggályainkat, megfontolhatjuk az ellenkező megoldás melletti érveket, fenntarthatjuk a tévedéshez való jogot. A szövegváltozatokban magunk is jeleztünk néhány olyan esetet, ahol bizonytalanok voltunk a döntésben, elfogadhatónak tartjuk más szövegvariáns szentesítését is. Íme egy kétely:

3873. sor K: Villában dőzsöl édes mámorában 1861-től: Villában issza édes mámorát [T szerint a sor A jav. A K-on - ennek nincs nyoma, nincs bizonyíték arra, hogy ez ténylegesen A jav.! Meggondolandó, hogy e sorban nem volna-e helyesebb mégis a K-ra támaszkodni?] Nem támaszkodtunk a K-ra, a kiadások szövege mellett döntöttünk. Pedig a szöveggondozónak is jobban tetszik Madách sora, Arany sem írta rá ezt a javítást a K-ra, tehát bizonyíték nincs rá, hogy az ő műve. Ám Madách véglegesítette, szentesítette 1863-as kiadásában ezt az állítólagos Arany javítást, így mi is ezt a sort állítottuk be főszövegünkbe. Az ilyen bizonytalanságok miatt örülnénk leginkább, ha szövegkritikai munkánk megtalálná bírálóit, ha észrevételeikkel megtisztelnének munkánk felhasználói.

Végül néhány olyan adatot közölnénk, amelyet munkánk lezárása után a számítógép összegezett, s melyek talán igazolják: miért szükséges Madách művének nemcsak eszméivel, értékeivel, szépségeivel - de magával a csupasz szöveggel is foglalkozni.

Madách Imre javítása a K-on, többnyire vakarással, átírással: 374 sorban. Ezeknek a jav.-oknak egy része Szontágh Pál javaslatára keletkezett.

Ebből az átírt, kivakart szöveg eredetije, az első megfogalmazás olvashatatlan volt részben, vagy egészben 122 sorban. Nem számítottuk be a megváltoztatott, átírt szereplőneveket, mint pl. Guadet - Saint-Just, vagy Angelo Mihály - Michelangelo.

Arany János érdemleges javítása a K-on: 535 sorban. (A helyesírási jav.-ok, mint az áth. ékezet, vagy a hosszú msh.-k közül áth. egy-egy betű, ha csak ennyi a jav., többnyire nincsenek Arany javításaként feltüntetve.) Arany János az első hét színről írva 119 sorról írt indoklással kritikai megjegyzést, erre Madách, a K hiányában csak 7 sor esetében reagált.

Szász[14] az 1861-es kiadás 118 soráról 74 kritikai megjegyzést tett (5 kifogásolt sorról Madách egy korábbi, szept. 12-ei leveléből értesülünk, a többiről az okt. 6-i Szász-levél hibajegyzékéből), Madách e bírálatokat 66 sor esetében szívlelte meg s javított, módosított az 1863-as kiadás szövegén. 52 kifogásolt soron Szász bírálata ellenére nem változtatott.


Befejezésül szeretnénk ismételten aláhúzni: nem állítjuk, hogy az itt következő Tragédia-szöveg hibátlan - de bízunk benne, hogy kevésbé hibás, mint az eddigi kiadásoké. Nem állítjuk, hogy mindig cáfolhatatlanul a legjobb változat mellett döntöttünk -
de bízunk benne, hogy gyakrabban, mint az előző kiadások. Épp ezért minden bírálatot, ellenérvet örömmel fogadunk, hiszen aki ebben a tárgyban elmélyül, azzal csakis egy lehet a célunk: a lehető leghívebben közvetíteni Madách művét mai olvasóinak, s a Tragédia lehető legpontosabb szövegét ismertetni meg Madách művének régi és új híveivel.

***

Információs fájlunk mellékleteiként közöljük a Tragédia szövegváltozatait és szövegmagyarázatait.

Rövidítések:

K kézirat. Fakszimile kiadása: Akadémiai K., Bp. 1973. Gondozta: Horváth Károly.

1861 Az ember tragédiája első kiadásának szövege. (Pest, kiadta a Kisfaludy Társaság, Emich Gusztáv akadémiai nyomdász, MDCCCLXI.)

1863 Az ember tragédiája második kiadásának szövege. (2., tetemesen jav. kiadás. Pest, Emich Gusztáv. MDCCCLXIII.)

M jav. Madách Imre javítása a kéziraton.

A jav. Arany János javítása. A rövidítéssel csak a K-on is nyomon követhető Arany-javításokat jelöljük.

A Arany János megjegyzései 1861. okt. 21-i levelének mellékletén.

M Madách válasza Arany megjegyzéseire, 1861. nov. 2-ai leveléből.

Sz Szász Károly 1862. okt. 6-i leveléhez mellékelt megjegyzései alapján tett javítások.

T 1924 Az ember tragédiája első kritikai szövegkiadása. Sajtó alá rendezte Tolnai Vilmos. 2., jav. és bővített kiadás. Budapest, 1924.

KF 1989 Madách Imre válogatott művei c. "kritikai igényű" kiadásának Tragédia-szövege. A szöveget gondozta, a jegyzeteket összeállította Kerényi Ferenc. - Bp. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989.

sh sajtóhiba.

áth. áthúzva.

fsz főszövegünk (a Tragédia általunk gondozott szövege).

<Ádám> Ha a kéziratban a szerző áthúzott, vagy átírt szövege olvasható, a szavakat dőlt betűvel ékzárójelben közöljük.

<....> Az olvashatatlan áthúzást, átírást pontokkal jelöljük.

[    ] A szövegváltozatok gondozójának megjegyzése.

[A szövegváltozatokat, variánsokat dőlt betűvel közöljük. Nem tüntetjük fel azon helyesírási javításokat, melyek nem változtattak a szövegen, és verstani értelemben is közömbösek. (Pl. cz helyett c, az aposztrófok a névelőnél, pl. a', a vonatkozó névmások egybeírását: a ki helyett aki, a K-ban  nem javított különírt igekötős igéket, összetett szavakat, amelyeket 1861-től jó helyesírással közölnek a kiadások, végül a kettős mássalhangzók hosszú - hoszszú - alakjának négybetűs formáját.) Szövegváltozatnak számít viszont a verselést felborító helyesírási változtatás, pl. ílyen vagy illyen helyett az ilyen stb.]

Az ember tragédiája főszövegének változatai,

a K, az 1861. és 1863. évi, M életében megjelenő kiadások, valamint Tolnai 1924. évi és Kerényi Ferenc 1989. évi kiadásának figyelembe vételével

[Címlap:] K: Az ember trag<oe>édiája.

Drámai költemény.

[T 1924 elhagyja a műfajmegjelölést.]

<1860>

ELSŐ SZÍN

K: Első <I> [majd áth. szintén:] <1> szín.

[1861-ben, 1863-ban, T 1924-ben marad a színek jelölése betűvel, végén ponttal, a későbbi kiadások a címekre érvényes helyesírást alkalmazzák, mint fsz-ünk.]

1 K, 1861: istenemnek,

A: Ez em nagyon személyes, erőlteti a hangot: s a mérték miatt látszik betoldva lenni.

Sz: istenemnek helyett jobb volna: istenünknek: mert az angyalok kara énekli.

1863, T 1924: istenünknek,

KF 1989: Istenünknek,

6 A: "Részünk csak az árny" s alább: "Fényében ily osztály részt..." Ellentmondásnak látszik, hacsak úgy nem vesszük, hogy az árny része a fénynek. Lehet talán így is.

7 A: ez a hogy kivált (fontos végen) lyrában, sorvégen rosz. Nem lehetne segítni rajta?

8 K, KF 1989: illy

1861, 1863, T 1924: Fényében íly

9 K, KF 1989: Megtestesűlt

1861, 1863, T 1924: Megtestesült

[Ha a verselést nem módosítja, KF 1989 felfogásával szemben a mai helyesírású változatot vettük fel fsz-ünkbe. A jambus hosszú szótagja nemcsak hosszú magánhangzóval, de a szótagot záró két mássalhangzóval (zárt szótag) is létrejöhet. A sor utolsó szótagja pótlónyúlást kap, az ilyen esetekben is mindig a mai helyesírású alak mellett döntöttünk. Ezek a korszerűsítések, különösen az -ul, -ül igeképző és határozórag esetében, igen gyakoriak, KF 1989 szövegéhez képest több mint 250 sor változik fsz-ünkben.]

10 K és 1861: béfejezve áll,

Sz: jobb volna: - már; a rímért.

1863-tól: béfejezve már,

11 K: úr

1861-től: Úr

13 1863 sh: Be van befejezve

14 K: <S úgy összevág minden, hogy azt hiszem>

A jav.: A gép forog, az alkotó pihen.

15 K: Év-milliókig <szépen elforog>

A jav.: Év-milliókig eljár tengelyén

14

-15 A: E sorokban az azt hiszem.. kissé furcsa: de az egész négy sor mesteremberes önelégültsége is komikai színben tűnik fel. Annyival inkább, mert a darab elején van, s első szava istennek. Nem lehetne majesteticusabb hangúval cserélni föl? Rám oly hatást tett először, hogy félretettem a művet s csak Jámbor Pali sürgetésére vettem újra elő. [Majesteticus: fenséges.]

16 K: újítni

1861-től: ujítni

17 Sz: világim szokatlan, jobb: világom. [M nem változtatott.]

20 után utasítás K: csillaggömbök-<kel>

M jav.: csillaggömböket

K: S<v>érák

A: "Svérák" (több helyen). Szférák, vagy sphaerák.

A jav.: Szférák

21 K: Millyen,

1861: Mílyen,

1863, T 1924, KF 1989: Milyen.

26 K: Azt hinnéd, <hogy dőre szikra,>

A: dőre szikra - a dőre csak hézagpótló epithetonnak tetszik. "szik-ra" és "világa" képtelen rossz rím, egyikben i-a hangzók, másikban á-a.

[Epitheton ornans (görög): díszítő jelző, állandó jelző.]

A jav.: Azt hinnéd, egy <messze> [majd:] <égi> [végül:] gyönge lámpa,

28 K, 1863, KF 1989: világa.

[A sor végén a gondolatjel hiányzik.]

1861, T 1924 [fsz]: világa. -

30 K: <Szét szakadni, össze esni>

A jav.: Összehullni, szétsietni:  

A: az utóbbi sor syntactice és grammatice homályosan fejezi ki a gondolatot.  [Syntactice - ejtsd: szintaktice, lat: mondattanilag. Grammatice: nyelvtanilag.]

34 K: Táv<olról>

A jav.: Táv<unnan>

[végül:] Távulnan

35 K: miljó

A jav.: milljó

36 K: Bóldogságot,

1861-től: Boldogságot,

37 K: Milly szerény<en pislog> ott<an>

A jav.: Milly szerény ott - egykor majdan

1861, 1863, T 1924, KF 1989: Mily

38 A: "Csillaga a szerelemnek" - ez talán frivol itt, annyival inkább, mert még akkor nem volt az, de különben is csak a föld fia nézheti csillagnak azon sphaerákat, angyal nincs oly opticai csalódásban.

40 K: Vígasz<á>úl <sok vak éjnek>

A jav.: Vígaszúl a földi nemnek.-

42 K: Itt enyészők <romladéka,>

A: "Itt enyészők oszladéka" [Madách kéziratában: romladéka - Arany tollhibája.] - Ha a teremtés után mindjárt kezdődik a színmű, talán nincs helyén enyésző világokat látni még.

M: "Itt enyészők omladéka", azért írtam, mert Lucifer is csakhamar e' hely után, taglalván a teremtés művét, csak az anyagok össze gyurásáról, keveréséről beszél, nem semmiből teremtéséről. - Mert a mű folytán sokszor jő elő ily vonatkozás: "kezdet, vég", bolond megkülönböztetés, egynek vég, másnak kezdet. - Mind ezzel csak előtted akartam magamat a logycatlanság vádja alól kitisztítani (mit költészetben is újabb költőink nagy többségének ellenében a legnagyobb hibának tartok) a publicumnak nem magyarázhatok s így csak bátran ki vele.-

A jav.: Itt enyészők koporsója:

45 K: <Mint rendbontó> jő amott az

A jav: Rendzavarva jő amott az

47 K: úr

1861-től: Úr

48 K: <Lesz a rendnek hirdetője.>  

A jav.: Rend lesz útja ferdesége.-

49 K, 1861, 1863, T 1924: Jösz te,

Sz: jősz te helyett, jöszte!

K: Jösz te, kedves <,> ifj<ú> szellem <!>,

1861-től: Jösz te, kedves ifju szellem,

KF 1989: Jössz te,

53 K: rajtad< ,>!

57 K, 1861, 1863, T 1924: köny

KF 1989: könny

58 K: Mint tavasz s tél <helyt cserélnek,>

A jav.: Mint tavasz s tél, kört vesz rajta,  

1863 sh: vesz rajta.

59 [A sor Arany betoldása, egy későbbi kihúzott M-sor - <Lesz az árny és fény felettek> - átfogalmazása.]

60 K: Az úr kedve és haragja

A: "cserélnek - felettek" nem igen jó rím: é-e - e-e.

60 sor után K: <Lesz a fény és árny felettek> [A sort A áthúzta.]

60 K, 1861, 1863, T 1924: az úr  

KF 1989: az Úr

[Az 58-60. sor a K-ban tehát más sorrendű, mint a végleges, A javította szövegben. A K 58-60. sora a következő volt: Mint tavasz s tél helyt cserélnek, / Az úr kedve és haragja / Lesz a fény és árny felettek.]

61 K, 1861, 1863, T 1924: ürt

KF 1989: űrt

63 K: Me<l>ly

64 K: hozta létre,

[A három főangyal hozsánnájában az utolsóelőtti sorban a kiadásokban mindig a vessző helyén kettőspont áll. Ld. még 69. és 74. sor!]

65 K: <e>szme! [e átírva, M jav.: Eszme!]

65 sor után szerzői utasítás K: <.....> (Leborúl.)

[A szó első betűit M kivakarta és átírta.]

66 K: Ki az örö<k>ké változ<ót és>

A: "öröké" - örökké (mert örökvé-ből). A helyesírási hibákat ezentúl nem jelölöm ki, majd kijavítom, ha kezemen megy át a correctura.

A jav.: Ki az örökké változandót

67 K: A változatlant egyesíted,

A jav., T 1924: S a változatlant egyesíted,

1861, 1863, KF 1989: S változatlant

[A főszöveg a K alapján emendálva: S a változatlant... Így helyreáll a sor szótagszáma és mértéke, az ötödfeles jambus is!]

69 K: nemzedéket,

70 K: erő! [e átírva, M jav.: Erő!]

71 K: b<ó>ldogságot árjadoztatsz

[Az ékezet áth. T megjegyzése: A aláhúzta a j-t, de meghagyta, vesd össze 768., 1821. sor!]

74 K: felavatva,

75 K: jóság! [j átírva, M jav.: Jóság!]

76 K: S te hallgatsz <Lucifer,>

A jav.: S te, Lúcifer, hallgatsz,

83 K: <De még hais> másítni nincs erőd,

A jav.: Vagy, ha igen, másítni nincs erőd,

A: A ha is nem magyar.

86 K: <........>

M jav.: féregben [átírás, eredeti szó olvashatatlan]

90 K: Vegy<........ ................>

M jav.: Vegykonyhájában szintén megteszi.- [Az eredeti szövegben vakarás, átírás. M jav. a K olvashatatlan során.]

91 K: konyhába

M jav.: konyhádba

92 K: S elnézed <ő is> hogy  

A jav.: S elnézed néki, hogy

93 [M későbbi toldása a K lapszélén a sor.]

K, 1861, 1863, T 1924: istennek

KF 1989: Istennek

96 K, KF 1989: műkedvelőtől,

1861, 1863: mükedvelőtől,

99 K: <Azt bé>helyezted egy rosz

A jav., 1861, 1863, T 1924: Beléhelyezted egy rosz

KF 1989: rossz

102 K: Méltó-e illyen <öreg úrhoz> i<l>ly

A jav., 1861, [fsz]: Méltó-e illyen aggastyánhoz e

A: Az öreg úr nagyon Goethés, Mephistós. - nem lehetne mindenütt más címet adni. Bornirt ember ilyesekből ordítja az utánzás vádját.

1863, KF 1989: ilyen [Fsz-ünkben a jambus miatt visszaállítottuk a K és 1861 hosszú mássalhangzós szóalakját.]

103 K: me<l>lyen csak gyermekszív <.......>?

M jav.: hevűlhet? [Az utolsó szót M vakarás után átírta. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: hevűlhet?

[fsz]: hevülhet? [Mivel a zárt szótag mai helyesírásában is hosszú szótag verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

106 K: Végzet, <s> szabadság [A jav.]

107 K, 1861, 1863, T 1924: öszhangzó

KF 1989: összhangzó

109 K: mást, <mint> mi lényegem

A jav.: mást, csak mi lényegem

114 K: szül<... ...>nyag

M jav.: szült-e az anyag, [K-ban átírva, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

115 K: Hol v<ó>lt köröd, hol v<ó>lt [Az ékezet a K-ban áth.]

116 K, 1861, KF 1989: szintúgy

1863: szintugy

118 K, 1861, 1863, T 1924,

KF 1989: létesűlt.

[fsz]: létesült.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

119 K, 1861, KF 1989: érzed-é eszméid közt az űrt,

1863: S nem érzed-e eszméid közt az ürt,

120 K: Me<l>ly

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: gátjaúl vala,

[fsz]: gátjaul vala,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

121 K: ál<l>tala?

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kényszerűltél

[fsz]: kényszerültél

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

122 K: <E gátnak> <........> <volt a> <....>

M jav.: Lucifer volt e gátnak a neve,

[M vakarás után átírta a szavakat. A pontos eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

123 K: A tagadás<nak örök> szelleme.-

M jav.: Ki a tagadás ősi szelleme.-

129 K: b<ó>ldogságnál [Az ékezet áth.]

131 K: látod, mindenütt <ahol te>,

M jav.: látod, hol te, mindenütt,

136 K: Küzdj az anyag közt

M jav.: Küzdj a salak közt

138 K, 1861, T 1924, KF 1989: végtelen

1863 sh: végtelen

140 K, 1861, T 1924, KF 1989: Csatád hiú,

1863: Csatád, hiú

KF 1989 sh: hiú, a Úrnak

141 K: illy

1861-től: ily

142 K: melly

1861-től: mely

145 K: <Nézd ott a földön éden fái közt>

M jav.: Tekints a földre, Éden fái közt

146 K: <Két fát megátkozok s tiéd legyen.>

M jav.: E két sudár fát a kellő közepén

147 K: Megátkozom, aztán tiéd legyen.

[M két sort kihúzott a K-ban, s a lapszélen 3 sorban javította.]

148 K: Fukar kezekkel mérsz, de <hadd legyen,>  

M jav.: Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy

149 K: <E>gy talpalatnyi föld nekem elég,

1861: S egy .... nekem elég,

Sz: nekem elég h. elég nekem.

M jav. 1863-tól [Sz nyomán]: S egy talpalatnyi föld elég nekem.

150 K: <A > tagadás lábát megvet<heti>,

M jav.: Hol a tagadás lábát megveti,

151 K: <S> világodat...

M jav.: Világodat...

152 K, 1861, T 1924: El isten színétől,

1863: szinétől

KF 1989: Isten

153 K: Hozsán<a> Úr!, ki <szent> törvényt <szabott>.-

A jav.: Hozsán az Úrnak, ki törvényt hozott.-

A: "Hozsánna, úr!["] (2-ik személy), "ki szent törvényt szabott" (3-ik sz.) Jó volna egyeztetni, kissé visszás.

MÁSODIK SZÍN

K: Második <II> [majd:] <2ik> szín.

[Lásd még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

154 sor előtt utasítás [színhely] K: Középen

1863 sh: Közepén

K: Verő <nap>

A: ("Verő nap") Verőfényt mondanak, verőnapot nem.

A jav.: gloria ... Verőfényes nap  

1863 sh: Verőféryes

154 K: Ah, millyen édes, millyen szép az élni.

A: Nem tudom, comma jő-e az az után vagy élni főnév helyett áll. Mindenképp bajos. Így kiáltatnám fel Évát. " Ah, élni, élni! mily édes, mi szép!" - emphaticusabb is, vers, nyelv is jobb. [emphaticus (gör-lat): érzelmileg színezett, hévvel, indulattal előadott.]  

A jav.: Ah, élni, élni: melly édes, mi szép!

1861: Ah, élni, élni: míly édes...

1863, T 1924: mily édes...

KF 1989: milly édes...

158 K, 1861, T 1924, KF 1989: nyújtja

1863: nyujtja

159 [M későbbi toldása.]

160 K: nézd csáb<ítóan>...  

A jav.: nézd, mi csábosan...

162

-163 K: Megállj, megállj, egész föld <a tiéd,>

<De ez a két magas fa átkozott,>

A jav.: Megállj, megállj, egész földet neked

Adám, csak e két fát kerüld, kerüld,

168 K: <S> ragyogó <nap> tikkasztó hevében.

M jav.: Ragyogó délnek tikkasztó hevében.

169-

-172 [M későbbi toldása e négy sor a K lapszélén.]

172 K, KF 1989: hogy úgy

1861, 1863: hogy ugy

176 K: Mi<nt hogy>ha

A: "Mint hogy ha ellenséges idegen..." E többször előforduló "mint hogy ha" nagyon kitűnteti a vers nyűgét. Tán inkább az egytagú interjectio kellene elébe: Hah! nézd! ah! mintha.... [Interjectio (lat): indulatszó.]

A jav.: Miként ha

177 K: vólna

1861, 1863, T 1924, KF 1989: volna

K, 1861, T 1924: Reszketek.

1863, KF 1989: Reszketek,

[fsz-ünk a mondatzáró pontot fogadja el.]

179 K: Itt kebleden, úgy <látszik>, hallom azt még

A: "Itt kebleden, úgy látszik, hallom azt még" (az égi zengzetet) a látszik helyett jobb a tetszik, mert nem láthatóról beszél Ádám. Az egész édeskés modern bókja a szerelemnek, valamint az Éva complimentje is Ádám szemére.

A jav.: Itt kebleden, úgy tetszik, hallom azt még

1863: ugy

M: "Itt kebleden s. a. t. Tökéletesen igazod van, a két bók bótos legény és komorna ömlengése. De úgy tartottam valamit kell a paradicsomi párral mondatnom, az egésznek teljessége végett, mi szerelmöket érintse. Igyekeztem is azt mentől rövidebben tenni. Azt ugyan gyanítom, hogy nem így beszéltek a szerelemről mint én írok, de attól tartok, hogy úgy nem írhatok ahogy ők beszéltek. - Azonban tréfa nélkül, e hely megint olyan, hogy a kézirat nélkül nem itélhetem meg, kimaradhat-e tisztán, vagy pótolni kell nehány más szóval s mivel? - Itéld meg kérlek és segits te, vagy Ádám nem tud szerelmet vallani, kihal a világ.

180 K: Én meg, ha ott fen elborúl <a dics>,

A jav.: Én meg, ha ott fen a dics elborúl,

1861, 1863, T 1924: fen

KF 1989: fenn

[fsz]: elborul,

[Mivel a sor utolsó szótagja mai helyesírásában is hosszú szótag verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

181 K: len <.........>

M jav.: találom

[M a K-ban átírta az eredeti szót, amelyet nem tudtunk pontosan megállapítani.]

1861-től: lenn

183 K: létre is, csak

1861-től: létre is csak

184 K: Mint <víz szinén képét a büszke nap,>

M jav.: Mint fényárjában a fejedelmi nap -

185 K: <Fényözönében, hogy> árván hogy ne álljon -

M jav.: A mindenségben árván hogy ne álljon -

186 K: <A mindenség közt. - és enyelg vele>

M jav.: A víz színére festi önmagát

187 M jav.: S enyelg vele,

[Az előző sor 2. fele e sorba került.]

190 K: Me<l>ly

K, 1861, T 1924, KF 1989: borúlna.

1863: borulna.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

191 K: szól<l>j ...szégyeníts

1861, 1863: szégyenits,

192 K: értené <,>?

194 K, 1861, 1863, T 1924: viszhang

KF 1989: visszhang

195 K: szebb létre nem fejelne létem

A: "fejelne" helyett talán feselne: az a fejelés először a csizmát juttatja eszünkbe.

A jav.: feselne

196 K: Me<l>lyben

197 K: hallgatom. -

1861-től: hallgatom? -

198 K: máskép <..... ........>

M jav.: olly szégyen   [M vakarás után átírta a szavakat. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]  

1861, 1863, T 1924: máskép

KF 1989: másképp

1861, 1863, T 1924, KF 1989: oly

199 K: <Még én> hideg...  

M jav., átírva: Hogy a

200 K: Megírigylend<em>  

M jav., átírva: Megírigylendi

201 K: Hallgasd csak, Ádám, <ó>h mond, érted-<é> [Az ékezetek áth.]

A jav., 1861, 1863, T 1924: oh mondd, érted-e

KF 1989: óh, mondd, érted-e

   1861, 1863 : csak Ádám,

T 1924, KF 1989: csak, Ádám,

203 K, KF 1989: zugását

1861, 1863, T 1924: zúgását

204 K: És, azt

1861, 1863, T 1924, KF 1989: És azt

205 K, 1861, 1863, T 1924: öszhang

KF 1989: összhang

206 K, 1861, T 1924, KF 1989: sokszerű

1863: sokszerü

209 K: S ké<s>kedve

M jav., átírva: kétkedve

A: kétkedve-e, vagy késkedve? az utóbbi szokatlan.

[M Arany jegyzeteiben vörössel áthúzta a késkedve szót.]

210 K: küzdök-é hiába a tudás<sal>,  

A jav.: a tudás,

1863, T 1924: küzdök-e

1861, KF 1989: küzdök-é

211 K: A nagyravágy<nak>

A jav.: A nagyravágyás

212 K: kik közt <olly> menhely

A jav.: kik közt mint menhely

213 K, 1861: Melly a lankadt szűt védve béfogad<v>ja,

[M jav., áth.: előbb béfogadva, majd béfogadja.]  

Sz: hogy az érzelem fogadja be a szivet, különösnek tetszik. Jobb volna tán a sor így: "Mely védve árnyalja a lankadt szivet" - ámbár anapesztusszal.

1863-tól [M jav. Sz tanácsa nyomán]: Mely lankadástól óvja szivöket,  

KF 1989: szívöket,

214 K: <a szerelem> M jav.: az érzelem.

[M átírta a szót, T olvasata bizonytalan.]  

1861, 1863, T 1924, KF 1989: ez érzelem.

[Az eddigi kiadásoktól eltérően a K-nak megfelelően javítottuk a szöveget. Az ez valószínűleg helytelen olvasatból származó sh.]

215 után utasítás K: <glória>

[M jav., az eredeti szó átírva dicsre. Az eredeti szó T olvasata.]

216 K: Oh  

[M jav. ebből: Óh . Az ékezet áth.]

KF 1989: Óh

217 után utasítás K, KF 1989: lassanként

1861, 1863, T 1924: lassankint

218 K: miljószor

1861-től: milljószor

219 sor előtt utasítás K: fent

KF 1989: fenn [A K-ban a 219. és 221. sor előtt egyaránt a fent szóalak szerepel, a 218 é 220. sor előtt pedig a félre utasítás áll. Ezért főszövegünk visszaállította az utasítások eredeti ritmusát.]

220 K, T 1924, KF 1989: férfinemnek.

1861, 1863 sh: férfinemnek,

221 K: Mond, ki vagy.

A jav.: Mondd,  [A felsz. mód 2. d-je utólagos toldás. A K-ban a mondatot pont zárja.]

1861-től: Mondd, ki vagy?

222 K: <Felűlről jősz>-e hozzánk, vagy <alúlról>?

M jav., a szavakat átírva: Alúlról jössz-e, vagy felűlről?

1861, 1863, T 1924: felülről

KF 1989: felűlről

[fsz-ünk a mai helyesírásnak megfelelő régi változatot fogadta el, hiszen a szótag így is hosszú.]

223 K, T 1924: nálunk ez egyre megy.

1861, 1863, KF 1989 sh: nálunk az egyre megy.

[T 1924 visszaállította a K helyes változatát: ez egyre megy.]

226 K: Vagy <tán> a<z öreg úr>

A jav.: a jámbor agg

227 K: vólna-é <a> porból,  

M jav.: vólna-é porondból,

1863, T 1924: volna-e  

KF 1989: volna-é

231 K: mint <bamba gyermeket>;

A: Anachronizmus Ádám irányában. Neki nem lehet fogalma erről. Később (midőn visióban él) nincs anachronismus, mert mindent tudhat, most még nem.

A jav.: mint gyapjas állatot;

232 Sz: nem világos a kifejezés; tán így lehetne fordítani: "Így, eszméletre szükséged se lesz!" vagy: "Eszmélned, így szükséged sem leend". [M nem változtatott a szövegen.]

236 K: istenemnek végtelen <kegyelmét>  

M jav.: kegyét.  

K, 1861, 1863, T 1924: istenemnek

KF 1989: Istenemnek

237 K, 1861: tön  

1863, KF 1989: tőn  

K: e föld <urává>.

M jav.: e föld istenévé. [Az eredeti szó T olvasata.]

239 K: Me<l>ly

240 K, KF 1989: melly

1861, 1863, T 1924: mely

242 K: me<l>ly

244 K, 1861, KF 1989: S mint a

1863, T 1924: Mint a

244

-246 Sz.: habjai és medröknek - hogy talál a csillog és visszahull - többes egyessel?

245 K, 1861: Egy percre csillog, aztán visszahull

M jav. 1863-tól: Egy percre felcsillogva visszahullnak

[M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

248 K: Melly

250 K, 1861, KF 1989: Bízván

1863, T 1924 sh: Bizván

252 K: <Felmentene a gondviselettől>

M jav.: A gondviselettől felmentene,

[T szerint a K sorát kivakarva, a két szót felcserélve javított M. Bizonytalan olvasat.]

253 K: <De jobb neked tán trágya turonyúl>

[T olvasata, a sor vakarás után átírva, M jav.:] De trágya túronyúl tán jobb neked

A: a túronyt nem ismerem. Tán érthetőbb volna, ha nem szebb is: "De trágyadomb gyanánt..."

M : "Trágyaturony" tudtomra ez van műszóúl behozva a Mist käfer értelmében, az akadémia szótárában azonban Trágyabogár áll. A jav.: trágyaféregűl

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: trágyaféregűl

[fsz]: trágyaféregül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

254 A: "tenyészni kis körödnek lágy ölében" ..lágy ölén. Anélkül is sok a catalecticus (51/2) vers sor. Ritkítni kell, ahol lehet, mert végre sem szabály ez a jambusban, hanem kivétel. [M meghagyta. Katalektikus (gör-lat) jelentése: csonka verslábra végződő.]

255 K, T 1924, KF 1989: nélkűl

1861, 1863: nélkül

257 K: ön láb<án meg> állni.

M jav.: önlábunkon állni.-

[Átírás, az eredeti T olvasata.]

258 K: szédűlök

1861-től: szédülök

259 K, T 1924, KF 1989: új

1861, 1863: uj

260 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

261 K, 1861, 1863, T 1924,

KF 1989: testesűljön

[fsz]: testesüljön

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K, T 1924, KF 1989: nagyszerű müvekben

1861, 1863: nagyszerü művekben

262 K: ha<l>lhatatlanság  [A hosszú "ll" átírva. M jav.]

A: "Biblia. Móz. III. rész."

263 K: arasz<t>nyi [A jav.]

A: "araszt" helyett mindenütt jobb arasz, ha csak a mérték nem parancsolja úgy.

266 K: Tudsz, mint isten, <ha> azt<at> élvezed  

A: "ha aztat élvezed"... Aztat elég népies, de megtagadja a nyelvtan. El is lehetne kerülne: "Tudsz, mint az (egy) isten, azt ha élvezed." [Ez lett A jav.]

KF 1989: Isten

268 K: <csak zsarnok>

A: Kemény. "Még is nagy zsarnok"..?

A jav.: Mégis kegyetlen

269 sorban az utasítás - A: Ez a dics így magában szokatlan a glória helyett, melyet dicsfénynek fordítanak. Azonban látom, hogy erősebb volna, ha megszoknók.

270 K: A tagadás kisért. / <Óh Ember> vigyázz!

M jav., 1861: A vén tagadás kisért. / Ember, vigyázz!

A: "A vén tagadás kisért..." A metrum jajgat. Tagadás, lehetne - u - mert az első syllaba hangsulyos, de "a vén / taga / dás" (- - / - u /-) bajosabb. - De látom, nehéz igazítni, hogy meg ne rontsuk a precisiót.

[Metrum: versmérték. Syllaba: szótag. Precisió: pontosság.]

Sz: A vén tagadás helyett jobb volna: a régi, vagy ha a mérték nem üt, az ős.

1863-tól M jav.: Az ős tagadás

KF 1989: AZ ÚR HANGJA - sh. A szereplő megnevezése mind a K, 1861, 1863, T 1924 és fsz-ben is egyaránt: AZ ÚR SZAVA.

272

-275 A: Ilyenekben mutat Goethe nagy lyrai virtuositást... ez olyan, mint a Nagy István fordításában Goethe. Hanem rövid, s maradjon. [Nagy I. Faust-átültetése 1860-ban jelent meg Pesten.]

276 K, T 1924: enyém!

1861, 1863, KF 1989: enyém.

[Fsz-ünk a felkiáltójeles változatot fogadta el.]

277 K: mint mi<nk>

A jav.: mí

1861, 1863, T 1924: olyannak tünsz fel, mint mi vagyunk

KF 1989: olyannak tűnsz fel, mint mi

[Visszaállítottuk A hibátlan mértékű sorát, a verselésért figyelmen kívül hagyva a helyesírást. Ím: Hisz ollyannak tünsz fel, mint mí vagyunk.]

u - / - - / - - / - - / u - /

278 K: me<l>ly

279 K: vakandot len<t>,  

M jav., átírva: vakondot lenn,]

280 K: lát<kör vesz körűl>.

A: Határozottan hibás a syntaxis. Veszi kell, okvetetlen.Talán így: Mindkettőt más-más láthatár övedzi. [Szintaxis (gör-lat): mondattan.]

A jav.: láthatár övedzi.

281 A: "látköröd kivűl" - lehet, mint kétség kivűl. De megakad ám rajta Boeotia!

[B. az ókori Görögország egyik tartománya volt, amelynek lakói korlátoltságukról, kultúrálatlanságukról híresültek el.]

1861, 1863: látköröd-kivül van

K, T 1924, KF 1989: látköröd-kivűl van

[Fsz-ünk az első két kiadás megoldását követi, verstanilag nem szükséges mindkét magánhangzót eltérően írni mai helyesírásától.]

282 K: <A legmagasbat embernek tekinted.>

A: Talán nem tiszta. Azt akarja-e mondani: istent is antropomorphisálod, avagy csak ezt: "És ember, ami legmagasb neked."? [Az egész megjegyzést A kihúzta, de M helyeselte és vörös keresztet tett melléje. Antropomorphisálod: emberi tulajdonságokkal ruházod fel, emberivé teszed.]

A jav.: És ember az, mi legmagasb neked.

283 K: legfőbb ideálja,

1861-től: legfőbb ídeálja,

284 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: társaúl fogad.

[fsz]: társaul fogad.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. 9. sor jegyzeténél!]

287 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: istenűl rá,

[fsz]: istenül rá,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

288 K: tekintünk <meg mi tikteket>  

A: "Meg mi" szokatlan rend: "Mi meg ép úgy tekintünk...["] volna helyes rendben. "Mi meg szint' úgy" - a vers rosszabb, de érthetőbb.

A jav.: rátok mí alá,

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: rátok mi alá

[A főszövegben emendáltuk a K alapján, a mérték helyreállítása érdekében a ma szokatlan helyesírású alakot. Az eddigi kiadások egységesen mi-t írtak, trocheust alakítva A spondeusából.]

290 K: v<ó>lnál [Az ékezet áth.]

291 K: leg<erősebb,>

A jav.: leghatalmasb,

292 K: úr

1861 sh: Ur

1863-tól: Úr

295 K: világ<ot választván tanyáúl>?  

A: A participium visszás. Könnyű volna segiteni: E porvilágra közzénk mért jövél? [Participium (lat): melléknévi igenév.]

A jav.: világra mért jöttél közénk?  

1861-től: jövél

297 K: <kimérett>

A: rosz hang. Szabályos életet?

A jav.: szabályos

298 K: gyermek hang<ú> [Az ékezet a K-ban áth.]

1861: gyermek hangu

1863-tól gyermek-hangu

299 K: Me<l>ly ..., rosznak

1861, 1863: dicsér, rosznak

T 1924: rosznak

KF 1989: rossznak

300 K: disharmóniát

A jav.: diszharmóniát

301 K: Me<l>ly

1861, 1863 sh: uj világot

303 K: Ho<l a> ki

M jav.: Hová, ki

[A sor mellett A megerősítette M jav.-át, odaírva: Hová,]

304 K: <De> mondta <az ur>

A: Hiatus is, a meg szócskának sem szabad volna elmaradni.

[Hiátus (lat): hézag, a nyelvtanban két magánhangzó találkozásakor előálló hangűr.]

A jav.: Megmondta isten

1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

306 K: <Mint> büntet<het>ne? - H<ogy> ha

A jav.: Miért büntetne? - Hisz, ha

307 K, 1861, KF 1989: mellyen

1863, T 1924: melyen

K: me<nny>ünk  

M jav., átírva: menjünk

308 K: <Miért akképen> is <nem> alkotott,

A jav.: Egyúttal ollyanná is alkotott

310 K: <Miért>

A jav.: Vagy mért

313 K: <napsugaras> napok

A: egyik nap pleonasmus.

[Pleonazmus: szóhalmozás, szószaporítás. Stílushiba.]

A jav.: verőfényes napok

315 K, T 1924, [fsz]: Mint ezt, mivel éltetve melegít?

KF 1989 sh: Mint azt,

   1861, 1863 sh: melegit?

318 K: Me<l>ly miljó úton ezt vitatja <majd>

A jav., 1861: újra.

1861-től: milljó.

1863-tól: újra; [A sor végén a 1863-tól pontosvessző áll.]

322 K: o<l>ly

325 [A sor M betoldása a K-ba.]

330 K, 1861, 1863, T 1924: isten.

KF 1989: Isten.

331 K: [A megjegyzése kék ceruzával: "Örökké ifjak lettek volna."]

336 K: Csügged<eztek>? / <Azt n>e hidd.

M jav.: Csüggedtek? / Koránse hidd.

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Koránse

[fsz]: Korántse [Helyesírási korszerűsítés.]

338 K: <Hölgyem, kövess, csak innen. innen el.> -

[Majd az áth. a sort így jav. M:] <De hölgyem jöj, bár merre is>

[Majd az áth. sorok után a K szélére írva, függőlegesen A jav.:] El innen, hölgyem, bárhová, - el, el!

339 K: <Olly idegen, kietlen lett e hely>

[Majd az áth. sort így jav. M:] <Idegen lett ez a hely és kietlen.>

[Az olvasat bizonytalan.]

A jav.: Idegen már s kietlen ez a hely.

[A jav. a K szélén, a 338. sor alá függőlegesen írva.]

HARMADIK SZÍN

K: Harmadik <III> [majd:] <3ik> szín.

[Lásd még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

342 sor előtt [színhely], szerzői utasítás K: paradícsomon kivűl. ...keritésűl.

345 K, T 1924, KF 1989: kényszerítem

1861, 1863: kényszeritem

346 K: épen ollyat,

1861, 1863, T 1924: épen olyat

KF 1989: éppen ollyat

347 K: Min<őnk egykor vólt>

A: Nehéz: "Mint egykoron volt"?

A jav.: Mint az előbbi,

351 K: Me<l>lytől

353 K: Amíg <ipar lesz, és haza>

A: Tán így: Amíg belőle hon lesz és ipar,

[Ez A javítása is a K-on.]

1861, 1863: A mig

359 K: érzed-<é>  [K-on az ékezet áth.]

360 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

365 K: most daco<lsz> a tiszta égnek,

A: dacolni valamivel. Inkább vesszen a rím.

A jav., 1861: dacot hánysz a tiszta égnek,

Sz: magyartalan is, nem is világos.

1863-tól: fittyet hánysz a tiszta égnek, [M jav. Sz nyomán.]

371 K: köszönjek néki<,>?  

[A vessző átírva kérdőjellé.]

372

-373 K, 1861: ha érdemes leszen /Fáradságára, csak munkám gyümölcse.

Sz: magyartalan s dísztelen.

1863-tól M jav.: ha érdemes leszen / Terhére, csak fáradságom gyümölcse.

374 K: A kéjet, <mellyet>

A jav., 1861, 1863, T 1924: a mit

KF 1989: amit

Sz: "kéjet" nem megy. [M nem fogadta el a bírálatot.]

377 K: Me<l>ly jár nyomá<ba>n, a lehangolásban.

A: rímel. Lehetne így: A mely nyomán jár - a lehangolásban.

[Ez lett A jav.]

378 K: hálának <pántja> [A szó többszörösen átírva, áth.]

A: Csunya ez a nem is tiszta magyar pánt.. Kapcsa? csatja? örve?

A jav.: csatja

379 K, 1861: Lehulla is, habár szabad levék

1863-tól M jav.: Le is hullt rólam, bár szabad levék

379

-384 Sz: Telyességgel nem értem. Nyelvtanilag is nehéz, de azon mégis áttörök valahogy, logikailag homályosabb. [M nem változtatott.]

380 K: lerontni:  

1861-től: lerontni,

381 K, 1861: Mit dőre tervvel ember alkotand,

A: nem tudom, magáról szól-e Ádám, vagy másról. Ha az első, akkor visszás, hogy önbizalma dacára tervét dőrének mondja, ha a leendő nemzedékről - anachronismus tudnia, hogy dőre tervek is lesznek. Olyannak kell képzelnie ivadékát, mint maga.

1863-tól: Tapogatózva a mit tervezék,-

KF 1989: Tapogatózva, amit

382 K: Ahhoz segélyed sem <szükségelém tán>

A: Nem versbe való ez a szükségből faragott szó: "Ahhoz segélyed tán fölösleges"?

A jav.: kellett talán,

383 K, 1861: S felküzdtem v<ó>lna lelkem erejével. [Az ékezet áth.]

M jav.: Megbirta volna azt saját erőm.

[Sz 379-384. sorra vonatkozó, fentebb közölt megjegyzése alapján.]

1863, T 1924: Megbirta

KF 1989: Megbírta

384 K, 1861: De nem menekvém

1863-tól: S te nem mentél meg ,

[M jav. Sz 379-384. sorra vonatkozó megjegyzése alapján.]

385 K: M<ivel>

A jav. 1861, 1863, T 1924: Melylyel

KF 1989: Mellyel [A továbbiakban a kétjegyű mássalhangzók kettőzésének régies helyesírású alakváltozatait nem közöljük.]

387 K: T<án czérna szál>, annál <gyalázatosb>

[A Tán szó átírva így: Talán.]

A: gemein ez a cérna... fonál kellene inkább. Vagy hajszál etc.

A jav. a K-on: Talán egy hajszál - annál szégyenebb, -

KF 1989: szégyenebb - [A vessző elmaradt, sh.]

388 K: k<ó>rlátozza [Az ékezet áth.]

393 K: kényszerít<end nem sokára>

A jav. K, 1861: hunnyászkodottan

1863-tól: hunyászkodottan

395 K: E kötel<ék>

A jav.: Ezen kötél

396 K: vagy <nagyon>,

A jav.: vagy igen,

401 K: <néked> még dacol<hat>.

A: l. feljebb. "bír veled dacolni".

A jav.: még dacol veled.

402 K: <a>mi velem dacol<hat>,

A: "S csak is ez az... mi én velem dacol";

A jav.: mi velem bír dacolni,

404 K: <Elrejtve zajtalan mert működik>

A: Az inversio nagyon kemény.

[Inversio (lat): szokatlan szórend.]

A jav.: Hogy, mert elrejtve munkál s zajtalan,

405 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: homályban űl,

[fsz]: ül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

407 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megszédűlne

[fősz]: megszédülne

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

409 K: Me<l>lynek határa egy arasz<t>nyi lét.

A jav.: Melynek határa egy arasznyi lét.

410 K: Ha<d>d meg<látnom> hát <azt a> működést,

A: Nehéz a spondeustól.

A jav.: Hagyd megtekintnem hát e működést

412 K: Me<l>ly

A: "Melly rám befolyhat" - messze van a praedicatum a subjectumtól. Az incisumok nagyon elfordítják a beszéd értelmét.

[M meghagyta a szöveget eredeti formájában. A latin nyelvtani kifejezések: praedicatum - állítmány, subjectum - alany, incisum - közbevetés, közbevetett mondat.]

413 K: O<l>lyan

414 K: V<ó>ltál [Az ékezet áth.]

418 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szakadatlanúl

[fsz]: szakadatlanul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

419 K: földsark<a>kig

A jav.: földsarkokig

420 K: rohan.

T 1924 sh: rohan?

421 K: Me<l>ly

422 K: me<l>ly

425 K: belé<!> -

428 K: lön,

1861-től: lőn

429 K: melly alak

1861, 1863, T 1924: mely alak

K, KF 1989: melly alak

433 K: me<l>lyben

434 K: o<l>ly

438 K: <silledsz> [Az áth., átírt szó eredetije T olvasata.]

A: sűlyedsz... az ilyet majd az ortographiánál meg kell javítanunk.

[Ortographia (gör-lat): helyesírás.]

A jav.: sülyedsz

439 K: Mig

1861, 1863, T 1924, KF 1989: Míg

440 K: Me<l>ly

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: örűlt,

[fsz]: örült,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

441 Sz: "voltommal" szokatlan. [M meghagyta.]

444 K: vész<t> hozó

A jav.: vészhozó

444 -

445 [A felkiáltójelet tett e két sorhoz.]

448 K: I<l>ly

451 K: Magamt<ó>l [Az ékezet áth.]

Sz: "gondviseletet" szokatlan. [M változatlanul hagyta a sort.]

452 K: Mit <a tudatlan> ösztön sejtett <már>

M jav.: Mit ösztönöm sejtett, de nem becsűlt,

1861, 1863, T 1924, KF 1989: becsűlt,

[fsz]: becsült,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

453 K: <S hatalmasabban vágyja a tudás még.>

M jav.: S tudásom óhajt, - <ó>h de hasztalan. [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh de

KF 1989: óh, de

454 K: Ugy-é, ugy-é, <én is rég> érzek <illyest>

M jav.: Ugy-é, ugy-é, hasonlót érzek én is.

455 K: <Midőn> te...

M jav.: Ha majd te...

457 K, KF 1989: Körűltekintek

1861, 1863, T 1924, [fsz]: Körültekintek

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

458 K: És égen földön n<incsen> egy rokon

M jav.: És égen földön nem lesz egy rokon

KF 1989: égen-földön

459 K: Nincs egy barát..

M jav.: Nem egy barát..

460 K: Nem így v<ó>lt ám <a>z... [Az ékezet áth.]

M jav.: [...] ez

1861, 1863: Nem igy volt ám ez...

KF 1989: Nem így volt ám az...

461 K: Hisz <hogy> ha o<l>ly...

M jav.: Hiszen, ha oly...

462 K: Hogy fáztok <más felettetek ha nincs>

A: nehézkes inversio.

A jav.: Hogy fáztok ápoló kéz s gond ne'kűl,

463 K: olly

1861-től: oly

464 K, 1861, 1863, T 1924: istent

KF 1989: Istent

465 K: <Rokonibbat mint a rideg öreg volt,>

A: "Rokonibbat (u u - -) mint a rideg öreg volt" Rosz vers, rosz hang.  

A jav.: Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg:

467 K: Az <égből,> szép <ártat-lan> fiú <az>.-

M jav.: Az égi karból, szép szerény fiú <az>.-

A: az nem kell [A kihúzta a szót.]

468 K: Jelenj meg <óh> szellem.

M jav.: Jelenjél meg, szellem.  

A: "szellem-velem" - nem jó rím, mert - u = u u.

469 K, T 1924, KF 1989: bírsz

1861, 1863: birsz

470 K: <Im a vén> tagadás

-471 Hiv<ott>, <nem> merne más.

[A nem szó átírva hisz-re, majd M ismét betoldotta a sorba a tagadószót.]

M jav.: Az ősi tagadás / Hív, hisz nem merne más.

473 K, T 1924, KF 1989: szelíd.

1861, 1863: szelid.

474 K: Mi gyönge és <szelíd> az égi karban,

M jav., K, T 1924, KF 1989: Mit gyöngeűl látál az égi karban,  

1861, 1863: gyöngeül  

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

475 K: <.....>

M jav.: erős

[M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

478 K: föl<idézni>  

M jav.: fölzaklatni

479 K: Ha felveszem képem, leroskad<a>sz,

A jav.: Ha felveszem saját képem, leroskadsz,

480 K: <S e férgek itt melletted el enyésznek.>

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: S eme két féreg itt megsemmisűl.

[fsz]: megsemmisül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

481 K: <.....>

M jav.: büszke [Átírás, az eredeti szót nem tudtuk megállapítani.]

482 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: istenűl fogad?

[fsz]: istenül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

483 Sz: Elrészletezve... stb. Ki? az ember vagy a föld szelleme? A vonatkozás előttem nem elég világos. [M nem változtatott.]

485 K: Erős vágy<ódás>...

M jav.: Erős vágyakkal...

489 K: b<ó>ldogság [Az ékezet áth.]

493 A: "már meghatározások" (vannak). Nehéz magyarban az ilyen. Vagy meghatározátok? úgy jó.

[M áthúzta A jegyzeteiben a "határozások" szót. A tehát rosszul olvasta itt ki M írását.]

495 K, 1861, T 1924, KF 1989: Kik úgy

1863 sh: Ki úgy...

497 K, 1861, T 1924, KF 1989: kétségbesőnek

1863 sh: kétségbeesőnek

498 K, 1861,T 1924, KF 1989: kísérendnek

1863: kisérendnek

499 K: á<l>talváltozottan

501 K: <És az> örök ifjú szív ideálja.

M jav.: S örök ifjú sziveknek ideálja.

503 K: me<l>ly foly, nem hatok belé<je>-

M jav.: hatok belé -

505 K: Ne hitegess, <már> Lucifer tovább,

M jav.: Ne hitegess, Lucifer, ne tovább,

506 K: mindent, <a>mint  

M jav.: mindent úgy, mint

507 K:<....... .... ... ....... . .......>

M jav.: Keserves lesz még egykor e tudásod,

508 K: <T>udatlanságért <.... ....... .....>

M jav.: S tudatlanságért fogsz epedni vissza.

[M vakarás után átírta e két sorban a szavakat. Az eredeti szöveget - az 508. sor első szó kivételével - nem tudtuk megállapítani.]

509 K: Csak türelem.

1863-tól: De tűrelem

510

512 K: mindent <kitudsz>

M jav.: mindent megértesz

513 K: türelemről

1861-től: tűrelemről

515 K, T 1924, KF 1989: az élet fájából  

1861, 1863 sh: az életfájából

516 K: Arasz<t>nyi... [A jav.]

518 K: <é>s az egy napos <légy>.

A: A légy egy az, hogy nem igen poétai, más meg hogy a catalecticus verset szaporítja.

A jav.: s az egynapos rovar

M: "Az egynapos légy" - ezt biz én németből fordítottam, magyar neve "kérész", de ezt meg nem értik, s így csakugyan legjobb lesz az "egynapos rovar."

519 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: örűl,

[fsz]: örül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

521 K: Nem az idő halad<,> mi változunk csak,

A: a csak nélkül is ugyanazt az értelmet adná, több emphasissal, jobb verssel.

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani. Emphasis: beszédbeli, viselkedésbeli hév, lendület jelentése mellett a nyelvtanban értelmi tagolást, mondathangsúlyt is jelent.]

A jav.: Nem az idő halad: mi változunk,

1861, 1863 sh: mí

522 K, 1863: szinte

A jav., 1861: szintén egyre megy [M nem fogadta el.]

523 K: betöltöd célodat te is <hát>,

A: a hát megint kimaradhat.

525 A: "szorítva az" hiatus.

[M meghagyta.]

530 Sz: együttleges... bölcselmi műszó, nem költői irányhoz való.

531 K, T 1924, KF 1989: Kitűzött

1861, 1863: Kitüzött

532 K: Mig <a vég eljő>

A jav.: Mig eljön a vég

533 K, T 1924, KF 1989: így

1861, 1863: igy

535 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tanúlsz,

[fsz]: tanulsz,  

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

539 K: <Miljó évekre> lesz...

A jav.: Évmilliókra lesz...

540 A: nem értem tisztán. A másik sor nem tudom szándékosan rimel-é? Tán könnyebb lenne így: Ez visszapillantása az öregnek / De ifju keblem forró vágya más: / Jövőmbe vetni egy pillanatot.

M: "Ez visszapilllantása é. ú. t." Lucifer, úgy emlékszem, azzal biztatja Ádámot, hogy csak tűrjön, hisz lassanként majd keresztülmegy sok iskolán, de tapasztalatai megmaradnak, s ezekből absztrahálhatja a tudást. Erre Ádám azt mondja, hogy köszöni, de nem él vele, mert hisz ez nem volna egyéb, mint visszapillantása az öregnek. Az ő ifjú lelke pedig előre akar nézni a jövőbe. - Így akartam én e helyet érteni, s midőn azt írod, hogy nem érted egészen, csak rám illeszted a "Gut gedacht und schlecht gesprochen"-t.

541 K: De <forró vágya ez ifjú kebelnek>

A jav.: De ifju keblem forró vágya más:

547 K: beláttok <,>

550 K: me<l>lybe

553 K: kicsíny  

1861-től: kicsiny

554 K: Me<l>ly

555 K, T 1924, KF 1989: e súgár

1861, 1863: e sugár

NEGYEDIK SZÍN

K: Negyedik <IV> [majd:] <4ik> szín.

[Lásd még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

556 sor előtt [színhely], szerzői utasítás, 1861 sh: HÁRAÓ 1861, errata-lap: PHÁRAÓ [Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba ja[v]itás

31 2 felül HÁRAÓ PHÁRAÓ]

  1. sor előtt [színhely], szerzői utasítás, K, 1863: ministere; ... korbács<okkal>csal [A jav.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Elől

fsz: Elöl [Helyesírási javítás. Elől: honnan?, elöl: hol?]

557 K: Melly elvérezni b<ó>ldog [Az ó ékezete áth.]

1861-től: Mely

559 K: <párnáján>  

A jav.: vánkosán

561 K: <álmát egyaránt>

M jav.: álomképeit,

[M a szöveget átírta, a fenti változat T olvasata.]

565 K: dicsőse Úralom

[A két szó közét tintapaca takarja. Arany az úralom szót megismétli a lapszélen.]  

1861-tól: dicsőség, úralom

567 K: Száz tartomány<nak>

A jav.: Száz tartomány bő

573 K: <......> M jav.: lányka  

[M a szót vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

574 K, T 1924, KF 1989: őrűlt

1861, 1863, [fsz]: őrült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

575 K: <tiéd>

M jav.: tiéid

576 K: érzi<k>, betölté<k> hívatás<ok>

[M a k-t kivakarta, az -ok végződést pedig átírta.]

M jav.: érzi, betölté hívatását

1861, 1863 sh: hivatását

577 K: tudt<ák>

M jav.: tudta

579 K: Mint <köteles>

[M az eredeti szót átírta, s a lapszélre is odaírta.]

M jav.: Mint kénytelen

580 K: <Miatta>, <és> nem köszön<ve>

A jav.: Érette, nem köszönhetem

581 K: <emelek>

M jav.: alkotok,

583 K: Me<l>ly

584 K: Müvészetét a természet <.......>

M jav.: csodálja

[Az utolsó szót M átírta. Eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: Művészetét

[Meggondolandó lenne a K eredeti jambusát visszaállítani!]

K: Nincs földindúlás, nincs vész, melly  ledöntse< , >:

1861, 1863 sh: fölindulás

1861 sh: nincs víz, 1861, errata-lap: vész [Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba ja[v]itás

32 15 felül viz  vész]

T 1924, KF 1989: Nincs földindúlás, nincs vész, mely ledöntse:

587 K, 1861, 1863, T 1924: isten.

KF 1989: Isten.

588 K: S <ó>h, pháraó, mégis b<ó>ldog [Az óh és a bóldog ékezete áth. A pháraó szót KF 1989 mai helyesírásúra jav.]

KF 1989: S óh, fáraó,

589 K: képzeletben < ,> ? tedd

590 K, 1861, 1863, T 1924: Ürt érzek, mondhatatlan ürt.

KF 1989: Űrt érzek, mondhatatlan űrt.

591 K: b<ó>ldogságot [Az ékezet áth.]

594 K: imád<a>na [M jav.]

600 K: <És> új<ból>

A jav.: Sőt újra

Sz: régi sikereddel, azaz: sikertelenűl, ezt így nem használják, vagy nem értik. [M a változtatási javaslatot nem fogadta el.]

600 sor után utasítás K: jajveszékel<és közt> ....... összerogy<ik>.

A jav.: jajveszékelve...... összerogy.

601 K: <hívod> azt< ,>.

A: "Hiába hívod azt" a hívod, (ruft) magyarban nem teszi azt ki: segélyűl. Talán kéred, noha ez gemeinabb.

A jav.: kéred azt.

602 K:v<ó>lt [Az ékezet áth.]

606 sorban utasítás K: nt

A jav.: nejét [A j Arany betoldása.]

606 K: Hagyjátok <őt, el> innét.

A jav.: Hagyjátok ott. El innét.

607 K, T 1924, KF 1989: szivembe

1861, 1863: szívembe,

608 K: Ki e nő és mi <bűbájt bír sajátúl>

A: "mi bűbájt bír sajátúl" - veszett hang, rosz syntaxis. "Ki nő és miféle bája van," [Syntaxis - gör-lat szintaxis: mondattan.]

A jav.: mi bűve-bája van,

1861 sh: Kie nő 1861, errata-lap: Ki e [Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba ja[v]itás

34 2 felül Kie Ki e]

609 K: Me<jj>el

M jav.: Melylyel [KF 1989 jav.: Mellyel]

610 K: <P>orban fetrengő <lényé-hez ragadja>?

A: "lényéhez ragadja" - nem volna jobb: "Lerántja porban fetrengő magához?" [Ez lett A jav.]

612 K: Me<l>lyekkel gúnyúl vett körűl <teremtőd>,

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Melyekkel gúnyúl vett körűl urad,

[fsz]: gúnyul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

613 K: herny<u> v<ó>ltodat,

A jav.: hernyó voltodat, [Az u átírva, az ó ékezete áth.]

614 K: lepkeként csapong<a>sz.

A jav.: csapongsz.

1861: lepkekint

615 K: mí<l>ly

1861, T 1924: míly

1863: mily

KF 1989: milly

616 K: újainkból, [majd:] újjainkból

1861-től: ujjainkból,

618 K: Amí<l>lyen sértő ép o<l>ly

1861, 1863, T 1924: A mílyen sértő, ép oly

KF 1989: Amillyen sértő, éppoly

619 K: [M betoldása a K belső lapszélén.]

620 K: [M betoldása a K belső lapszélén.]

A: Mit tegyek tehát" - Nem volna jobb tegyen? (t.i. a bölcs király kiről Pharaó beszél) akkor jobban jőne a következő két sora Luczifernek. Vagy ott a tudás a subjectum, meg az erő? Nehéz érteni e két sort: "Nincsen más hátra, mint hogy a tudás(nak) létét tagadja (a bölcs király); vagy pedig: nincsen más hátra, minthogy a tudás (saját) létét tagadja, s az erő (ugyanazt) kaczagja." kell vele tenni valamit, mert "brevis esse laborat, obscurus fit." [A latin mondat Horatius Ars poeticá-jának egyes sz. 3. személybe tett sora, jelentése: "Tömörítve akar írni, homályos lesz."]

M: Szó van, mint emlékszem, éppen e hely előtt szimpátiákról s más oly tényezőkről, melyek megukban semmiknek látszanak, kézzel meg nem foghatók, s mégis mélyen hatnak az emberek sorsába. - E tényezőket sem a tudomány nem bírja megmagyarázni, sem a fizikai erő hatalma alá hajtani. Erre vonatkozik Lucifer gúnyoros megjegyzése, hogy ha így van, nincsen más hátra, mint hogy a tudomány kereken tagadja meg létezésöket is ily rejtett erőknek; a fizikai hatalom pedig kacagja, gúnyolja, kicsinyelje azokat, hogy kompromittáló tehetetlenségét e semmik irányában elpalástolja.

620 után utasítás K: (gunynyal)

1861, 1863: [Az utasítás a kiadásokban nincs meg.]

621 K: <S így n>incs

M jav.: Nincsen

Sz: Nincsen más hátra, prózai fordulat. [M nem változtatott.]

622 K: <Azt eltagadja, s az erő kaczagja.>

A jav.: Tagadja létét e rejtett fonálnak:  

[A javítását függőlegesen írta a lapszélre.]

623 K: S kacagja durván az erő s az anyag.

[A sor Arany betoldása, melyet függőlegesen írt a lapszélre.]

626 K, 1861: úgy-e bár

1863 sh: ugy-e bár

628 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

629 K, 1861: a mint meglelél.  

Sz: nem világos; így jobb volna: a mint rám találtál.

M jav. 1863-tól: amint föllelél.

630 K: a gúlához követ <hord>,  

A jav.: a gúlához követ

A: Az utóbbi két praedicatumot az olvasó az erősre értheti inkább: "Miért él a pór? gúlához követ"

631 K: <Mit az erős rak>, s állítván utódot

A jav.: Hord az erős [A jav. a lapszélen így, rag nélkül.]

1861-től: Hord az erősnek,

632 K: Miljók

1861-től: Milljók

633 K: <...> Lucifer, <de> mi [Az első áth. szó olvashatatlan.]

A jav.: Ah, Lucifer, mi

637 K: Egy rabszolgával <van kevesb a földön>.

M jav.: Egy rabszolgával a földön kevesb van.

638 K: Neked <hitvány> szám

A: jobb metrumot ad: silány. A jav.: Neked silány szám,

639 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

642 K: helyed< ,>:

643 K: A bájnak <ép> úgy fej<e>delme vagy  

A jav.: A bájnak épen úgy fejdelme vagy

644 K: Mint az <erőnek> én,

M jav.: Mint a hatálynak én,

A: a hatály jobb metrum ugyan, mint a kitörlött erő, de ez erősebb.

A jav.: Mint az erőnek

645 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

646 K: parancsod <nékünk végzetünk>

A jav.: parancsod a pór végzete

647 K: Nem is <kötődöm>

A jav.: Nem is szabódom

649 K: Ne több<et> e szót. <Ó>h, hát bírodalmam [Az ékezet áth.]

A jav.: Ne többször

1861, 1863, T 1924 sh: Oh hát birodalmam

KF 1989: Óh, hát

651 K: Elég<edj egyelőre, hogy> parancs<od>  

M jav.: Elég, ha egyelőre a parancs

[Ezek a javítások T szerint benne vannak a K-ban - a fakszimile kiadáson ennek már nyoma sincs, legfeljebb kivakart szöveg lehetett. Gyanús, hogy KF 1989 sem közli e szövegváltozatot!]

652 K, 1861: és ne írigyeld

1861 sh: irigyeld

1863 M jav.: óh ne írigyeld  

T 1924: oh ne írigyeld  

KF 1989: óh, ne írigyeld

654 K, 1861, 1863, T 1924: istenem,  

KF 1989: Istenem,

655 K: ellentétel ez< ,>

656 K, 1861: Törekvésünkre gúny <a>

M jav.: Törekvésünkre gúny e

1863-tól: Törekvésinkre

657 K: <...... ..........>

M jav.: Vagy hivság<á>ra szánalmas

[M a K-ban a két hosszabb szót vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk elolvasni.]

M jav.: Vagy hivságunkra

Sz: Törekvésünkre ....mosoly: érthetetlen így; tán ezt teszi: törekvésünk izgatottságára gúny e nyugalom, vagy annak (törekv.) hiú voltára szánalmas mosoly az....?

663 1863: [A 2. kiadásból e sor hiányzik, a K-ban és az 1861-es kiadásban benne van.]

K: Ah mi<l>lyen

A jav. K, 1861, T 1924: Ah mílyen  

KF 1989: Ah millyen

664 K: <Ó>h, nem hallod-<é> [Az ékezetek áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

666 K: igaz< ,>:

667 után: [Az utasítás (Luciferhez) az 1869-es (3.) kiadás toldása.]

668 K: Te meg <tiltsad be>  

A: Szabályos de erőszak látszik: Csitítsd el!

A jav. : némítsd el

1863 sh: némitsd

670 K: <aztat> az igával

A jav.: az igával azt

672 K: Szíveden keresztűl

1861, 1863 sh: Sziveden

1861, 1863, T 1924, KF 1989: keresztűl

[fsz]: keresztül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

674 K: kiált segély<ért>

M jav.: kiált segélyt

675 K: <ölj meg>

A jav.: zúzz el

676 K: Ha <az> a népjaj

M jav.: Ha a nép jajja

A: "Hogy (!) a nép jajja", vagy "e nép jajja" ha a specziális vonatkozás el nem maradhat.

678 Sz: Mulatni h. mulattatni értendő. [M nem fogadta el a javaslatot.]

679 K: mindent, <ami kívülem van,>

A jav.: mindent, kívülem mi van:

681 K: Hogy <a> mosolyom üd<e>, <szám> láng legyen

M jav.: Hogy mosolyom üdv, ajkam láng legyen

682 K: miljó karú

1861-től: milljókarú

683 K: jajgat oda<künn>  

M jav.: jajgat odakint

685 K: Én, <mint> a népnek  

M jav.: Én, én, a népnek

687 K: És <véled én>

[A véled szó ékezetét áthúzta, majd a mondat 2. és 3. szavának kicserélését hullámvonallal jelezte A.]

A: a véled ige is: olvashatja a szórakozott így: "És véled, én?..." - És én veled. Semmi a metrum. [Ez lett A jav.]

K: A miljók

1861-től: A milljók

688 K: h<ó>lt [Az ékezet áth.]

689 K: <..... .....>

M jav.: Komor levél

[M a két szót vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk kiolvasni.]

691 K: <.......... .......>

M jav.: Siketté lennem

[M a két szót vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk kiolvasni.]

692 [A K 25. oldalát, a 692-725. sort, a sok áth., tintapaca, vakarás miatt A újraírta, így a K 26. oldalán is ugyanezek a sorok szerepelnek, természetesen A kézírásával, tisztázatban, számos helyen javítva, megváltoztatva M eredeti megfogalmazását.]

693 K: [A sor a K-ban nehezen olvasható a tintapacák miatt, különösen a két mondat határán és a sor végén.]

694 K: [A K-ban nehezen olvasható a tintapacák miatt a sor vége.]

696 K: Miljók vesztével és miljók

1861-től: Milljók vesztével és milljók

697 K: <.....> ... <........>,

M jav.: Kikben....... lehel,

[M a két szót vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk kiolvasni.]

698 K: Miljószor

1861-től: Milljószor

699 K: Ah pháraó rajongsz, hisz  

KF 1989: Ah, fáraó, rajongsz; hisz

700 A: "A végezet elítélt állata" - Nehéz hang. Talán: "A végzés, a végzet arra ítélt állata" (a mit t.i. Ádám elmondott).

[Ettől a sortól a 725. sorig három szövegváltozat különíthető el markánsan. Van egy A-változat, az ősszöveg, többnyire vastagon áthúzva, egy B-változat, M javítása, s a külön lapra írt A jav., a C-változat. Ennek a 25 sornak a K-szövegváltozatait A, B, és C-sorként külön feltüntetjük.]

K, A-sor: <Igába termett állat, már ma mentsd fel.>

B-sor, M jav.: A végezet el ítélt állata,

C-sor, A jav.: A végzet arra ítélt állata,

701 K, A-sor: <Amit te el vetsz, ő meg nem nyeri,>

B-sor, M jav.: Melly bár mi rendnek malmán húzni fog

C-sor, A jav.: Mely minden rendnek

702 K, A-sor: <És új urat keres holnap magának>.

B-sor, M jav.: Mert arra van teremtve, márma menstd fel,

C-sor, A jav.: teremtve. Már ma mentsd fel:

703 K, A-sor: <Hogy is lehettél vólna te urává>

B-sor, M jav.: Amit te el vetsz, ő meg nem nyeri

C-sor, A jav.: A mit te eldobsz, ő meg nem nyeri,

[KF 1989 mai helyesírás: Amit]

704 K, A-sor: <Ha kebelében öntudat lakik,>

B-sor, M jav.: És új urat keres holnap magának.

[Ez a C-sor, A-jav. is.]

705 K, A-sor: Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél nyakán,

[Itt nincs M jav., s A jav.-a, tisztázata is ez lett.]

706 K, A-sor: <És a> gazdának szükségét nem érzi? -

B-sor, M jav.: Ha a gazdának szükségét nem érzi? -

C-sor, A jav. [ugyanez, kötőjel nélkül]: érzi?

707 K, A-sor: [Először:] <Mély tenger a nép, már mit tégy vele>

[Majd:] <Sohsem lesz fényes, a hullám csupán>

[Majd:] <Mit színe fel vet s e hullám te vagy.>

[A három kihúzott sor fölé írta M javítását:]

B-sor, M jav.: Ha kebelében öntudat lakik.

[A C-sor, A jav. csak a mondatzáró kérdőjellel és kötőjellel tér el ettől:] lakik? -

708 K, A-sor: Miért jajgat hát, mint <hogy> ha fájna néki

[Ez a B-sor, M jav., s a C-sor is. ]

709 K, A-sor: A szolgaság? / <Ép az ha nem jajongana>

B-sor, M jav.:   A szolgaság? /
Fáj, bár nem tudja mi.

[C-sor, A jav.: a tudja szó után vessző.]

710 K, A-sor: <Mutatná, hogy fel kell őt menteni.>

B-sor, M jav.: Mert minden ember úralomra vágyik,

C-sor, A jav.: <ú>ralomra vágy,

[Az ékezet áth. A jó jambus kedvéért vissza lehetne állítani a hosszú ú-val írt alakot, ám a maitól eltérő helyesírás egy kiadásba sem került be, így maradtunk a megszokott szóalaknál. ]  

Sz [710-718. sorról]: Mert minden... álmait, jobban helyén volna a következő színben, Miltiádész kísérleteivel szemben.

[M nem reagált a bírálatra.]

711 K, A-sor: <De így a végezés elítélt állata>

B-sor, M jav.: Ez érzet az, s nem testvériség,

[C-sor, A jav.: a testvériség,]

712 K, A-sor: <Melly minden rendnek malmán húzni fog. ->

B-sor, M jav.: Mi a szabadság zászlajához üzi

C-sor, A jav.: űzi

713 K, A-sor: <Mindenkiben van vágy uralomra>

B-sor, M jav.: <De mert nem ébred tiszta öntudatra>

[Majd:] M jav.: A nagy tömeget, ámbár öntudatra

C-sor, A jav.: A nagy tömeget -- ámbár öntudattá

714 K, A-sor: <Szabadságért is. Ez ami sovárog>

B-sor, M jav.: <Soha a nagy tömegért sejtelemként>

[Majd:] M jav.: Nem ébred benne, és csak sejtelemként

C-sor, A jav.: sejtelemkint

715 K, A-sor: <A rabszolgában. Ám de a tömegben>

B-sor, M jav.: Zaklatja azt mindenféle mi uj

C-sor, A jav.: Zaklatja minden olyasért, mi új,

716 K, A-sor: <Határozott tudatra soha sem jő>

B-sor, M jav.: S mi tagadása a már meglevőnek

C-sor, A jav.: meglevőnek;

717 K, A-sor: <Csak űzi azt, minden felé mi új>

B-sor, M jav.: Abban reménylvén testesülve látni

C-sor, A jav.: Abban remélvén testesűlve látni

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: testesűlve

[fsz]: testesülve

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

718 K, A-sor: <S mi tagadása a már meglévőnek>

B-sor, M jav.: A boldogságról képzett álmait.

[Ez a C-sor, A jav. is.]

719 K, A-sor: <Abban reménylve szép sejtelmeit>

B-sor, M jav.: Pedig mély tenger a nép, bár mi napfény

C-sor, A jav.: nép: bármi

720 K, A-sor: <A bóldogságról testesűlve látni, - >

B-sor, M jav.: Nem hatja át tömét, sötét leend az,

C-sor, A jav.: Sem hatja át <z>tömét; sötét leend az,

[A a zömét szóalakot írta le először, majd a z-t átírta t-re.]

721 K, A-sor: <De egynehány, ki lelkeddel rokon>

B-sor, M jav.: Csak a hullám fényes, mit színe fel vet

C-sor, A jav.: Csak a hullám ragyog, mit színe fölvet,

722 K, A-sor: <Élére áll határozott tudattal,>

B-sor, M jav.: És melly hullám esetleg épp te vagy.

C-sor, A jav.: És mely hullám

723 K, A-sor: <Mint a szabadság bámult bajnoka

Ezek lehetnek csak veszélyesek.>

[M a két sort kihúzva egy fél sort írt csak a javításba:]

B-sor, M jav.:   S mért épen én?
vagy más veled rokon

[A tulajdonképp a 723. sor második felét képező Lucifer-válasz a K-ban a 724. áth. sor alá van javítva. Ez a C-sor, A jav. is. KF 1989 mai helyesírással: éppen. Majd:] Vagy más, veled rokon,

724 K, A-sor: <Reád, helyedre tolakodva bátran>

B-sor, M jav.: <... . ...> Kiben tudattá <...> vált a népi ösztön,

[Olvashatatlan átírások, áthúzások.]

C-sor, A jav.: Kiben tudattá vált a népi ösztön,

725 K, A-sor: S <...> a szabadság bámúlt bajnokáúl

[Ez a B-sor, M jav. is.]

C-sor, A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: S ki a szabadság bámult bajnokáúl

[Fsz]: bajnokául

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

726 K: tolakod<va bátran>

A jav.: tolakodni mer.

728 Sz: A gazda nem marad meg, hanem a szolgaság vagy azon állapot, mely szerint a gazda van. [M nem változtatott.]

730 K: Me<llyből

732 K: láncz<oka>t, gyürű<ke>t  

A jav.: lánczot és gyürűt

733 K: játékszert, s mond:

A jav.: s mondd:

734 K: Fölébe <teszlek>, ez tesz nemes<e>bbé --

A jav.: Fölébe tollak, ez teszen nemesbbé --

736 K: is lenéz<e>d.

M jav.: is lenézd.

737 K: i<l>ly

738 K: szolgákkal< ,>! légyen mind szabad < ,> . [M jav.]

743 K, 1861, KF 1989: bévégzetlenűl,

1863, T 1924 sh: bevégzetlenűl,

[fsz]: bévégzetlenül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

744 K: <Intésűl> annak,

A jav.: Intő rom annak,

745 sor után utasítás K, 1861, 1863, T 1924: (Kint nagy örömzaj, a munkások eloszolnak. Lucifer visszatér.)

KF 1989 sh: (Kint nagy örömzaj, a munkások eloszolnak.)

[Következő sorban, szereplőnévként]: LUCIFER (visszatér.)

[Főszövegünkben természetesen javítottuk az értelemzavaró hibát: a 746-747. sor is Ádám szövege!!!]

746 K, 1861, KF 1989: Örűlj

1863: Örülj

[Főszövegünk az 1863-as mai helyesírású változatot követi, mert verselés szempontjából közömbös, hogy milyen alakban van a szó.]

K: meghaj<ó>lt [Az ékezet áth.]

747 K: ne hi<gy>dd, hogy kényszerít<ed>ve. [M jav.]

750 K: me<l>ly

751 K: <ládd>

M jav.: látod, a jaj

752 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Elnémúlt,

[fsz]: Elnémult,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

753 K: Mi<t> vágy<ol> más<t>

A: vágyni valamit? Igazítani könnyű volna: "Mi vágyad más?"

[Ez lett A jav.]

754 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh KF 1989: Óh,

755 K, 1861, 1863: ép KF 1989: épp

756 K: <Mint a gyermek tehetlensége vonz>

[A 755. sor mellé a lapszélre M két sort (756-757) betoldott.]

M jav.: Csak gyöngeség, mit az erő szerethet.
Mint a védő szülő gyámoltalan

758 K: Volt<..>át

[M átírta az első szót, amely eredeti formájában olvashatatlan.]

759 K: <Untatlak> is e <dőre> fecsegéssel?

A: a dőre igen sokszor jő már elé. Itt lehetne: balga fecsegés.

M jav.: Ah pháraó, tán már untatlak is

[A sor M toldása a K-ban, eredetileg csak a most 760. sorszámmal jelölt szerepelt.]

760 K: <Untatlak> e <......> fecsegéssel? -

M jav.: E hasztalan, e balga fecsegéssel?

[Az egyik áth., átfirkált szó eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

762 [A sor M későbbi betoldása.]

764 K: Erő<t> s nagyság<ot> nem <tőled lesek>

M jav.: Erő s nagyságért nem kebledre hajlok,

765 K: <Sem tudományt>, mind ezt<et>

M jav.: Sem a tudásért, mind ezt

[KF 1989 mai helyesírással: mindezt.]

768 [A sor M későbbi betoldása.]

769 K: Akármit mondasz, mind egy; <ó>h, [Az ékezet áth.]

K, 1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: mindegy; óh,

770 K: <s> azért

M jav.: azért

772 K: csecsebecs, <melly>

M jav.: csecsebecs, [a melly szó törölve]

773 sor után K: <Csak gyöngeség mit az erő szerethet.>

[Ez lett, betoldva a 756. sor.]

774 K: <De egy vágyam van mégis, teljesítsd.>

M jav.: És mégis egy vágy ver föl mámoromból,

KF 1989 sh: És mégis egy vágy ver föl mámoromból,

[Főszövegünkben normál betűvel írtuk a sort, hiszen ez nem utasítás, hanem a párbeszéd része.]

775 K, 1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh

778 K: A míg

1861, 1863: A mig

KF 1989: Amíg

780 K: Mel<l>y arcz<aidnál játszik> s el röpűl?  

A: Úgy tetszik, hogy arcz egy van (Gesicht) orcza kettő (Wangen).  

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Mely arczodat legyinti s elröpűl?

[fsz]: elröpül?

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

781 K: marad <utána>  

A: az arczon? nem, a földön. De amúgy érthetni előbb.

A jav.: marad, hol elszáll,

786 K: Kéj-kerteid <közt>

M jav.: Kéj-kerteidben

787 K: <S a> pusztán k<ó>ldús, szolga nép tanyáz<ik>

A: Lehet s jobb is tanyáz. A jav., 1861,

1863, T 1924, KF 1989: A pusztán koldús, szolganép tanyáz.

[fsz]: koldus,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

788 K: nem az <ég>rázó fergeteg

A: nem az ég: u u; S mindezt nem ég- és földrázó fergeteg vagy: --- a mennyrázó fergeteg -

A jav.: S mind ezt nem a mennyrázó fergeteg

789 K: föld ind<ú>lás [Az ékezet áth.]

790 K: me<l>ly

794 K: me<l>lyről

795 K: v<ó>lt-e, [Az ékezet áth.]

795 után utasítás: me<l>ly

798 K: Fülemben cseng még: miljók

1861-től: milljók

800 K: <S érvényre csak szabad állam viszi.>

M jav.: Szabad államban - másutt nem lehet.

802 K: <Melly> Egyesekből <mely egy> egész<e>t <alkot>

A: nem zeng. Talán így: Mely egyesekből nagy egészt csinál.

[Ez lett A jav.]

804 K: elhagyok< ,> .

805 K: Vezess, vezess <óh> Luci-fer új <helyemre>

A jav.: Vezess, vezess, új célra Lucifer

806 K: Ugy is sok szép időt vesztettem <el>

1861-től: vesztettem el [KF 1989: Ugyis.]

807 A: "tört reménnyel" Nehézkes, de maradhat is.

808 K: szű<d> e szíve<n>

A jav.: szíved e szűn

809 K: sejtem, hogy <újólag>

A jav.: sejtem, hogy téged is

810 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Tisztúlt

[fsz]: Tisztult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

811 K: <...>

M jav.: ölelni [A szó átírva, az eredeti szó olvashatatlan.]

813 K: o<l>ly

814 K: a célt, <mint>sem re-mé<ny>led

A jav.: a célt, hogysem reméled

816 K: Me<nyny>ünk

A jav.: Menjünk

ÖTÖDIK SZÍN

K: Ötödik <V> [majd:] <5ik> szín.

[Ld. még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

817 sor előtt utasítás: [Miltiades neve előbb végig Milciadesnek volt írva a K-ban. Így a 886., 908., 962., 968., 987., 1002. és az 1007. sorban. (M jav.)]

818 K: ment <atyád el gyors hajón,>

A jav.: ment el gyors hajón atyád,

820 K: vakmerő<e>n

A jav.: vakmerőn

823 K: <....>

M jav.: e hon

[M az eredeti szót kivakarta, így nem tudjuk kiolvasni.]

824 K: közénk <épen> hős

A jav.: közénk hős atyádat épen.

K, 1863: közénk

1861: közzénk

KF 1989: éppen

825 K: <De> mért ment <hát> atyám o<l>ly

A jav.: Ugyan mért ment atyám oly

827 K: n<>t bú emészti <itt>hon?

A jav.: nejét bú emészti honn?

828 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

829 K: átka <van> o<l>ly

A jav.: átka űl oly

830 K: nőnek <igaza>

A jav.: nőnek van joga

840 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: aljasúl.

[fsz]: aljasul.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

842 K: p<ó>lgárerényt [Az ékezet áth.]

844 K: a<n>nyára

A jav.: anyjára

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: túlerős

fsz: túl erős [Helyesírási javítás, valószínűleg 846. sor "túlerőre jutna" kifejezése miatt a kiadások egybeírják e szót, holott itt nem a túlerő fogalmáról van szó, hanem a túlzottan, túlságosan erős kifejezésről.]

845 1861, 1863 sh: még elvérzik

846 K: túlerőre <jőne,>

A: "túlerőre jőne" - jutna v. kapna.

A jav.: jutna,

847 K: a szentelt hazát

1861-től: ezt a szent hazát [A jav.?]

848 sor után K: 1ő A népből.

[A sorszámmal jelölt szereplők helyesírása a K-ban hasonló a továbbiakban is. Így pl. ebben a színben 2ik, 3ik A népből, 1ő, 2ik Demagóg stb. Ezért ezeket a változatokat ezután nem jelöljük.]

849 K: izgató hírt,

849

-850 1861 sh: izgató / Hirt,

1863-tól: izgató / Hírt,

850 K: Mint hogy ha

1861: Mint hogyha

Sz: mint hogyha igen dísztelen, mintha helyett (csaknem mindenütt, hol e szó előfordul, így van.)

1863-tól: Hírt, mintha sergünk

851 K: o<l>ly

852 K: senki sem <forral>

A jav.: kohol

853 K: Mint <azelőtt>, mi<ket> kivi<nni vágynék>

M jav.: Mint hajdanán, miknek kivitelére

854 K: felséges nép <eszközlése álltal>

M jav.: nép<et szükséglené>

A jav.: nép torka kellene.

855 K: <R>eggel<től fogva>

A jav.: Ma - reggel óta

1861-től: Ma reggel óta

856 K: S <ki sem szólít> szavazatom <miatt>

A: Miatt nem jó. Ért vagy végett kellene. "És senkinek sem kell a szavazat."

A jav.: S szavazatomra nem akad vevő.

857 K: Unalmas l<é>t, mit <kezdjen már az ember>?  

[A lét szóban az ékezet áth.]  

A: Németes. "Unalmas élet! Mittevők legyünk már?" "Egy gyönge kis zavar nem ártana" (Nem volna rossz egy kis zenebona).

A jav.: Unalmas élet, mit van tenni már?

[A 858. soron, javaslata ellenére, nem változtatott A.]

858 sor után utasítás K: himnust kezdenek, me<l>ly

A jav.: himnuszt..., mely

859 K: <El innen, engem illet ez a hely itt>

M jav.: <e hely> [M átírta a szavakat.]

A: Germanis. [Germanizmus, rövidítve.]

A jav.: Odább! ez a hely itten az enyém.

861 K: szó<l>lsz.

863 K: fájva <szóllalok fel itt>,

M jav.: emelek szavat,

867 K: <D>isz-szeker<é>ről.

M jav., 1861, 1863, KF 1989: A disz-szekérről.

[M javítása a betűk átírásával.]

T 1924: A dísz-szekérről.

[Mivel a dísz szó mai helyesírásában csak erősíti a jambus hosszú szótag voltát, T szövegváltozatát fogadtuk el főszövegünkben is.]

868 K: <Igy koszoruzzák azt> az állatot,

M jav.: <Koszoruzzad meg azt>

[Ez utóbbi javítás T 1924 és KF 1989 szerint A jav. De Arany általában kiegészít, áthúz a kéziraton, míg Madách igen gyakran átírja a szöveget javításként. A nagy K betű formája, a beszúrt meg szó betűvastagsága is M tollára vall.]

A jav.: No csak virágozd fel azt az állatot,

1861 sh: virágozd fel állatot,

869 K: Mit áldozatra szán<nak>.

M jav.: szántál. [A szó átírva.]

870 K: azt a <fecsegőt>.

M jav.: gúnyolót. [M átírta a szót.]

872 K: téged, <ó>h [Az ékezet áth., a téged szót részben tintapaca fedi.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

874 K: <nyomorú>

M jav.: éhenh<ó>lt [Az eredeti szó átírva, majd az ékezet áth.]

875 K: Me<l>ly

876 K: <Nagyoknak>

A jav.: Gazdái  

K: asztalá<nál>. - Óh te <nyomorú>

M jav.: asztaláról. - Óh te gyáva [M átírta az eredeti szavakat.]

1861-től: Oh te gyáva,

KF 1989: Óh,

877 K: Izlésedet nem írígyelhetem.

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Izlésedet

1863 sh: irigyelhetem.

[fsz]: Ízlésedet

[Mivel az első szótag mai és régi helyesírásában is hosszú szótag verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást.]

878 sor után utasítás: <ó>ltáron. [Az ékezet áth.]

879 K: Szent Aphrodíte! <ó>h [Az ékezet áth.]  

1861, 1863: Aphrodite! oh

KF 1989: Aphrodíté! óh

[A K és T 1924 alapján visszaállítottuk az eredeti jambust. Ld. még a 885. sort is!]

882 K: enyhet <hős szivébe> csak.

M jav.: enyhet csak bajnok szivére.

882 sor után utasítás: Charis<e>k

[A jav.: Charisok. Később is, minden előfordulásnál.]

883 K: <Ó>h nő, a <szerelem>

M jav.: a tiszta szív

[Az ékezet áth. Majd a szerelem szó kivakarva és átírva.]

1861, 1863, T 1924: Oh nő,

KF 1989: Óh, nő

885 K, 1863, T 1924: Hála, Aphrodíte!

1861: Aphrodite!

KF 1989: Aphrodíté! [Ld. a 879. sor jegyzetét!]

887 K, 1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

888 K: Hallgassatok, <ki> vagy késő bánalomnak

[Az utolsó három szó M későbbi betoldása.]

889 K: Ér szégyene. [A félsor M betoldása.]

K: <S>zemtelen! <le véled>.

M jav.: Le <véled>, szemtelen!

A jav.: Le onnan,

891 K: bebírta

M jav.: be bírta

1861, 1863: be birta

893 K: Nos,

A jav., 1861, 1863, T 1924: No s,

KF 1989: Nos,

[Főszövegünk KF 1989 alapján visszaállította M eredeti szóalakját, a mai helyesírást. No és: külön, nos: egyben.]

895 K: kint<,>?

897 K: mindég

1861-től: mindig

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szorúl,

[fsz]: szorul,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

900 K: gunynyal

1861-től: gúnnyal

907 K: p<ó>lgártársi, s [Az ékezet áth.]

1861, 1863: polgártársi s

908 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

909 K: Crispos [Főszövegünkben a görög nevek mai helyesírással szerepelnek: Kriszposz, Therszitész, Mitiádész stb. A későbbiekben erre a változásra nem térünk ki.]

911 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: közűl

[fsz]: közül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

913 K, KF 1989: így

1861, 1863: igy

914 K, KF 1989: így

1861, 1863: igy

916 K: Tersites?

M jav.: Thersites

919 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

925 K: hirdetek! ellen <van> a kapuknál!

A jav.: hirdetek! az ellen a kapuknál!

926 K: gyözelmes

1861-től: győzelmes

927 K: [Az első félsorban tintafolt, M föléírva javította a szöveget.]

K, 1861, 1863, T 1924: Épen

KF 1989: Éppen

930 K: szól<l>tok, tűzzel vassal

1861-től: szóltok,

KF 1989: tűzzel-vassal

936 K: <Fájt az itélet>

M jav.: Az ítélet fájt,

937 K: <ó>h, de keserű<e>bb [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh, de

KF 1989: óh, de

939 K: el neét;

A jav.: el nejét:

940 K: gyermek<ével>

A jav.: gyermekestül.

KF 1989: gyermekestűl.

[Főszövegünk is a kiadások és a K mai helyesírású változatát tartalmazza, hiszen a sorzáró szótag így is hosszú. A sor hatodfeles jambus, tehát csonka verslábbal zárul.]

941 1861, 1863: szivesen,

943 K: jöj, jöj velem,

1861-től: jőj, jőj velem,

945 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

947 K: mindég

1861-től: mindig

947

-948 Sz: örökké szép alatt nem tudom, Évát érti-e vagy a templomot?

948 K: látás<s>a

950 K: Me<l>ly

954 K: o<l>ly

957 K: Me<l>ly küzdelmemben a mármár

[A szó kötőjelessé alakítása A jav. A K-ban egy választóvonallal, majd a lapszélen a / = jellel jelezte a jav.-t Arany.]

959 K: <No>

M jav.: De [A szót átírta M.]

960 K: Borzalma <........>

M jav.: <közzénk lépend>

[Az eredeti, olvashatatlan szavakat átírta M.]

A jav. Borzalma eljő hozzánk

961 K: <nem-e>

A jav.: vajon

962 K: <Kopogtat szintén véle bé határa>

A: Nehéz. A nem-e nem is jó magyarság. határ és kopogtat rosz trópus is. "Unalmas árnyjátékotoknak vajon / Nem áll-e majd be rettentő határa." [trópus (gör): az irodalomban szókép]

A jav.: Nem lessz-e akkor itt végső határa. [A lessz régies helyesírását emendáltuk: Nem lesz-e...]

962 után utasítás K: (a nép kö<z>zé vegyúl)

T 1924: (a nép közé vegyűl)  

1861, 1863: [Az utasítás hiányzik.]

KF 1989: vegyül

963 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Könyörűlj,

[fsz]: Könyörülj,  

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

964 K: <Mi vétketek hát> <..... .... .....>

M jav.: <mely miatt könyörgtök>?

[M jav., átírás az utolsó három szóban, az eredeti olvashatatlan.]

A jav.: <Mi bűnötök hát, hogy könyörgetek?>

[Majd a lapszélen:] Mi vétketek hát, a miért könyörgtök?

KF 1989: amiért

965 K: S <mit kérhet a gyöngétől>

M jav.: S a gyöngétől mit kérhet

[M jav. átírással, az eredeti szöveg T olvasata.]

966 K: elém <és> gyermekem;

A jav.: elém, se gyermekem,

968 K: mért jösz <jöttödön>

A jav.: mért is jössz, ha nőd

969 K: <Ha nőd s>em bír örűlni. - <Gyermekem>

A jav.: Sem bír örűlni jöttödön.- Fiam,

[fsz]: örülni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

970 K: tartsd fel <őt,> <a>h,

A jav.: tartsd fel... Ah,

971 K: se<m> h<á>gy reád

A jav.: se' hagy reád [Az á ékezetét is áthúzta A!]

1861-től: se hágy

972 K: Mi ez, nem értem: A nép

[A központozás megváltoztatása - Mi ez? nem értem. - valószínűleg A jav.]

974 K: vérzik szívem <és a hon>

A jav.: vérzik a hon és szívem;

975 K: mond,

A jav.: mondd,

976 K: i<l>ly

982 K: elbocsá<j>tlak,

983 1863 sh: háztüz

984 K: <Pallas> Athéne

M jav: Athéne Pallas,

985 K: <Óltárodnak fölébe szentelem. ->

A jav.: Szentelve tűzöm oltárod fölé.

986 K: b<ó>ldogabb [Az ékezet áth.]

987 K: [Az egész sor M toldása a lapszélen.]

988 K: mí<l>lyen

1861-től: milyen

990 K: te<sz>

M jav.: te<tt> A jav.: tesz

[M átírta a szót, majd A áthúzta az átírt betűket és visszajavította az eredeti alakra.]

991 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

992 K: kelle<tt vólna> tudni.

A jav.: kelle tudni jobban.

995 K: <eljövendek> érte hozzád.

A jav.: érte hozzád eljövök.

998 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

999 K: megvette<,> ? tettetés [A jav. vagy M jav.]

1000 K: k<íván> [Az áth. ellenére ez lett a kiadások szövege.]

1002 K: [A sor M betoldása a K-on.]

1003 K: <ismét>

M jav.: újra [M átírta a szót.]

1861, 1863 sh: Árulónak

1005 K: Mara<>nnál győztem? / <Ó>h, hogy  

1861, 1863, T 1924: Oh, hogy

A jav.: Marathonnál [Az ó ékezete mindkétszer áth.]

KF 1989: Óh, hogy

1006 1863 sh: melyet

1008 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: mozdúlj. -

[fsz]: mozdulj. -

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1009 K: Miért <eresztéd csak> szét <népedet,>

A jav.: Miért is oszlatád szét a hadat?

1011 K: <E hitvány nép csak békót érdemel,>

A jav.: Csak láncot érdemel e csőcselék,

1012 K: Me<l>ly

1861, 1863, T 1924: születél

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: uráúl,  

[fsz]: urául,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1013 K: <Hogy> nemesebb

M jav.: Ki [M átírása, az eredeti szó T olvasata.]

1014 [T szerint Arany e sorhoz a K-ban kis keresztet tett.]

1017 [A védje szó a K-ban M betoldása.]

1018 K: Hát <hogy> ha <még> o<l>ly tiszta, mint <enyém>! -

A jav.: Hát még ha olyan tiszta, mint uram!

[KF 1989: ollyan - a kiadás a versmértéket helyreállítva emendálta a hosszú ly-t, M eredeti szándéka szerint.]

1019 K, 1861, KF 1989: ollyan

1863, T 1924: olyan

1022 K, T 1924: Ki vélök

1861, 1863, KF 1989: sh: velök

1025 K, 1861: vérem, s el

1863-tól: vérem, - el

1026 K: A villám, melly a

1861, 1863, T 1924, KF 1989: A villám, mely a

[fsz]: melly [Mivel mai helyesírásában a kötőszó és a névelő verstanilag két rövid szótag, a K helyesírását követve a 2. versláb trocheusból spondeussá vált.]

1027 K: meg, - <óh>

A jav.: meg, - vagy

1029 K: Me<l>lyért egy élten küzködé<k> keresztűl.

M jav.: küzködém [KF 1989 mai helyesírással: küszködém.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: keresztűl.

[fsz]: keresztül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1030 [Ez a sor, az első demagóg mondata és a népítélet M toldása a K szélén.]

1031 1863 sh: uépet

1032 K: <Ők> nem hibás<ak>, <az> természet<ök>,  

M jav.: Az nem hiás, annak természete,

1035 K: Sülyessze néhány dölfös

[T szerint az átírt szó: Sillessze, s a javítás A-tól származik.]

1861, 1863, T 1924: Süllyeszsze néhány dölyfös

KF 1989: Sülyessze

1036 K: Csak egyedűl én v<ó>ltam [Az ékezet áth.]

1863, T 1924: egyedül

1037 1861, 1863, T 1924: ílyen

K, KF 1989: illyen

1039 K: illő<... még> sok

M jav.: illőt sok

[Az illő szó eredeti toldalékát nem sikerült megállapítanunk.]

1041 K: <E szent helyet>.

M jav.: Tovább e szentélyt.

1041 sor után utasítás K: karja<i közzé> téve.

M jav.: karjába téve.

[Majd az utasítás után, Ádám következő mondatában:] I<tt> -

M jav.: Ím

1043 K: szó<l>lnék

1044 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Védelmeműl.

[fsz]: Védelmemül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

   K: hisz még <e> nép  

M jav.: hisz még ez<en> nép

A jav.: hisz ez a nép

[A még szó a K-ban nincs áthúzva, de a kiadásokból eltűnt. Az utolsó jav. is lehet, hogy Madáché, T véleményével szemben.]

1045 K: csuszott

1861, 1863, T 1924, KF 1989: csúszott

[A főszövegben visszaállítottuk a K eredeti jambusát.]

1046 K: ép

1047 K: bocsá<j>tja

1861-tól: bocsátja

1048 K: Ki <ábrándultál-e hát?> / Óh, <igen>

A jav.: Kijózanodtál-é hát? / Óh, nagyon.

1049 K: Át láttad-e,

1861-től: Átláttad-é,

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: bódúlt

[fsz]: bódult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1050 K: v<ó>ltál [Az ékezet áth.]

1052 K: Más <bár neve,>

M jav.: Más név alatt

1057 K: arasz<t>nyi [A jav.]

1058 K: itasan Hádes felé

A jav.: ittasan

KF 1989: Hádész

1061 1861, 1863 sh: kinjait

1062 K: Te nő meg, aki <a paradicsomból>

A jegyzete a K-ban: most már emlékszik rá? pharaó korában nem.

A: Másutt nem emlékszik Ádám paradicsomi voltára. És ez tán jobb is.

A jav.: Te meg, nő, aki - úgy rémlik szivemnek -

1065 K: nevelnél <mint> tisztes anya:  

M jav.: nevelnél tisztes anyaként:

1067 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: bordélyban űl

[fsz]: bordélyban ül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1069 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Örűlj,

[fsz]: Örülj,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1070 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: büntetéseműl

[fsz]: büntetésemül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1071 K: Nem <a tettért mellyet sohsem cselekvém>  

[Majd az áth. után M jav.:] Nem mint ha <bűnt követtem> aljast birtam volna tenni,

[M jav., KF 1989 mai helyesírásával:] Nem mintha aljast bírtam volna tenni.

1072 K: De <hogy >

M jav.: De mert

1074 K: Szép búcs<ú>, <úgy-e>? - Nos, vitéz <nem-e>

[A búcsú szóban a 2. ékezet áth.]

A jav.: Szép búcsu, nemde? - Nos, vitéz uram,

1075 K: <B>orzo<n>gat <kissé idegenszerűen>

A jav.: Nem borzogat most, furcsán egy kevéssé

[A most után a vessző a kiadásokban elmaradt.]

A: nem-e borzongat... Rosz fűzés: Nem borzongat-e. - Az a nem-e mindenütt rosz. - No s vitéz uram, / Nem borzongatja kissé tagjaid...

1078-

1081 [A jegyzete a K-ban:] Engesztelés a halálban. Ez boszantja Lucifert.

1080 K: Á<...>

[Olvashatalan szó átírva, M jav.: Átok]

1082 K: köz<napos>

A jav.: közlelkű

1083 K: b<ó>ldogságot [Az ékezet áth.]

1085 K, 1861, KF 1989: ollyan

1863, T 1924: olyan

1086 A: "Pedig nincs ollyan édes a szabadság

Neked, amillyen fájdalmas nekem volt." } maradhat is.

K: Neked, amillyen <keserves> nekem v<ó>lt. - - [Az ékezet áth.]

M jav.: fájdalmas

1861, 1863, T 1924: a mílyen

KF 1989: amillyen

Sz: két végsor: Miért? nem értem.

HATODIK SZÍN

K: Hatodik <VI> [majd:] <6ik> szín.

[Ld. még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

1087 sor előtt, a színhely utasítása K: me<l>lyekben .... Apennínek felé. Középen terített <szegletes> asztal .... Catul<l>lus mind meganyi kéjenc,

1861, T 1924: Középen

1863, KF 1989: Közepén [T krit. kiadásának megoldását fogadtuk el: a mondatkezdő szó megváltoztatása véleményünk szerint nem tudatos, csupán sajtóhiba, visszatértünk a K és az 1. kiadás szövegéhez.]

A: Vajon nem inkább kerek asztal volt a rómaiaké? Lásd pl. Rich Diction. Antiqu. Mensa.

[A utalása Anthony Rich: Dictionnaire des antiquitétes romaines et grecques című Párizsban, 1859-ben megjelent művére.]

T: Madách elején néhányszor Catullus-t írt, de kijavította Catulusra.

1087 K: mi<l>ly serény 1863 sh.: szerény

1089 K: legyőzi<...>

1090 K: Her<k>ulesre! [M jav., átírva a betű: Herculesre!]

1091 K: Ki <van köztünk, ki még hisz> istenekben?

A: sok i sok k. "Ki hinne köztünk még ez istenekben?"

A jav.: Ki hinne még közöttünk istenekben?

1092 K: Mond

A jav.: Mondd

1095 K: mond,

A jav.: mondd,

1096 K: értsük-e, szerelmed-<é>,

[A 2. szó ékezete áth., M jav.]

1861, 1863: értsük-é, szerelmed-e,

T 1924, KF 1989: szerelmed-é

1097 K, 1861, 1863, T 1924: épen

KF 1989: éppen

1099 K: Unott h<ó>lnap, mi <még ma> elragad<t> [Az ó ékezete áth.]

A jav.: Unott lesz holnap, ami elragad ma,

1102 K: Hüség<é>t értém. Vagy ki <az, dusabban>

M jav.: Hüségit [M átírta az é-t.]

A jav.: Hüségit értém. Vagy ki pazarol

1861-től: Hűségit

1103 K: <Ki kedvesét kitartja>? / <Ó>h bohó! [Az ékezet a K-ban áth.]

A: rosz hang, sok k, sok ki: és a maitresse kitartás modern.

[Maî tresse, ejtsd metresz, fr szó, jelentése szerető, kitartott nő.]

A jav.: Hölgyére többet nálam?

1861, 1863, T 1924: Oh bohó!

KF 1989: Óh, bohó!

1104 K: bírod-é őt végnélkűl ölelni?  

1861: birod-é őt vég nélkül

1863, T 1924: bírod-é őt vég nélkül

KF 1989: nélkűl

1105 K: S <ha is>, te aki telhetetlen<űl>

A.: Ha is - Ha birnád is. Valahogy a versbe férkeztetni.

A jav.: S ha bírnád is, te, aki telhetetlen

1106 K, 1861: Vágyol gyönyört

A: gyönyörre vágysz. (Még jobb, ha nem ikes)...

Sz: jobb volna gyönyörre vágyni.

1863-tól: Gyönyörre vágysz

1109 K: mind<é>g

M jav.: mindig

1112 K: nem csábitandja-é el <,>?

T 1924: csábítandja-é

1113 [A sor T 1924-ben az 1116. sorként szerepel, a sajtóhibát számos kiadás átvette.]

1119 K: O<l>ly órát élvez, mí<l>lyet

1861, 1863, T 1924: mílyet

KF 1989: millyet

1120 T 1924: Óhajt

K, 1861, 1863, KF 1989: Ohajt

[T szerint A az 1120-1122. sorok mellé keresztet tett.]

1123 K: mi<l>ly

1125 K: De hát <a> fogadás? -

A jav.: De hát fogadástok? -

1127 [A jegyzete a K-ban: a nőt.]

1130 K: Egyél, <belőle, míg egy mást ki>hizlalsz <te is>

A jav.: Egyél, hiszen majd hizlalsz másikat.

1131 K: <S nem esz meg-é rút féreg téged is,>

A: határozottan hiba. S te nem rút féreg martaléka lészsz-e Vagy

S nem esz meg a rút féreg téged is? -

A jav.: S nem dőzsöl-é rút féreg rajtad is?

1132 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Örűljön,

[fsz]: Örüljön,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1133 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: örűlni,

[fsz]: örülni,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1134 K: tartsd magad, hé<j>! [A jav.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: vitézűl.

[fsz]: vitézül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1134 után utasítás, K: életéért <kérve> újait fölemeli. .... hüvely<ét feléje> tartja.

A jav.: életéért <köny> esdve újjait fölemeli. ....hüvelykét a glad. felé tartja.

KF 1989: esdve, ujjait ....hüvelykét a gladiátor felé tartja.

1135 K: <Nyomorult te.>

M jav.: Gyáva <te.>

[Az első szót M átírta, a másodikat A áthúzta.]

A jav.: Gyáva korcs.

1139 K: o<l>ly

1140 K: egy kis vér <futott>.  

A: "ha egy kis vér futott" germanism. ömölt. [Ez utóbbi szó lett

A jav. Germanism. a germanizmus szó (németesség) rövidítése.]

1141 K, 1861: jöj

1863-tól: jőj

1144 K: <A>bból elég v<ó>lt mára. / Cluvia [Az ó ékezete áth.]

M jav.: Ebből

1863-tól: Clúvia! [Az 1. kiadásban még rövid u.]

1145 K: Jöj

1861-tól: Jőj

1147 K: példáj<u>kat?

M jav.: példájokat?

[A K-ban átírt betű ellenére a kiadásokban a példájukat szóalak vált elfogadottá.]

1148 [T szerint A e sorhoz a K-ban keresztet tett.]

1150 K: o<l>lyannyira,

1152 1861, 1863: szivről

K, T 1924, KF 1989: szívről

1155 K: mind<é>g M jav.: mindig

1157 K: van Cluvia, de <azt a> lágy karod

M jav.: de lágy karod

A jav.: Jól van, jól, Cluvia, de

1158 K: <Dagadó> kebled tőlem ne vond el,

A jav.: Puhácska kebled tőlem el ne vond,

1159 K: Fejemről is le hullt <..........> már a fűzér.-

[Az utolsó 3 szót M átírta, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

M jav., 1861: Fejemről is lehullt már a füzér.

Sz: Fejemről - a füzér - miért?

1863-tól: Füzérem is lesiklott ládd fejemről. -

[M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

1161 K: <E> buja tűz,

M jav.: Mi buja tűz,  

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: egyesűlve!

[fsz]: egyesülve!

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1162 K: Szemedbe tartom, hogyha ott <találod>

A: Sejtem az értelmét, de fátyolozott gondolatnak is homályos.

A jav., 1861: Szembedbe tartom, hogyha ott leled,

M jav., 1863: Szemed befogom, ím, ha ott leled

1163 K: Azt, amiért én is verseny<re léptem,>

A jav.: versenyt futok,

1164 K, 1861: S dicséretet sem bírok érdemelni. -

Sz: Azt - - érdemelni. Mi az? Nem értem.

M jav, 1863: S csak egy jó szót sem bírok érdemelni. -

[M jav. Sz észrevétele nyomán.]

1165 K: <.....................>

M jav.: Ezen savanyu arcot nézzed inkább -

[A sort vakarás után átírta a szerző, az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1166 K: Miért is <az a szép lány oldalánál>,

A jav.: Miért is ennek az a szép leány,

1167 K: <Jobb> hasznát <hogy ha már nem> tudja venni, -

A jav.: Ha már különb hasznát se tudja venni, -

1168 K: szunnyadni

1861-től: szunyadni

1172 K: i<l>ly arc egész <köröknek>

A jav. [előbb]: ily arc egész <mulatság>

[majd:] egész körök

1173 K: borít<hat>

A jav.: borít.

1174 K: Ki ellen<t> áll

A jav.: Ki ellenáll

1175 K: lelkét <........>ragadni

M jav.: lelkét ártól elragadni

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk elolvasni.]

1178 K: Már <benne pang> a fekete halál

A: Nem jambus. "Lappangva ég a fekete halál" inkább menne talán.

A jav.: megfogant

[T a K áth. szövegét tévesen lappang-nak olvasta.]

1179 K: Melly a várost pusztítja. - / El v<é>le, [Az ékezet áth.]

1861-től: Mely.... / El vele,

1182 A: Hippia és Cluvia dala. Igen jó gondolat, de lyrai zöngelem nélkül.

[A K-on A megjegyzése: "kevés dallamosság."] K: <A b>orral szerelemmel

A jav.: Borral szerelemmel

1861-től: Borral, szerelemmel

1183 K: Eltelni soh<a> sem kell;

A jav.: sohsem

1186 K: S a mámor <édes> mámor,

A jav. [előbb]: <a kéjteli> mámor,

[majd a lapszélen visszaállítja, egy névelővel kiegészítve, az eredeti édes jelzőt:] az édes mámor

1187 K: Mint <horpadó sírt> a nap,

A jav.: Mint horpadt sírokat a nap,

1188 K: Létünket megaranyozza.

A jav.: Létünk megaranyozza.

1189 K: <A b>orral szerelemmel

A jav.: Borral szerelemmel

1861-től: Borral, szerelemmel

1190 K: Eltelni soh<a> sem kell;

A jav.: sohsem

1193 [T szerint a sor elé A tévedésből írta a szerzői utasítást: mind. Ezért a T 1924 Hippia énekében elhagyja a mind utasítást, hiszen az 1861-ben és 1863-ban sem szerepel. Cluvia dalában viszont mind a két versszak refrénjénél szerepel a a K-ban a mind, az említett kiadásokban a MIND, mint szereplők neve. KF 1989 kiadásában megpróbálta az összekuszált kérdést logikusan rendezni: Hippia és Cluvia dalának egyaránt csak a 2. versszakától éneklik a refrént MINDnyájan, megismerve, megtanulva annak szövegét. Főszövegünk ezt a megoldást követi, tehát MIND szereplőként az 1193., az 1211. és az 1219. sor előtt jelenik meg.]

K: S a mámor <édes> mámor,

A jav. [előbb]: <a kéjteli> mámor, [majd a lapszélen visszaállítja, egy névelővel kiegészítve, az eredeti édes jelzőt:] az édes mámor,

1194 K: Mint horpad<ó> sír<t> a nap,

A jav.: Mint horpadt sírokat a nap,

1195 K: Létünk<et> megaranyozza.

A jav.: Létünk megaranyozza.

1196 K, 1861: no s Clúvia,

1863, T 1924: no' s

KF 1989: nos

1197 K: v<ó>lt hajdanában<,>:

[Az ékezet és a vessző áth.]

1198 K, 1861-től kiadások: Lucretiát

KF 1989: Lukréciát

[KF nyomán a nevek helyesírását korszerűsítettük, ahol ez nem járt együtt a verselés megváltozásával.]

1203 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Örűljünk,

[fsz]: Örüljünk,

[Mivel a zárt szótag mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást. Ugyanez előfordul még Clúvia dalának valamennyi refrénsorában, tehát az 1204, 1211, 1212, 1219 és az 1220. sorban is.]

1205 K: v<ó>lt hajdanában [Az ékezet áth.]

1861-től: volt hajdanában:

1206 K: Brútus

1861-től: Brutus

1208 K, 1863, T 1924: mi végre?

1861: mi végre

KF 1989: mivégre?

1210 Sz: Mi az a tar föld?

1213 K, 1861, 1863: v<ó>lt hajdanában, [Az ékezet áth.]

T 1924, KF 1989: hajdanában:

Főszövegünkben visszaállítottuk az eredeti írásjelet - a kettőspont ugyan logikus lenne a dal 3. strófájában is, de sem M, sem A nem változtatott az első két kiadásban a K vesszőjén.]

1214 K: <Kisértett> a <nagyok> agyában,

A: Es spukte. Német.

A jav.: Rém járt fel a hősök agyában,

1216 K: i<l>ly őrűlt

1861, 1863: ily őrűlt

T 1924, KF 1989: őrült

1217 K: elkel<l>,

K, 1861: Circusainkban épen

1863, T 1924: Cirkusainkban épen

KF 1989: Cirkuszainkban éppen

1224 K: nevet<,>.

1225 K: <Vagy n>em <vagy-é> jól <férfi> keblemen? -

A: Nem magyar. A magyar jól van mikor nem beteg. - Az ilyen jól esik neki. "Nem jó pihenned férfi keblemen? / Ah jól esik!"  

A jav.: Nem jól esik pihenned keblemen? -

1226 K: Ah jól <vagyok>.

A jav.: Ah jól, nagyon.

1227 K: A b<ó>ldogság <komollyá hogy ha hangol,>

A: Nehéz.

A jav.: A boldogság midőn elkomolyít,

1228 K: me<l>ly

1229 1861, 1863, T 1924: vegyül

K, KF 1989: vegyűl

[fsz]: vegyül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1230 K: cseppe

M jav.: cseppje [A j beszúrása a szóba lehet A jav. is.]

1231 K: i<l>ly

1232 K: <Melly> hervatag. / Ah én is érzek i<l>lyest.

A jav.: S így hervatag. / Ah én is érzek ílyest.

1863: ilyest.

[Az ílyest szóalak szerepel 1861 és T 1924 kiadásaiban is. KF 1989 visszaállította K eredeti megoldását:] illyest.

1234 K: szűk k<ó>rlátu [Az ékezet áth.]

1237 [A megjegyzése a K-ban:] "az emlékezet, mint csak feltételes, jobb - mint fönebb a bizonyos tudat".  

A: Éva emlékezete a paradicsomra itt sokkal szebben van felhozva, mint Ádámé fönebb [l. 1062. sor!]. Így kellene tán Ádámnak is emlékezni előbbi lételére.

1239 K: v<ó>ltam, [Az ékezet áth.]

1240 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

1241 K, 1861, 1863, T 1924: őrűlt

KF 1989: őrült

1243 K: émelít

M jav.: émelyít [Az y betoldása lehet A jav. is.]

1861, 1863: émelyit

1245 K: <................................>

M jav.: Keserüet kivánna már <a lélek> [Az eredeti szöveget nem tudtuk rekonstruálni, M vakarás után átírta.]

A jav.: már szivem.

1246 K: f<ú>l<l>ánkot [Az ékezet áth.]

1861-től: fulánkot

1248 K: me<l>ly

1249 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: őrűltet

[fsz]: őrültet

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1250 K: jogról

1861-től: jogrul

[T szerint A aláhúzta a "Testvériség" szót; lapszélen jegyzet: "Nem is keresztyén. De homályos."]

1254 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: testvéreűl

[fsz]: testvéreül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1255 K: <s ő tüzend> keresztre.

A jav.: és ő von keresztre.

1259 A: Itt már homályos az emlékezet. Annál szükségesebb kijavítni az 5. scénát.

1261 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

1262 után utasítás K: silled.

M jav.: süllyed.

1263 K, 1861, 1863, T 1924,

KF 1989: elborúlt.

[fsz]: elborult.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1265 K: savanyú úr is <fel kiált?>

A jav.: megsokallja?

1861, 1863, T 1924: savanyu úr is megsokalja?

KF 1989: megsokallja?

1267 K, 1861, 1863, T 1924: épen

KF 1989: éppen

1267 sorban utasítás K: sujtv<án>

M jav.: sujtva

[Az átírásos jav. általában Madáché, így T valószínűleg tévedett, amikor A jav.-t jelzett.]

1268 K: uj vendéget, <talán>

M jav.: uj vendéget közénk.

T 1924: közénk,

1861, 1863, T 1924, KF 1989: uj

[fsz]: új [Mivel e szó mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

1269 K: <M>egifjúlt kedv is tér be <majd> véle.

M jav.: Talán megifjúlt kedv is tér be véle.

1861, 1863, T 1924, KF 1989: megifjúlt

[fsz]: megifjult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1272 KF 1989: itallal.

K, 1861, 1863, T 1924, [fsz]: itallal. - -

1273 K: h<ó>lnap [Az ékezet áth.]

1274 K: kívánsz?

1861-től: kivánsz?

1279 K: <....> Te

[M vastagon átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1280 K: Mig a szerencse mosolyog feletted [A sorvégi vessző hiányzik.]

1861-től: Míg .... feletted,

1283 K: ajtódon ko<czogtat>,

A jav.: kopog,

1284 K: istennek hatalmas úja

1861, 1863,T 1924: istennek hatalmas újja

KF 1989: Istennek hatalmas ujja

1285 K: rútúl kétségbeső.

1861-től: rútúl kétségb'eső.

[fsz]: rútul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1287 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűl,

[fsz]: körül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1288 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: pusztúl,

[fsz]: pusztul,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1289 K: vetésited, [M tollhibája.]

1861-től: vetésidet,

1293 1861, 1863: réműlet,

1294 K: se<m> részvét

M jav., 1861, 1863, T 1924: se'

KF 1989: se

1297 K: Me<l>ly kebe<lednek>

M jav.: Mely a kebelnek [A szót átírta M.]

1301 K: rebeg<,>:

1303 K: <.............>

M jav.: dermed<ének>

[M vakarás után átírta az ismeretlen eredeti szót.]

A jav.: dermedeztek.

1304 K, 1861, 1863, T 1924: istent KF 1989: Istent

[Nem fogadtuk el KF 1989 nagybetűs helyesírási korszerűsítését, hisz itt nem tulajdonnévről van szó a szövegben!]

1305 K: Me<l>ly

1306 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűl,

[fsz]: körül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázata a 9. sor jegyzeténél!]

1308 K: kel<l>nek

1309 K: Tebaisnak

A jav.: Thebaisnak

KF 1989: Thébaisznak [Mai helyesírással.]

1311 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tompúlt

[fsz]: tompult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1313 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: pusztúlni, korcsúlt

[fsz]: pusztulni, korcsult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1317 K: <ó>, [Az ékezet áth.]

1318 K: köz<z>űletek [M jav., a hosszú z-t M átírta egy z-vé.]

1320 K: h<ó>lnap [Az ékezet áth.]

1321 K: külö<m>ben.

M jav.: különben. [M átírta a betűt.]

1323 K, 1861, 1863, T 1924: isten,

KF 1989: Isten,

1324 K: A szeretet<nek> örök

1861, 1863, T 1924: istene

M jav.: A szent szeretet örök  

KF 1989: Istene

1326 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kitisztúl

[fsz]: kitisztul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1328 K: Tebaisba

A jav.: Thebaisba

KF 1989: Thébaiszba [Mai helyesírással.]

1331 K: mond mit

A jav.: mondd, mit

1334 K: <tán még> sok nemes

M jav.: vajh mi sok

1335 K: talál<hatnál is> e kebelben,

M jav.: találtál volna e kebelben,

1337 K: <Enyémben is>, <s vajh milly> kár, hogy <ha> úgy van<,>

M jav.: És önmagamban is<, m>i kár, hogy úgy van!

1861-től: is. Mi

1338 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: nyomorúltan,

[fsz]: nyomorultan,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1339 K: <Ó>h, ha él az isten, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh, ha él az isten,

KF 1989: Óh, ha él az Isten,

1341 K: Új népet <adjon,> s új eszmét <e' földnek>

M jav.: Új népet hozzon s új eszmét világra,

1861, 1863 sh.: a világra, [Az 1. jav. szót vakarás után írta át M.]

1861, errata-lap: világra [Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba ja[v]itás

74 4 felül a világra világra]

1342 K: a korcs<... .... ....> önteni,  

M jav.: a korcsba jobb vért önteni, [M átírta a szavakat vakarás után, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1343 A: hogy köre legyen - hogy legyen köre. [M meghagyta.]

1345 K: miénk v<ó>lt s újat [Az ékezet áth.]

1861: miénk volt s újat

1863-tól: volt - s újat

1346 K, 1861, 1863, T 1924: istenem

KF 1989: Istenem

1347 K: borzo<n>gatja

A jav.: borzogatja

1348 K: De <hát> nem-<é> emberrel <..... .....>?

M jav.: De nem emberrel kell-e küzdenem?

[Az eredeti szavakat, melyeket nem tudtunk megállapítani, vakarás után átírta M.]

1349 K: Mit nem bírok ő <..... majd> helyettem

M jav.: Mit én nem bírok, ő teszi helyettem.

[A teszi szó átírás, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1350 K: <....... ......>

M jav.: Hasonló tréfát

[Átírás, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1353 K: Az úr meg hallgatott. - Tekints körűl

1861-től: Az Úr meghallgatott. -

1861, 1863, [fsz]: körül,

T 1924, KF 1989: körűl,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1354 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Az elkorcsúlt

[fsz]: Az elkorcsult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1356 K: üszköt <dobnak> fényes

1861-től: vetnek

[Az eredeti szó tintafolt alatt volt, elképzelhető, hogy nem jav., csak egy téves nyomdai olvasat.]

1360 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Az elsilányúlt,

[fsz]: Az elsilányult,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1361 K: circusban himnust

A jav.: himnuszt

KF 1989: cirkuszban himnuszt

1365 K: Me<l>lyek

Sz: Olvasd: a mely, mert az új eszmére vonatkozik.

1367 K: Mint <a> dagad<t> párnákon renyhe kények;

A jav.: Mint dagadó  

1861: kények Sz: értsd: kéjeket.

1863-tól: kéjek;

1368 K: lass<ú> [Az ékezet áth.]

1369 K: <.... .... ...... .... .....>

[A kivakart, számunkra olvashatatlan alapszöveget M átírta:] Ollyan kéj, mellynek vajh mi lenne mása? -

1861-től: Olyan kéj, melynek

Sz: Olyan... mása... - Miért?

1370 K, 1861, 1863, T 1924: istennek

KF 1989: Istennek

1371 K: szabad<,>

1372 K: <Érvényesiteni> mind; <... ...... ...>

A jav.: Érvényre hozni  

M jav.: mi benne van.

[M a 2. tagmondatot kivakarta, majd átírta. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1373 K: köt<... ..>: szeretet.

M jav.: kötvén le:

[M a szavakat kivakarta, majd átírta. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1374 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: lelkesűlni

[fsz]: lelkesülni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1376 K: <...... ........ .. ............ .....>

M jav.: Mellynek virága a a lovag-erény lesz,

[M a sort kivakarta, majd átírta. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: Melynek

1377 K: <.... ........ .. ............ .....>

M jav.: Költészete az óltár oldalán

[M a sort kivakarta, majd átírta. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: oltár

1378 K: <... ... ......... .... .......>

M jav.: A fel magasztalt női ideál

[M a sort kivakarta, majd átírta. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: A felmagasztalt női ideál.

1379 K: Adám! [M tollhibája.]

1380 K: méltő

[M tollhibája. Arany a sor utolsó szavát a rímelés miatt aláhúzta.]

1861-től: méltó

HETEDIK SZÍN

K: Hetedik <VII> [majd:] <7ik> szín.

[Lásd még az ELSŐ SZÍN jegyzetét!]

1383 sor előtt a szereplő neve K: 1ő Polgár

[A K-ban valamennyi sorszámmal ellátott szereplő neve hasonló módon van írva. Ld. még a 845. sor jegyzetét!]

1385

1387 K: szerá<j>ok kéjeit<,>

M jav., 1861, 1863, T 1924: szerályok kéjeit.  

KF 1989: szerájok

1388 K: És hölgyeink a győzőnek jogát.  

1861, 1863: hölgyeink is győző jogát.

T 1924, KF 1989: hölgyeink is a győző jogát.

[Emendáltuk a K alapján. Nem is a győző, hanem a győzőnek. A kiadások 1861 sh-ját örökítették tovább.]

1390 K: <N>em<> látjátok

A jav.: Vagy nem látjátok

1391 K: <Melly t>estvér <pánttal> egy célhoz

A jav.: Testvérileg mely egy célhoz

1392 K: Azsiának,

1861-től: Ázsiának,

1393 K: <......>  

M jav.: Szeretetnek

[A kivakart eredeti szót nem tudtuk megállapítani.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: elvadúlt

[fsz]: elvadult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1394 K: Miljói, mellyek

M jav.: Milljói

1861, 1863: melyek

[A sor utolsó szava a K-ban - a bölcseje - részben tintapacával fedett.]

1396 K: n<incsen tán> szeretet?

M jav.: nem volna szeretet? [Vakarás után átírva.]

1397 K: i<l>ly

1398 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: repűlt.

[fsz]: repült.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1400 K: Ha <annyi hitvány, aljas tervezettel>

A: A hitványt szintén a tervezet epithetonának lehet olvasni. Substantiv kellene. - hogy annyi rabló, vagy: Hogy aljas czéllal annyi martalócz,

A jav.: Ha aljas <cz> tervvel annyi martalóc

[Epitheton ornans, görög-lat. szó, jelentése állandó jelző. Substantivum, lat.: főnév.]

1401 K: Ke<bl>ében<,> ... lengeti;

A jav.: Kezében

1861, 1863: lengeti [A sor végén a vessző hiányzik.]

T 1924, KF 1989: lengeti,

1403 K, KF 1989: vezérűl. -

1861, 1863, T 1924, [fsz]: vezérül. -

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1405 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1408 K: <A> ronda démont

M jav.: E ronda [M átírta a betűt.]

1411 K: szól<l>sz,

1414 K: Lesujtom <őt>. - / <És> ha szellem

A: Az őt nem tudjuk, a népre vétetik-e vagy a szellemre.

A jav.: Lesujtom. - / S ha szellem

1416 K: <N>em<> nemesb' ha

A jav.: Hát nem nemesb, ha

1418 K: ép o<l>lyan kicsínyes,

1861, 1863: ép olyan kicsinyes,

T 1924: ép olyan kicsínyes,

KF 1989: épp olyan kicsínyes,

1419 A: társt - erőszak. [M meghagyta a szót.]

1421 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: silányúlt

[fsz]: silányult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1422 K: Me<l>lyért a circus

1861-től: Melyért a circus

KF 1989: cirkusz [Arany a K-ban a sor mellé keresztet tett.]

1425 K: Óh ne hidd hogy

1861-től: Oh ne hidd, hogy

KF 1989: Óh, ne hidd, hogy

1428 K: felküzd <..........>,

M jav.: hozzánk,

[M vakarás után átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1432 K: bár jőne <már> a <nap>

M jav.: bár jőne az idő,

1435 K: illyen  

1861, 1863, T 1924: ílyen

KF 1989: illyen [Arany a K-ban a sor mellé keresztet tett.]

1436 [Arany a K-ban a sor mellé keresztet tett.]

1437 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

K, 1861, 1863, T 1924: isten.

KF 1989: Isten.

1439 K: közt.

T 1924: közt [T szerint a mondatzáró írásjel M tollhibája. A kiadások nem támogatják ezt az értelmezést, hiszen ez az egysoros hiányos mondat egyfajta panaszos felkiáltásként is felfogható: Árván (maradtunk) a zajgó város népe közt.]

1442 K, 1861, 1863: Mig

T 1924, KF 1989: Míg

[A K pogány szavának első betűjét tintapaca fedi.]

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: fordúl.

[fsz]: fordul.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1443 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Indúljatok,

[fsz]: Induljatok,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1447 K: Me<l>ly

1448 K: Nem-<é> hiszesz

A jav.: Hát nem hiszesz

1449 K, 1861: fajtád ha nem hisz.-

1863-tól: fajod

[Nem biztos a szó tudatos megváltoztatása - lehetséges, hogy sh-ról van szó. Mivel sem pro, sem kontra nem találtunk bizonyítékot, a megszokott fajod-at tekintettük végleges szövegnek.]

1451 K: Pháros gyanánt<,>

KF 1989: Fárosz [Mai helyesírással.]

1452 K: öszvedűl,

1861-től: összedűl,

1454 K: bár me<l>lyik más, me<l>ly sosem

A jav., 1861, 1863, T 1924: bármelyik más, mely sohsem

KF 1989: sosem

1457 K: A test túl él<...>

M jav.: éli

[Vakarás után átírva. Az eredeti olvashatlan.]

1861, 1863: tuléli  

T 1924, KF 1989: túléli

[Főszövegünk visszaállította az első kiadások szabályos jambusát.]

1458 K: Me<l>ly

1459 K: me<l>ly

1461 K: <...>íg

M jav.: Míg

[M az első betűt vakarás után átírta. Az eredeti szó Amíg lehetett.]

1462 K: <...> szent <......>

M jav.: Tán szent tanai  

[Vakarás után átírva. Az eredetit nem tudtuk elolvasni.]

1464 K: Ah ép a szent tan mind<é>g

M jav.: mindig

KF 1989: Ah, épp

1465 K: bukkantatok<,>:

1467 K: <...........>,  

M jav.: élesititek,

[Vakarás után átírva. Az eredetit nem tudtuk elolvasni.]

1861-től: élesítitek,

1469 1861, 1863, T 1924: birván

K, KF 1989: bírván

[T szerint Arany az Exact szót a K-ban kékkel aláhúzta.]

1470 K: <S t>i mégis mind<é>g

A: Nem kell a kötszó s, mert participium előzi meg.

A jav.: Ti mégis mindig [Participium (lat) - melléknévi igenév.]

1473 K: Kis<s>ebb

1474 K: véges végtelen,

1861-től: véges-végtelen,

1475 K: me<l>ly

1476 K: rea talál,  

1861-től: reátalál,

1477 K: A változás <ha nagyobbra> beáll.-

M jav.: nagyban midőn

1481 K, T 1924, KF 1989: kereszténység

1861, 1863: keresztyénség

1482 K, T 1924: hiába. -

1861, 1863, KF 1989, [fsz]: hiába.

1484 K: Mond,

1861-től: Mondd,

1487 K, 1861, T 1924, KF 1989: kétkedik,

1863: kételkedik,

1488 K, KF 1989: zárkózzunk

1861, 1863, T 1924: zárkozzunk

1489 K: nékik fedelet nyujt.

M jav.: nékiek fedélt

1861-től: nyújt.

1490 K: mond,

A jav.: mondd,

1491 K: o<l>ly dölfösen,

1861-től: oly dölyfösen,

1493 K: S e <meztellábas>

A: Nem megy. Lehetne pőre lábas...

A jav., 1861: puszta-lábas

Sz: Pusztalábas: mezitlábas?

1863-tól: meztelábas

[M visszajavítása, Sz megjegyzése nyomán.]

1494 K: Me<l>ly

1495 K: <Képmutatón alázattal>

M jav.: Hazudt alázat színével

[Ez a jav. vakarás után, átírva, az eredeti szöveg T olvasata.]

1496 K: Keresztény-cinicus,

1861, 1863: Keresztyén-cinicus,

T 1924-től: Keresztény-cinikus,

1497 K: i<l>lyest hegyeim köz<ö>t<t>.

M jav.: ílyest ősi hegyeim közt.  

1861, 1863, T 1924: ílyest

KF 1989: illyest

1498 K: utóbb. <De angyalok meg ne sértsd>

M jav.: utóbb; a poklosság, tudod,

1499 K: Lassan <...> terjed.

[A két szó között olvashatatlan áthúzott betűk. Az egész sor M lapszéli toldása.]

1500 K: Ez <...........> absolút

[Az eredeti, számunkra olvashatatlan szót M kivakarta, majd átírta.]

K: erényű s ép

1861-től: erényü s ép

KF 1989: abszolut erényü s épp azért

1501 K: <Olly ingerlékeny>

M jav.: Engesztelhetetlen

1502 K: i<l>ly

1505 K: ez á<l>ltal,

1506 K, 1861, 1863, T 1924: istent káromolnak,

1863: káromolnak. [Mondatzáró pont a vessző helyén, sh.]

KF 1989: Istent

1508 K: o<l>ly

1509 K: Mint medve

1861-től: Mit medve

1512 K: hös v<ó>lt<o>k

A jav.: voltuk [Az ó ékezete áth.]

1861-től: hős voltuk

1513 K: üzni

1861-től: űzni

1518 K: népe <csak>

M jav.: népe még

1519 K: o<l>ly

1521 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1522 K: Eretnekek felett

1861-től: fölött

1524 K, 1861, 1863, T 1924: tűzzel vassal

KF 1989: tűzzel-vassal

1532 K: míg kicsíny,

1861, 1863: mig kicsiny,  

T 1924: míg kicsíny,

KF 1989: míg kicsiny,

1535 K: i<l>ly haragra gyujthatá

1861, 1863: gyujthatá

T 1924, KF 1989: gyújthatá

1536 K: <............. .... .......>

M jav.: Egyházát a szeretetnek.

[Vakarás után átírva. Az eredeti szöveget nem tudtuk megfejteni.]

1539 K: keresztűl,

1861, 1863, T 1924: keresztűl [A vessző elmaradt.]

KF 1989: keresztül

1540 K, KF 1989: Ahhoz, ki

1861, 1863, T 1924: Ahoz, ki

1541 K: <Ez eretnekek>

M jav.: E gonosz hitűek [A félsor vakarás után átírva.]

1543 K: A homo? usi<ost>

M jav.: A homoiusiont

1544 K: Mi<dőn> az

M jav.: Mig az

1545 K, 1861: cikkeűl.-

1863-tól: cikkeül.-

1550 K: ne kisérts,

1861-től: ne kísérts,

1551 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1555 K: De Nic<é>aban

M jav.: Nicaeaban

1861-től: Nicaeában

1556 K, 1861, 1863, T 1924: úgy-e

KF 1989: úgye

1558 K: Vagy, <beszélj,>

A jav.: Vagy, felelj,

1560 K: Arius,

1861-től: Árius

1561 K: bírtok-e egy Anastásius<sal>?

A jav.: Anastásiust?

1861, 1863: birtok-e

1863: Atanásiust?

T 1924, KF 1989: Athanásiust?

1564 K: halálra<,>.-

1565 K, KF 1989: Babilon,

1861, 1863, T 1924: Babylon,

1566 K, KF 1989: írt,

1861, 1863, T 1924: irt

1567 K: Me<l>ly

1568 K, 1861, 1863, T 1924: az antikrisztus

KF 1989: az Antikrisztus

1573 K: máglyára <vélök>

A jav.: őket!

1576 K: tesztek <mint akartok>

A jav.: tesztek kény szerint,

1578 K: <Megszámitottak>

A jav.: Számlálva immár

1579 K, KF 1989: szűletendnek,

1861, 1863, T 1924: születendnek,

1580 K: me<l>ly fel lobog

1861-től: mely fellobog

1581 K: vét.-

1861-től: vet.-

1583 [E sortól kezdve az 1594. sorig a K szövege szerint vannak sorszámozva a zsoltárok.]

K, 1861, 1863, T 1924: istenem, erős istenem

KF 1989: Istenem, erős Istenem

1585 K, 1861: jajgatásimnak

1863-tól: jajgatásaimnak

1586 K, 1861, 1863, T 1924: Én istenem,

KF 1989: Én Istenem,

1588 K: (XXII solt.)

1861-től: (XXII. zsolt.)

1594 K: utát.- (XXXV solt.)

1861-től: (XXXV. zsolt.)

T 1924-től: útát.

1594 után utasítás K: Ez alatt a patriarcha s az egész menet el vonúl. ...tractatusokkal a keresztesek kö<zz>é vegyűl.-

M jav.: közé

[Az utasítások szövegét helyesírásilag korszerűsítették a kiadások, ezt nem mindig tartjuk szükségesnek felvenni a szövegváltozatok közé. Ez a jegyzet is csak ízelítő: mennyire eltér M eredeti kézirata a kiadásokban megszokott változattól.]

1595 K: o<l>ly szótlan, mond, mit borzadasz<,>

A jav.: oly szótlan, mondd, mit borzadasz?

1596 K: Trag<oe>diának nézed<,>

M jav.: Tragédiának nézed?

1597 K: Com<ö>diának és mulatni

M jav.: Komédiának

1861-től: múlattatni

1598 K: <Ó>h jaj, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh jaj,

KF 1989: Óh, jaj,

1599 K: i<l>ly

A jav.: íly

1861, 1863, T 1924: ily

KF 1989: illy

1603 K: szívben<,> ítél

1861, 1863: szivben itél

T 1924-től: szívben ítél

1605 [A sor 1863 toldaléka, a K-ban és 1861-ben még nem szerepel.]

1606 K, 1861, 1863, T 1924: tünt

KF 1989: tűnt

K: mind e bűn!

A jav.: ez<en> bűn! [majd:] ez a bűn!

1861-től: e bűn!

1607 K: <......> t<ú>dományban,

M jav.: büszke [A kivakart szót M átírta. 2. szóban az ékezet áth.]

1608 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: mesterűl

[fsz]: mesterül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1609 K: A leg <üdébb leg ragyogóbb>  

M jav.: A legfényesb, legüdítőbb

1611 K: zsendűlő korában<,>:

1861-től: zsendülő

1612 K: <megszakitá> ?  

M jav.: tönkre tette? -

1613 K: A bűnös <az> maga

M jav.: önmaga

1614 K: Me<l>ly <megszakaszt.> A vész, me<l>ly öszve hoz,

M jav.: széjel szór.  

1861: Mely szélyel szór. A vész, mely összehoz,  

1863-tól: Mely szerte szór, száz érdeket növel.

1615 [A sor a K-ban és az 1861-es kiadásban hiányzik.]

1624 K: <az> egyént so<h>sem

M jav.: mert egyént sosem

1861-től: Mert

1861, 1863: sohsem

[T szerint a jav. Aranyé. A betűk formája és a szavak átírása inkább M kezére vall.]

1625 K: Hoz<ott> érvényre a kor ellenében<,>:

M jav.: Hoz<asz>

A jav.: Hozandsz

1626 K: me<l>ly visz, vagy elmerit,

1861-től: mely ... elmerít,

1628 K: <Ch>rónika

M jav.: krónika

1629 K: Mid az, [M tollhibája.]

A jav.: Mind az,

1632 K: <..>iált, mert hogy

M jav.: kiált

[A betű átírva. Talán rikolt lehetett az első változat.]

1861-től: merthogy

1633 K: békókban

1861-től: békóban

1634 K: Mártír halálra,

1861-től: Mártírhalálra,

1635 K: <Tekintnek> egy

M jav.: Látnak csak egy [A kékkel aláhúzta a jav.-t.]

1637 K: mit u<nokáik>

M jav.: utódaik [T szerint A jav., a szó átírása M kezére vall.]

1638 K, 1861, 1863: Az útca-léggel

T 1924: Az utca-léggel

KF 1989: Az utcaléggel

1640 K: ott<an azok a> barátok,

A jav.: ott azon piszkos barátok,

1642 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Őrűlt

[fsz]: Őrült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1644 K: a vezeklés <.....>

M jav.: a vezeklésnek tanát

[M az utolsó szót vakarás utánt átírta. Ez a szó T olvasatában a tudományát volt, a K facsimile kiadásából ezt nem lehet megállapítani.]

1645 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Kalauzúl minden

[fsz]: Kalauzul minden

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1646 K: megtanit  

1861-től: megtanít

1648 K: pokolban<,>.

1649 K: meg tanit

1861-től: megtanít

1650 K, 1861, 1863, T 1924: husz

KF 1989: húsz

1652 K, 1861, 1863, T 1924: épen

KF 1989: éppen

1653 K: <Három> ezer

M jav., 1861, 1863, T 1924: Nehány ezer

KF 1989: Nehányezer

[Főszövegünk visszaállította a kiadások különírt szóalakját.]

1656 K: rosszabb

1861, 1863, T 1924: roszabb

KF 1989: rosszabb

[A ma szokatlan, ám M korában általános rövid sz meghagyása a rossz szóban visszaállítja a sorban a jambust, így a spondeusok után nemcsak az utolsó versláb lesz jambus.]

1657 K: <..>erd szét

1861-től: verd szét [A betűt a K-ban tintafolt fedi.]

1659 K: i<l>ly

1660 K: Az úr dicse ha <mindjárt> fel kapott

A jav.: haszinte felkapott is,

1861, 1863, T 1924: Az Úr dicse haszinte felkapott is,

KF 1989: ha szinte

1661 K, 1861, 1863, T 1924: egy úttal

KF 1989: egyúttal

1662 K: Csak <egyedül> te maradál <kicsínyt le>

A jav.: Csak te maradtál egy kissé alant.-

1662 után utasítás K: izibe <..........> [majd a szereplőnév Éva után:] (ö<szv>e rogyva)

M jav.: elosonnak .... össze rogyva  

[M vakarás után átírta a szót - az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: ízibe elosonnak. .... összerogyva

1663 K: <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

1666 K: <mentünk>

M jav.: v<ó>ltunk [Az ékezet áth.]

1667 K: sűrűségi

1861-től: sűrüségi

1668 K: ül<tünk>

M jav.: ülve

1669 K: A csa<l>ogányt hallgat<va>és kisér<ve>;  

M jav.: A csattogányt hallgattuk és kisértük;

1671 K: a bokor megűl.

1861, 1863, T 1924: a bokor megől.

1672 K: Iedve kezdünk

A jav.: Ijedve

1673 K, 1861, 1863, T 1924: döbörgve

KF 1989 sh: dübörgve

1676 K: gyanánt?

1677 K: <...>

M jav.: Hogy [Átírás, az eredeti szót nem tudtuk megfejteni.]

   K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: átszelleműlve,

[fsz]: átszellemülve,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1678 K: I<l>lyen nemes, i<l>ly<en>  

1861, 1863, T 1924: Ilyen nemes és íly

KF 1989: és illy

1679 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

1681 K: Őrűlcségéért

1861-től: Őrültségéért

1682 K: Mind azt, <mit ez>

M jav.: Mind azt, amit  

KF 1989: Mindazt, amit

1683 K: egykor <hogy> már ismer<é>lek,

A jav.: egykor már ismertelek,

1684 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1685 K: so<h>se

M jav.: sose

[T szerint A az 1685-87. sorok mellé a lapszélen e megjegyzést írta vörös ceruzával: frivol.]

1686 K: <A szerelem> ami<l>ly<en>

M jav.: Szerelmed

A jav.: amily

1688 K: <ó>h hála <az egeknek>! [Az ékezet áth.]

A jav.: hála néked, ég!

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

1689 K: <óh> hogy köszön<öm> meg?

A jav.: hogy köszönjem azt meg?

1690 K: a szó ajka<idról>?

A jav.: a szó ajkadon?

1691 K: i<l>lyet

1861, 1863: ilyet

T 1924: ílyet

KF 1989: illyet

1694 K: téged is? ...minő

1861-től: téged is? Minő

1697 K: S <ha is>, mit nyertem. Vagy  

A jav.: S mit nyertem volna. Vagy

1698 K: mint <hogy> ha <beér-nek>.

A jav.: mintha elér a vész.

1699 K: <s> így <el>kárhozott.

A: elkárhozom.

A jav.: így is kárhozott.

1700 K: nem v<ó>lt<ak rútak> üldöző<ink>. [Az ékezet áth.]

A jav.: nem volt rút a négy üldöző.

1701 K: Óh

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

1703 K: Óh

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

1704 K: a reményt <le>

A jav.: a reményt el,

1708 K: hosszú

1861-től: hosszu

1709 K: Me<l>lyek

1710 K: E <fekete> szalag?

A jav.: Ez éjsötét szalag?

1711 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

1715 K: v<ó>lna <ott a> szerelem<?> [Az ékezet áth.]

A jav.: volna szerelem, leány!

1718 K: Pe<n>ig

A jav.: Pedig

1719 K: <Szintén le zár ez a> <ház> téged is?

A jav.: És el fog zárni e

M jav.: fal [M a ház szót átírta.]

1861-től: És el fog zárni e fal

1720 K: <Le> ám,

A jav.: El ám,

1721 K: - <irandék egy szép alagyát>

A jav.: - beh szép elégiát faragnék [Alagya: elégia.]

1722 K: <Álnok! el szememből!> -

A jav.: Csalfa, menj előlem!

1723 K: <nem-e> nagy

A jav.: hát nem nagy

1725 K: <Én> megyek.-

A jav.: Már

1727 K: Jöj vissza, jöj,

1861, 1863, KF 1989: Jöjj vissza, jöjj,  

T 1924: Jőjj vissza, jőjj,

1728 K: a kulcs<ot> ablakomba' <helyzem>.-

A jav.: a kulcs majd ablakomba' lesz.-

[A a majd szót csak jelezte a mondatban, a jav.-t a lapszélre írta.]

1729 K: tudjam hát <meg> legalább neved,

A jav.: tudjam hát legalább meg neved,

1730 K: Imámba<n>,

M jav.: Imámba,

1733 K: És tiéd lovag?

A jav.: S a tiéd

1734 [Az illet szó utolsó két betűjén a K-ban tintafolt van, a jav. szokatlan helyen, a sor alatt valószínűleg A kezétől.]

1735 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1736 K: <ó>h ne hagyj el i<l>ly [Az ékezet áth.]  

1861, 1863, T 1924: oh ne

KF 1989: óh, ne

1737 K: külö<m>ben <e> nevet,

M jav.: különben a nevet,

1738 K: Me<l>lyet

1739 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

1740 K: i<l>ly

1744-

1745 A: "Midőn egy éjt meglepte ... táborát" ... Nehéz. [M meghagyta.]

1861, 1863: tüzzel-vassal,

K, T 1924, KF 1989: tűzzel-vassal,

1747 K: S szent fogadást tön <a> szűz <m>áriának,

M jav.: Máriának

A jav.: És szent fogadást

1861, 1863: tön szűz Máriának

T 1924: tőn szűz

KF 1989: tőn Szűz Máriának,

1751 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

1753 K: megbántva illy

1861-től: ily

1756 K: az é<gn>ek <....>sztját.-

M jav.: malasztját. [M átírta az ismeretlen alapszót.]

1758 K: tudom: Szerettél,

1861-től: tudom: szerettél,

1760 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megúntad;

[fsz]: meguntad;

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1762 K: <Nevezetes> - <a>z

A: (merkwürdig) "Ez különös."

A jav.: Ez különös! - Az

1763 K: o<l>ly szerénynek mégse<m>

1861, 1863, T 1924: oly szerénynek még se'  

KF 1989: mégse

1764 K: hid <a jelenben>.

M jav.: hidd jelenleg. [M vakarás után átírta az utolsó szót.]

1765 K: <..........> <már> gyözelmem.

M jav.: gátolni [Vakarás után az ismeretlen alapszó átírva.]

A: ...gátolni már gyözelmem.. - -/- -: győz mindig hosszu.

A jav.: gátolni győzedelmem.

1767 K: Izóra! minden szód ful<l>ánk

A jav.: fulánk

T 1924: Izóra! Minden

1768 K: <ó>h hölgy, édesitsd [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh hölgy, édesítsd

KF 1989: óh hölgy, édesítsd

1769 K: kívánsz,

1861, 1863: kivánsz,

1770 K: hogy én szere<s>lek.

A: Nincs mód, flexioformát csinálni! "Nincs tiltva tán, hogy én szeresselek?"

A jav.: De az nincs tiltva tán, hogy én szeresselek.

[A sor így hatos jambus lett. Flexio (lat): ragozás.]

1771 K: b<ó>ldog [Az ékezet áth.]

1772 K: Tan<cr>éd

M jav.: Tankréd [A betűket átírta M.]

1776 K: <Az a>blak<ban van>, nem

M jav.: Ablakba' lesz majd, nem

1778 K: Ládd i<l>lyen

M jav.: ílyen

1861, 1863, T 1924: Ládd, ílyen

KF 1989: Ládd, illyen

1779 K: eszközéűl

1861-től: eszközéül

1780 K: durv<ú>lt [Az ékezet áth.]

1781 K: a költészet<nek zománcát>

A jav.: a költészet himporát

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: himporát

[fsz]: hímporát

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1782 K: Arcár<ó>l,

A jav.: Arcárul,

1783 K: <A szerelem> leg<.........>

M jav.: Szerelme legkecsesb

[M vakarás után átírta a szavakat. Az utolsó szó alapját nem sikerült megállapítanunk.]

1784 K: <ó>ltárra [Az ékezet áth.]

1787 K: nőűl,

1861-től: nőül,

1788 K: Nőhívatása

1861, 1863: Nőhivatása

1793 K: mi őrűlt <......>

M jav., K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: minő őrűlt nemünk!  

[M átírta az eredeti szót, amely T olvasata szerint talán fajzatunk lehetett.]

[fsz]: őrült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1794 K, 1861, 1863: szakit

T 1924, KF 1989: szakít

1795 K: Vad állatúl

1861-től: Vadállatúl

[fsz]: Vadállatul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1800 K: magátol

1861-től: magától

1802 K: viszony<,>

1803 K: o<l>lykor,

1804 K: sem  

1861, 1863, T 1924: se'

KF 1989: se

1805 K: Heléne,

1861, 1863, T 1924: Helene,

KF 1989: Heléne,

1806 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

1808 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűl,

[fsz]: körül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1811 K: Izóra! óh ne bánd hogy

1861, 1863, T 1924: Izóra! oh ne bánd, hogy

KF 1989: Izóra! óh, ne bánd, hogy

1813 K: ö<szv>e forr,

M jav.: össze forr,

1861-től: összeforr [A vessző elmaradt a sor végén.]

1816 K: <.....>, mint <egy> <...> . szerelem<r>ől <.......>

M jav.: Me<l>ly, mint nagy szív. szerelemtől dobog,

[M vakarás után átírta a sort, több szó eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: szív, szerelemtől

1817 K: Hol csak nékünk szeretni nem szabad<,>

A jav.: Szeretni hol csak nékünk nem szabad?

1820 K: Me<l>ly

1821 K: árjadoz, [A a K-ban aláhúzta a j-t.]

1861, 1863: áradoz,

1823 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: mögűl,

[fsz]: mögül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1825 K, 1861, 1863, T 1924: e rosz fal

KF 1989: e rossz fal

1826 K: s<án>cot

M jav.: sarcot  

[T szerint A jav. A betűk formája, az eredeti átírása M kezére vall!]

1837 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

1839 K, 1861: rettenek,

1863-tól: rettenek.

1840 K: mindenne<k>

A: nem neki, vele.

A jav.: mindennel

1843 K, 1861, 1863, T 1924: örűljenek

KF 1989: örüljenek

1845 K: az Ur,

1861-től: az Úr,

1846 K: segits!

1861-től: segíts!

1850 K: Galabfival

M jav.: Galambfival

1851 K: Mi<l>lyen

1861, 1863, T 1924: Mílyen

KF 1989: Millyen

1856 K: Véletlenül <...>i

M jav.: mi

[A második szó átírva, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: Véletlenűl mi

[fsz]: Véletlenül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1859 K: Me<l>ly a mezetlen nimphát

1861, 1863, T 1924: Mely a mezetlen nymphát

KF 1989: nimfát

1860 K: <Szemetlenségben jóval>

A: "Szemetlenség" egész más, mint szemtelenség. "Arcátlanság" lehetne.

A jav.: Orcátlanságban messze

1862 K: Me<l>ly

1866 K: <szeretőd> becsapta

M jav.: kedvese [T szerint a jav. Aranyé.]

1867 K: az éjben<,>?

1869 K, 1861, 1863, T 1924: Helene

KF 1989: Heléne

K: teszek<,>?

1872 [A ezt a sort a K-ban aláhúzta, s széljegyzetet fűzött hozzá: "légvár".]

1874 K: <......> <.........>

M jav.: Eseng epedve

[M átírta a szavakat, az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

1876 K: tőle <jókor>szabadúlni

M jav.: tőle szabadúlni jókor.

1861, 1863, T 1924, KF 1989: szabadúlni

[fsz]: szabadulni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1877 K: Lucifer<,>!

1878 K: eszmék <miatt>

A jav.: eszmék után

1881 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

1885

1886 K: <........> meg <..............>,

M jav.: Eléggé meg mutattam,

[Az átírt szavak eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: megmutattam,

1888 K: Szégyen n<él>kül

A jav.: ne'kül

NYOLCADIK SZÍN

K: 8ik szín.

1900 K: gyűl

1861-től: gyül

1901 K: S <... ........ .. ....> már <vad> öröm

M jav.: S nem őrjöng az sem már öröm

[M átírta az eredeti szavakat. Az első változatot nem tudtuk megállapítani.]

1902 K: mor<mo>g

M jav.: morog

1903 K: időmben <illyes> ünnep<ély> v<ó>lt az ílyes, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: időmben ünnep volt az ílyes,

KF 1989: illyes,

[A sor utolsó illyes szava a K-ban csak áth., a mértékül vett 3 kiadásban pedig nem így szerepel. A kiadások ílyes szóalakja helyett ugyan ma elfogadhatóbbnak tűnik a hosszú mássalhangzós változat, ugyanúgy illeszkedik a verseléshez is - de létrehozhat-e a szöveggondozó a hagyományoktól eltérő új változatot?]

1904 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

1905 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: fajúlnak

[fsz]: fajulnak

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1906 K: I<l>ly

1907 K: <De ......... ...>

M jav.: Bizon bizon

[M átírta az eredeti szöveget, amelyből csak az első szót lehet pontosan megállapítani. T szerint a szöveg De félek hogy]

1861: Bizon bizon már szép időt melenget.

Sz: nem értem: mire vonatkozik.

1863-tól: Bizon bizon már jó régen melenget.

KF 1989: Bizon-bizon

1911 K: közö<m>bös

1861, 1863, T 1924: közönbös [A jav.]

KF 1989: közömbös

1914 K: i<l>ly

1915 K: Állitsd fel, Kepler, horoskopomat,

1861, 1863: Állitsd ... horoskópomat,

T 1924: Állítsd... horoskópomat,  

KF 1989: horoszkópomat,

1916 K: álm<o>m v<ó>lt [Az ékezet áth.]

A jav.: álmam volt

1917 K: conjun<g>turákban

A jav., 1861, 1863, T 1924: conjunkturákban

KF 1989: konjunktúrákban

1919 K: <a> kigyó<nak> fejénél.

A jav.: ott a kigyó fejénél.

1920 K: Meglesz, <uram,> <amint> parancsolod  

A jav., 1861: Meglesz, miként parancsolod, uram.

Sz: Jobban rendezve volna így: Meglesz uram, mikép parancsolod.

1863-tól: Meglesz uram, a mint parancsolod.

KF 1989: Meglesz, uram, amint

1921 K: <C>lymactericus

A jav.: clymactericus

1861, 1863, T 1924: climactericus

KF 1989: klimaktérikus

1923 K: Me<l>ly a minap <nem> siker<ült> <....>

M jav.: Mely a minap sikertelen maradt.

[A sor utolsó szavának eredetijét az átírás alatt nem tudtuk elolvasni.]

1924 K: Átnéztem ujra Hermes Trismagistust,

1861, 1863: újra Hermes Tresmagistust,

T 1924: Trismagistust

KF 1989: Hermész

[Főszövegünk a név mindkét elemét tekintve a latinos írásmód mellett döntött, hiszen nem logikus, hogy az egyik szóban a görög, a másikban a latin nevek átírásának helyesírási szabályait kövessük, mint azt KF 1989 tette.]

1925 K: Synesius,

1861-től: Synesiust,

1927 K: Míg

1861, 1863: Mig

1928 K: <az öreg> királyt,

A jav.: a vénhedt királyt,

1930 K, 1861, 1863, T 1924: mercur

KF 1989: merkur

1931 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: egyesűlt

[fsz]: egyesült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1934 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: létesűlt

[fsz]: létesült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1936 K: Me<l>ly

1939 K, 1861, 1863, T 1924: Rosz

KF 1989: Rossz

1940 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: híveűl

[fsz]: híveül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1943 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: börtönben űl,

[fsz]: börtönben ül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1944 K, 1861, 1863, T 1924: jösz

KF 1989: jössz

1945 K: O<l>lyan

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: ernyedetlenűl

[fsz]: ernyedetlenül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1949 K: az <amint> van,

M jav.: az miként van,

1950 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kontárúl

[fsz]: kontárul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: javít<ni azt>.-

A jav.: javítani.-

1953 K, 1861, 1863, T 1924: kétség-fölűl

KF 1989: kétség fölűl

[fsz]: kétség fölül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1954 K: bizon'

1861-től: bizony

1960 K: nem tud<,> szokni új körébe,

M jav.: nem tud új körébe szokni,

1961 K: mind<é>g

M jav.: mindig

1963 K: <Ha> hódol is a nőnek istenűl,

M jav.: Bár hódol...

Sz: istenűl hódol szokatlan, helytelen s nem is világos kifejezés azon értelemben, hogy a nőnek mint istennek hódol.

1863-tól: Bár istenség gyanánt imádja a nőt.

[M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

1964 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

1965 K: éríntené

1861-től: érintené

1966 K: <S hol> hódolás<t lát,> mellék célt gyanít.

A: a lovag? vagy Kepler?

A jav., 1861, 1863, T 1924: Ő hódolásban mellék célt gyanít.

KF 1989: mellékcélt

1967 K: Ah me<nny>,

M jav.: Ah menj,

1969 K: mi<l>ly

1973 K: me<l>ly

1974 K: ezt a <ragyogó>

M jav.: ezt a csillogó

1975 K: tőlünk, s újat

1861-től: tőlünk s újat

1977 K: Ki vágy<nék> illyen körben változás<t>.

A jav.: vágyna illyen körben változásra.

1861, 1863, T 1924: ílyen

1979 K: <Bal jóslatú illy arcú férfiú.>

A jav.: Egy férfi, arcán e sötét jelek.

1981 K: őt i<l>ly<en>

A jav.: őt az ily

1982 K: kit szent<elt pántok csatolnak>  

A: pántok - sokszor van e nem szép szó.

A jav.: kit hozzá szent kötelék

1983 K: <Hozzája.> . - Ő beteg, -

A jav.: Csatol. - Hisz ő beteg, -

1984 K: Betege tán e <ragyogó>

A jav.: Betegje

M. jav.: súgárzó

1987 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

1988 K, 1861, 1863, T 1924: keztyűt

KF 1989: kesztyűt

1989 K: ép' jó hogy

1861, 1863, T 1924: ép' jó, hogy

KF 1989: épp

1995 K: me<nny>ünk

M jav.: menjünk [M átírta a betűket.]

1996 K: <Imé l>épcsője - jó éjt asszonyom.

A jav., 1861, 1863: Lépcsője itt van - jó éjt asszonyom.

T 1924, KF 1989: jó éjt, asszonyom.

1997 K: <Balra> a lugasban.

M jav., 1861, 1863, T 1924: Jobbra a lugasban.

[M átírta a szót, az eredeti T olvasata.]

KF 1989: Jobbra, a

1998 K: Jöj kedves

1861, 1863, T 1924: Jó éjt urak. - Jőj kedves Jánosom.

KF 1989: Jó éjt, urak. - Jőj, kedves Jánosom.

1998 sor után utasítás K: zseleszékbe

1861, 1863, T 1924: zsölyeszékbe

KF 1989: zsöllyeszékbe

2000 K: mind<ent el vivél már.>

A jav.: mind elhordtad immár.

2001 K: Az udvarhölgyek <járnak> pávaként

A jav.: Az udvarhölgyek pávaként ragyognak,

2005 K: haj<ó>lva, [Az ékezet áth.]

2010 K: <El árulom a tudományt> miattad,

M jav.: tudásomat A: verrathen. [Elárul németül.]

A jav.: Elárulom

[A áthúzta, majd lényegében ugyanazt írta a szó fölé javításul.]

2012 K, 1861, 1863, T 1924: horoskópot

KF 1989: horoszkópot

2015 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Pirúlnom

[fsz]: Pirulnom

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: rosszabbá levék

1861-től: levék,

2016 K: a Sybillák, kik hívének

1861, 1863, T 1924: sibyllák, kik hivének

KF 1989: szibillák

2018 K: kedvedet<,>.

2019 K, T 1924: bűndíjúl

1861, 1863, KF 1989: bűndijúl

[fsz]: bűndijul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2022 K: a <sv>érák

A jav.: a szférák

2030 K: Miattad<,>? én

2032 K: á<l>ltalam

2034 K: hát <a> tud<omány>?

A jav.: hát szellem, tudás?

2035 K: <.......>

M jav.: sugár,

[M vakarás után átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2036 K: <M>e<l>ly az eg<ek>ből

M jav.: Amely az égből

1861-től: Amelly

2037 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kivűl?

[fsz]: kivül?

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2041 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

2042 K: Ha lelked v<ó>lna o<l>ly [Az ékezet áth.]

A jav.: Ha volna lelked oly

2045 K: b<ó>ldogságot<, csak> köröm<ben>, [Az ékezet áth.]

A jav.: boldogságot körömön,

  1. 1863, KF 1989: Ne hordanál [Ne: sh!]

K, 1861, T 1924, fsz: Nem hordanál   [Miképp a tiráda egy másik tagmondata is igazolja - a 2048. sorban : Nem tartanál -: a 'nem' a helyes.]

2049 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2051 K: Ful<l>ánkos a méz, me<l>ly

A jav.: Fulánkos a méz, mely

2052 K: mi<l>ly nemessé le<hetne szűd>,

M jav.: mily nemessé lenne szűd,

[M kivakarta, majd átírta a szavakat. Az utolsó szót A megismételte a lapszélen.]

2054 K: Me<l>ly báb-istenként tartja még <....>

M jav.: Mely a nőt báb-istenként tartja még,

2056 K: <kisszerű> idő <van>,

A jav.: törpe az idő,

[A széljegyzete a K-on: hang.]

2060 K, 1861, T 1924, KF 1989: nyúgodtabb

1863: nyugodtabb

2061 K: nélkűlem b<ó>ldogabb [Az ékezet áth.]

1863: nélkülem

2062 K: rend<,>:

2064 K, 1861, T 1924, KF 1989: a sír

1863: a sir

2065 K: o<l>ly

2066 K: néha<,>-néha

2068 K: o<l>ly

2069 K: o<l>ly

2070 K: dacolni ellenök<ben>?

A jav.: dacolni ellenök?

2071 K, 1861, 1863, T 1924: úgy-e bár,

KF 1989: úgyebár,

2072 K: ne feled<je>d

M jav.: ne feledd

2073 K, 1861, 1863, T 1924: rosz

KF 1989: rossz

2076 K: Míg bűne a koré, me<l>ly <őt> szül<é>

A jav.: mely szülte őt.

1861, 1863, T 1924: Mig

KF 1989: Míg

2077 sorban utasítás K: jő <egy> lámpával s <azt> az asztalra

2079 K, KF 1989: készíts íziben.

1861, 1863, T 1924: készits íziben.

2081 K: pénzéért

1861-től: pénzeért

2082 K: o<l>lyant, me<l>ly

2083 K: Ollyat

1861-től: Olyat

2084 K: meg botránkoznának

1861-től: megbotránkoznának

2085 K: <gyermekük>

M jav., 1861, 1863, T 1924: új szülött

KF 1989: újszülött

2086 K: me<l>ly

[A 2086-2087. sor M későbbi betolása a kéziratba. A 2086. sor apró betűkkel az utasítás és az előző sor közé, a 2087. a lapszélre van beszúrva.]

2087 K: késöbben

1861-tól: későbben

2088 K: <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

2093 sor után szereplőnév a K-ban, 1861, 1863, T 1924: Udv.

KF 1989: [HARMADIK] UDVARONC

[A kiadás és főszövegünk is pontosítja a megnevezést, hasonlóan jártunk el a 2116., 2122. és a 2123. sor után is.]

2096 K: me<l>ly

2099 [Arany a 2099-2100. sor mellé írta a K-ban: rímel.]

2100 K, 1861, 1863, T 1924: egykedvű mosolylyal

1863: egykedvü mosolylyal

KF 1989: egykedvű mosollyal

2101 K: hossz<ú> [Az ékezet áth.]

2105 K: Me<l>ly tenni vágyik, me<l>ly

2109 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: lelkesűlni

[fsz]: lelkesülni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2110 sor után utasítás K: <ivogat.>

A jav.: iddogál.

2111 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

2114 K: körűlem<,>.

2115 K: mig

1861-tól: míg

2116 K: Te fel magaszt<ositod büszke holtodig.>  

M jav.: Te fel magasztalsz mig amaz le sujt.. -

1861-től: Te felmagasztalsz, míg amaz lesújt.-

2117 K: <ó>h ha az enyém lehetnél<,>! [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

2118 K: Ha isten el szól<l>ítná

KF 1989: Isten

2119 K: felbírja

A jav.: fel bírja

2120 K: mindég

1861-től: mindig

2126 K: mond, ha v<ó>lnék [Az ékezet áth.]

A jav.: mondd, ha volnék

2127 K: v<ó>lnál [Az ékezet áth.]

2129 K: <Ó>h, jő-e kor, me<l>ly e rideg közö<mböt>  

A jav.: közönyt [Az Ó ékezete áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2130 K: me<l>ly

A jav.: s mely

2131 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: elavúlt

[fsz]: elavult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2132 K, T 1924: Biróúl

1861, 1863, KF 1989: Bíróúl

[A jambus miatt a K és T 1924 kiadásának változatát fogadtuk el főszövegünkben.]

2135 K: Me<l>ly

2137 K: ki kimondta.

A jav. [előbb]: ki <azt> [majd]: ki őt kimondta.

2137 sor után utasítás K: maseill<ese>

A jav., 1861, 1863, T 1924: marseillaise

KF 1989: Marseillaise

2138 K: Óh hallom,

1861, 1863, T 1924: Oh hallom,

KF 1989: Óh, hallom,

2140 K: Me<l>ly a földet <meg fogja ifiítani:>

A jav.: Mely a vén földet ifjuvá teszi:

1861, 1863, KF 1989 sh: teszi.

[Fsz-ünkben is a kettősponttal zárt szövegváltozatot fogadtuk el.]

KILENCEDIK SZÍN

K: 9ik szín.

2141 sor előtt, a színhely szerzői utasítása, K: [Ez a szerző utasítás tipikus példája annak, hogy a kiadások milyen kevés gondot fordítottak ennek a szövegtipusnak pontos megjelenítésére. A K a következő eltéréseket mutatja:]

A néző hely hirtelen Pári<zs g>rève piacává [A a két betűn tintafolt, a 2. szó kötőjel nélkül volt.]

..... egy guillotine-emelvénynyé [Jav. ebből: egy guillottine emelvényévé. Valószínűleg A jav. A kiadások a két megoldást vegyítették: kötőjeles lett a szó, de megmaradt az emelvényévé alak. Fsz-ünk az emelvénnyé szóalakot tartotta helyesnek.]

..... az iróasztal nyak tilóvá, me<l>ly ... Dant<ó>n [Az ékezet áth.]

..... zajgó néptömegnek ... [1861-től sh: zajló] .... állványnál [Jav. ebből: álványnál.]

2146 K: ébrede<nd>nek.

A jav.: ébredeznek.

2147 K: menydörögjük

1861-től: mennydörögjük

2148 K: reszkessetek! - s meg semmisűlnek. -

1861-től: "resz-kessetek!" - s megsemmisűlnek. -

[fsz]: megsemmisülnek. -

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2149 K: Felkel<l>tek

2150 K: S el<eibe>

A jav.: S eléjök

2151 K: Felkel<l>tek

2154 K: hangz<a> el,

A jav.: hangzik el,

2155 K: <a> hon.

A jav.: honunk.

2157 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tódúl

[fsz]: tódul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2165 [Ez a sor a kiadásokból kimaradt, a K-ban sem kihúzva, sem egyéb módon jelölve nincs. Ezért T 1924 2164. b. sorként felvette a főszövegbe, majd KF 1989 a folyamatos sorszámozásba. Mi is ezt tettük, csak a megváltozott sorszámozással.]

2168 K: kívántok

1861-től: kivántok

2171 K: <De ezt> szuronnyal

A jav.: Hanem

2173 K: Most <vérze el> egy<ik> tábornokunk<,>

A jav.: Most hulla vére egy tábornokunknak,

2175 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2177 K: o<l>ly

2180 K: a világot<,>

1861-től: a világot,

2181 sorban utasítás: kö<zz>űl [A jav.]

2182 K: le t<ő>rlöm [Az ékezet áth.]

1861-től: letörlöm

2188 K: Me<l>ly

2190 K: semmibe<n>.

A jav.: semmibe?

2193 K: P<ó>lgár, még egyszer felszó<l>lítalak.- [Az ékezet áth. A jav.]

2194 K: <.......... .....>, a cél

M jav.: Türelem még, a cél

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2195 K: Nem bízol

1861, 1863: Nem bizol

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tanúlj

[fsz]: tanulj

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2199 K: Viszontlátásig

1861, 1863: Viszonlátásig,

2200 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2202 K: me<l>ly <nyiltan szembe száll>,

M jav. [előbb]: mely<től> <el>esni is disz,

M jav., 1861, 1863 [majd]: mely által esni is disz,

T 1924, KF 1989: dísz,

2203 K: <Csak> me<l>ly

M jav.: De mely

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: orvúl

[fsz]: orvul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2205 K, 1861, 1863, T 1924: újjal,

KF 1989: ujjal,

2207 K: <A>ki <....> gyanús,

M jav.: Hisz aki gyanús

[A 2. átírt szó eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

2214 K: A bűzhödt lég, me<l>ly eszmét, izmot öl,  

1861, 1863: A büszhödt lég, mely elmét

T 1924: bűszhödt ...elmét,

KF 1989: bűzhödt ...elmét,

[Az eszmét szó felcseréléséről semmit nem tudunk - elképzelhető, hogy 1861 óta makacsul élő sajtóhiba csupán, és sem Aranynak, sem Madáchnak nem állt szándékában két szó cseréje?]

2215 K: hagyjuk ő<t>

A jav.: hagyjuk őket.

2217 K, 1861, 1863, T 1924: Convent

KF 1989: Konvent

2218 K, 1861, 1863, T 1924: Conventre

KF 1989: Konventre

2219 1861, sh: Atválogatva 1861, errata-lap: Átválogatva [Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba  ja[v]itás

118 5 felül Atválogatva Átválogatva]

K, 1861, 1863, T 1924: Conventre

KF 1989: Konventre

2220 K: Gyakorl<ás>úl

M jav.: Gyakorlatúl

2221 K: ö<szv>e

A jav.: össze

2222 K: Dantón.

1861-től: Danton.

2222 sorban utasítás K: <senculote>

M jav.: sans-culotte

[M először mindenütt senculote-ot, vagy senqulotte-ot írt, a szereplőnévnél is, majd kijavította sans-culotte-ra.]

2223 K: ifj<ú> aristocratát<.>

1861-től: ifju aristocratát,

KF 1989: ifju arisztokratát.

2224 K: fehér-ruha

1861, 1863, T 1924: fehér-ruha,

KF 1989: fehér ruha

2225 K: <Leleplezi valóban>

M jav.: <Leleplezi eléggé>

A jav. [előbb]: <Tisztán> mutatja

A jav. [később]: Világosan mutatja

2226 K: Mi<l>lyen

K, 1861, 1863, T 1924: Jőjetek fel ifjak.

KF 1989: fel, ifjak.

2229 K: mi<l>ly

2230 K: önveszélyemmel, megmentelek.

1861-től: önveszélyemmel megmentelek.

2231 K: Nem Dantón,  

1861-től: Nem, Danton,

2234 K: Dantonnal <ezt merészled>?-

A jav.: Dantonnal így beszélsz?-

2235 K: Marquis vagyok.- / Megállj - <nem-e> tudod,

A jav.: vagy nem tudod,

KF 1989: Márki

[A szereplőnevek esetében is a nemesi rang mai helyesírásúra egyszerűsítve.]

2236 K: Hogy <a> "pólgáron" kívűl nincs <egyébb> cím<?>

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Hogy "polgáron" kivűl nincs cím egyéb?

[fsz]: kivül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2239 [Ez a sor a kiadásokból kimaradt, a K-ban sem kihúzva, sem egyéb módon jelölve nincs. Ezért T 1924 2237. b. sorként felvette a főszövegbe, majd KF 1989 a folyamatos sorszámozásba. Mi is ezt tettük, csak a megváltozott sorszámozással.]  

K: E guilot<t>íne

M jav.: E guillotíne

T 1924, KF 1989: E guillotine

[Főszövegünk visszaállította a K eredeti, a jambust határozottan tükröző helyesírását: E guillotíne (ejtsd: E gijjotín) u-/u-.]

2240 K: <és> pályád <kinyilt.>

A jav.: s pályád nyitva áll.

2244 1861, sh: Caládomból

1861, errata-lap: Családomból

[Az I. kiadás hat sajtóhibáját javították a kiadás errata-lapján. A javítás a következő módon történt:

lap sor hiba  ja[v]itás

119 3 alul Caládomból Családomból]

2245 K: i<l>ly vakmerőn <a sirba>.

M jav.: <sirodba.>

A jav.: halálba?

2247 K: Csak ti<k>teket

A jav.: Csak títeket

2251 K: Me<l>lyben

2253 K: Ti<k>

A jav.: Tí

2254 K: óvjon <az ég>

A jav.: óvjon isten.

KF 1989: Isten.

2255 K: nem ro<s>szabb

A jav.: nem roszabb

2256 K: i<l>ly

2267 K: Me<l>lyről ... napon<ta>,

A jav.: Melyről ... naponkint,

2268 K: reám <is> a sor,-

M jav.: reám a sor,-

2269 K, 1861, 1863, T 1924: egyedűllét,

KF 1989: egyedüllét,

2271 K: <Ó>h nő, <ha> egy napig tanítanál <csak> [Az Ó ékezete áth.]

A jav., 1861, 1863, T 1924: Oh nő, csak egy napig tanítanál

KF 1989: Óh, nő, csak...

2272 K: Ez <édes> tudomány<ban>,-

A jav.. [fsz]: Ez égi tudományra,-

KF 1989: Az égi

[Főszövegünk visszaállította a helyes Ez szóalakot.]

2274 K: vágy<ol> még szeretni,

A jav., [fsz]: még szeretni vágysz,

1861, 1863, T 1924, KF 1989: vágyol,

[Főszövegünkben visszaállítottuk a vágysz szóalakot, A javítását.]

2275 K: lelki<i>smeret?-

A jav.: lelkiösmeret?-

2276 K: lelki<i>smeret

A jav.: lelkiösmeret

2277 K: végz<et>

A jav.: végzés

2278 K: körűltekinteni<,>.-

1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűltekinteni.-

[fsz]: körültekinteni.-

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2280 K: rózsa <állott>

A jav.: rózsa hajlong

2281 K: ki <van eléggé> vakmerő

A jav.: ki lenne vakmerő eléggé,

2283 K: me<l>ly

2284 K: Catilínát egy Brutust vez<érel>?

A jav.: vezet?

1861, 1863, T 1924: Catilinát, egy

KF 1989: Catilínát, egy

2285 K: <egy úttal lenni ember is>,  

A jav.: egyúttal ember lenni, és

2286 [Az egész sor A toldása a lapszélen.]

2290 K: <Ó>h jaj, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh jaj,

KF 1989: Óh, jaj,

K, 1861, 1863: ... a sziv,

T 1924, KF 1989: ... a szív,

2291 K, 1861: Tán azt sem tudta Caesar kedvese,

Sz: Tán azt... a világ - Nem értem.

[Sz megjegyzése a 2291-2292. sorra vonatkozott. Ennek nyomán javította M négysorosra a szöveget, lásd főszövegünk 2291-2294. sorát!]

1863-tól: S Caesarnak, hogyha volt szerelmese,

2292 K, 1861: Hogy kedvesét isméri a világ.-

1863-tól: Ez őt talán csupán úgy ismeré

[M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

2293-

2294 [E két sor csak 1863-tól ismert, M toldása Sz megjegyzése nyomán.]

2295 K: S ha így va<gyon>, mond, mond, mért

A jav.: S ha így van ez, mondd, mondd, mért

2296 K: s <nem-é> én

A jav.: s én nemde

2298 K: <a> világra<,>:

A jav.: e világra:

2299 K: e szív<,> hogy rokon

2301 K: S ha <is->

A jav.: S ha meg?  

K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

2302 K: Mint <mellyet> én

A jav.: Mint akit én

2304 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: avúlt

[fsz]: avult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2306 K: o<l>ly <ó>ltár [Az ékezet áth.]

2307 K: me<l>ly mind<é>g if<> - a szív.

A jav.: mely mindig ifju, és ez a szív.

[Az ó és az ú ékezete áth., főszövegünkbe a mindig szóalak került, így a mérték is jambus.]

1861, 1863, KF 1989: mindég ifju - és ez a szív.

T 1924, [fsz] : mindig

2308 K: <ó>ltárnak [Az ékezet áth.]

2309 K: <.......... ....>

M jav.: Mártirja. <Ó>h Dantón,

[Az első két szó vakarás után átírva. Az ó ékezete áth.]

1861, 1863, T 1924: Mártirja. Oh Danton,

KF 1989: Óh, Danton,

2312 K, 1861, T 1924, KF 1989: S e hívatás,

1863: S e hivatás,

2318 K: szemében<,>:

2319 K: Dant<ó>n [Az ékezet áth.]

2322 K, 1861: megbékélt

Sz: jobb volna: kibékült. 1863-tól: kibékélt

2324 K: Talán. - / Ne mond, ne mond,

1861-től: Talán - / Ne mondd, ne mondd,

[A mondatzáró pont elmaradása lehet, hogy csak makacsul továbbélő sh, s a K szövegváltozatát kellene elfogadnunk? A mondd A jav.]

2326 sor után utasítás K: <pikákon>

A jav., 1861, 1863, T 1924: láncsákon

KF 1989: lándzsákon

2327 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

2328 K: e gyűrű

1861-től: e gyűrü

2333 K: <Ó>h sors, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh sors,

KF 1989: Óh, sors,

2334 K: Conventbe. P<ó>lgártárs vezess.- [Az ékezet áth.]

1861, 1863: Conventbe. Polgártárs vezess.-

T 1924: Conventbe. Polgártárs, vezess.-

KF 1989: Konventbe.

2336 sor után utasítás K: Dantónhoz

1861-től: Dantonhoz

2237 K: Dantón!

1861-től: Danton!

2338 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

2339 K: Ro<s>szúl

1861-től: Roszúl

[fsz]: Roszul

[Mivel a zárt szótag mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a határozórag helyesírását. A rossz hosszú mássalhangzója a jambus miatt maradt régies írású. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

2342 K: kel<l>het i<l>ly kebelben<,>? [A jav.]

2344 K, 1861, T 1924, KF 1989: látszik

1863 sh: lászik,

2345 K, 1861, 1863: Kék-vér aristocrataúl

T 1924: Kék-vér aristoc-ratáúl

KF 1989: Kékvér arisztokrataúl

[fsz]: arisztokratául

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2346 K: szól<l>sz i<l>ly regényesen<,>.- [A jav.]

2347 K: ifjú

1861-től: ifju

2348 K, T 1924, KF 1989: Bámúlatom

1861, 1863: Bámulatom

2349 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: elfordúl

[fsz]: elfordul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2353 K: elbukott, látott t<al>án

A jav.: elbukott, az látott tán

2355 K: kicsínyke

1861-től: kicsinyke

2357 K: más l<ett>

M jav.: más lön [M átírta a szót.]

2362 K, 1861, T 1924, KF 1989: árúló

1863: áru

2363 K, 1861, 1863, T 1924: Conventre,

KF 1989: Konventre

2363 sor után utasítás K: <Guadet> s más Convent tagok

M jav.: Saint-Just

[Mint szereplőnevet is először mindenütt Guadet-t írt M, majd átírta Saint-Just-re.]

KF 1989: konvent-tagok

2365 K: mersz, <Guadet,>

M jav.: mersz, Saint-Just,

2366 K: V<ó>ltál [Az ékezet áth.]

2368 K, 1861, 1863, T 1924: Convent

KF 1989: Konvent

2369 K: bírót

1861-től: birót

2372 K: nép ítél<end> fölötted,

A jav.: majd itél fölötted,

2375 K, 1861, 1863, T 1924: aristocratákkal

KF 1989: arisztokratákkal

2376 K: <hata>lomra.

M jav., T 1924: úralomra.

1861, 1863, KF 1989: uralomra.

2377 K: <Guadet,>

M jav.: Saint-Just,

2379 K: mint <a> kígyó.

M jav.: mint kígyó.

[Jav. kivakarással, a névelő T olvasata.]

1861-től: kigyó.

2387 K: <E>lég v<ó>lt.- [Az ékezet áth.]

M jav.: elég

A jav.: volt.-

TIZEDIK SZÍN

K: 10ik szín.

2391 sor előtt utasítás K: o<l>lyanná változik vissza, mint a 8ik színben v<ó>lt. Ádám ismét mint Kepler iróasztalára... válára üt. A reg szürkűl.

1861, 1863: olyanná... nyolcadik... volt. ....Keppler iróasztalára .... vállára .... szürkűl. [A jav.]

T 1924: Kepler iróasztalára ... szürkül.

KF 1989: íróasztalára [Az utasítás elé a K-ban A keresztet tett.]

2391 K: Ez úttal <el marad a nyakazás>.-

M jav.: a nyakazás elmarad.-

1861-től: Ezúttal

2392 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2394 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megvénűlt

[fsz]: megvénült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: kebel<ben>

M jav.: kebelnek

2395 K: teremt<het-é> nagyot?-

M jav.: teremt-e hát nagyot?-

2396 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tárúlt

[fsz]: tárult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: szememnek<,>!

2397 K: istenszikráját

1861, 1863, T 1924: isten szikráját

KF 1989: Isten

2399 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

2400 K: mi<l>ly

2402 K: <Ó>h, ... körűl tekintve [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh, ...körűltekintve,

KF 1989: Óh, ...körűltekintve,

[fsz]: körültekintve,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2406 K: i<l>ly

2407 K: Me<l>ly

2409 K: Felmersz szól<l>ítni

A jav.: Fel mersz szólítni

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: gyilkosáúl.

[fsz]: gyilkosául.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2410 K: I<l>ly

2411 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: ideáljáúl

[fsz]: ideáljául

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2413 K, 1861: Ha megfigyelnek,

Sz: Ha megfigyelnek... helyett észrevesznek kell.

1863-tól: Ha észrevesznek, [M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

2414 K: v<ó>lt-e [Az ékezet áth.]

2416 K: z<úgó>

M jav.: zajgó

2417 K: me<l>ly

2421 K: Óh jaj,

1861, 1863, T 1924: Oh jaj,

KF 1989: Óh, jaj,

2422 K, 1861, T 1924, KF 1989: Míg

1863: Mig

2427 1863, T 1924, KF 1989: gúnytárgyúl

[fsz]: gúnytárgyul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2427-

2428 K, 1861: Gúnytárgyúl leendnénk / Igy venni a dolgot.

Sz: magyartalan, de nem is világos kifejezés.

1863-tól: Gúnytárgyúl leszünk / Ily ünnepélyes színben nézve e / Hétköznapos ügyet.

[A Sz nyomán keletkezett M jav. egy sorral - a 2428.-kal - bővült.]

2432 K: <Mi> nyomorúlt!-

M jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: A nyomorúlt!

[fsz]: nyomorult!

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2434 K: v<ó>lt, [Az ékezet áth.]

2435 K: erősb<b>ek

2436 K: <.. .... ....... ...>

M jav.: A rossz anyagnál. Ez

[M a szavakat vakarás után átírta, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1861, 1863, T 1924: A rosz

KF 1989: A rossz

2439 K: Tisztúlva mindég,

1861-től: Tisztúlva mindig,

[fsz]: Tisztulva

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2440 K, 1861: Mig,

1863-tól: Míg,

2444 K: <ó>h ne [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh ne

KF 1989: óh, ne

2445 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Pirúlnom

[fsz]: Pirulnom

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: <midőn> dicsér<tetem>

A jav.: ha dicsérnek ezért.

2446 K: o<l>ly

2448 K: szerínt

1861-től: szerint

2454 K: v<ó>ltál [Az ékezet áth.]

2457 K: Mint <azt másokkal tartod> célszerűnek

A jav.: Mint másra célszerűnek tartod azt.

2458 K: o<l>ly kitűnő

1861-től: oly kitűnő,

2464 K: egy<i>ránt.

A jav.: egyaránt.

2468 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: öszve

[fsz]: össze

[Mivel az első szótag mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást. Az össze igekötő ezen az egy helyen kívül sehol sem szerepelt az archaikus öszve szóalakban. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

2469 K, 1861, 1863, T 1924: istenné

KF 1989: Istenné

2471 K: Bár me<l>ly

2477 K: hallgató,  

M jav.: hallgató, mert

2478 K: <Mert> az igazság

M jav.: Az az igazság

2479 K: Ha nép közé <>  

A jav.: Ha nép közé megy

2480 K: <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

2484 K, 1861, 1863, T 1924: - Igy -

KF 1989: - Így -

2491 K: S egyéb<b> tanok közt <még> leg jámborabb

M jav.: ez leg jámborabb még.

A jav.: egyéb

1861-től: legjámborabb

2493 [A sor M betoldása a K lapszélén.]  

K, 1861, 1863, T 1924: himzett

KF 1989: hímzett

2494 K: <Míg> számtalan <más> <.... ....... ....>  

M jav.: De számtalan egyéb oly társa van

[M vakarás után átírta a szöveget, az utolsó három szó eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

2495 K: Me<l>ly <mint a gyermek>

M jav.: Mely fontos arccal

2497 K: Szetélynek ... kacag<ol>

M jav.: Szentélynek .... kacagsz

2499 K: <egész dolog.>  

A jav., 1861: csín az egész.

1863-tól: csiny

Sz: így nem értem; megfordítva igen: "elbámulsz e komoly dolgokon, midőn belátod, hogy az egész csak komődia." [M meghagyta a sort, Sz kifogása ellenére.]

2500 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szorúlt

[fsz]: szorult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2503 K: Ki ál<l>tal lépi, véresen <találja>

M jav.: véresen <be-fogja.>

A jav.: véresen megejti.

1861-től: Ki általlépi,

2504 K, 1861: Illy dőreséggel küzdünk szüntelen,

Sz [a 2504-2506. sorról]: ...oly erőltetett, hogy nem bírom világosan, a megértésig elemezni.  

1863, T 1924: Ily dőreség áll látod szüntelen

KF 1989: Ily dőreség áll, látod, szüntelen

2505 K, 1861: A meglévő hatalmak védlete  

1863-tól: Utunkba, szentséges kegyeletűl

[fsz]: kegyeletül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2506 K, 1861: S kegyeletöknek szentséges nevében.

1863-tól: Védő a már megalakúlt hatalmat.-

[fsz]: megalakult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2507 K: Ah<,> értlek, ...örök<>?

A jav.: örökre?

1861, 1863: Ah értlek,

T 1924, KF 1989: Ah, értlek,

2508 K: fog<ják> az egésze<t>.

M jav.: fognak az egészen.

2510 K: Az ortodoxot,

M jav., 1861, 1863, T 1924: Az orthodoxot,

KF 1989: Az ortodoxot,

K, 1861: bámulánk  

1863, T 1924: bámulánk -

KF 1989: bámulánk; -

2514 K: Me<l>ly

2516 [A 2516-2517. sor M betoldása a K lapszélén.]  

K: melly

1861-től: mely

2518 K: <S bár> nem tanúlja senki, mind <meg> érti.

M jav.: Bár ... minden érti.

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tanúlja

[fsz]: tanulja

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2520 K: Me<l>lyen

2521 K: De hogy ha

1861-től: De hogyha

2522 K: <A művészet még is csak meg marad>,

M jav.: Ne vedd el a művészetben hitem.

2523 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: bétanúlni

[fsz]: bétanulni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: <minta és> szabály

M jav., 1861, 1863: még is csak szabály  

T 1924: mégis csak

KF 1989: mégiscsak

2525 K: Ha úgy elbú<v>,

[A jav. A sor mellé a K-ban A keresztet tett.]

2527 K: Eszményítés <visz>

A jav.: Eszményítés ad

2529 K: me<l>ly

2531 K: Mi a<n>nélkűl

1861, 1863, T 1924: a nélkűl

KF 1989: anélkűl

[fsz]: anélkül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2533 K: Ki fogsz <tán> az élő természeten.

M jav.: Ki fogsz az élő nagy természeten.

1861-től: Kifogsz

2535 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

2541 K: Nyűgűl talán, de szárnyakúl soha

1861, 1863, T 1924: Nyügűl ...szárnyakúl...

KF 1989: Nyűgűl ...szárnyakúl...

[Bár a mintakiadások kifogástalan jambust alkottak, KF kiadása joggal tért vissza a nyűg szóhoz.]

[fsz]: Nyűgül ... szárnyakul...

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2542 K, 1861, 1863, T 1924: abstractió.-

KF 1989: absztrakció.-

2543 K: <Ó>h, ...mond nekem<,>. [Az ékezet és a vessző áth.]

A jav.: mondd nekem.

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

2545 K: Egyenlő lettem-é csak a butával,  

A jav.: Csak a butával lettem-é egyenlő,

2547 K, 1861, 1863, T 1924: ép

KF 1989: épp

2553 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: sárgúlt

[fsz]: sárgult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: pergaméneket,

A jav.: pergamenteket,

2554 K: fóliansokat,

1861-től: fóliánsokat,

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: penész űl,

[fsz]: penész ül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2558 K: m<ú>lt [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: mult

KF 1989: múlt

2561 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tanúlnád

[fsz]: tanulnád

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: mindíg

1861-től: mindig

2565 K, 1861, 1863, T 1924: theoriát

KF 1989: teóriát

2570 K: me<l>ly

TIZENEGYEDIK SZÍN

K: 11ik szín.

2574 sor előtt utasítás K: A To<rv>er és a Tem<s>e .... Torver

[Majd a KAR utasításában:] .... egygyé olvadva

M jav. Tower és a Temze

1861-től: Tower .... egygyéolvadva

2581 K: A miljót

A jav.: A milljót

2584 K: mért<é>kébe  [Az ékezet áth.]

A jav.: mértekébe

2591 K: Kórlátozza

1861-től Korlátozza

2593 K: Mind<é>g új s mindég a régi

A jav.: Mindig új

1861, 1863: Mindig új s mindig

T 1924: Mindig új s mindég

KF 1984: Mindég új s mindég

2599 sor után K: Belé olvadt akármi jajkiáltás

1861: Beléolvadt

2600 K: Akárminő rekedt hang, míg fölér.

Sz [a két sorról]: nehéz így... máskép rendezni múlhatatlan, hogy érthető legyen. Tán így: "Magosban szépen zeng, mint templomének, / Bármily rekedt hang s jajszó olvad is / Belé, amíg fölér..."

1863-tól: Bármily rekedt hang, jajszó és sohaj

2601 K: Dallamba olvad össze, míg föl ér.

T 1924: fölér.

[M jav. Sz bírálata nyomán.]

2602 K, 1861, 1863: Igy hallja azt az isten  

T 1924: Így ... isten

KF 1989: Így... Isten

2603 K: csinálta <a> világot.

A jav.: e világot.

2605 K: Hol közbe szól<l> a szív<nek> is verése.

A jav., 1861, 1863, T 1924: Hol közbe szól a szív verése is.

KF 1989: közbeszól

2608 K: k<ó>rlátfalak, [Az ékezet áth.]

2611 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: átokúl.

[fsz]: átokul.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2613 K, T 1924: gúlát

1861, 1863, KF 1989: gulát

2614 K: Egyptomban sem hallott v<ó>lna [Az ékezet áth.]

A jav.: Egyiptomban... volna

2615 K: I<l>lyen

2616 K: e<n>nélkül

2620 K: másk<é>nt

A jav.: máskint

2621 K: i<l>ly

2623 K: halgass  

A jav.: hallgass

K, 1861, 1863, T 1924: sophista.

KF 1989: szofista.

2624 K: De <hogy> ha áll is, <.. ...... .... ......>

A jav.: De bárha áll is,

M jav.: a jaj hogy kihalt.

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2625 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: lapúlva

[fsz]: lapulva

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2631 K: is <...... .........>

M jav.: nagy polcodon

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2632 K: me<l>ly

2635 K: Mit följegyez, csak a múltnak dala.

1861: Mit feljegyez, csak a múltnak dala.

Sz: csak úgy értem, ha így cseréljük: a múltnak csak dala - tudniillik, a mi a múltban nem szép, nem dalszerű, az nem hallszik fel, az elvész.

1863-tól: a múltnak csak dala.

[M jav. Sz megjegyzése nyomán.]

2637 K, 1861, 1863, T 1924: doctrinaire

KF 1989: doktrinér

2638 sor előtt utasítás K: [A toldása a K-ban.]

2640 K: sem kell

1861-től: se kell

2643 K, T 1924, KF 1989: újra

1861, 1863: ujra

2645 K: <T>itáni

A jav.: titáni

2646 K, 1861, T 1924, KF 1989: ígézőbb

1863: igézőbb

2649 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Mig létez

[Fsz]: Míg létez

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2651 K: <............>, me<l>ly

M jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Tagadásúl, mely

[M vakarás után átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

[fsz]: Tagadásul,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2652 K, T 1924, KF 1989: S míg emberszív

1861, 1863: S mig emberszív

[Főszövegünkben visszaállítottuk a kötőszó rövid magánhangzós alakját, így az első két kiadás jambusát is.]

2655 K: <............> költészet<,> és  

M jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Tagadásúl költészet és

[M vakarás után átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

[fsz]: Tagadásul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2656 K: De mond, mi

A jav.: De mondd, mi

2657 K: a <....... ....>egbe,

M jav.: a zajgó tömegbe,

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani. T szerint a nép szó lehet a zajgó betűi alatt.]

2659 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűl.

[fsz]: körül.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2661 K, 1861, 1863, T 1924, [fsz]: Hálá

KF 1989: Hála

[KF kiadásával szemben visszaállítottuk a szokatlan, népi ízű, ám minden eddigi kiadásban elfogadott szóalakot. Így spondeus lesz az első versláb a teljesen hibás trocheus helyett.]

K: ...mit érez<,>:

2662 sor után utasítás K: a Torver belsbe s csak hamar munkásokúl ....vegyűlvén.- ....me<l>lyen majom űl....

A jav.: belsejébe.... melyen

1861-től: a Tower belsejébe s csakhamar

KF 1989: munkásokul.... vegyülvén..... ül

[Az utasításokban KF kiadása, s a mi főszövegünk is, mindenütt a mai helyesírási szabályokhoz igazította a szöveget.]

2667 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

2670 K: játsza

A jav., 1861, 1863, T 1924: játszsza  

KF 1989: játssza

2674 K: o<l>lyan

2676 K: a <> ifjuság.-

A jav.: a víg ifjuság.-

2681 K: mondja <, hogy> kinek

A jav.: mondja meg, kinek

2685 K: Va<l>jon

2686 K: torzképű össze vissza?

1861-től: torzképü összevissza?

2687 K: <Ép a torzkép az, mit nem tűrhetek.>

A jav. [előbb]: <torzá>s

[majd]: A torz az épen, mit nem türhetek.

1861, 1863, T 1924: A torz az épen, mit nem tűrhetek.

KF 1989: éppen

2690 K: külö<m>ség<,> -

A jav.: különség -

1861-től: különbség -

2691 K: romanticának,

1861-től: romantikának,

2692 K: <É>p <a torzképek közt>

A jav., 1861, 1863, T 1924: Én épen a torzban

KF 1989: éppen

2696 K: Kéj högyt<ő>l

A jav.: Kéj hölgytül

1861-től: Kéjhölgytül

2697 K, T 1924: kicsínynek;

1861, 1863, KF 1989: kicsinynek;

2698 K: <.......... ........> átka egy kiéltnek<;>:

M jav.: Szerelmi élvre

[M vakarás után átírta a két szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2700 sor után utasítás: válára

A jav.: vállára

2703 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: életúnt,

[fsz]: életunt,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: fel köteti

A jav.: fel kötteti

1861-től: felkötteti

Sz: felkötteti? - nem, hanem felköti.

[M nem változtatott a szövegen.]

2703 sor után utasítás K: Egy kis lány

1861-től: Egy KIS LEÁNY

KF 1989: Egy kisleány

[A K-ban A KISLEÁNY szereplőnév helyén is A kis lány szerepel, több esetben.]

2704 K: <Szép> ibolyák

M jav.: Kis ibolyák

2705 K: A <... ........ ............>

M jav.: A jó tavasznak. Vásároljanak!

[M vakarás után átírta a sort, az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

2708 K: h<ó>lt [Az ékezet áth.]

2709 K: hajamnak <ez> lesz legszebb ék.

M jav.: hajamnak lesz legszebbik éke.

2710 K: <óh v>egyenek ura<k>!

M jav.: Vegyenek uraim!

2711 K: mind<é>g A jav.: mindig

2714 K: Me<l>lyért az is már, aki föl idézi

1861: Melyért .. fölidézi

Sz: nem fölidézi, hanem fölhozza - "a ki fölhozá" -  

1863-tól: aki fölhozá,

2716 sor után utasítás K, T 1924, KF 1989: polgárlány

1861, 1863: polgárleány

2719 K, KF 1989: illyesmit

1861, 1863, T 1924: ílyesmit

2721 K, 1861, 1862, T 1924: izlése

KF 1989: ízlése

2723 K: o<l>ly

2724 K: o<l>ly

2728 K: hi<v>ság

M jav.: hiúság  

K, 1861, 1863, T 1924: biblia.

KF 1989: Biblia.

2729 K: philosophia<,>.

1861, 1863, T 1924: philosophia.

KF 1989: filozófia.

2732 K, KF 1989: Savanyú borral

1861, 1863, T 1924, [fsz]: Savanyu borral

[Főszövegünk visszaállította a kiadások rövid magánhangzós változatát, így a második versláb ismét jambus.]

K, 1861, 1863, T 1924: borral s rosz

KF 1989: rossz

2735 K: elfeldjük.

M jav.: elfeledjük.

2736 K: A dús meg ördög, vérünk<et kiissza>.

A jav.: vérünk szíja ki.

1863-tól: A dús meg - ördög,

2737 K: jőne <már,>

A jav.: jőne csak!

2742 K: Én <nem teendek véle> semmi<t is,>

A jav., 1861: Én semmi rosszat nem teszek vele,

Sz: Mit akar a második munkás? - nem értem.  

1863-tól: Nem vétek néki, mellém ültetem,

[M javítása Sz megjegyzése nyomán.]

2743 K: Leültetem csak, lássa, <hogy> ki az úr.

A jav., 1861: Leültetem csak, lássa, ki az úr.

1863-tól: Lássuk ki az úr, és ki tud mulatni.

[M javítása Sz előző sorban közölt megjegyzése nyomán.]

2744 K: Mivel szolgáljak, <uraim>? / <Mi sem kell.>

A jav.: Uram, mivel szolgáljak? / Semmivel.

2746 K: a pénzt <hogy> lopom,

A jav.: a pénzt csak lopom,

2747 K: koldul<ásra term>.

A jav.: koldusbotra termett.

2750 K: silány<ú>l [Az ékezet áth.]

2750 sor után utasítás K: LUCIFER <a tánchoz közeledve>

[M kivakarta a szerzői utasítást. A szöveg megállapítása T 1924 érdeme.]

2754 K: E bachanális tűz fel gerjedése,

A jav.: bacchanális

   1861-től: felgerjedése,

2755 K: Me<l>ly .... rózsa árt

1861-től: Mely .... rózsa-árt

2756 K: fölé<be>, [A jav.]

2757 K: Nem-<é> dicső? / Engem <csak> undorít.

A jav.: Hát nem dicső ez? / Engem undorít.

2758 K: E hely <enyém, itten>

M jav.: E hely sajátom, itt van

[M vakarás után átírta az eredeti szavakat. Az eredeti szöveg T olvasata.]

2759 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Könyörűlj

[fsz]: Könyörülj

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2761 K: Igaz koldús sem vagy hát e<s>szerint,

1861, 1863: koldús sem vagy hát e szerint,  

T 1924: koldús se vagy hát e szerint,  

KF 1989: koldus sem vagy hát eszerint,

2763 K, KF 1989: alamizsnát

1861, 1863, T 1924: alamízsnát

2764 K: A <nyomorultnak>,

M jav.: A szenvedőnek,

[M vakarás után átírta az eredeti szót. Az eredeti szó T olvasata.]

2765 K: Paraszt, <el innét>! - azt hiszed talán

A jav., 1861, 1863, T 1924: Paraszt, odébb! - vagy azt hiszed talán

KF 1989: talán,

2767 K: Ne bánts<a>d: Térj ki <néki>

A jav.: Ne bántsd. Térj ki előle!

2768 K: <........... ...>, s így dicsöség

M jav.: Hatalom, s így dicsöség

[M kivakarta és átírta az első szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

A jav., 1861-től: Hatalom, s így dicsőség mind övé.

2769 K: <........... > <hát még> <........ ....>zi

M jav.: Lenézéssel <hát még> miért tetézi,

[M kivakarta és átírta az első szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

A jav., 1861-től: No hát, lenézéssel miért tetézi,

2770 K: <Hisz> mint nadály, jólétünk <...........> <úgyis>?  

M jav.: Ha mint nadály, jólétünk szopja

[Az első és utolsó szó vakarás után átírva, a szopja eredetijét nem tudtuk megállapítani.]

A jav: ki? [Az áth. úgyis helyett.]

1861: Ha, mint nadály, jólétünk szopja ki?

1863-tól: Ha már ugyis nadályként szívja vérünk.

2773 K: <........> most is

M jav.: Almák még most is

[M vakarás után átírta az első szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2780 K, 1861, 1863: Űl,

T 1924, KF 1989: Ül,

2782 K: <a> lány

A jav.: lánya

2784 K: Jól tudja bár, - de

A jav., 1861, 1863, T 1924: Bár tudja jól, - de

[A szórendi javítása, a szavak megszámozásával a K-ban.]

KF 1989: Bár jól tudja - de

2787 K: Mond, tetszik-é, amit húzasz, magadnak?

A jav.: Mondd,

Sz: húzasz, eufóniaellenes szabályosság.

[Eufónia (gör): jóhangzás, széphangzás. M a kifogás ellenére meghagyta a sort.]

2792 K: mit tegyek, kell élnem s nem  

A jav., 1861, 1863, T 1924: mit tegyek, élnem kell s nem

[A javítása a szavak megszámozásával történt a K-ban.]

KF 1989: kell, s nem

2793 K: Ah illyen

1861, 1863, T 1924: Ah ílyen

KF 1989: Ah, illyen

2795 K: E <........> tudja,

M jav.: E lányka tudja,

[M vakarás után átírta a szót, T szerint az eredeti szó kéjhölgy volt.]

2796 K: Me<l>lyet

2799 K: telik <ti> bennetek

A jav.: telik most bennetek

2800 K: o<l>ly

2802-

2805 [A második mesterlegény dalának a Tragédia egyetlen külön fennmaradt kéziratlapján - K-lap - két szövegvariánsa is fennmaradt. Mindkét változat többször áth., jav. A K-lap bemutatása a szövegváltozatok dokumentumának végén megtalálható. A két szöveg a következő:]

K-lap, 1. változat: <A ki munkás hét után> / <Frigyet az örömmel köt> / <Csak> <Dal> <Tréfás dal><e dallal ajkán> / <Kaczagja az ördögöt>

K-lap, 2. változat: <Aki munkás hét után> / <Tréfás dal és csok között> / <Tiszta szivvel mulatoz>

2803 K: <....>

M jav.: Tiszta

[M jav. vakarás után. Az átírt szó eredetijét nem tudtuk megállapítani - a K-lap tanulsága szerint esetleg a Tréfás lehetett.]

2805 sor után utasítás K: vég akordja hallik, Éva mint polgárlány imakönyvel s bokrétával kezében annyával jő

A jav.: végakkordja ... imakönyvvel.... anyjával

1861, 1863, T 1924: végaccordja

2808 K: Ne hi<g>gyen néki, rosz

A jav., 1861, 1863, T 1924: Ne hígyen néki, rosz

KF 1989: Ne higgyen néki, rossz

2810 K: ládd i<l>ly

1861-től: ládd, ily

2811 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megtestesűlten,

[fsz]: megtestesülten,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2812 K: leng<e el előttem.>

A jav.: leng tőlem tova.

2813 K: Illyesmi már épen

1861, 1863, T 1924: Ilyesmi már épen

KF 1989: éppen

2814 K: <ó>h mi [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh mi

KF 1989: óh, mi

2815 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

2816 K: ne érints<e>d vele.

A jav.: ne érintsd őt vele.

2817 K, 1861, T 1924, KF 1989: Az ájtatosság

1863: Az ajtatosság

2818 K: lész.

A jav., 1861, 1863, T 1924: lészsz.

KF 1989: léssz.

2826 K: Izlésedet hogy mindíg

1861-től: Izlésedet hogy mindig

KF 1989: Ízlésedet

2828 K, T 1924, KF 1989: Így

1861, 1863: Igy

2829 K: A zs<ó>lna [Az ékezet áth.]

2831 K: világon<n>

2832 K: a galamb <is> undorral néz .  

M jav.: a galamb undorral néz reá.

2834 K, 1861, 1863, T 1924: épen

KF 1989: éppen

2836 K, KF 1989: millyen

1861, 1863, T 1924: mílyen

2840 K: Hisz<en> tán drágább <mint> a többi

A jav.: Hisz tán nem drágább a többinél.

2840 sor után utasítás K: Évához lép s <neki> egy [M jav.]

2843 K: megemlékszik <reám>

A jav.: megemlékszik felőlem.

2847 K: szól<l> [A jav.]

2848 K: <ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh,

KF 1989: óh,

2849 K: szól<l>ítnom.- / Artúr<nak> szül<ői>

A jav.: Artúr szűlei

2850 K: Vagyonos<o>k,  

A jav.: Vagyonosak,

2859 K: mondhat-e ....így

1861-től: mondhat-é

1861, 1863: igy

T 1924, KF 1989: így

2862 K, T 1924, KF 1989: nyílnak,

1861, 1863: nyilnak

2863 K: i<l>ly gézengúz

1861-től: ily gézenguz

2864 K: drágalát<ó>s  [Az ékezet áth.]

2865 K: pic<í>n [Az ékezet áth.]

A jav.: piciny

2867 K: b<ó>ldog [Az ékezet áth.]

2870 K, 1863, T 1924, KF 1989: sorsáról

1861: sorsárol

2872 K, 1861, T 1924, KF 1989: Ne útasítson

1863: útasitson

K: magátol,

1861-től: magától

2874 K: ne engedd <-> / Rendör<ér>t kiáltok,

A jav.. ne engedd hát - / Rendört kiáltok,

1861-től: Rendőrt

2875 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tágúl.

[fsz]: tágul.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: <Hagyd őt> - eszére tértán.

A jav.: Ne bántsd - eszére tér tán.

2876 K, 1861, 1863, T 1924: tulajdonkép

KF 1989: tulajdonképp

2877 K: Óh szent költészet, el tűnél-é hát

1861, 1863, T 1924: Oh szent

1861-től: eltünél-e

KF 1989: Óh, szent

2879 K, T 1924, KF 1989: Dehogy tűnt!

1861, 1863: tünt!

2880 K, KF 1989: gallylugos,

1861, 1863, T 1924: galylugos,

2881 K: v<ó>lt egyéb? csak o<l>ly finyás [Az ékezet áth.]

1861-től: volt egyéb? csak oly finnyás

2884 K, T 1924, KF 1989: Ólálkodik

1861, 1863: Olálkodik

[A jambus kedvéért, a szó szokatlan mai hangzása ellenére, vissza lehetne állítani az első két kiadás rövid O hangját!]

2885 K, 1861: nincs már a világon.

1863-tól: nincsen már sehol.

2888 K, 1861, 1863, T 1924: Ép

KF 1989: Épp

K, KF 1989: illyen

1861, 1863, T 1924: ílyen

2892 K: K<ó>rlátolt rendét, e k<á>lmár [Az ékezetek áth.]

2893 K: <Keressük inkább a verekedést>,

M jav.: Valakivel próbáljunk összetűzni,

2895 K: e <katonák>

M jav.: e zsoldosok

2896 K: Leánykáikat, <majd lesz verekedés is>

A jav. [előbb]: <és lesz> háború is,

[később]: s mindjárt lesz háború is,

2899 K: S est<v>élig <a harc szép> emlékivel  

M jav.: S estélig győzelmünk emlékivel

2901 K: philistert.

1861, 1863, T 1924: philisztert.

KF 1989: filisztert.

2902 K: Összébb füzvén frígyünknek

1861, 1863, T 1924: Összébb fűzvén frigyünknek

KF 1989: Összébbfűzvén

2903 K: <úgy,> hogy

A jav.: ahogy

2905 K: Nagyobb s nemesb <színkör nyila.....>.

M jav.: <nyilatkozik>.

[Vakarás után a szó átírva. Ez a szövegvariáns T feltételezése.]

A jav.: <szintér> szinkör nyiland előttünk

1861: Nagyobb s nemesb szinkör nyiland előttünk.

Sz: ...szeretném, ha kimaradna e két sor, mi az előzményekhez épen nem illik.

1863-tól: Nemesebb küzdtért foglal majd el erélyünk.

[M meghagyta a sort Sz bírálata ellenére, de átfogalmazva.]

2907 K: csiráját <...ti>

M jav.: sejti

[M átírta a szót, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

2908 K: mivé fe<j>el,

[A széljegyzete a K-on: fesel (fejel csizmát).]

A jav.: mivé fesel,

2909 K: Lerázv<án> a tantermek<nek> porát.

A jav.: Lerázva majd a tantermek porát.

2910 K: gyár<a>s

A jav.: gyáros

2911 K: <Korukban> az v<ó>lt

A jav.: Ifjontan az volt [Az ó ékezete áth.]

2914 K, 1861, 1863, T 1924: Árúm

KF 1989: Árum

2915 K: A munk<ásoknak> bérét kell <lehúzni>

A jav.: A munka bérét kell csökkenteni.

2916 K: <úgy> is lázonganak <már,>

A jav.: most is lázonganak,

2918 K: a panaszban <ami az,>

A jav.: a panaszban egy kicsi,

2919 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: nősűljenek,

[fsz]: nősüljenek,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2922 K: fél éjel  

A jav.: fél éjjel

1861, 1863, T 1924: fél-éjjel

KF 1989: fél éjjel

2926 K: De mond,

A jav.: De mondd,

2928 K, T 1924, KF 1989: Segíts,

1861, 1863: Segits

Sz [a 2928-2929. sorhoz]: helyesebben így rendezve: Lucifer, erejét sem fecsérli ily semmiségre.

[M nem változtatott.]

2929 K: ereét i<l>ly

A jav.: erejét ily

2931 K: k<ó>rlátozni [Az ékezet áth.]

2933 sor után utasítás K: a <hátul> hallgatózó

M jav.: a mögöttük

2934 K: m<i>l<ó>rd,

A jav.: mylord [Az ó ékezete áth.]

2935 K: a nép kö<zz

A jav.: a nép közé

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: vegyűlni,

[fsz]: vegyülni,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2938 K: Még márma révbe szálland <i>ndiából,

M jav.: Indiából

1861-től: Még már ma

2939 K, 1861, 1863, T 1924: Máskép

KF 1989: Másképp

2945 K: <Csak az hibáznék még> te

A jav.: No, még az kéne csak, te

2946 K: Önök hajói <még> ma

A jav.: már ma

1861-től: Önnek

2950 K, 1861, 1863, T 1924: Ép

KF 1989: Épp

2952 K: Emlékezzék <meg>

A jav.: Emlékezzék bár

2955 K: <Ő tölti most ki> az

A jav.: Most ő pótolja az

2956 K: <El az> ut<am>ból! -

A jav.: Félrébb az útból! -

2957 K: <Megőszülék a tudományban>,

A jav. [előbb]: <A tudományban őszüle meg fejem>,

[majd]: Megőszűlt tudományban a fejem,

1861-tól: Megőszült

2958 K: <A> természet<nek>

A jav.: Mig a természet

2959 K: <Míg ernyedetlen mind> <f>elástam

A jav.: Felástam ernyedetlen szorgalommal.

2961 K: A tudomány, me<l>ly

[A megjegyzése a K lapszélén: Cursív. A dőlt betűt jelentő szó a K-ban aláhúzott tudományra vonatkozik.]

2962 K, 1861, T 1924: Épen mint akkor,

1863 sh: Epen

KF 1989: Éppen, mint akkor,

2963 K: kelle <régen>.

A jav.: kelle hajdan.

2964 K: I<l>lyen mértékben azt so'sem

1861, 1863, T 1924: Ilyen ... sohsem

KF 1989: Ilyen .... sosem

2966 K: Természete <hogy> fél

A jav.: ha fél

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kerűlni

[fsz]: kerülni

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2967 K: ne áljon

A jav.: ne álljon

2968 [Ebben a sorban és a következőben van a Tragédia egyik idegen nyelvű idézete, amely már a K-on kívül fennmaradt egyetlen vázlatlapon, a K-lapon is szerepel. Lásd még a szövegváltozatok végén a K-lap leírását, továbbá a szövegmagyarázatok dokumentumának megfelelő sorait!]

2969 K: hospit<á>li. [Az ékezet áth.]

2971 K: <A jutalom>

M jav.: Jutalmának

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredeti szöveg T olvasata.]

2973 K: S ím, itt

1861-től: S im, itt

2974 K: Ez <... ........> élet<........>

M jav.: Ez az edényke életelixir

[M vakarás után átírta a szavakat, az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1861-től: élet-elixir,

2975 K: Me<l>lytől megifjúl

1861-től: Melytől megifjul

2976 K, 1861, 1863, T 1924: pháraók.

KF 1989: fáraók.

2977 K: Tankred

1861-től: Tankréd

2979 K, T 1924: Kepler astrologiája.

1861, 1863: Keppler

KF 1989: asztrológiája.

2980 K, 1861, 1863, T 1924: árúl?

KF 1989: árul?

2981 K: Kerestük a <fényt - noha rég lefolytban>

M jav. [előbb]: Kerestük a <kedves megoldást, ő így>

[majd]: Kerestük a fényt, ő a rég lefolytban.

[M visszaállította az első változatot T szerint. KF 1989 Aranynak tulajdonítja az eredeti szöveg visszaállítását.]

2982 K: <...... ... ............. .. ........>

M jav.: Sohase tiszteletes a jelen.

[M vakarás után átírta a sort, az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

2986 K: meg ki <csak> vesz,

M jav., 1861: meg ki vesz,

1863-tól: meg, ki vesz,

2987 K: I<l>ly alkalom még nem v<ó>lt [Az ékezet áth.]

2988 K: bármellyik el kel<l> -

M jav., 1861, 1863, T 1924: bármellyik elkel -

KF 1989: elkel.-

Sz: nekem elkel - magyartalan. [M nem változtatott.]

2989 K: mi<l>ly szerencse - Mi<l>lyen

A jav.: mily szerencse - Mílyen

1861, 1863, T 1924: mily szerencse.-

KF 1989: Millyen

2990 K: me<l>ly

2993 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: üdvözűljek,

[fsz]: üdvözüljek,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

2994 K: O<l>lyan

2995 K: márma még maitresse-ének

1861-től: már ma még

KF 1989: már ma maî tresse-ének

[KF kiadásából kimaradt a még szó!]

2996 K: o<l>ly

2999 K: f<é>k<e>tő

A jav.: fejkötő

[T olvasata az átírt eredeti szó. KF 1989 szerint főkötő az eredeti szó, mi T olvasatát tartjuk helyesnek.]

3003 K: úri<á>s.-

A jav.: úrias.- [Az ékezet áth.],

3010 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

3011 K: <De> közbejárót nem kell el feledni.

M jav.: A közbejárót

1861-től: sem kell elfeledni.

3012 K: Társamt<ó>l

A jav.: Társamtul

3013 sor előtt utasítás K: felsiko<j>tva

A jav.: felsikoltva

3013 K: <Jaj> mi<l>ly

A jav.: Uh! mily

3014 K: v<ó>lnál [Az ékezet áth.]

3018 K: me<l>lynek

3021 K, 1861, T 1924, KF 1989: ékesíteni

1863 sh: ékesítni

3022 K: méltób

A jav.: méltóbb

3023 K: Amott <tovább>

A jav.: Amott odább

3024 K: i<l>ly

3025 K: <Hadd> nézzük <csak> meg.

A jav., 1861, 1863, T 1924: No hát nézzük meg.

KF 1989: No, hát

3026 K, 1861, T 1924, KF 1989: Kitűnő

1863: Kitü

3027 K: irígylik <a>zt

A jav.: irígylik ezt

3030 K: Mi az<,>:

3031 K: Siko<j>tást

A jav.. Sikoltást

3035 K: Akaszt<ni visznek. Óh mi jó szerencse>,

A jav.: Akasztanak. Beh jó, hogy itt vagyunk.

3036 K: is, <az> o<l>ly<an> izgató<,>

A jav.: is, oly izgató e látvány,

3039 K: <Közömbös is>,

A jav.: Mindegy is az,

3042 K: hétre <a> kórházba <jött>

A jav.: hétre kórházba kerűlt.

3043 K: Kedves nnél a szükség beszól<l>t,  

A jav.: nejénél ...beszólt,

3044 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3046 K: mártír<ul>

A jav.: mártírként

1863: mártirként

3047 K: név <leend. ->

A jav.: név marad.

3048 K: kigyógyúlt,

1861-tól: kigyógyult,

3052 K: A <nyomorultnak>

M jav.: Az átkozottnak [M vakarás után átírta a szót.]

3053 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megőrűlt. -

[fsz]: megőrült. -

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3054 K, 1861, T 1924, KF 1989: őrűlt

1863, [fsz]: őrült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3056 K, 1861, T 1924, KF 1989: végtelen  

1863 sh: végetlen

3057 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Őrűljek

[fsz]: Őrüljek

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3058 K: lész boszúlva

A jav., 1861, 1863, T 1924: lészsz boszúlva

KF 1989: léssz boszúlva

[fsz]: boszulva

[Mivel a zárt szótag mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást a határozórag esetében. A jambus miatt ugyanakkor a hagyományos rövid sz maradt. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

3059 K: a <nyomorultak>

M jav.: a csúfosak.-

[M vakarás után átírta a szót, az eredeti T olvasata.]

3061 K, 1861, T 1924, KF 1989: mellyik  

1863: melyik

3062 K: <talán> a társaság

A jav., 1861: a társaság talán. - ?

1863-tól: talán - ?

3063 K: ro<t>had - buján tenyész<ik> a bűn.

A jav.: rohad - buján tenyész a bűn.

3066 K: <Gy>erünk, <gy>erünk,

M jav.: Jerünk, jerünk, [M kivakarta, majd átírta a betűket.]

3070 K: mi<l>ly

3072 K: I<l>ly

3073 K, 1861, 1863, T 1924: A rosszat, mert rosz,

KF 1989: rossz

3076 K: széjel vágja

M jav.: szélyel vágja  

1861, 1863, T 1924: szélyelvágja

KF 1989: széjjelvágja

3078 K, 1861, 1863, T 1924: philantróp

KF 1989: filantróp

3079 K: kicsínyt,

1861-től: kicsinyt,

3080 K: Hadd tűzöm e <..... .......... ............>.-

M jav., 1861, 1863, T 1924: e szent képhez csokromat.

[M vakarás után átírta a sor nagy részét. T szerint az első átírt szó a virágot volt, számunkra az egész eredeti olvashatatlan maradt.]

KF 1989: e szentképhez

3081 K: hadd, <mert> végünk

M jav.: hadd, vagy végünk

3083 K: <. ........ .... .. ..... .....> <meg>

M jav.. <képről, még mint kis gyermek, szokám meg>

[M vakarás után átírta az eredeti sort, amelyet nem tudtunk megállapítani.]

A jav.: Megszoktam e képről, még mint gyerek,

3085 K: <és itt> ollyan jól esik.

M jav.: s most is [M vakarás után átírta a szavakat.]

1861: ollyan jól esik.

1863, T 1924: olyan jól esik.

KF 1989: ollyan jólesik.

3088 K, T 1924, KF 1989: Segítség!

1861, 1863: Segitség!

3089 Sz: megfigyel helyett észrevesz kell. [M nem változtatott.]

3090 K: Ezer<szer i<l>ly szép> ékszer

A jav. [előbb]: Ezerte <csinosb> [majd]: dúsabb ékszer

[Az illy szóban az áthúzott szövegen belül külön át van húzva az egyik l.]

3091 K: el<,>! segítség, írgalom<,>!

1861, 1863, T 1924: el! segitség, irgalom!

KF 1989: el! segítség, irgalom!

3093 K, 1861, 1863, T 1924: Igy

KF 1989: Így

3096 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3097 K: Ádám, <f>el innen,

1861, 1863, KF 1989: fel innen

T 1924: el innen,

[Az f áthúzása valószínűleg A jav. Az 1. és 2. kiadás, valamint KF nem vette figyelembe, utóbbi magyarázata szerint a Towerbe fel tűnnek el Ádámék. Mi T megoldását fogadjuk el, a szokatlan stílushatású fel innen helyett az el innen-t.]

3097 sor után utasítás K: tetn.

A jav.: tetején.

3102 K: Me<l>ly ö<szv>etartá,

A jav.: mely összetartá,

3106 K: <egy> hol

M jav.: száz hol [M vakarás után átírta a szót.]

3109 K, 1861, T 1924, KF 1989: kívánok

1863: kivánok

3110 K: Me<l>ly

3111 K: összeműköd<őt>,

M jav.: összeműködik,

3113 K: me<l>lynek

3114 K: jönni,

1861-től: jőni,

[A K-ban semmiféle jelzés nincs, hogy a jönni szót A vagy M meg akarta volna változtatni, ám 1861 óta hagyományosan az emelkedettebb jőni áll a kiadásokban, így mi is e változat mellett döntöttünk.]

3116 K: k<ó>rlátolt [Az ékezet áth.]

3120

3122 K: nekünk<, de> nem kicsíny

A jav.: nekünk ám s nem kicsíny

1861-től: kicsiny  

KF 1989: nekünk ám, s nem kicsiny

3122 sor után utasítás K: B<é>sötétül. [Az ékezet áth.] ... alakúl, me<l>ly ... szól<l>ottak.- [A jav.]

3124 K: kés<ű>

A jav.: késő,

3126 K: mind<é>g

A jav.: mindig

3129 K: jólakott,  

A jav.: jóllakott,

3130 K: felkel<l>!

3131 K: Megcsendűlt ím az

1861-től: megcsendült ím az

KF 1989: Megcsendült, ím, az

3135 K: <Im> a

A jav.: Én a

3141 K: Jövőét

A jav.: Jövőjét

3142 K: iedten.

A jav.: ijedten.

3143 K: b<ó>ldogságot: [Az ékezet áth.]

3152 K: o<l>ly

3155 K: tudunk<,>:

3158 K: elriaszt<,>:

3160 K: által lépem

1861-től: átallépem

3161 K: <A s>zerelem,

M jav.: Szerelem,

3163 K: <S e> földre csak mosolyom <hoz> gyönyört,

M jav.: E földre

A jav.: visz gyönyört,

TIZENKETTEDIK SZÍN

K: 12ik szín.

3166 sor előtt utasítás K: Ú alakra épűlt nagyszerű phalanster<e> ... földszínte<,> ... mechanikai eszközök, csillagászati <s> chemiai műszerek [előbb]: <ugy mint> [majd]: <valamint> egyéb különösségek museumában... phalanstere-hez ... fel<merülnek>  

A jav.: földszíntje.... felbukkannak [Az áthúzások is A jav.]

1861-től: U alakra épült phalanster földszintje... mechanicai... chemiai ... museumában... phalansterhez

KF 1989: falanszter... mechanikai... kémiai... múzeumában... falanszterhez...

3166 K: me<l>lyhez

3168 K: Nem<-é volt> kisszerű a

A jav.: Nem kisszerű volt-é a

3169 K, [fsz]: szülte

1861-től: szűlte

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3172 K: felé <.... ....>

M jav.: felé társ már

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

3173 K: f<e>l<e>tt

A jav.: fölött

3175 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Beteljesűlt

[fsz]: Beteljesült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3176 K: én is<,>.

3177 K: bánok csak<,>: a haza

3178 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

3181 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szétterűl;

[fsz]: szétterül;

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3183 K: a nagyvilágért

1861, 1863: a nagy világért

T 1924: a nagyvilágért

KF 1989: a nagyvilágért,

3184 K, T 1924: lelkesűlt<,>.

1861, 1863, KF 1989: lelkesült.

3188 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: testesűlhetett.

[fsz]: testesülhetett.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3189 K, 1861, 1863, T 1924: Koránse

KF 1989: Korántse

3190 K: me<l>ly a <......>

M jav.: a széles

[M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani, T szerint ez az egész volt.]

1861-től: mely a széles

3196 K: mond, hol állunk mégis, mi<l>ly

A jav.: mondd, ... mily

3198 K: b<ó>ldogságban, [Az ékezet áth.]

3199 K: Jól érdemelt <bérűl kinyert>  

A jav., 1861, 1863, KF 1989: dijul kapott

T 1924: dijúl

3200 K: phalanster<e>,

A jav., 1861, 1863, T 1924: phalanster.

KF 1989: falanszter,

3202 K: <Gy>erünk tehát. / Megállj, ne o<l>ly

M jav.: Jerünk tehát. A jav.: oly

3204 K: mint Ádám <s mint> Lucifer <jövünk>

M jav.: mint Ádám s Lucifer érkezünk,

3206 K, T 1924, KF 1989: megsemmisűlnénk,

1861, 1863, [fsz]: megsemmisülnénk,

Sz: megsemmisülnénk - ezt itt nem értem.

[M nem reagált változtatással a kifogásra.]

3207 K: Mi<l>ly<en bolond> beszéd

A jav.: Mily oktalan beszéd

3208 K, 1861, 1863, T 1924: máskép

KF 1989: másképp

3209 K: amit

M jav., 1861, 1863, T 1924: a mint

KF 1989: amint

3212 K, 1861, 1863, T 1924: háborits

KF 1989: háboríts

3216 K: i<l>ly ..... híred

1861-től: ily ..... hired

3225 K: me<l>ly

3227 K: Átpillantás<ért> vágy<unk>

A jav.: Átpillantását vágyjuk

3228 K: Kicsínyben

1861-től: Kicsinyben

3229 K: O<l>lyan........ o<l>ly

3230 K, T 1924, KF 1989: ollyan is

1861, 1863: olyan is

3233 K: De <ő>

A jav.: De ez

3234 K: arról, <amit>

A jav.: arról, miben

3235 K, T 1924, KF 1989: építész

1861, 1863: épitész

3237 K, 1861: teremti istenűl.-

Sz: istenűl: a művet teremti istenűl? vagy ő istenűl teremti a művet? Homályos.

1863-tól: teremti, mint egy isten.

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3238 K: I<l>ly

3239 K: jövénk <ép> hozzád, <ó>h [Az ó ékezete áth.]

A jav.: tehozzád, oh

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

3246 K, 1861, 1863, T 1924: mathesisről

KF 1989: matézisről

3247 K, 1861, 1863, T 1924: mathematicus.

KF 1989: matematikus.

3248 K: Hiúságból<,>

3250 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: tárgyadúl

[fsz]: tárgyadul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3251 K, 1861, 1863, T 1924: A chémiát.

KF 1989: A kémiát

3252 K: a m<ú>seumot. [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: a museumot.

KF 1989: a muzeumot.

3256 K: Ezrenként lak<ának>

A jav.: lakoztak

3257 K, 1861, 1863, T 1924: barbarok

KF 1989: barbárok

3260 K: Példáúl erről, hogy gőzmozdonyúl v<ó>lt. [Az ékezet áth.]

1861, 1863, [fsz]: gőzmozdonyul

T 1924, KF 1989: gőzmozdonyúl

1861-től: Például ...volt.

3262 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3263 K: Erről regélik, hogy barát <gyanánt>

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Erről meg azt regélik, hogy barátúl

[fsz]: barátul

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3264 K, 1861, T 1924, KF 1989: munka nélkűl,

1863, [fsz]: munka nélkül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3266 K: gondolatait.

1861-től: gondolatjait.

3268 K: Bünét is,

1861-től: Bűnét is,

3271 K: feltétlenűl,

1861, 1863, T 1924, [fsz]: feltétlenül.

KF 1989: feltétlenűl:

[Főszövegünk a régi kiadások mondatzáró pontját tartja helyesnek, semmi nem indokolja KF 1989 sorának végén a kettőspontot. Mivel a sorzáró szótag mai helyesírásában is hosszú verstanilag, korszerűsítettük a helyesírást is. Ld. még a 9. sor jegyzetét!]

3272 K: Sok őrül<c>ség

M jav.: Sok őrültség [M átírta a c-t.]

K: v<ó>lt a <......., .... .......>, [Az ékezet áth.]

M jav.: a múltban, sok ábránd,

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

A teljes sor 1861-től: Sok őrültség volt a múltban, sok ábránd,

3273 K: Me<l>lyből r<>nk e mese <is> maradt.

A jav.: Melyből ránk szintén e mese maradt.

3276 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3278 K: Az orozlány -

1861: Az oroszlány -

[Az első kiadásban még nem volt kiemelve a szó, kurziválva csak 1863-tól van:] Az oroszlány -

3283 K: A t<ú>domány  [Az ékezet áth.]

3284 K, 1861, 1863, T 1924: koránse

KF 1989: korántse

3285 K: O<l>lyan

3287 K: gyapjú tömeg,

A jav.: gyapjútömeg,

1861, 1863: gyapjutömeg,

T 1924, KF 1989: gyapjútömeg,

3288 K: Me<l>ly,

3290 K: Lássunk hát mást. Ím<e>

A jav., 1861, 1863, T 1924: Lássunk tehát mást. Ím

KF 1989: mást. Ím,

3291 K: mi<l>lyen

A jav., 1861, 1863, T 1924: mílyen  

KF 1989: millyen

3292 K: i<l>ly

A jav., 1861, 1863, T 1924: íly  

KF 1989: illy

3296 K: Vasnak <hivák, é>s míg

A jav.: Vasnak nevezték, s míg

3303 K: I<l>lyennek

3304 K: Óltárain

1861-től: Oltárain

3305 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3306 K: bírjon

1861: birjon

Sz: nem birjon, hanem birja.

1863: birja

T 1924: bírjon

KF 1989: bírja

3307 K: Me<l>lyért

3309 K: ismerem.

1861-től: ösmerem.

3312 K: utólsó rózsa, me<l>ly

1861-től: utolsó rózsa, mely

3314 K: <...>vérrel

M jav.: testvérrel

[M vakarás után átírta a szót. Az eredeti nővérrel vagy fivérrel lehetett, pontosan nem tudtuk megállapítani.]

3318 K: i<l>ly

3325 K : i<l>ly müvet. Az első, költemény;  

1861, 1863: ily müvet. Az első költemény;

T 1924: Az első, költemény;

3328 K: Homérn<e>k hívták.

A jav.: Homérnak

1861, 1863: hivták.

3329 K: <h>adesnek nevezvén.  

M jav., 1861, 1863, T 1924: Hadesnek  

KF 1989: Hádesznek

3331 [A megjegyzése a K-on: Agricola "miért éppen ez?"]

3336 K: bírja mégis lángra gyujtani

1861, 1863, T 1924: birja .... gyujtani

KF 1989: bírja ... gyújtani

3338 K: Me<l>ly

3344 K: dalai,

A jav.: daljai,

3345 K: <N>em <csepegtetnek>-é

A jav.: Ezek nem oltnak-é

3350 K: <L> legszebb

M jav.: S legszebb

3351 K: Me<nny>ünk

A jav.: Menjünk

3352 K: mi<l>ly

A jav.: míly

1861, 1863, T 1924, KF 1989: mily

3553 K: Ez ágyu;

A jav.: Ez álgyu;

3355 K: I<tt> e kard,

M jav., T 1924: Ime kard,

1861, 1863: Im e kard,

KF 1989: Im, e kard,

Sz: E kard... Előttem nem világos, mire céloz. Párbajra? vagy törvény pallosára? hogy aki ezzel öl, nem nézik gyilkosnak? Világosabbat kérek!

3356 [Ez a sor nem szerepelt a K-ban és 1861-ben, M jav. Sz megjegyzése alapján.]

A sor 1863-tól: Kizárólag csak embergyilkoló szer -

3357 K: Az nem v<ó>lt gyilkos, aki ezzel ölt. [Az ékezet áth.]

1861-től: Az nem volt gyilkos, aki ezzel ölt.

1863-tól: És nem volt bűnös, aki ezzel ölt.

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3358 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: készűlt

[fsz]: készült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3362 K: az <hazug mód> ídealisált,

A jav.: az csalárdul

1861, 1863: idealisált,

T 1924: ídealisált,

KF 1989: ídealizált,

3365 K: m<il>lyen

A jav., 1861, 1863, T 1924: mílyen

KF 1989: millyen

3367 K: arabes<que>,

M jav.: arabeszk,

3377 K: Me<l>ly mesterén túl <tartna>,

A jav.: Mely mesterén túl járna,

3380 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűltekint

[fsz]: körültekint [

Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3386 K: b<ó>ldogság [Az ékezet áth.]

3387 K: testvériség<,>?

3388 K: hiányt<,>?

3389 K: i<l>ly

1861, 1863, T 1924: ily

KF 1989: illy

3390 K: Mond, mi

A jav.: Mondd, mi

3391 K: Me<l>ly i<l>ly<en>

A jav.: Mely egy ily

3392 K: Me<l>ly

3395 K: v<ó>lt az<,>: [Az ékezet és a vessző áth.]

3397 K: szedje<n> mind<ent>, ami

A jav.: szedje mindazt, ami

3398 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: meggondolatlanúl,

[fsz]: meggondolatlanul,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3400 K, 1861, 1863, T 1924: hypothesisekben

KF 1989: hipotézisekben

3403 K: ál<l>tallátva

3404 K: éhen veszünk <el>. [A jav.]

3405 K: Négy ezred év után

1861-től: Négyezred év

[Mivel a kiadások a szóösszetétel határait mindeddig alaposan összezavarták, az eddigi szövegekben 0,004 évről, azaz közel másfél napról (35.04 óráról pontosan) volt szó, amelyik még ennek a "kiváló" falanszteri tudósnak is túl kevés idő lenne a föld végzetének megakadályozásához. Ezért kénytelenek voltunk egy új szövegváltozatot létrehozni, hiszen M szándéka szerint inkább négyszer ezer évről van szó, mint négyezred évről. A szöveg helyesen:] Négy ezredév

3406 K: nem szűl többé <világunk,>

M jav.: a föld;

1861, 1863, T 1924, KF 1989: szűl

[fsz]: szül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3407 K: ez a négy ezred év

1861-től: ez a négyezred év

[fsz]: Ez a négy ezredév [Ld. a 3405. sor indoklását!]

3408 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megtanúljuk.

[fsz]: megtanuljuk.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3409 K: Elég idő <hiszem a> tud<omány>nak

A jav.: Elég idő tudásunknak, hiszem.

3410 K: Fűtőszerűl <kinál>kozik <a víz>

A jav.: Fűtőszerűl a víz ajánlkozik,

3414 K, 1861, 1863, T 1924: Épen jó,

KF 1989: Éppen jó,

3415 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

3416 K, 1861, 1863, T 1924: ép e

KF 1989: épp e

3419 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: sikerűlne

[fsz]: sikerülne

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3420 K, 1861, T 1924: mi szótlan

1863, KF 1989: mint szótlan

3421 K: me<l>lynek

3423 K: Me<l>lyhez

3424 K: k<ó>rláto<l>andja [Az ékezet áth.]

A jav.: korlátozandja

3426 K, 1861: Menten minden hatástól, szenvedéstől,

Sz. [a 3420-3427. sorról]: szép, kissé nehézkes; az egész gondolatot értem, minden részletét nem. Az a szörny: érzés is lesz, lény is; a "menten minden hatástól, szenvedéstől" azért nem világos, mert úgy van konstruálva a mondat, mintha az egyén jellege kívánná, hogy ment legyen, holott ellenkezőleg.

1863-tól: Elzárva külhatástól, szenvedéstől, [M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3432 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kényszerűlve

[fsz]: kényszerülve

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3434 K, 1861, T 1924, KF 1989: Bámúllak túdós!

1863: Bámúllak tudós!

[fsz]: Bámullak, túdós!

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3435 K: hogy ami rokon,

A jav.: hogy mi most rokon,

3436 K: Ne von<z'>a egymást,

A jav.: Ne vonja egymást,

3439 K: értem, mond csak el,

A jav.: értem, mondd csak el,

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: alapúl?

[fsz]: alapul?

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3440 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: alapúl?

[fsz]: alapul?

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3444 K: k<ó>rlátit [Az ékezet áth.]

3447 K: maradhat. <A>ki úgy

A jav.: Én ki úgy

1861-től: Én, ki úgy

3448 K, 1861, 1863, T 1924: Az organismus

KF 1989: Az organizmus

3451 K: <A t>udomány sántán

M jav.: <T>udomány<nak> sántán

A jav.: A tudomány

[A visszajavította a szöveget az eredeti alakra.]

3454 K, 1861, 1863, T 1924: Kész commentálni  

KF 1989: kommentálni

3455 K, T 1924, KF 1989: De megjósolni hívatása

1861, 1863: hivatása

3459 K: Lépés az <melly még>

A jav., 1861, 1863, T 1924: az a mi

KF 1989: az, ami

3460 K: nem tevé

1861-től: nem tevé:

3462 K: k<int> v<ó>lt [Az ékezet áth.]

A jav.: künn volt

3463 K, 1861, 1863, T 1924: ép ez

KF 1989: épp ez

3464 K, 1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

3466 K: Nagyon szűk és nagyon tág. - Hisz te ism<é>rsz, [Az ékezet áth.]

Sz: hogy nagyon szűk, ezt értem; miért nagyon tág, csak sejtem. Tán azért, mert a tenyésző erő kisebb lombikban, pl. a sejtben vagy rostban szokott működni?... [M nem változtatott Sz aggálya ellenére.]

3469 K: <Ó>h nézd, <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh, nézd, oh,

KF 1989: Óh, nézd, óh,

3471 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Őrűlt

[fsz]: Őrült

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

Sz: ki miatt aggódik? nem értem. Ádám miatt? kivel beszél; vagy az üveg miatt hogy el ne pattanjon, a teljesülés határánál? [M, Sz aggályai ellenére, nem változtatott itt sem a szövegen.]

3475 K, 1861, 1863, T 1924: hivták

KF 1989: hívták

3476 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3478 K, 1861, 1863: [A Csengetnek. szerzői utasítás a sor után áll.]

T 1924, KF 1989, fsz: [A Csengetnek. szerzői utasítás a sor belsejében, a "Mit jelent ez?" kérdés előtt áll. A logikus szövegváltoztatást Tolnai vezette be, s mi is emellett a forma mellett döntöttünk.]

3481 K: Most <intetik meg> a ki

A jav., 1861, 1863, T 1924: Most kap fenyítést a ki

KF 1989: fenyítést, aki

3484 sor előtt utasítás K: nehányan kö<zz>űlök ... elé<b>ök lép. ... a museum ...

A jav.: közűlök ... eléjök

KF 1989: közülük ... múzeum

3487 K: phalanster<e-t>.

A jav., 1861, 1863, T 1924: phalanstert.

KF 1989: falansztert.

3489 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: vadúlt

[fsz]: vadult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3490 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: körűl,

[fsz]: körül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3491 K: kíván <és> megsemmisít<ni,>  

A jav.: kíván, hogy megsemmisítsen:

3492 K: szí<t>tani [M jav.]

3497 K: szí<t>tom [M jav.]

3499 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3502 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: nélkűl

[fsz]: nélkül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3504 K: v<ó>lt-e [Az ékezet áth.]

3507 K, 1861: Rosz alkotása sem e hajlamot,

[A jav.: se kiegészítve sem-mé.]

Sz: Homályos. Mi a hiánytalan? A koponya? De hisz azt rosszúl alkotottnak mondja; a hajlam? de hisz azt mondja menthetetlennek.

1863, T 1924: Alakzata sem e rosz hajlamot,

KF 1989: rossz

3509 K: o<l>ly forrongó és szilaj;

1861-től: oly forrongó és szilaj!

3510 K, 1861, 1863, T 1924: Gyógyitni

KF 1989: Gyógyítni

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megszelídűlsz.

[fsz]: megszelídülsz.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3512 [Philippinél csatáztam.- Arany a K-ban kékkel aláhúzta és kérdőjelet tett melléje.]

3513 K: rosz rend, a theoria

1861, 1863, T 1924: rosz rend, a theória

KF 1989: a rossz rend, a teória

3514 K: i<l>ly <.......>

M jav.: ily nemes

[M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

3515 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: gátjaúl van

[fsz]: gátjaul van

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3517 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: elmerűltél

[fsz]: elmerültél

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3518 K, T 1924, KF 1989: rádbízott

1861, 1863: rádbizott

3521 K: mi<l>ly

3523 sorban a szereplő neve K: <Angelo Mihály>

M jav. [előbb]: Mihel-Angelo [majd]: Michel-Angelo

[M vakarás után átírta a nevet. Az eredeti T olvasata.]

1861, 1863, T 1924: MICHEL-ANGELO

KF 1989: MICHELANGELO

3523 K: Ime itt.

1861-től: Íme itt.

3524 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Rendetlenűl

[fsz]: Rendetlenül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3525 K: mindég

1861-től: mindig

3527 K, T 1924, KF 1989: módosítnom,

1861, 1863: módositnom,

3528 K: véssek rá <egy kis éket>,

A jav.: véssek rá holmi díszt

3529 K: változás<ú>l [Az ékezet áth.]

3531 K: v<ó>ltam [Az ékezet áth.]

3535 K: <..............>, <milly kárhozat> lehet

M jav.: Michel-Angeló, mily pokol lehet

[M vakarás után átírta a sort. Az első szó eredetije valószínűleg Angelo Mihály volt. A szót átírás után megismételte a bal lapszélen is M. A jobb lapszélen a 3533-3537. sorok között függőlegesen áll egy többször átírt, olvashatalanná torzult szó, amely valószínűleg szintén a Michelangelo név szövegváltozatait rejti.]

3537 K, 1861: Oh mennyi ismerő

Sz: ismerő helyett legyen ismerős.

1863, T 1924: Oh mennyi ismerős

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

KF 1989: Óh, mennyi

3540 K: Ez <megszűkűlte> a

A jav.: Ez szűknek érzé a

3541 K: Mi egy<enlővé és> mi <nyomorúvá>

M jav.: S mi egyformára, mi<l>ly törpére szűrte

3542 K: <Szüré a>z állam. Oh Lucifer, jöj, jerünk;

M jav., 1861: Az állam. Oh Lucifer, jöj, jerünk;

1863, T 1924: Oh Lucifer, jőj, jerünk;

KF 1989: Óh, Lucifer,

3544 K: két gyer<m>ek

A jav.: két gyerek

3545 K: Me<l>lyben szükséges v<ó>lt [Az ékezet áth.]

3549 K: Nos Ádám,

A jav., 1861, 1863, T 1924: No s Ádám,

KF 1989: Nos, Ádám,

3550 K: itt fogunk meg <.......>

M jav.: itt fogunk csak megnyugodni.

[M vakarás után átírta a szót. Az eredeti változatot nem tudtuk megállapítani.]

3552 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,  

KF 1989: Óh,

3553 K: Mit <is> kapsz e <mindennapos> nőn,

A jav.: De mit kapsz e közsorsu nőn,

3554 K, 1861, 1863, T 1924: Semirámis

KF 1989: Szemirámisz

3563 K: <El tőlem, el,> e

A jav.: Hozzá ne nyúlj, e

3566 K: Oh gyermekem! <nem-e> tápláltalak,

A jav.: hisz én tápláltalak,

1861, 1863, T 1924: Oh gyermekem!

KF 1989: Óh, gyermekem!

3568 K: Me<l>ly e szent <pántot>

A jav.: Mely e szent kapcsot

3572 K, T 1924, KF 1989: ídegen

1861, 1863: idegen

3574 K: Hagyjátok e <nőnek meg>

A jav.: Hagyjátok ez anyának

3579 K, 1861, 1863, T 1924: vivmánya

KF 1989: vívmánya  

K: t<ú>dománynak [Az ékezet áth.]

3580 K: t<ú>domány! [Az ékezet áth.]

3584 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: mozdúlj!

[fsz]: mozdulj!

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3586 K: <Ó>h gyermekem! [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh gyermekem!

KF 1989: Óh, gyermekem!

3586 sorban utasítás K: össze rogy<ik>

A jav.: Összerogy

3587 K: Jelenkezzék ki párja<...> igényli.

M jav.: Jelentkezzék ki párjaúl

[M vakarás után átírta a párja szó végét. Az eredeti változatot nem tudtuk megállapítani, talán párjának, párjaként.]

1861: Jelenkezzék ki

1863: Jelenkezzék, ki

T 1924, KF 1989: Jelentkezzék, ki

3602 K: v<ó>lt mind i<l>ly [Az ékezet áth.]

1861-től: volt, mind ily

3603 K: Me<l>lynek higgadt gond k<ó>rlátot [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Melynek higadt gond korlátot

KF 1989: higgadt

3604 K: me<l>ly nemesb körökb<ő>l

A jav., KF 1989: mely nemesb körökbűl 1861,

1863, T 1924, [fsz]: körökbül

3605 K: zengemény,

1861-től: zöngemény,

3609 K: kórházba <őket>!

A jav.: kórházba vélök!

TIZENHARMADIK SZÍN

K: 13ik szín.

3611 sor előtt utasítás K: Az ür. ...kis<s>ebbedve, mígnem csillagúl tünik csak fel, a többiek köz<z>é vegyűl<ve>. ... fél homálylyal kezdődik, me<l>ly vak sötétté ... röpűlve.

A jav.: kisebbedve ...közé vegyűlten ... mely

[Az utasítások helyesírását, mivel a verselés szempontjából ez közömbös, KF 1989-hez hasonlóan, fsz-ünkben mi is mindig korszerűsítjük.]

3611 K: mond hová

A jav., 1861-től: mondd, hová

3612 K: <Nem-e vágyódtál> menten

A jav.: Hát nem vágytál-e, menten

3615 K: i<l>ly

3617 K: o<l>ly

3619 K, 1861, 1863, T 1924: S keblemben

KF 1989 sh: S lelkemben [Nyilvánvalóan elírás KF 1989-ben!]

K: foly<,>:

3622 K: <És> vissza sírok, fáj hogy  

A jav.: De visszasírok, fáj, hogy

3626 K: A jól ismért

1861, 1863, T 1924: A jól ismert

KF 1989: A jólismert

3627 K: siksággá lap<ú>lt. [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: siksággá lapult.

KF 1989: síksággá lapúlt.

[Ez a sorvégi szótag mai helyesírással is hosszú a verselés szempontjából, KF 1989 hibásan és feleslegesen állította vissza a már a K-ban is kihúzott ú-t. Ezért főszövegünk a K és a kiadások változatát fogadta el.]

3628 K: v<ó>lt, [Az ékezet áth.]

3629 K: törpűl le rosz

1861, 1863: törpül le rosz

T 1924: törpűl le rosz

KF 1989: törpűl le rossz

[Ismét semmi sem indokolja, hogy a mai helyesírással megegyező 1861-63-as törpül alakváltozat helyett törpűl szerepeljen, ezért főszövegünk megváltozott KF 1989-hez képest.]

3630 K: me<l>lyben

3632 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: silányúl.

[fsz]: silányul.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3635 K: me<l>ly

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: elvegyűl

[fsz]: elvegyül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3636 K: Miljó ... v<ó>lt [Az ékezet áth.]

A jav.: Milljó ... volt

3637 K: Óh Lucifer, aztán meg <...>, <...> ő, - -

M jav.: meg ő, meg ő, - -

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

1861, 1863, T 1924: Oh Lucifer,

KF 1989: Óh, Lucifer,

3642 K: Egyéb<b más hátra,> mint a mathesis - -  

A jav., 1861: Egyéb számunkra, mint a mathesis - -  

Sz: ha nagyság s erő elvész, hogy marad meg a mathesis?

1863, T 1924: Számunkra más, mint a rideg mathesis.- -  

[M változtatott tehát, de nem reagált Sz bírálatára e változtatással.]  

KF 1989: matézis.- -

3645 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: nélkűl

[fsz]: nélkül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3647 K: tartott csak <ki>

A jav.: tartott csak nagy

3651 K: Me<l>ly

3652 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szorúl,

[fsz]: szorul,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3654 K: v<ó>lna-é [Az ékezet áth.]

K, 1861, 1863, T 1924: Antaeus,

KF 1989: Anteusz,

[fsz]: Anteus, [Az istennév a latinos változat, csak a görög Antaiosz formát kellene kiejtés szerint írnunk, sz-szel.]

3660 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megsemmisűlsz,

[fsz]: megsemmisülsz,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3661 K: me<l>ly cs<e>p<p>

A jav., 1861, 1863: mely csöp

T 1924, KF 1989: csöpp

3363 K: iesztesz,

A jav.: ijesztesz,

3666 K: Előbb meg<lévő> mint

A jav.: Előbb megvolt az, mint

3667 K: próbáld <és meg>bukol.

A jav.: próbáld s szörnyet bukol.

3669 K: <é>s napnál <..........>?

M jav.: sugára?

[M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

A jav.: s napnál a sugára?

1863 sh: sugara?

3670 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

3671 K, 1861, 1863, T 1924: ürben

KF 1989: űrben

3676 K: me<l>ly

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: feszűl,

[fsz]: feszül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3678 K: me<l>ly

3682 K: Me<l>ly

3683 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

3689 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: jegecűl

[fsz]: jegecül

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3690 K: <....... .......... ....>

M jav.: lelkem felfelé tör.-

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani. Arany tisztázatként odaírta a két utolsó szót M kézírása fölé.]

3690 sor után a szereplőnév K: A föld sz. szava.

A jav.: szellemének

3693 K: gyűrüéből

A jav.: gyűrüjéből

3694 K, 1861, 1863, T 1924: isten,

KF 1989: Isten,

3695 K, 1861, 1863, T 1924: megközelitsd

KF 1989: megközelítsd

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kicsínyűl. -

[fsz]: kicsínyül. -

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3696 K: Ugy is nem <tép>-e majd <ki> a halál? -  

M jav.: nem ront-e majd el a halál? -

3696 sor után a szereplőnév K: A föld sz. <hangja> szava.

A jav.: szellemének

3698 K: Ne mond, ne mond

A jav.: Ne mondd, ne mondd

3700 K, 1861, 1863: az Ur

T 1924, KF 1989: az Úr

3702 K: <Szakítá> azt fel. / Majd én fel<szakítom>.

A jav.: Törhette azt fel. / Majd én feltöröm.

3703 sor előtt utasítás K: Tovább repűlnek<,>. Ádám egy siko<j>tással megmerevűl.

A jav.: sikoltással

3704 K: el ker<í>nghet [Az ékezet áth.]

1861-től: elkeringhet

3705 K, 1861, 1863, T 1924: Az ürben,

KF 1989: Az űrben,

3707 K, T 1924: Korán e káröröm

1861, 1863, KF 1989: Korán a

3708 K: Csak érínté

1861, 1863, T 1924, KF 1989: Csak érinté

3709 K: o<l>ly

3713 K: O<l>ly<an> <rettentő> az,

A jav.: Oly iszonyatos az,

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: megsemmisűlni.

[fsz]: megsemmisülni.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3714 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh

KF 1989: Óh,

3715 K: Hol o<l>ly

1863: Ha oly

3716 K: Csatázzam újra, és b<ó>ldog [Az ékezet áth.]

1863 sh: Csatázzom

3718 K: hasztalan<,>?

3721 K, 1861, 1863, T 1924: Korán se vonz i<l>ly

KF 1989: Korántse

3723 K: v<ó>ltakép [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: voltakép

KF 1989: voltaképp

3728 K: v<ó>lna [Az ékezet áth.]

3729 K: h<ó>lnap [Az ékezet áth.]

3730 K: vólt a mi

1861, 1863, T 1924: volt a mi

KF 1989: volt, ami

3733 K: És Constantínnal

1861-től: Constantinnal

3734 K: meg alapítsd?

1861, 1863, T 1924: megalapitsd?

KF 1989: megalapítsd?

3739 K: Vólt

1861-től: Volt

3740 K: v<ó>lt. [Az ékezet áth.]

3741 K, KF 1989: túdomány,

1861, 1863, T 1924: tudomány,

3744 K: <Ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

3746 K: négy ezred évre

1861, 1863, T 1924: négyezredévre

KF 1989: négy ezredévre

3749 K, 1861, T 1924, KF 1989: érezem,

1863 sh: érzem,

3750 K: S <ha is>,

A jav.: S aztán? -

3752 K, 1861, 1863, T 1924: theóriáiból,

KF 1989: teóriáiból,

3753 K: me<l>lyet

3754 K: elmul<and>

A jav.: elmulik

3760 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: fellelkesűlni.

[fsz]: fellelkesülni.

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

TIZENNEGYEDIK SZÍN

K: 14ik szín.

3763 K, 1861: fóka tesz zajt, vizbe

Sz: zajt tenni nem magyarul van.

1863-tól: ver zajt, vizbe T 1924, KF 1989: vízbe

3764 K: zajá<tól>

A jav.: zaján;

3766 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Korcsúlt

[fsz]: Korcsult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3767 K: S a h<ó>ld ... köd m<ö>g<ű>l [Az ékezet áth.]

A jav.: S a hold ... köd megől

3769 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: virúlnak,

[fsz]: virulnak,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3771 K: Hol az ember<nek> lelke, ernek

A jav.: Holott az ember lelke, erejének

3773 K: E vérgolyó <a nap>

M jav.: E vérgolyó napod.

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveg T olvasata.]

3775 K: A t<ú>domány [Az ékezet áth.]

3779 K: bölcsnél,

A jav.: bölcsejénél,

3782 K: me<l>lyre

3784 K: Első, <s> ut<ó>lsó [Az ékezet áth.]

A jav.: Első, utolsó

3787 K: <........> törpűlve ízr>l-ízre

M jav.: Nyomor<ú>n-é

[Az ékezet áth. M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

A jav.: ízrül-ízre

1861-től: törpülve ízrül-ízre

KF 1989: ízrül ízre

3789 [A K-ban és 1861-ben az itt kezdődő hat sor, a 3789-3794. sorok helyén négy másik sor áll.]

K, 1861: Ha nagy lelkedre, a mint hivod azt,

1863-tól: Ah, ah, hiú ha vagy nagy szellemedre, - KF 1989: szellemedre -

[A sor végén hiányzó vesszőt főszövegünk pótolta.]

3790 K, 1861: Hiú vagy, me<l>ly lüktette kebledet

1863-tól: A mint nevezni már, úgy kedveled

KF 1989: Amint

3791 K, 1861: Míg szíveredben ifj<ú> vér keringe [Az ékezet áth.]

1863-tól: Azon erőt, mely a vért lükteti,

3792 K, 1861: Halottas ágyadnál ne kérd hogy állj.-  

1863, KF 1989: És ifjú keblet eszményért dagaszt:

T 1924: ifju

3793 [A sor a K-ban és 1861-ben még hiányzik.]

1863-tól: Ne kívánj állni végre mint tanú

3794 [A sor a K-ban és 1861-ben még hiányzik.]

1863-tól: Saját halotti ágyadnál. - Ez óra

3795 K: átvizsgálása <a>z

A jav., 1861: ez

1863-tól: ám

3796 K: nélkűl készűlt

1861, 1863, KF 1989: nélkül készült

T 1924: nélkűl készült

3799 K, 1861: mellyik a való.

1863-tól: mellyik volt való.

3800 K, 1861: A végső hörgés

1863-tól: A végső küzdés

3801 K: gúnykacaj kitűzött céljai<nk>ra.  

A jav., 1861: céljaidra.

1863-tól: gúnykacaj éltünk küzdelmire.

3805 K: mit egy <rideg szellem>

M jav.: mit egy szellem rideg

[M vakarás után átírta a szavakat.]

3806 K: Közö<mb>e tart,

A jav.: Közönye tart,

3813 sor után utasítás K, T 1924: a gulibából

1861, 1863, KF 1989: a galibából

3814 K: vólna-é

1861-től: volna-é

3817 K: mint <sem> bánatom <vólt>.

A jav.: mint volt bánatom.

3825 K: mi<l>ly

3830 K: táplálkozik<?>.

3832 K: Me<l>lyben

3835 K: külö<m>ség

A jav. a K-on: különség

1861-től: különbség

3837 K: mint <ő> az övére.

A jav.: mint ez az övére.

3840 K, 1861, 1863, T 1924: Inségemben

KF 1989: Ínségemben

3843 K: <Ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh,

KF 1989: Óh,

3844 K, 1861, 1863, T 1924: Im, nagy isten,

KF 1989: Im, nagy Isten,

3845 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: pirúlj, mi nyomorúlt

[fsz]: pirulj, mi nyomorult

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3848 K, 1861, 1863, T 1924: ép azért

KF 1989: épp azért

3851 K: A jólakásé, míg

1861: A jóllakásé, mig

Sz: nem világos előttem, hogy miért, mennyiben?  

1863: A jóllakotté, mig  

T 1924, KF 1989: A jóllakotté, míg

3852 K: phílosophiája

1861, 1863, T 1924: philosophiája.

KF 1989: filozófiája.

3858 K: ezt el bir<o>d csitítni

A jav.: birád

3861 K: Méltó beszéd <ez> hozzád, Lucifer

A jav.: hozzád, Lucifer, ez,

3862 K: kárörvendve vonz

1861-től: vonsz

3865 K: Környűlmény<eknek> dőre

A jav.: Vagy oly környűlmény dőre

1861-től: körűlmény

[fsz]: körülmény

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3866 K: Mi<ket mind> egyig

A jav.: Mit egytül egyig

3868 K: van-e külömben?

1861-től: van-é különben?

3869 K, 1861, 1863, T 1924: Leonídás

KF 1989: Leonídász

3871 K: Táplálkozik<,> ollyan

1861, 1863, T 1924: ollyan

KF 1989: olyan

3872 K: Me<l>lynek ...<L>ucullusi

M jav.: lucullusi [M átírta a kezdőbetűt.]

3873 K: Villában dőzsöl édes mámorában

1861-től: Villában issza édes mámorát

[T szerint a sor A jav. A K-on ennek nincs nyoma, nincs bizonyíték arra, hogy ez ténylegesen A jav.! Meggondolandó, hogy e sorban nem volna-e helyesebb mégis a K-ra támaszkodni?]

3875 K: Br<ú>tus [Az ékezet áth.]

3879 K: nyomor szül-e azt

A jav.: szülé-e azt

3881 K: késő <unokákban>

M jav.: késő származékban

3882 K: Hanyan  

1861-től: Hányan

3886 K: éríntkezése

1861-től: érintkezése

3890 K: bölcsn:

A jav.: bölcsején:

3892 K: lesz

1861-től: lessz

3893 K: S Le<ó>, tanár ... egyetemben<,>: [Az ékezet áth.]

1861-től: S Leo tanár

KF 1989: S Leó tanár

3895 K, 1861, 1863, T 1924: sujtja

KF 1989: sújtja

3896 K: Nap<ó>leon [Az ékezet áth.]

1861-től: Napoleon

KF 1989: Napóleon

3897 K: egyenlíti ki<,>?

Sz: nem világos a kép. [M nem változtatott.]

3898 K, KF 1989: bűzhödt

1861, 1863, T 1924: büzhödt

3900 K: O<l>ly.... o<l>ly

3901 K, 1861: De annál károsabb - s veszélyesebb még

Sz [a 3901-3905. sorról]: Ki az a mindkettő? A bárgyú, egy; ki a másik? A szellem? de hisz azt nem érzi a bárgyú. Ádám ezen egész mondókáját nem értem.

1863-tól: De annál károsabb. - A babona

3902 K, 1861: Keblünkre mint a durva babona,

1863-tól: Bárgyút vakít csak, aki úgysem érzi

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3903 K, 1861: Mert túdósan számokkal öli meg

1863-tól: A szellemet, mely köztünk hat, mozog;

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3904 K, 1861: A szellemet, mit a bárgyú nem érez

1863-tól: De testvérét felismerné a jobb, ha

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3905 K, 1861: De mindkettő egyenlően nem ismer.  

1863-tól: Rideg tanod számokkal meg nem ölné. -

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3907 K: lecke<,> az

3909 K: újamon

1861-től: ujjamon

3912 K: Mindég <érkeznek> újak; s o<l>ly  

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Mindég kerűlnek újak; s oly

[fsz]: kerülnek

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3913 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

[Bár elfogadjuk KF 1989 korszerűsített helyesírását, itt nem a a tulajdonnév Isten van a szövegben - Ádám és Lucifer istenek az eszkimó szemében. Ezért a hagyományt követi főszövegünk.]

3915 K: <gy>erünk, elég v<ó>lt [Az ékezet áth.]

M jav.: jerünk, [M átírta a szó első betűjét.]

3916 K: nt.

A jav.: nejét.

3917 K: meglátni, <..... .. ........>

M jav.: <hogy> ha s<üllyedt>

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

A jav.: meglátni, mert ha sülyedt,

1861, 1863, T 1924: sűlyedt  

KF 1989: süllyedt,

3918 K: <.. .........> , ...látvány<,>:

M jav.: A férfiú,

[M vakarás után átírta a szavakat. Az eredeti szöveget nem tudtuk megállapítani.]

3920 K, KF 1989: megtestesűlt

1861, 1863, T 1924: megtestesült

[Emendáltuk KF szövegét - nincs indoka annak, hogy visszatérjünk a K hosszú magánhangzójához, verselését tekintve mindenképp hosszú a szótag.]

3921 K: sülyedt

A jav.: süllyedt

[T olvasatában M eredeti szava a K-ban silledt. Lehetséges változat.]

3922 K: Me<l>ly b<ó>rzadályt szül. Men<y>j, [Az ó ékezete áth.]

A jav.: Mely borzadályt szül. Menj,

3925 K: i<l>ly

3926 K: Tisztességet ... nn.

A jav.: nején.

1861, 1863: Tiszteséget

3927 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Assiát

[fsz]: Aszpásziát

[Mivel a tulajdonnév görög eredetű, az érvényes helyesírási szabályok nem engedik meg a latinos írást.]

3930 K: csókjai <alatt>

M jav.: csókjai között

[M átírta a szót - az eredeti T olvasata.]

3931 K: Nöm! vendégeink<,>

1861-től: Nőm! vendégeink

3932 [Az egész sor A betoldása K-ba.]

3933 sor előtt utasítás K, 1861, T 1924, KF 1989: gunyhóba

1863: kunyhóba

3933 [Arany e sor mellé a K-ban kék ceruzával ezt írta: "Komisch", de azután kihúzta a megjegyzést.]

3934 K, KF 1989: Segítség,

1861, 1863, T 1924: Segitség,

3935 K: jövőmből

1861-től: jövőmbül [A jav. valószínűleg.]

3938 K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

TIZENÖTÖDIK SZÍN

K: 15ik szín.

3940 sor előtt utasítás K: a 4ik szín

1861, 1863: a negyedik szín

T 1924, KF 1989: a harmadik szín

[A K elírását sem Arany, sem további kiadások T kiadásáig nem vették észre, tudniillik, hogy Ádám a paradicsomon kívül, a harmadik szín pálmafás vidékén ébred fel, ahol álomba merült. T kiadása javította az értelemzavaró hibát.]

3940 K: <ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh,

KF 1989: óh,

3941 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Körűltem

[fsz]: Körültem

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

3944 K: rende

A jav.: rendje

3949 K: a h<ó>lt [Az ékezet áth.]

3950 K, 1861, 1863, T 1924: végkép

KF 1989: végképp

3952 K, 1861: Mutatni a nemlét

Sz: Homályos.

1863-tól: Hogy lássuk a nemlét

[M jav. Sz megjegyzése alapján.]

3954 K: nélkűl

1861-től: nélkül

3955 K, KF 1989: elkerűlni

1861, 1863, T 1924: elkerülni

[Nincs verstani indoka a K hosszú ű-jének, így a korszerűbb helyesírású alakra javítottuk KF 1989 szövegét.]

3958 K, 1861, T 1924, KF 1989: Miattuk az erős,

1863 sh: Miattuk ez

3960 K: I<l>ly

3961 K, T 1924, KF 1989: mellyet

1861, 1863: melyet

3965 K, KF 1989: tanúltam

1861, 1863, T 1924: tanultam

[Mint a 3955. sorban, itt sincs verstani indoka a K hosszú ú-jának, így a korszerűbb helyesírású alakra javítottuk KF 1989 szövegét.]

3966 K, KF 1989: Kiábrándúltam

1861, 1863, T 1924: Kiábrándultam [Ld. az előző sor jegyzetét!]

3967 K, 1861, 1863, T 1924: másképen

KF 1989: másképpen

3969 K: vólna

1861-től: volna

3970 K: he<g>geszti

1861-től: hegeszti

3973 K: bóldog,

1861-től: boldog,

3975 K: o<l>ly

3976 K: Me<l>ly ...bír

1861, 1863, T 1924: Mely ... bir

KF 1989: bír

3980 K, KF 1989: macska-, vércse-körmöket

1861, 1863: macska, vércse körmöket

T 1924: macska, vércsekörmöket

3981 K, KF 1989: me<l>ly óvatos, ki is kerűlheti

1861, 1863, T 1924: mely óvatos, ki is kerülheti

[Lásd a 3955. és 3965. sor jegyzetét!]

3988 K: De a <.......>

M jav.: De az egész

[M vakarás után átírta a szót. Az eredetit nem tudtuk megállapítani.]

3994 K: Következetes<ségén bámuland ott>

A jav.: Következetes voltán bámuland

3995 K: me<l>ly

3996 K, T 1924, KF 1989: Bűnt

1861, 1863: Bünt

3999 K: isten<nek, neked>,

A jav.: isten, véled is.

KF 1989: Isten,

4000 K, 1861, 1863, T 1924: a sors: Eddig élj:

KF 1989: a sors: eddig élj,

4002 K: Nem-e <vagyok> magam e <nagy> világon.

A jav.: Nem egymagam vagyok még e világon?

4003 K: alatta <a> mély: [M jav.]

4004 K: ut<ó>lsó [Az ékezet áth.]

4006 K: mi<l>ly

4007 K: <Nem-e> minden perc vég <é>s kezdet is?

A jav.: Hiszen minden perc nem vég s kezdet is ?

4010 K: Ut<ó>lsó csókod o<l>ly [Az ékezet áth.]

4012 K: <Én> félek

A jav.: Úgy félek

4016 K: <Mit a n>ő <meg> nem ért <s csak gátjaúl van>.

A jav.: Nő azt nem érti, s nyűgül van csupán.

4017 K: Mért nem szu<n>nyadtál még csak egy kicsínyt:

1861, 1863, T 1924: szunyadtál

KF 1989: szunnyadtál

1861, 1863, KF 1989: kicsinyt  

T 1924: kicsínyt

[Az első szó esetében a jambus helyreállításával felülbíráltuk KF szövegváltozatát, a 2. szó esetében ugyanezért feleslegesnek véljük T í-jét.]

4022 K: biztositva áll már<,>:

1861, 1863: biztositva

T 1924, KF 1989: biztosítva

4024 K: De jöj <tehát idább:>

A jav.: jöj hát közelebb:

1861-től: jőj

4025 K: <ó>h, [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

4030 K: Mellyet

1861-től: Melyet

4031 K: v<ó>lt nyugal<mamért>. [Az ó ékezete áth.]

A jav.: volt; ez nyugalom.

1861-től: nyúgalom!

4033 K: mond, mit

A jav.: mondd, mit

4034 K: Fiad bűnben, trón bíborán fogamzott.

1861: bünben,

[T szerint Arany a K-ra írta ceruzával e sornál: "Sejtem, de homályos."]

1863-tól: Fiad Édenben is bűnnel fogamzott.

4035 K, 1861, 1863, T 1924: isten,

KF 1989: Isten,

4051 K: <Ó>h mond, <ó>h mond, minő sors vár reám<,>:

A jav.: mondd, [Az ékezetek áth.]

1861, 1863, T 1924: Oh mondd, oh mondd,

KF 1989: Óh, ....óh,

4052 K: E szűk határ<ú> lét [Az ékezet áth.]

4053 K: Me<l>lynek

4054 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: kitisztúlt,

[fsz]: kitisztult,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

4058 K: Nemesedvén,

1861-től: Nemesbedvén,

4059 K: h<ó>ltra [Az ékezet áth.]

4060 K: me<l>lyben

4062 K: Me<l>lyet kigúnyol <, mellyért vérezett,>

A jav.: Melyet kigúnyol vérhullásaért

4063 K: Világosits fel,

1861-től: Világosíts fel,

4066 K: Bizontalanság

A jav.: Bizonytalanság

4068 K: Takart istenkéz <el>

A jav.: Takart el istenkéz

4071 K: vólna

1861-től: volna

4073 K: nagy eszmék <miatt>

A jav. [előbb]: <után>, [majd]: miatt,

[A előbb kijavította, majd visszaállította M szövegét.]

4075 K: <De átcsillogjon mégis a jövő>

A jav., 1861, 1863, T 1924: Mig most, jövőd ködön csillogva át,

KF 1989: Míg

4077 K: Emel<jen> a

A jav.: Emel majd

4079 K: <Hadd> k<ó>rlátoz<zon> az arasz<t>nyi [Az ékezet áth.]

A jav.: Fog korlátozni az arasznyi

4080 K: biztositva

1861-től: biztosítva

4081 K: me<l>lyre

4083 K: me<l>ly csak úgy bir

1861, 1863, T 1924: bir

KF 1989: bír

K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: testesűlni,

[fsz]: testesülni,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

4089 K: <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh,

KF 1989: óh,

4091 K: v<ó>lt [Az ékezet áth.]

4092 K: <ó>h [Az ékezet áth.]

1861, 1863, T 1924: oh

KF 1989: óh,

4097 K: me<l>ly

4099 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Szünetlenűl,

[fsz]: Szünetlenül,

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

K: me<l>ly

4108 K, 1861, 1863, T 1924: genius.-

KF 1989: géniusz.-

4112 K: me<l>ly

4115 K, 1861, 1863, T 1924: De bünhődésed

KF 1989: De bűnhődésed

4117 K: csírája

1861-től: csirája

4118 K, 1861, 1863, T 1924: bün

KF 1989: bűn

4119 K: mi<l>ly

4121 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: Pajzsúl

[fsz]: Pajzsul

[A kar éneke trochaikus lejtésű, így a mai helyesírású alak illik jobban a szövegbe.]

K, 1861, 1863, T 1924: isten

KF 1989: Isten

4124 K, 1861, 1863, T 1924, KF 1989: célúl,

[fsz]: célul,

[A kar éneke trochaikus lejtésű, így a mai helyesírású alak illik jobban a szövegbe.]

4126 K, 1861, 1863, T 1924: máskép,

KF 1989: másképp;

4132 K, 1861, 1863, T 1924: az isten

KF 1989: az Isten

4134 K: épen rád szorúl<and>

A jav., 1861, 1863, T 1924, KF 1989: szorúlna  

[fsz]: szorulna

[Helyesírási korszerűsítés - magyarázatát ld. a 9. sor jegyzeténél!]

1861, 1863, T 1924: épen

KF 1989: éppen

4135 K: eszközére<,>:

4138 K, 1861, 1863, T 1924: istenemnek!

KF 1989: Istenemnek!

4141 K, T 1924, KF 1989: bízzál!

1861, 1863: bizzál!

4141 sor alatt K: <vége>

[Majd e sor alatt Arany írása]: <Ex leone - leonem!>

[A kihúzott latin mondat jelentése: Oroszlánról az oroszlánt. Az "Ex ungue leonem" latin mondás - oroszlánt a körméről - módosításával Arany T szerint azt a néhány soros bírálatot helyettesítette, amit a K végére írt, majd kitörölt. A kitörölt szöveg végéből csak ennyi maradt: 9 3/8 -  amely (ismét T szerint) szeptember 3-8-át jelenti, mikor Arany a művet Madáchnak írt első levele előtt újra tüzetesen végigolvasta.]

 

Az ember tragédiája

Szó- és szövegmagyarázatok

Rövidítések:

AB: Alexander Bernát jegyzetei alapján. Az ember tragédiája magyarázatos kiadásából. (Budapest, 1909)

KF: Kerényi Ferenc magyarázó jegyzetei nyomán.

(Források: Tárgyi magyarázatok Az ember tragédiájához c. fejezet (M. I. válogatott művei, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1989. 480-491. l.) és M. I.: Az ember tragédiája. Matúra Klasszikusok, Ikon Kiadó, Bp. 1992. széljegyzetei.)

[ ......... ] A szómagyarázatok összeállítójának (Bene Kálmán) megjegyzései, kiegészítései.

[Drámai költemény: a műfaj olyan filozófikus, metafizikus tragédia, amely valamilyen mitologikus, vagy mesei kerettörténetben, költői eszközökkel kísérli meg a kor fontos eszméit megjeleníteni. A műfaj elnevezése Byrontól származik, a Manfred c. drámájánál használta először. Néhány nevesebb drámai költ., v. könyvdráma még Goethe Faustja, Byron Káin, Shelley A megszabadított Prométheusz, vagy Ibsen Peer Gynt c. műve. A műfaj előzménye a középkori misztériumjáték.]

ELSŐ SZÍN

A színről:

KF: Madách a bibliai teremtéstörténet keretében indítja drámai költeményét. Goethe Faust-jának égi prológusával közös forrása a Biblia, az Újszövetségben Jób könyvének versei. A teremtés leírása Mózes I. könyvében található, ott viszont nincs szó az egyik főangyal lázadásáról. M tehát bibliai és a Bibliát feldolgozó irodalmi előképeit alkotó módon használta, illetve fejlesztette tovább. Nemcsak a Jó áll itt szemben a rosszal, nem a materializmus lázad az eszmél irányította világrend ellen, hanem a mechanikus renddel szegül szembe a diszharmóniát kívánó értelmi tagadás. Az égből kitaszított Lucifer a paradicsomban a tudás és az öröklét fáját kapja osztályrészül a teremtésből.


1 AB - ANGYALOK KARA
: A kar a bibliai Zsoltárok könyve hangján dicsőíti az Urat. (148. zsoltár, 1. 2.)

5 KF - gyönyör: itt öröm, boldogság értelemben.

17 KF - véd-nemtői: géniuszai, jó szándékú szellemei.

20. sor után szerzői utasítás - szférák zenéje: Püthagorasz görög filozófus szerint az égitestek által, forgásuk során keltett harmonikus hangok, amelyeket az ember nem hall. M közvetlen forrása itt Cicero műve, a Scipio álma, amely megvolt a sztregovai könyvtárban. Ld. még 20-22. sort: "a szférák titkos harmóniája".

21 KF - büszke láng-golyó: a Nap. A naprendszer itt következő, a 48. sorig terjedő leírása nem egyértelmű. Megfogalmazásába bizonyára belejátszott Cicero említett műve, a már régen elavult, de költői metaforaként még használható ptolemaioszi, földközpontú világképpel, továbbá a Kepler-jelenet anyaggyűjtésének több tapasztalata.

25 KF - e parányi csillag: lehet a bolygók valamelyike, de a Föld is, a 21. sorral egybevetve. Ebben az esetben a Napra és a Földre vonatkoztatható a 29. sor "két golyó" kitétele. [Ez utóbbi magyarázat a valószínű.]

34 - Távulnan: [távolról.]

36 AB - béket: a nyelvújítás korának szava. Bék - béke.

38 KF - Csillaga a szerelemnek: lehet a Vénusz. Nem zárható ki a Holdra utalás sem, amely minden kultúrkör mitológiájában szerepel, mivel változásaival kapcsolták össze a szerelem és a termékenység fogalmát.

41 - 42 KF - születendő világok, / Itt enyészők...: Madách ábrázolása közeláll a materialista Ludwig Büchner "folytatott időszaki teremtésének" gondolatához.

48 - Rend lesz útja ferdesége: [Az üstökösről Arany kissé megváltoztatja Madách eredeti gondolatát. Az eredetiben épp a szabálytalan, egyenes pályájúnak vélt - lásd Vajda: Az üstökös c. versét! - égitest is az Úr szavára a rend hirdetője lesz.]

49 KF - kedves ifju szellem: A Föld szelleme. Ld. a 473. sor magyarázatát!

50 KF - változó világgömböddel: a Földdel.

60. sor után AB - GÁBOR, MIHÁLY, RÁFAEL FŐANGYAL: A főangyalok közül, melyek sehol sincsenek felsorolva a Bibliában, s melyek számát is hol hétnek, hol négynek, hol háromnak határozzák meg, három már az Újtestamentumban is szerepel név szerint. Gábor hirdeti Keresztelő Szent János és Jézus megszületését, Mihály az égi seregek vezére, Rafael az ártatlanok, gyermekek őrangyala. Ennek megfelelően az Eszme, az Erő és a Jóság képviselői Madáchnál.

65 KF - Hozsána: (héber-latin) üdv, dicsőség.

76 LUCIFER: [lat, jelentése 'fényhozó'. Mitológiai alak, a keresztény vallási irodalomban az ördögök fejedelme. A Tragédiának mintaként szolgáló művek közül Byron: Káin c. drámájában hívták így a Sátánt, az első színnek egyik legfontosabb előzményében, a Faustban Mefisztó az ördög neve.]

104-105 - sárba gyúrt kis szikra mímeli / Urát: [Az értelem, a szellem isteni szikrájával felruházott anyagi lény, a sár fia, az ember Istent utánozza majd.]

110-114 Dicsér eléggé...: [Lucifer itt, szemben az angyalokkal nem Isten teremtménye, hanem hozzá hasonlóan öröktől fogva létező. Együtt teremténk - mondja ezért az Úrnak a 143. sorban. Hasonlít ez a beállítás a perzsa manicheizmus elképzeléseire: a világot a jó és a rossz együtt teremtették.]

145 - Éden: [A Paradicsom.]

146 KF - e két sudar fát: a tudás és halhatatlanság fáját. Ld. még a II. szín helyszínének szerzői utasítását!

MÁSODIK SZÍN

A színről:

KF: A paradicsomi állapotnak és az Éden elvesztésének ábrázolásában Madách egyaránt támaszodott a Bibliára, Mózes I. könyvére, az erre épülő irodalmi hagyományra Miltontól Byronig, valamint a Bibliát "racionalizáló" utópistára, Charles Fourier-ra, aki a prehisztorikus korokat összefoglaló néven édenizmusnak nevezte. Madách ezt összekapcsolta (Büchner Kraft und Stoff-ja nyomán) a természet és az ember fiatalságának motívumával. V.ö. az Ádám fokozatos öregedését célzó szerzői utasításokkal! Ádám és Éva idilljét Lucifer zavarja meg, aki harcát az Úr ellen az ember által akarja megvívni. Érvelése nem is marad hatástalan: az első emberpár megízleli a tudás fájának tiltott gyümölcsét. A Kerub útját állja a halhatatlanság fája felé igyekvőknek, Ádám és Éva kiűzetnek a paradicsomból.


162-165 AB - az égi tilalom
a Bibliában a következő: "A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz." (Mózes I. 2. r. 16., 17.) A Bibliában tehát csak egy fa, a tudás fájának gyümölcsétől tiltja el Isten az embert. M tehát eltér a Bibliától.

165 KF - S halállal hal meg: a bűnbeesés előtt az ember (a Biblia nyomán) halhatatlan volt.

227 KF - porondból: a föld porából.

300 KF - diszharmóniát: nézetkülönbséget. [Tágabb értelemben az Úr harmonikus, kiegyensúlyozott világával szemben diszharmónikus, kusza, ellentmondásos viszonyokat.]

306-315 AB - Éva okoskodása a filozófia és teológia nagy vitakérdésévé lett: hogyan fér meg a bűn isten mindenhatóságával és jóságával.

333 KF - KERUB: (héber) az angyalok második rangsorába tartozó lény. AB: A kerub nem engedi, hogy az élet fájáról is szakítsanak, miképp a Bibliában (Mózes I. k. 3. r. 22.). [M művének ellentmondása, hogy az Úr az élet fáját is Lucifernek ajándékozta, majd angyalával mégis elűzeti a fa gyümölcséből szakítani akaró emberpárt. De őszintén akarhatta-e Lucifer a halhatatlansággal is megajándékozni Ádámot és Évát?]

338 KF - El innen...: Ádámot nem űzik ki az Édenkertből, hanem maga távozik. A változtatás súlyát Madách a 360-364. sorban némileg enyhítette.

HARMADIK SZÍN

A színről:

[A paradicsomon kívüli pálmafás vidéken Ádám és Éva kialakítják földi életük kereteit, első megnyilvánulásukat Lucifer így összegzi: A család és tulajdon / Lesz a világnak kettes mozgatója. Ádám meg szeretné ismerni az anyagi és szellemi világot, Lucifer megmutatja neki a természeti erők félelmetes erejét, nagyságát, s az ember rádöbben kicsinységére, függésére. A természet költői szemlélete sem vigasztalja igazán, szeretné megismerni jövőjét, fejlődését. Lucifer álmot bocsát az emberpárra, s a következő 11 álomszín az emberiség történelmét és elképzelt jövőjét mutatja meg Ádámnak - Lucifer nézőpontjából.]


384 KF -
a súlyos bilincstől: a gravitációtól.

417-453 - A látomás: [Madách korának természettudományi ismeretei alapján nagy költői erővel jeleníti meg a fizikai és kémiai folyamatokat, a természet erőit. ]

417-421 - Mi áradat...: [A tengeráramlatok, a hőmozgás éghajlatot meghatározó, életet adó jelenségei.]

426 KF - delej: mágnesesség.

430-431 - Amarra mint jegec, / Emerre mint rügy: [A Föld mélyén forrongó massza szervetlen és élő anyaggá alakul.]

438-444 - Nehány marok porrá...: [Ádámot megrendíti, mikor látja: teste por, víz, levegő csupán, s élete égés, oxidáció csak.]

474. sor után KF - A FÖLD SZELLEME: Goethe Faustjából, az Erdgeist tükörfordítása.

475 - önkörében végtelen, erős: [A Föld szelleme az "égi karban", a teremtés végtelenében látszott csak "szerény fiú"-nak, a Földön, "önkörében" az ő törvényei uralkodnak.]

483-501 - Elrészletezve vízben...: [A felidézett Föld szelleme ugyan félelmetes, de a nimfák által képviselt természetben inkább már az embert segítő, óvó szerepe domborodik ki. Költői sorokban fogalmazza meg M a mű egyik filozófiai alapgondolatát: az anyagi világ nemcsak ijeszti, korlátozza a szellemi létre, "istenülésre" törekvő embert, de segíti is, teret adva küzdelmeinek.]

485. sor után, utasításban KF - NIMFÁK: a természeti erőket megszemélyesítő és a természetet benépesítő, szép nő formájában elképzelt és ábrázolt lények.

500 KF - bölcsésznek: tudósnak.

502-504 AB - Mit ér, mit ér e játék...: Ádám nem gyönyörködik úgy a természet költői szemléletében, mint Éva, ő érteni is szeretné a világot.

518 KF - egynapos rovar: kérész, tiszavirág. [Ld. Madách magyarázatát a szövegváltozatoknál!]

NEGYEDIK SZÍN

A színről:

[Ádám, mint Fáraó a piramis építésével a halhatatlanságot szeretné elérni. Hatalma korlátlan, mégsem boldog. A trón előtt kiszenvedő, agyonkorbácsolt rabszolga és neje, Éva rádöbbentik a "Milljók egy miatt" tarthatatlanságára, igazságtalanságára. Évát maga mellé emeli a trónra, felszabadítja a rabszolgákat. Lucifer is hozzájárul ehhez a kiábrándulásához, amikor felidézi, hogyan enyésznek el hatalmának és halhatatlanságának jelképei: a piramis és a múmia. Ádám ezért a szabad egyének egyenlőségen alapuló társadalmát óhajtja.]


556. sor előtt, helyszín KF -
gúla: piramis.

578 - szűmre: [szívemre]

611-617 AB - Ez ismét a szálaknak...: Lucifer arról az eltéphetetlen kötelékről szól, mely az embert az anyagi világhoz köti, ennek a szellemi törekvéseket, vágyakat korlátozó "szálnak" a létét már a 3. színben maga Ádám is felfedezi, ld. a 386-394. sort.

621-623 AB - Nincsen más hátra... ...az erő s anyag: Lucifer a kor materialisztikus felfogását képviseli, mely szerint a szerelem is anyagi jelenség. 1855-ben jelent meg Ludwig Büchner: Erő és anyag (Kraft und Stoff) című könyve, melynek eszméit főleg Lucifer képviseli a műben. [A Madách szövegét átigazító Arany betoldotta 623. sor a könyv címére is utal itt.]

629 AB - most halnál meg, amint föllelél? A szövegből nem derül ki: a rabszolga és neje el voltak különítve, avagy csak most láthatja a férfi, mennyire szereti őt Éva.

630 KF - pór: itt rabszolga.

634 KF - hagymázos: lázas, önkívületi.

658-659 AB - Szökött rabszolga...: Halálával a rabszolga tulajdonképpen megszökött urától.

678 - tégedet mulatni: [téged mulattatni, szolgálni.]

700 AB - A végzet arra ítélt állata: Arra van ítélve, amiről Ádám a 692-699. sorban beszélt. Tudniillik, hogy a tömeg, a milliók valóban az egyért, a hatalmasokért vannak. (Arany János magyarázata alapján, ld. még a Szövegváltozatoknál is!)

720 KF - tömét: tömegét. [Nyelvújítási szó, mint a zöm, zöme. Nem gyökeresedett meg nyelvünkben.]

732 KF - kivált: kiváltságos, kiemelt. [A kiváltságosakká előlépőknek adott láncok, gyűrűk a hatalom jelvényei.]

772 AB - csak virág légy, drága csecsebecs: a fáraó előtt a nő csak dísze a férfi életének. A keleti világ felfogása. [Ugyanakkor ez Madách nőről alkotott véleményének egyik alapvető pillére is, ez a felfogás gyakran hangot kap az egész életműben, így híres akadémiai székfoglalójában, A nőről, különösen aestheticai szempontból című értekezésében is.]

782 KF - vonalnyi: régi hosszmérték, a hüvelyk 1/12 része, 2,256 mm.

783 KF - könyök: régi hosszmérték, a könyöktől a középső ujj hegyéig számították. Egy könyök: 0,4436 m.

786 KF - kéjkertjeidben: pihenőkertjeidben. Utalás az ókor fejlett kertkultúrájára, melyet M az emberi elme nagy teljesítményei között tart számon. Ezért emlegeti itt együtt a "gúlá"-val, azaz a piramissal.

796-802 - [Az álomszínek végén gyakran Ádám maga értékeli az átélt eszméket, s szabja meg a követendő utat. Itt a "milljók egy miatt" s a "dőre nagyravágy" világa után a "köz", a "milliók" szabad államában akar élni.]

810 - Tisztúlt alakban: [Ádám mintha megsejtené, hogy az álomjelenetek legfennköltebb, legmagasztosabb Évájával találkozik majd a következő színben: Lucia, Miltiadesz neje az eszményi hitves.]

ÖTÖDIK SZÍN

A színről:

dám, mint az athéni demokrácia hadvezére, a marathoni győztes egy újabb hadjáratból, a perzsákkal szövetséges Paros szigete elleni harcból súlyos sebesülése miatt eredménytelenül tér vissza városába. A demagógoktól felizgatva, a gazdag polgárok által megvesztegetve a nép ellene fordul, halált kiált rá. Lucifer, harcosnak öltözve elhiteti a tömegekkel, hogy Miltiádesz meghallva az ellene emelt vádakat, most seregeivel Athén ellen vonul. A tömeg gyáván meghunyászkodik a vezér előtt, hű felesége, Éva is keserű szemrehányással illeti a vélt hazaárulás miatt. A férfi tisztázza magát: csak sebesülése miatt tért haza, s elbocsátja katonai kíséretét. Erre a gyáva nép, a demagóg biztatására ismét halálra ítéli: Miltiádesz kiábrándultságában nem védekezik. E nép nem érdemli a szabadságot, s a haza önzetlen szolgálata is céltalan - véli, s ezután csak az egyéni örömöknek, élveknek akar élni.]


Színhely KF - LUCIA: a valóságban Hégészipülének hívták. [Miltiádesz felesége.]

Színhely KF - MILTIÁDÉSZ: athéni politikus és hadvezér. [i.e 6-5. sz.] I.e. 490-ben győzelmet aratott a perzsák ellen Marathónnál. Az ellenséghez pártolt szigetek elleni büntetőhadjárat során, Párosz sikertelen ostroma miatt hadisarccal sújtották. A hagyomány szerint börtönben halt meg. [Miltiádesz a történelmi valóságban nem volt annyira önzetlen bajnoka az athéni demokráciának, mint azt M művében bemutatta.]

Színhely KF - KIMÓN: (?-i. e. 449), Miltiádész fia. I. e. 478-ban tűnt fel hadvezérként, sikeres harcokat vívott a perzsák ellen. Megnövekedett politikai befolyása miatt i. e. 461 és 454 között száműzetésbe küldték. 451-ben sikerült fegyverszünetet létrehoznia Athén és Spárta között, így egyesült erővel fordulhattak a perzsák ellen. Küprosz ostroma alatt halt meg.


842 KF - polgárerényt
: a felvilágosodás korától élő fogalom irodalmunkban, amely a közjóért tevékenykedő, az antik demokráciától tanuló, onnan mintákat merítő közösségi magatartást jelentette (latinul: virtus civica), szemben a nemesi "virtus"-sal, a pusztán katonai vitézséggel.

844 anyjára tör: [azaz létrehozójára, a szabadságra.]

858 sor után utasítás KF - himnuszt: istenhez szóló, emelkedett hangvételű fohászt.

858 sor után KF - DEMAGÓG: eredetileg a görög városállamok népgyűlésének szónoka, átvitt értelemben: uszító, lázító. [Olyan ember, aki alaptalan, de a népnek tetsző ígéreteket tesz egy bizonyos hatalom támogatása, elősegítése érdekében.]

867 KF - A disz-szekérről: melyen a győztes hadvezér az ünnepi menetben felvonult.

868 KF - virágozd fel: az áldozati állat virágfüzérrel ékesítése az antik elképzelés szerint azt még kedvesebbé tette az istenek előtt.

879 KF - Aphrodíte: a szerelem istennője a görög mitológiában.

882 sor után utasítás KF - Erósz: Aphrodité fia, szerelemisten.

Kháriszok: Aphrodité kísérői.

888 AB - bánalom: mint szánalom, bántalom. (Vagy megbánás.)

891 KF - Lemnoszt: sziget az Égei-tengeren, amely Miltiádész büntetőhadjárata során került i.e. 489-ben Athén uralma alá. Ma: Lémnosz.

892 KF - Phárosznál: szintén a perzsákhoz pártolt sziget az Égei-tengeren. 26 napi ostroma után Miltiádész visszatért Athénba. Ma: Párosz.

894 KF - bérletemből: utalás a jogokban egyenlő szabad athéni polgárok között végbement vagyoni és függőségeket okozó differenciálódásra.

945-962 AB - Lucifer "tréfája" után kommentárjában az emberi aljasságnak örvendezik, s csak a görög művészet szépségének varázsa zavarja meg örömét. A klasszikus szépségideál idegen tőle.

973 KF - e mell vérzik: Miltiádész valóban megsebesült Phárosz ostrománál.

984 KF - Athéné Pallasz: Zeusz főisten leánya, aki a bölcsesség, a mesterségek, a tudomány és az ezeket egybegyűjtő városi élet istennője volt. Athén város legfőbb pártfogója, itt ebben a minőségében szerepel.

999 KF - Dáriusz: I. Dareiosz (i. e. 558-486), perzsa király. 522-től uralkodott, fennhatósága alá tartoztak az ión városok és részben az Égei-tenger szigetei is. 492-ben és 490-ben sikertelen hadjáratot vezetett a görög városállamok Athén szervezte szövetsége ellen.

1005 KF - Marathónnál: a perzsa szárazföldi támadást Athén ellen i.e. 490-ben Miltiádész itt állította meg, vereséget mérve a túlerőben levő ellenségre.

1058 KF - Hádész: a holtak birodalma, az alvilág.

1072. sor után utasítás KF - tőkét: kivégzésnél használt fatuskó, amelyre az áldozat fejét lehajtotta.

1078 KF - ég veled: az árulással vádolt Miltiádész a hagyomány szerint nem így, hanem börtönben halt meg.

HATODIK SZÍN

A színről:

[A hanyatló, érzéki élvezetekbe süllyedt Rómában vagyunk. Ádám, Lucifer és Éva egy lakoma részvevői, akik előtt gladiátorok küzdenek, táncosnők buja táncot lejtenek, s ahol a kéjencek hölgyei gúnydalokat énekelnek a régi római erkölcsökről. Csak Éva-Júlia lelkében sejlik fel az elveszett éden, csak ő ébreszti rá szeretőjét, Ádám-Sergiolust életük céltalanságára, a dőzsölés, a mámor csömörére. Éva után a Péter apostol vezette halotti menet végképp megváltoztatja a hangulatot. Milo-Lucifer ízléstelen, morbid ötletéként szeretője, Hippia megcsókolja a pestises halottat, ám a haldokló nőt Péter apostol megkereszteli és feloldozza. Péter ostorozó szónoklata és a jelenet hatása alatt a kéjencek megundorodnak és elfordulnak eddigi életüktől. Ádámnak a kereszténység új utat mutat, új célt jelöl ki.]


Színhely KF - Appenninek: itáliai hegység.

Színhely KF - lecticával: heverővel. A rómaiak félkönyökre dőlve, fekve étkeztek. AB - e fekvőhely neve valójában lectus, a lectica rudakkal ellátott, hordozható heverő volt.


1088 AB - gladiátor - a császárkor "nemzeti intézménye" a gladiátorok viadala, az ilyen élet-halál küzdelmekre kiképzett rabszolgaharcosok cirkuszi bemutatója a csás
zárkori Róma legkedveltebb szórakozása. A magánházaknál rendezett gladiátorviadal nem volt jellemző.

1090 KF - Herculesre: a görög Héraklész római átvétele. Zeusz és Alkméné fia volt, nagyerejű hős, aki halála után istenné lett. Neve esküdözésekben közkeletű nyelvi fordulat volt Rómában, annyit tett, mint isten bizony, istenuccse.

1115 KF - Tantalusként: a görög-római mitológiában rászedte az isteneket, akik halála után azzal büntették, hogy szomját és éhét nem csillapíthatta, holott a víz álláig ért, a gyümölcsök pedig karnyújtásnyira függtek előtte.

1117 KF - Proteusként: alakját változtatni tudó tengeristen.

1124 AB - füzéres pohár: az ivóedényeket a fényűzés korában gazdagon díszítették, drágakövekkel, bevésett verssorokkal, mondásokkal, virág-fűzérekkel.

1125-1127 AB - fogadástok: a lóverseny-fogadásra emlékeztető jelenet nem korhű, a fogadás nem volt szokásban a rómaiaknál.

1128 KF - ángolnás tavamba: halastavamba.

1135 KF - Recipe ferrum!: (latin) Fogadd a vasat! A legyőzött gladiátor halálos ítélete, amelyet a lefelé fordított hüvelykujj mozdulata kísért.

1143-1144 AB - Táncosok! / Csináljatok most már komédiát... : a táncosok némajátékot, pantomimet is előadtak.

1178 KF - a fekete halál: a pestis. Rokonszavai: az 1257. sorban dögvész, az 1277. sorban döghalál. AB - Madách ismét nem a történeti hűségre törekedett, a nagy pestis Krisztus után 250-255 között pusztított Rómában.

1198 KF - Lukréciát: Sextus Tarquinius, a római király fia gyalázta meg, mire az asszony szégyenében megölte magát.

1198 KF - az özvegy ágyban: férje távollétében, "szalmaözvegyként".

1206 KF - Brutus: (i.e. 85-42), köztársaságpárti római politikus, aki i.e. 44. március 15-én részt vett Julius Caesar megölésében. A kitört polgárháborúban a makedóniai Philippinél csatát vesztett és öngyilkos lett.

[AB felveti, hogy az itt említett Brutus lehet a Tarquiniusokon bosszút álló L. Julius Brutus is, de ő is inkább a híresebb Brutusra, Caesar nevelt fiára szavaz.]

1214 AB - Rém járt fel a hősök agyában: a hősök agyrémekben hittek. Arany javítása nyomán került a szövegbe.

1216 KF - ily őrült: őskeresztények, akiket hitükért a cirkuszban vadállatok elé vetettek.

1262. sor után utasítás KF - tibiákkal: halotti fuvolákkal.

1275 KF - obulust: ezüstpénzt, amelyet a rómaiak a halott szájába tettek, hogy az kifizethesse az átkelés díját az alvilágot határoló folyó révészének, Kháronnak.

1276. sor után utasítás KF - Péter apostol: eredeti neve Simon, foglalkozása halász volt. A tizenkét apostol egyike, nevét és egyházszervező feladatát Jézustól kapta. Miután a Szentföldön megszervezte az első keresztény közösségeket, i.sz. 44-ben Rómába érkezett. 51-ben ő elnökölt a jeruzsálemi zsinaton. Második római tartózkodása idején, i.sz. 67-ben vagy 68-ban esett áldozatul a Néró alatti keresztényüldözéseknek.

1309 AB - Thébaisznak: Felső-Egyiptom neve, Thebae fővárosáról elnevezve.

1310 KF - anachorétákkal: sivatagi, önsanyargató remetékkel.

1316 KF - orcusnak tüze: pokoltűz, gyehenna.

HETEDIK SZÍN

A színről:

[Az igért testvériséget, szeretetet a kereszténység fővárosában, Bizáncban nem találja meg Ádám-Tankréd, aki a Szentföldön vívott háborúból érkezve kereszteseivel a városban akar megpihenni. A mozaikszerű epizódokból felépülő szín minden eseménye fokozatos kiábránduláshoz vezet: a város népének félelme a keresztesektől, a pátriárka és az eretnekek fanatikus hitvitája, a búcsúcédulás barát fellépése, s a vallás ferde felfogása, mely bűnné bélyegzi Tankréd és a megmentett Izóra - Éva - szerelmét. Mint a görög szín végén, ismét elfordul a küzdelmektől Ádám, s a tudományhoz menekül.]


Színhely KF - Pátriárka: az 1054. évi egyházszakadás óta a konstantinápolyi érsek (pátriárka), a keleti kereszténység feje volt.

Színhely KF - Tankréd: (?-1112). Már az első kereszteshadjáratban részt vett. Nicaea, Antiochia és Jeruzsálem ostrománál jeleskedett. Nem tért vissza Európába, hanem előbb Galilea, majd (1104-től haláláig) Antiochia fejedelme lett. Torquato Tasso Megszabadított Jeruzsálem c. eposzának és Voltaire drámájának is hőse - mindkettő megvolt Madách könyvtárában. [M tehát eltér a történelmi valóságtól, Bizánc elpusztítói más keresztes hadak voltak.]


1387 KF - szerájok: itt háremet jelent.

1390 KF - szent jelet: a lovagok ruhájukon a kereszt jelét viselték.

1394 KF - szent bölcseje: a kereszteshadjáratok célja Jézus szülőföldjének, Palesztinának felszabadítása volt a szeldzsuk-törökök uralma alól.

1405

1408 AB e ronda démont: a martalóc népet. [AB kicsit szűkít a sor értelmén e magyarázattal, Tankréd-Ádám valószínűleg a népet, a hitvány tömegeket minősíti ronda démonnak itt.]

1414 AB Lesujtom! - t.i. a népet. [Azaz megsemmisítem.]

1446 KF - hírhedett almát: valószínűleg a paradicsom tiltott gyümölcsére céloz Madách.

1451 KF - Fárosz: világítótorony, az egyiptomi Pharosz-sziget nevéről.

1458 KF - miazmákat: betegségeket okozó kigőzölgéseket.

1469 AB - Egzakt fogalmat: Bizonyos dolgokban nem tehetünk szert egzakt, azaz pontos mennyiségi meghatározásokra. Lucifer példája: ha mindig kisebb-kisebb kardot kovácsolunk, megszűnik-e a kard valamikor? Hol a határt jelölő egzakt pont?

1481 KF - a kereszténység fővárosában: az 1054-ben bekövetkezett egyházszakadás után lett Konstantinápoly a keleti kereszténység székvárosa, míg a nyugatié Róma maradt.

1484-1485 KF - a Homousiont, / Vagy Homoiusont?: azonos lényegű vagy hasonló lényegű. Tudniillik Jézus, a Fiúisten az Atyaistennel a Szentháromság tanában. Az erről folyt hitvita az i.sz. IV-VI. században osztotta meg a kereszténységet. AB - Arius és tanítványai azt tanították, hogy a Fiú maga is Isten teremtménye, tehát nem létezett mindig; Istentől kapja fényét, mellyel beragyogja a világot. Lényege tehát nem egyenlő Isten lényegével. Ezzel szemben a nicaeai zsinat dogmaként megállapította a homousia elvét, tehát a Fiú azonos, egy mivoltú Istennel. Az ariánusok számos felekezetre bomlottak, a legszélsőségesebb az Atya és a Fiú lényegazonosságát merőben tagadta. Voltak viszont olyan csoportok, akik az Atya és a Fiú mivoltának hasonlóságát tanították, a homoiusiát. A kompromisszum-keresés miatt ezeket a szektákat fél-ariánusoknak is nevezték. Az ariánizmusnak 380-ban Theodosius császár vetett véget Keleten. Madách az egész hitvitát évszázadokkal későbbi időpontba teszi át.

1496 KF - Keresztény-cinikus: utalás az ókori cinikus filozófusokra, akik megvetették a földi, szellemi és anyagi javakat egyaránt. Olyan szerzetesekről van itt szó, akik elítélték az evilági élet minden kényelmét, kellemességét.

1504 KF - mestered: Jézus.

1514 KF - Tamás: a tizenkét apostol egyike, a kételkedő ("a hitetlen Tamás"), aki addig nem hitte el Jézus feltámadását, amíg előtte meg nem jelent.

1516 KF - szent sír: Jézus sírja Jeruzsálemben.

1553 KF - a rimini zsinat: 360-ban a homoiusion híveinek kedvezett.

1555 KF - Nicaeában: 325-ben a homousion hittételét fogadta el az itteni zsinat, amit azután a 381-es konstantinápolyi emelt végleges hittétellé. A homoiusion hívei ezután eretneknek számítottak.

1560 KF - Árius: (?-i.sz. 360), egyházatya, a homoiusiont vallotta.

1560 KF - a két Euséb: egyikük Caesarea püspökeként a nicaeai zsinaton közvetíteni igyekezett az álláspontok között, utóbb a homousion-tételt írta alá. A másik, Nikodémia püspöke, mindvégig ariánus maradt.

1561 KF - Athanásiust: Egyiptom érseke, a nicaeai zsinaton a homousion pártjának vezéregyénisége. [A kb. hatvan évig dúló hitvita legjelentősebb egyénisége.]

1565-1568 KF - a nagy Babilon, a kéjhölgy, a hétfejű sárkány, az Antikrisztus: a bibliai Újszövetségben, János jelenéseinek könyvében szerepelnek, mint a kereszténység eljövendő ellenfelei.

1583-1594 AB - Zsoltárok könyve, Károli Gáspár bibliafordításából.

1594. sor után utasítás KF - traktátusokkal: könyvecskékkel. [Traktátus (lat) = értekezés, tanulmány, v. szerződés, egyezség.] A szerzői utasítás, valamint az 1643-1654. sorok közötti jelenet utalás az ún. búcsúcédulák árúsítására, amelyek jó pénzért a bűnök födi megváltását ígérték. A visszaélés egyik közvetlen kiváltó oka lett a reformáció mozgalmának.

1635 KF - embernyomot: nemzedéknyi időt.

1651 KF - solidival: itáliai váltópénzzel.

1662. sor után utasítás KF - IZÓRA: a név Rossini Tancredi c. operájából való (1813).

1721 KF - elégiát: borongós, szomorú hangulatú költeményt.

1750 KF - szent ostyát vevék: azaz fogadalmát az oltár előtt, szentség felvételével erősítette meg.

1757-1804 AB - Tankréd-Izóra fennkölt, ideális szerelme mellett a köznapi, kacér Helene és Lucifer kettőse áll. A jelenet ezzel a párhuzamossággal hasonlít a Faust kerti jelenetéhez, Lucifer itt tényleg néha oly módon beszél, mint ott Mefisztó. A hasonlóság csak külsődleges: Faust és Margit igaz szerelmének humoros ellenpontjául szolgálnak a vén Márta komikus célzásai, Madáchnál azonban a középkori romantikus lovagszerelem szélsőséges ellentétét mutatja Helene közönséges kalandvágya.

1826 KF - sarcot: itt zsákmányt jelent.

1830-1836 és 1841 - 1845 AB - Zsoltárok könyve, Károli Gáspár bibliafordításából.

1833 KF - unicornisoknak: egyszarvú mondabeli állatoknak.

1845. sor után utasítás AB: a csontváz, a boszorkányok megjelenése stílszerű középkori jelenet.

NYOLCADIK SZÍN

A színről:

[Ádám a tudományba, a családi életbe vonult vissza. Keplerként él Rudolf császár udvarában, de sem kivételes tudása, sem a családi élet nem védi meg a kicsinyes, törpe korban: a császár áltudományos hóbortjait, az alkímiát és csillagjóslást kell művelnie, hogy felesége, Müller Borbála (Éva) anyagi igényeinek megfeleljen. Az elkényeztetett nemesasszony hűtlenné válik, Kepler a bor mámorába menekül és elalszik - és megálmodja a francia forradalmat.]


Színhely KF - Kepler: Johannes Kepler (1571-1630), csillagász és matematikus. 1600-tól tartózkodott
az udvarban. 1612-ben Rudolf utóda, II. Mátyás megerősítette állásában, de fizetni ő sem tudta, ezért Linzben tanári állást vállalt. Ausztriát 1626-ban hagyta el, amikor II. Ferdinánd kitiltotta országából a protestánsokat. Ezután Regensburgban és Ulmban élt. Korának egyik legkiválóbb tudósa, a bolygómozgás hármas törvényének felfedezője.

Színhely KF - famulus: (latin) szolga. A középkorban a professzoroknak segítő idősebb diák. Kepler is így kezdte az udvarnál pályáját, Tycho de Brahe mellett, 1600-1601-ben.

Színhely KF - Borbála: Barbara Müller von Mühlbech (?-1611). 23 évesen és özvegyasszonyként lett Kepler első felesége Grazban. Valóban származására büszke, nehéz természetű asszony volt, depresszióban szenvedett, majd megőrült.

Színhely KF - Rudolf császár: (1552-1612), e néven a II. 1572-től magyar, 1575-től cseh király, 1576-tól császár. 1583-tól csaknem megszakítás nélkül Prágában tartotta udvarát. Jelentős mecénás és műgyűjtő volt, szenvedélyesen érdekelték a technikai újdonságok és az alkímia. Ideje és vagyona tekintélyes részét ezekre áldozta.


1915 KF - horoszkópomat: a csillagok együttállásából az emberi sors alakulására tett jövendölést.

1917 KF - konjunktúrákban: más csillagokkal való összefüggésben.

1921 KF - klimaktérikus napok: kedvezőtlen időpontok.

1922 KF - a nagy mű: a "bölcsek kövének" keresését, amely a fémeket arannyá képes változtatni, meggyógyítja a betegségeket és fiatalít.

1924 KF - Hermes Trismagistust: helyesebben Trismegistust. Az egyiptomi holdisten (Thot) görög neve és jelzője (tris megistus=háromszor legnagyobb). Őt tartották a középkori kémia, az alkímia és a mágia atyamesterének.

1925 KF - Synesiust: (375-412), keresztény püspök és bölcselő, akinek alkímiai munkákat is tulajdonítottak.

1925 KF - Albertust: A. Magnus (1193-1280) dominikánus szerzetes. Két alkimista könyve mellett más tudományos munkákat is neki tulajdonítottak.

1925 KF - Paracelsust: (1493-1541), híres orvos és alkimista.

1926 KF - Salamon kulcsát: a középkorban varázslónak és nagy aranycsinálónak is tisztelt zsidó királynak tulajdonított műveket.

1928 KF - a vénhedt királyt: az aranyat. Az alkimisták, titkolni akarván módszereiket, virágos nyelven fogalmaztak.

1929 KF - a holló s a veres oroszlány: az arany felé vezető, átmeneti anyagok "fedőnevei" az alkímiában.

1930 - 1931 KF - a kettes merkur, a két planéta: az alkimisták nagy szerepet tulajdonítottak a csillagok együttállásának a kísérleti időpontok meghatározásában.

1932 KF - az ércek bölcseletsava: a bölcsek köve, amelyet (nevével ellentétben) pornak vagy képlékeny anyagnak képzeltek.

1933-1934 KF - a nedves tüzet,/ Száraz vizet: az alkimisták elképzelte anyagok, amelyekben az alapelemek elvesztik tulajdonságaikat, így lehetővé válik átalakításuk.

1935 KF- A szent mennyegző: a bölcsek kövének létrejötte.

1940 KF - új tanoknak: a reformációnak. Kepler, Madách ábrázolásától eltérően, valóban protestáns volt.

1946 KF - Igyekszel őt kiszabadítani: történeti tény. Az asszonyt nem vetették alá kényszervallatásnak, majd szabadon is bocsátották.

1953 KF - nemességed: Kepler elszegényedett nemesi családból származott, házasságkötésekor Barbara Müller családja megkövetelte tőle ennek igazolását.

1971 KF - újításnak átkos szelleme: a protestáns puritanizmus.

2016 KF - szibillák: az antikvitás jósnői.

2022 AB - szférák titkos harmóniája: Pithagórasz rendszerében fordul elő; a hét bolygó oly távolságban van egymástól, amely a húrok hosszúságának harmónikus hangoknál felel meg. A hét csillag forgása együtt egy oktáva, egy harmónia, melyet azért nem veszünk észre, mert mindig halljuk.

2073 KF - kevercse: keveréke.

2078 KF - nativitásra: az újszülött számára készített elsődleges horoszkóp.

2137.sor után utalás KF - Marseillaise: a forradalom védelmére siető marseille-i önkéntesek indulója, Rouget de l'Isle dallama és szövege (1792). 1795 óta Franciaország nemzeti himnusza.

KILENCEDIK SZÍN

A színről:

[Az "álom az álomban"-színben Ádám, mint Danton, a kiemelkedő szónok a katonák hősiességét méltatja a párizsi nép előtt, még a hadvezérnek jelentkező ifjú tiszt hősködő öngyilkossága sem rendíti meg. A néptömeget az árulók, a Konvent ellen tüzeli. A sans-culotte-ok a börtönökbe indulnak véres leszámolásra, s közben két elfogott főnemest hoznak Danton elé, aki beleszeret a márkinő-Évába, s merész királypárti hitvallása ellenére megmenti annak testvérét. Egy visszatérő sans-culotte leszúrja Évát, miközben beszolgáltatja azt a gyűrűt, mellyel egy arisztokrata akarta megvásárolni életét a börtönben. Ezután bukkan fel a tömegből a forradalmárnő-Éva, levágott fejjel a kezében. A Danton elleni merénylő megöléséért egy szerelmes éjszakát kér cserébe. A kéjvágyó forradalmárnő és a véres tömegek kiábrándítják Dantont, így amikor a forradalom vezetői árulással vádolják, nem védekezik. A párizsi álom a vérpadon végződik.]


Színhely KF -
nézőhely: színpad.

Színhely KF - Párizs Gréve-piacává: a forradalmi népgyűlések színhelye, ma: Place de l'Hotel de Ville, azaz a Városház tere. A nyaktiló azonban nem itt, hanem a Place de la Republique-on (a mai Concorde téren) állott, ott végezték ki Dantont is.

Színhely KF - guillotine: nyaktiló. Feltalálója, Joseph Ignace Guillotin orvos (1738-1814) nevét viseli, aki eredetileg emberbaráti célból, a kivégzések gyors és fájdalommentes végrehajtása érdekében készítette.

Színhely KF - Danton: Georges D. (1759-1794), ügyvéd. A forradalom után Párizs ügyésze, majd 1792-ben igazságügyminiszter. Ekkor volt népítélet a börtönökben, ám néhány elítéltet valóban megmentett. 1793-ban a girondistákhoz közeledett, a jakobinusok 1794. március 31-én fogták el, vádiratát Saint-Just készítette. Egyébként nős volt, 1793-ban kötött házasságot.


2141 KF -
Egyenlőség, testvériség, szabadság!: A francia forradalom hármas jelszava volt az elvi alapja Madách programjának is, 1848-as értel-mezésben, amikor 1861-ben Balassagyarmat országgyűlési képviselőjévé választották.

2218 KF - Konvent: a francia nemzetgyűlés 1792 és 1795 között.

2222. sor után utalás KF - sans-culotte: (francia) térdnadrág nélküli. A térdnadrág az arisztokraták viselete volt, a sans-culotte-ok a kispolgárságot és a városi nincsteleneket jelentették.

2236 KF - nincs cím egyéb: a nemesi rangokat és címeket az Alkotmányozó Nemzetgyűlés már 1790. június 19-én eltörölte.

2255 KF - Rolandnál: R. de la Platiere (1734-1793), girondista politikus, 1792/93-ban belügyminiszter. A jakobinus diktatúra elől megszökött, de felesége kivégzésének hírére öngyilkos lett.

2284 KF - Catilínát: Lucius Sergius C. (i.e. 108-62) a római történelem ellentmondásos alakja, aki a népnyomort saját hatalmi céljaira igyekezett felhasználni. Cicero szónoklatai leplezték le. Ezek válogatott kiadása megvolt Madách könyvtárában.

2284 KF - Brutust: lásd az 1206. sorhoz fűzött tárgyi magyarázatot!

2291 KF - Caesarnak: Julius C. (i.e. 100-44), római politikus, hadvezér és író. Műveiből latin és német kiadást őrzött az alsó-sztregovai Madách-könyvtár is.

2346 KF - hagymázban: lázas önkívületben.

2363. sor után utalás KF - Robespierre: Maximilian R. (1758-1794), ügyvéd. Szülővárosa, Arras képviselője volt az 1789-es nemzetgyűlésben. 1790-től a jakobinus klub elnöke, 1791-ben közvádló a párizsi törvényszéken, 1792 szeptemberétől a konvent tagja. 1793 júliusától a Közjóléti Bizottság állandó tagja, a jakobinus diktatúra vezéregyénisége. 1794 júniusában és júliusában a konvent elnöke. 1794 július 27-én fogták el, másnap végezték ki.

2363. sor után utalás KF - Saint-Just: Louis S-J. (1767-1794). 1792 szeptemberétől volt a konvent tagja, a testület egyik leghatásosabb szónoka. 1793-ban konventbiztos Elzászban, a forradalmi terror itteni megvalósítója. 1794-ben tagja volt a jakobinus diktatúra triumvirátusának. Robespierre-rel fogták el és végezték ki.

2373 KF - vádollak: Dantont valóban ezekkel a vádakkal illették.

2389 KF - három hó alatt: Dantont 1794. április 5-én, Robespierre-t, Saint-Just-öt és társaikat 1794. július 28-án végezték ki.

TIZEDIK SZÍN

A színről:

[A nyakazás elmaradt - Ádám, mint Kepler ébred fel a második prágai színben. A szín a forradalom korának elismerő értékelésével indul. Itt teljesedik be Kepler magánéleti tragédiája: az udvaronc Évát férje megölésére szólítja fel, s bár az ettől az aljasságtól visszariad, s hűtlensége után némi bűntudatot, megbánást is érez, nem kerül közel férjéhez. Mégis itt, a hűtlen asszonyról mondja el Ádám (Madách) legköltőibb, legpozitívabb értékelését a nőről. A jelenet második, Faust-hatásokat mutató részében a tanítványnak tárja fel Ádám a tudomány gyarlósága, korlátai miatt érzett csalódását és egy oly korról álmodik, melyben az egyén korlátlan szabadsága érvényesül.]


Színhely - reg: [reggel].

TIZENEGYEDIK SZÍN

A színről:

[A magasból még bíztatónak, boldognak látja az öregedő Ádám a londoni vásár nyüzsgő embertömegét, ám közéjük vegyülve ismét csalódik. Az epizódok egyre növelik kiábrándulását: a bábjátékos és a zenész a művészet, a nyegle jelenete a tudomány elaljasulását igazolja, a pénz jellemtorzító hatása alól csak egy-két szereplő mentes: talán az ibolyaárus leány ártatlansága, a tanulók kamaszos lelkesedése, a munkások szolidaritása elítélt társuk iránt jelent némi vigaszt az egyre sötétebb képet látó Ádámnak. Csalódásaira a prágai Éva "méltó" párjaként megjelenő hiú, kacér, üreslelkű polgárlány-Éva teszi fel a koronát. Így a szabadság kiteljesedése helyett annak megcsúfolása lesz Ádám londoni tapasztalata - az utolsó haláltánc-jelenetben rezignáltan figyeli, amint a londoni szín jellegzetes alakjai sírjukba hullanak. Csak Éva - de nem a polgárlány, hanem a paradicsom Évája, az "örök Éva" léphet át a síron.]


Színhely KF - Tower:
(angol) torony. A Temze partján London középkori erődje.

2596 KF - tömkeleg: útvesztő, labirintus.

2623 KF - szofista: (görög) a bölcsesség tanítója az ókori Athénban. Madách korára már pejoratív értelemben használatos, mint hamisan okoskodó.

2637 KF - doktrinér: elvont elvek alapján gondolkodó. Az 1840-es években ilyennek tekintették a centralista liberálisokat, így Madáchot is.

2675 KF - hat ezredév: bibliai időszámítás Ádám és Éva kora óta.

2680 KF - Népost: Cornelius Nepos (i.e. 100 körül-32), római történetíró. Életrajzai iskolai olvasmányok voltak nálunk is a reformkorban. Német-latin kétnyelvű kiadása megvolt Madáchék könyvtárában is.

2685 KF - Shakespeare: William S. (1564-1616). A nagy angol drámaköltőnek, akiben a romantika a zseni legragyogóbb megtestesülését látta, egy 1836-os német összkiadása volt meg Madách könyvtárában, 1839-es pesti beszerzése.

2728 KF - mond a Biblia: a Salamonnak tulajdonított Prédikátor könyve.

2733-2734 KF - A gépek...: Utalás a ludditák, a géprombolók felfogására, akik nyomoruk forrását a gépekben látták.

2736 KF - dús: gazdag.

2754 KF - bacchanális: tivornyázó.

2770 KF - nadályként: piócaként.

2815 KF - Láttatni volt ott, s látni is talán: Ovidius szállóigévé lett szójátéka.

2818 KF - pietista: itt kegyeskedőt, ájtatoskodót jelent.

2829 KF - zsolna: zöldharkály.

2901 KF - filisztert: nyárspolgárt

2955. sor után utalás KF - nyegle: itt sarlatánt, jól kereső áltudóst jelent.

2968-2969 KF - Ex gratia speciali / Mortuus in hospitali: (latin) különös kegyelemből kórházban halt meg. Versben: Kegyelméből jósorsának, Holtja lett az ispotálynak.

2973 KF - élet-elixir: főzet, amely - a bölcsek kövéhez hasonlóan - általános gyógyszer és fiatalító.

2978 KF - asztrológiája: csillagjóslása.

2995 KF - maîtresse-ének: kitartott ágyasának. [Ejtsd: metreszének.]

3026 KF - esetleg: itt véletlenül.

3078 KF - filantróp: emberbarát.

TIZENKETTEDIK SZÍN

A színről:

[Az emberiség lehangoló jövője jelenik meg Ádám előtt a falanszter-jelenetben. A "tudomány" világában már csak múzeumban látható a kultúra s az emberi élet számos haszontalannak ítélt részlete: így pl. az utolsó rózsát, kitömött kutyát, lovat, Homérosz és Tacitus könyvét mutatja be Ádámnak a mesterséges életet lombikban létrehozni óhajtó "Tudós". E világban egyetlen eszme, egy közös cél uralkodik: a megélhetés. A falanszter túlszabályozott, diktatórikus társadalmát a Föld négyezer év múlva bekövetkező kihűlésével indokolja, a túlélés érdekében nyomnak el minden emberi törekvést: nincs helye itt a művészeteknek, az egyéniségnek, a családnak, a szerelemnek. Az ítélkezési jelenetben újjászülető történelmi alakok zadása, az újjászülető szerelem nem csak elkeseríti Ádámot - de vigasztalhatja is: még ez a világ sem volt képes végleg kiirtani az emberi értékeket. Ezért akar szembeszállni a falanszteri hatalommal, ám Lucifer megakadályozza fellépését.]


Színhely KF -
nagyszerű: nagyméretű.

Színhely KF - falanszter: (francia), a görög falanx=csoport, közösség szóból. Charles Fourier francia utópista gondolkodó (1772-1837) elképzelése szerinti telep, egyben termelési egység, amely helyettesíti a családot, hálózatuk pedig a nemzeti kereteket.

3197 KF - kéjelegjen: gyönyörködjék.

3224 KF - mulathatunk: időt tölthetünk.

3242 KF - organizmus: működő szervezet.

3262 KF - Al-borak: (arab) villám. Gábor arkangyal szárnyas lova, amelyen Mohamed bejárta a hét égen keresztül a földet, Mekkától Jeruzsálemig. A reformkorban így nevezte Széchenyi István is egyik kedvenc lovát.

3297 KF - alumínért: a könnyűfém előállításának a módja 1824 óta ismert, az első alumínium használati tárgyakat azonban csak az 1855-ös párizsi világkiállításon mutatták be. Az utalás jó példája Madách természettudományos érdeklődésének és tájékozottságának.

3325 KF - költemény: az Odüsszeia, amelynek XI. énekében Odüsszeusz az alvilágba, a Hádészba is eljut.

3328 KF - Homérnak: Homérosz (i.e. 8.sz.), görög költő. Két eposzával, az Iliásszal és az említett Odüsszeiával műfajteremtő jelentőségű epikus. Az ókorban több más művet is tulajdonítottak neki.

3331 KF - Tacitus Agricolája: Publius Cornelius T. (i.sz. 55-100) római történetíró életrajza Julius A.-ról, Britannia meghódítójáról.

3354 KF - Ultima ratio regum: (latin) a királyok utolsó érve (tudniillik a háború).

3405 KF - a nap kihűl: az entrópia-elmélet Fourier-nál is szerepel, szerinte a naprendszer kihűlését 4000 évvel a katasztrófa előtt jelzik majd a természet változásai.

3418 KF - organizál: szerves életet teremt, azaz nemz. Jó példa Lucifer iróniájára. - AB: A "lombikban organizált" lény emlékeztet a homunculusra a Faustban.

3453 KF - bérenc: felbérelt, fizetett.

3484 KF - Luther: Martin L. (1483-1546), szerzetes és teológus-professzor, aki 1517-ben a wittenbergi 95 tétellel a reformáció elindítója. A pápa 1520-ban, a császár 1521-ben sújtotta átokkal. 1522-ben készült el az Újszövetség, 1534-re (többekkel) az Ószövetség németre fordításával.

3500 KF - Cassius: Caius Longinus C., római hadvezér, a Caesar elleni összeesküvés egyik vezetője. A philippi-i csatavesztés után (i.e. 42.) öngyilkos lett. [Cassius és az ezután megjelenő történelmi alakok bizonyítják, hogy Madách elképzelése szerint Ádám nem csupán a Tragédiában megismert jelenetek szereplőiként lépett fel, hanem végigélte a történelmet - Rómában pl. Brutus volt, s Cassius oldalán harcolt Philippinél.]

3506-3507 KF - koponyád / Alakzata: a frenológia, azaz a Franz Joseph Gall (1758-1828) német anatómus által kifejtett tan szerint a koponya alkata határozza meg a képességeket és a jellemet. Madách hitt ebben, dolgozószobájában a mellékelt rajz alapján "preparált" parókatartó állt, és egy, 1861. december 23-i levele szerint tanulmányt is akart szentelni a témának. Lásd még a 3551-3562. sor közötti jelenetet.

3512 KF - Philippinél: ennél a makedóniai városnál vesztett csatát i.e. 42-ben Brutus és Cassius a római köztársaság utolsó híveinek élén.

3516 KF - Plátó: Platón (i.e. 427-347), görög filozófus. Pályája kezdetén verseket és drámákat is írt. Ideatanával az objektív idealista filozófia egyik megalapítója. Állam c. utópiáját kétszer is megpróbálta Szicíliában a gyakorlatban is megvalósítani, sikertelenül.

3521 KF - a társaságban: a társadalomban. Utalás Állam c. utópiájára.

3523 KF - Michelangelo: Buonarotti M. (1475-1564), a reneszánsz egyik legsokoldalúbb művészegyénisége. Szobrász, festő, építész, költő egy személyben. 1535-től a pápai állam művészeti irányítója volt.

3540 KF - világtekét: földgömböt.

3554 KF - Szemirámisz: szépségéről híres, mondabeli asszír királynő.

TIZENHARMADIK SZÍN

A színről:

[Az űrjelenetben Ádám, csalódva a koreszmékben, tiszta szellemi létre vágy, ám a végleges elszakadás a Földtől halálát jelentené. Lucifer már-már győzelmét ünnepli az ájult Ádám fölött, amikor a Föld szellemének hívó szava magához téríti és küzdelmeinek folytatására sarkallja Ádámot. Lucifer hiába érvel az eddigi álomképek kudarcával, Ádám érzi: a bukások ellenére eszméi előrevitték az embernemet. A híres zárógondolatot vetíti előre Ádám hitvallása: A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.]


3623 KF - nézz csak földünkre vissza: a repülés, a Föld elhagyása az emberiség régi, nagy álmainak egyike volt, amely ezért csaknem minden kultúrk
ör mitológiájában szerepel. Madách közvetlen mintája itt valószínűleg Cicero volt, az I. szín kapcsán már említett Scipio álma, de vannak a motívumnak előzményei lírájában is.

3654 KF - Anteus: Antaiosz, a görög tengeristennek és a földanyának fia, akit Héraklész (őrá lásd az 1090. sorhoz fűzött tárgyi magyarázatot) csak a földről felemelve tudott legyőzni.

3689 KF - jegecül: kristályosodik (lásd még a 430. sort!), azaz ásvánnyá, tehát szervetlen anyaggá válik, szemben a növénnyel, azaz a szerves anyaggal.

3731 KF - Chaeroneánál: (Khaeróneia), i.e. 338-ban itt verte szét II. Philipposz makedón király a görög városállamok egyesített seregét, véget vetve önállóságuknak.

3733 KF - Constantinnál: Nagy Konstantin római császár (i.sz. 274-337), aki sikerrel állította meg átmenetileg a birodalom széthullását, elsősorban a kereszténység felhasználásával.

TIZENNEGYEDIK SZÍN

A színről:

[A Földre visszatérve Lucifer kijátssza utolsó ütőkártyáját: a Föld és az emberi társadalom elrettentő haldoklását idézi fel Ádám előtt. A Nap kihülőben, az Egyenlítő táján, a jégvidéken néhány félig-állat eszkimó tengeti életét. Ádám elborzadva szembesül a természeti ember torzképével, a "sok az eszkimó, kevés a fóka" szörnyű filozófiájával. Amikor az eszkimó felajánlja a vendég "isteneknek" nejét, s az eszkimónőben Ádám Évára ismer, kétségbeesetten kéri Lucifert: vessen véget lidérces álmának.]


3771 KF - Holott: ahol.

3813. sor után utalás KF - gulibából: palóc tájszó, kunyhót, kalyibát jelent. Szemben a III. szín szerzői utasításával, Madách itt meghagyta a nyelvjárási szóalakot.

3869 KF - Leonídász: spártai király, uralkodott i.e. 491 és 480 között. 480-ban a thermopülei szorosban hősi halált halt 300 társával a Xerxes perzsa király hadai ellen vívott csatában. Azóta a hősiesség, a hazaszeretet és az önfeláldozás jelképe.

3870-3872 KF - barna levesével, még pénze sincs: az utóbb legendássá vált spártai egyszerűséget Lükorgosz törvényei tették kötelezővé, ideértve az ezüstpénz használatának megszüntetését és a közös étkezést. Az intézkedések célja a szabad spártai polgárok vagyoni különbségeinek a megakadályozása volt (ennek demoralizáló hatását Madách az V. színben ábrázolta), hogy így biztosítsák Spárta egységét és védelmi képességének fennmaradását. A költő forrása itt Plutarkhosz, a Párhuzamos életrajzok Lükorgosz-fejezete.

3872-3873 KF - lucullusi / Villában: Lucius Licinius L., római hadvezér az i.e. I. században. Mégsem vitézségéről vált nevezetessé az utókor számára, hanem gazdagságáról és fényűzéséről, amellyel egyébként a művészeteket és a tudományt is bőkezűen támogatta.

3875 KF - Brutus: lásd az 1206. sorhoz fűzött tárgyi magyarázatokat!

3888 KF - nagy Hunyad: Hunyadi János (?-1456), hadvezér és kormányzó. A Tragédia egyetlen magyar történeti utalása.

3892 KF - Luther: lásd a 3484. sorhoz fűzött tárgyi magyarázatot!

3893 KF - Leó: Giovanni de Medici (1475-1521), 1513-tól X. Leó pápa néven uralkodott. Luther kiközösítője.

3896 KF - Napóleon: Bonaparte N. (1769-1821), 1794-ben lett tábornok, 1796-ban itáliai hadparancsnok, 1799-től a Francia Köztársaság első konzulja, 1804 és 1814 között, valamint 1815-ben császár.

3927 KF - Aszpásziát: szépségéről és szellemességéről híres athéni hetéra, Periklész kedvese.

TIZENÖTÖDIK SZÍN

A színről:

[Ádám kiábrándultan, kétségbe esve ébred föl álmából, s a luciferi jövővel dacolva öngyilkosságra készül. Tettét Éva akadályozza meg anyaságával - Ádám belenyugszik sorsába, s visszatér az Úrhoz. Kétségeire, hogy igaz volt-e a Lucifer mutatta jövő, az Úr nem ad választ, de kijelöli az utat számára: az Éva képviselte költészet, a szerelem ugyanúgy segítik meghallani az égi szózatot, ugyanúgy segítik küzdelmeit, mint Lucifer tagadása. Az Úr az álom nyomasztó befejezéséről, a nem feledhető végről ugyan nem szól, de az ádámi utat, a küzdés-bízás elvét megerősíti a híres zárósorral.]


3988 AB - az egész nem: az egész embernem, az egész emberiség.

4033 KF - Fiad Édenben is bűnnel fogamzott: A sor csak a második kiadásban, 1863-ban nyerte el végleges alakját. Eredeti formája ("Fiad bünben, trón bíborán fogamzott.") az egyiptomi színre utalt. A változtatással Madách mind a Bibliától (Mózes I. könyve, 4.1.), mind az irodalmi hagyománytól (Miltontól) eltért; ezekben csak a Paradicsomból való kiűzetés után történt fogamzás.

4036-4037 KF - e két sorban Éva Jézus születését jósolja meg.

4090 AB - Láttam tudásod tiszta alkotást: a falanszterre céloz Ádám.

4109 KF - gyürű: itt: láncszem.

 


Jegyzetek

1. A kézirat fakszimile kiadása: Akadémiai Kiadó, Bp. 1973.  Gondozta: Horváth Károly. [VISSZA]

2. Ld. Kerényi Ferenc: Madách Imre "..Írtam egy költeményt..." c. kiadványában, az Európa Könyvkiadó Kézirattár sorozatában, 1983-ban. A vázlatlap fakszimile kiadásban is megjelent. [VISSZA]

3.   Az ember tragédiája első kiadásának szövege. (Pest, kiadta a Kisfaludy Társaság, Emich Gusztáv akadémiai nyomdász, MDCCLXI.)
Az ember tragédiája második kiadásának szövege. (2., tetemesen jav. kiad. Pest, Emich Gusztáv. MDCCCLXIII.)
[VISSZA]

4.   A levelek szövege olvasható többek között Madách Imre válogatott művei. (Szerkesztette Horváth Károly és Kerényi Ferenc. Szépirod. Kiadó, Bp. 1989.) c kiadásban, Arany 1861. okt. 27-ei szövegkritikai levele 357-367. p., Madách nov. 2-ai válasza 367-372. p., Szász Károly 1862. okt 6-ai szövegkritikai levele 397-401. [VISSZA]

5. Az ember tragédiája első kritikai szövegkiadása. Sajtó alá  rendezte Tolnai Vilmos. 2., jav. és bővített kiadás. Budapest, 1924.  és i. m. 4. [VISSZA]

6.   i. m. 4.: Tárgyi magyarázatok Az ember tragédiájához (480-491. p.) című fejezete és az ezzel jórészt megegyező népszerű Matúra-sorozat kiadásának lapszéli jegyzetei. (Madách I.: Az ember tragédiája. Teljes, gondozott szöveg, Matúra Klasszikusok, Ikon Kiadó, Bp. 1992. 144 p.) [VISSZA]

7. Madách Imre: Az ember tragédiája.     Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát. 2. jav. kiadás, Bp. Athenaeum, 1909. 255 p. [VISSZA]

8. Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukcója.  Tanulmány a helyreállított szöveg közlésével.  Bp, 1996. I. kötet 297 p., II. kötet (az "érintetlen változat") 217 p. [VISSZA]

9. Ld. a 2. sz. jegyzetet! [VISSZA]

10. i. m. 7. [VISSZA]

11. Indoklást ld. i. m. 4. - 411-412. p. [VISSZA]

12. Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata, szerk. Péter László. Akadémiai K. Bp. 1988. Ld. az 5.2 és az 5.21 §-t! [VISSZA]

13.   I. m. 4.: Szövegközlésünk elveiről, 409. p. [VISSZA]

14. Szász Károly közreműködését részletesen elemzi Bene Kálmán: Szász Károly keze nyoma a Tragédián - a Tragédia hatása Szász Károlyra c. tanulmánya, amely a VI. Madách-Szimpózium tanulmánykötetében jelenik meg 1999-ben. [VISSZA]


VisszaKezdőlap