SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

II. FEJEZET.
A polgárháború kitörése Erdélyben.

Az új alkotmány áldásai. A románok oktalan bizalmatlansága az unióval szemközt. Báró Vay Miklós kir. biztos. Az unió-bizottság munkálatai. Az unio végrehajtásának ügye a ház előtt. A szász képviselők lemondása. A szebeni szék közgyűlésének határozata az unio ellen. A románok állásfoglalása. A balázsfalvi tiltakozások. Az ideiglenes román nemzeti kormány megalakitása. A dákoromán aspiratiók és a szabad magyar állam eszménye. Az oláh mozgalom szerepe az osztrák politikában. Urbán és Riebel. Az élethalál-harcz proclamálása. A székelyek alcsernátoni gyűlése. A védelmi készületek. Az agyagfalvi gyűlés. Báró Puchner árulása. Siaguna csatlakozása a román mozgalomhoz. Az oláhok támadása. A vérengzések. A magyarság veszedelme. A székelyföld eleste. A román praefecturák. A császári seregek sikerei. A gubernium visszaállitása. Kolozsvár meghódolása. A dézsi futás. A csucsai magyar tábor. Az új főkormányzó, gróf Mikó Imre Olmützben. Az általános lefegyverezés. Háromszék ellenállása. Gábor Áron ágyui

Az új alkotmány áldásai Erdélyre is kiterjedtek s azt a sok hibát, a mit Erdély hét fő bűne, a három nemzet és a négy vallás, a maga kizárólagosságával három századon át okozott, a görögkeleti román többséggel szemben csak az unio tehette jóvá. Ez a többség most, mint román és mint görögkeleti, az alkotmány sánczain belül állt; de oly sokáig volt azon kivül, hogy alig csodálhatjuk, ha nem tudta magát beletalálni új helyzetébe. Panaszkodott, hogy az uniót hozzájárulása nélkül mondták ki s követelte, hogy az ő hozzájárulásával újból tárgyalják, de szintén országgyűlésen. Magát a plebiscitumot nem emlegette, de népgyűlésein újra meg újra foglalkozott az unióval, melyről azt hitte, hogy csak a magyarságnak használ, csak azt erősíti. Nem vette figyelembe, hogy a magyar nemzet valósággal saját faja ellen dolgozott, midőn nem latolgatta, érdemesek-e a nemzetiségek a nekik adott nagy szabadságra, vagy sem, – nem fogják-e azt a nagy szabadságot a felszabaditó nemzet ellen, az állam kárára használni. Ausztria dobta ugyan a háborgó elemek közé a „Gleichberechtigung aller Nationalitäten” hangzatos, de kellően maig sem értett jeligéjét;1 de a románok maguknak követelték azt a dicsőséget, hogy Balázsfalván nemzetiségük egyenjogositását követelve is át voltak hatva a hazai nemzetiségek iránt való szeretettől, s hogy őket mindig a század nagy eszméi: a szabadság, egyenlőség, testvériség vezérelték.2 A magyar kormány, mely Erdélyt még június 14-ikén átvette, sok bajnak vehette volna elejét, ha Erdélybe a viszonyokat ismerő királyi biztost küld, s ha az unio-bizottságban helyet ád a románoknak is. A június 20-ikán kinevezett báró Vay Miklós akkortájban, midőn Erdély követei a magyar országgyűlésre siettek, július 6-ikán megkezdte a körútját, fogadta a hatóságok üdvözleteit; és mert mindenütt lelkesedéssel, vagy legalább is hivatalos tisztelettel találkozott, hinni merte, hogy Puchner főhadparancsnok támogatásával és, ha kell, a rögtönitélő biróságok alkalmazásával minden rázkódtatás nélkül illesztheti be Erdélyt a magyar alkotmány keretébe.

De az új alkotmány, az új közigazgatás életbeléptetésének, a nemzetiségek megnyugtatásának módozatai voltakép az unio-bizottságra tartoztak, mely gróf Teleki József erdélyi főkormányzó elnöklete alatt Budapesten július 16-ikán kezdett tanácskozni.3 Az országgyűlésen megválasztott három tag (Leményi, Siaguna, Boheczel) mellé a ministerium még öt románt hitt meg a bizottságba, az elnök azonban csak szeptember 23-ikán adott helyet nekik, mert nem lévén tagjai a volt erdélyi országgyűlésnek, ennek bizottságában törvényesen részt sem vehettek. Siaguna püspök4 s a bizottság több tagja kereste ugyan a megoldás módját, de a vezető férfiak előtt a szerb és horvát lázadás fontosabbnak látszott az erdélyi kérdésnél, melylyel nem voltak tisztában. Kitűnt ez augusztus 25-ikén, midőn báró Wesselényi Miklós a felsőházban törvényjavaslatot nyujtott be a románajkúak ügyében.

Az országos bizottság szeptember 12-ikén a képviselőházhoz benyújtotta 20 §-ból álló munkálatát Erdély uniojának keresztülvitele, illetőleg a magyar közigazgatásnak Erdélyre kiterjesztése tárgyában. Másfél millió románt Drágos szerint csak hárman-négyen képviselvén, többen, pl. a szászok közül másnap Schmidt, sőt maga a ministerelnök is a javaslatot az osztályokhoz kivánta utasitani; Pálfy szerint azonban Erdély elszakad Magyarországtól, ha csak egy napig halasztják is a dolgot; mert a még mindig fennálló kir. kormányszéket a reactio akármikor felhasználhatja. A ház aznap már csakugyan le is tárgyalta volna a javaslatot, ha Irányi5 észre nem veszi, hogy határozatra többé nem képes; 14-ikén azonban a ház a javaslat hátralevő pontjait is elfogadta. Goos Károly szerint ez nem történt szabályos alakban, hat szász képviselő pedig oly szin alatt, hogy a ház különben is letért a törvényes útról, már szeptember 19-ikén lemondott a képviselőségről. Kossuth megfenyegette a „reactio szolgálatában álló árulókat,” hogy, ha tönkre kell mennie a nemzetnek, az árulók hulláin keresztül fog sirjába hanyatlani.6 Pálfy Jánost akarta királyi biztosul küldeni Erdélybe, hogy a székelyek segitségével visszaszoritván a reactiót, megtanitsa a szászokat. Schmidt K. és Eitel F. szász követek felszólalása után azonban a ház beérte azzal, hogy szökevényeknek nyilvánitotta azokat; kik eltávoznának, mielőtt kerületeik helyettük másokat küldenének.7

A felsőház ugyan 22-ikén egy tiztagú bizottság elé utasitotta a hozzá átküldött unio-törvényt, de a hat szász képviselő már valóban eltávozott s egyenként szállingózott utánuk a többi is. 29-ikén a szebeni szék közgyűlése köszönetet szavazott „a nemzet és az összes monarchia érdekeinek megfelelő bátor eljárásukért”, semmisnek nyilvánitotta az uniot s kijelentette, hogy nem engedelmeskedik a magyar ministeriumnak. Ötödfél hónap mulva (1849 február 8-ikán) Bezerédj a képviselőháztól nem minden szemrehányás nélkül kérdezhette, hogy a szász követekre nézve hozott végzés visszahozta-e a szász követeket, megtartotta-e nekünk a szász földet és mi hasznát vette Magyarország annak a végzésnek?

Feleltek a szeptember 14-iki törvényre a románok is. A balázsfalvi újabb gyűlés ugyan eleinte csak a rögtönitélő biróságok eltörlését, a foglyok szabadon bocsátását, a vádlottaknak rendes biróság elé állitását és azt követelte, hogy még meg nem erősitett törvényt (pl. ujonczozásit) ne hajtsanak végre, hogy nemzetőrséget ők is állitsanak, a volt jobbágyok s földesuraságok közt való viszályokban pedig magyar, román és szász polgárokból és parasztokból álló vegyes bizottság itéljen. A szebeni szászok és a katonaság támogatásáról megbizonyosodva azonban szeptember 25-ikén már egyenesen kimondta, hogy az uniót s a magyar ministeriumot el nem ismeri, a császár és császári ministeriuma rendeleteit a főhadparancsnokság útján veszi. Nagy nép- és nemzetgyűlést, valamint új erdélyi országgyűlést követelt, melyen a magyar, szász és román követek a népesedés arányában jelenjenek meg. Az osztrák császári alkotmányt Erdélyre nézve elfogadta és sürgette, hogy románokból, magyarokból, szászokból a népesedés arányában összeállitott s Bécsből utasitandó igazgató kormánytanácsot alakitsanak. A szeptember 30-iki titkos ülésben azután Erdélyt prefecturákra s ezeket tribunátusokra osztván, ideiglenes nemzeti kormányt alkottak s október 12-ikére fegyverbe szólitották a népet.


Báró Vay Miklós.
Leykum A. kőnyomata Eybl 1843-iki rajza után. Az országos képtár gyűjteményének 497. számú példányáról

Ha a mihályfalvi eset után Jancu azonnal fegyvert fog, a magyar kormány még a rendes katonák segitségével verheti le őt, s a paraszt-lázadással egyszerre nyomhatja el a román nemzetiségi mozgalmat. A szebeni román nemzeti bizottságot azonban szász tanácsadóik megóvták minden elhamarkodottságtól.8 Előre lehetett látni, hogy az osztrákok és magyarok közt törésre kerül a sor s hogy ekkor a románok amazokhoz csatlakozva, mint a dynastia védői, ennek jóakaratára föltétlenül számolhatnak; de az igazán forradalmi románok óvakodtak attól, hogy a fölkelésnek reactionarius szinezete legyen s tagadták azt is, hogy összeköttetésben állanának a szlávokkal. Már patakokban ömlött a polgárvér, midőn a frankfurti német birodalmi ministeriumhoz (november 16-ikán) benyújtott emlékiratában Majorescu János, a Duna-fejedelemségek forradalmi kormányának teljeshatalmú megbizottja, azt fejtegette, hogy a panslavismust csak egy szabad magyar állam s ezen tul keleten egy még erősebb román állam megalapitása s Németországgal való kapcsolata teheti ártalmatlanná. Magyarország (Horvátország, Szlavónia és Erdély nélkül) túlnyomóan magyar népességgel, sokkal boldogabb és erősebb lenne. A románok annál kevésbbé akarják kiirtani a magyarokat s annál kevésbbé kivánják eltemetni szabadságukat, mert csakis a velük való nemzetközi szövetségtől remélhetnek menekülést a panslavismus áradata ellen.9 De ha igy egyesek Dáko-Románia megalapitását épen Magyarország önállóságának és szabadságának érdekében ajánlgatták, az egész románság lelkesedését az osztrák katonaság Erdélyben is ép úgy kiaknázta, mint Horvátországban és Dél-Magyarországban a horvátokét és szerbekét.

Jellacsics szerepére itt Urbán Károly, a naszódi második oláh ezred alezredese vállalkozott. Már szeptember 14-ikén kereken kijelentette a szomszédos törvényhatóságoknak, hogy tekintettel a románoknak lázadásig ingerelt ellenszenvére, a románokat nem a magyar, hanem az osztrák hadseregbe fogja besorozni; s a jelentkezőket azonnal föl is esketvén a császár hűségére, kivette őket minden magyar hatóság alól.10 Hasonlót tett Riebel József őrnagy Hátszeg vidékén, az I. oláh ezred területén. Október 10-ikén a román nemzeti bizottság már egyenesen fölszólitotta a magyarokat és székelyeket, hogy tegyék le a fegyvert, mert a románok élet-halálharczra szánták el magukat. Ugyanaznap a honvédelmi bizottság a magyar nemzet karjának büntető hatalmával fenyegette a románokat, ha rögtön vissza nem térnek a törvények iránt való engedelmességre.

A székelyek, kiket Batthyány ministerelnök június 28-ikán és a szerbek ellen küzdő Kiss Ernő augusztus 17-ikén hiában buzditott az anyaország magyarjainak megsegitésére, szeptember 17-ikén Háromszéken, az alcsernátoni gyűlésen kimondták végre, hogy életüket és vérüket áldozzák a szabadságért. Sepsi-Szent-Györgyön, Kézdi-Vásárhelyen azonnal megkezdték a lándsák kovácsolását s Háromszéken mindenütt a hadi gyakorlatokat. Az erdélyi főurak egy része szép példáját szolgáltatta áldozatra való készségének. Gróf Rhédey Ádám egy mázsa ezüstöt adott, báró Kemény Pál minden ezüstjét, Haller Ferencz minden gabonáját odaadta a hazának, ez utóbbi maguknak a székelyeknek.11 De általánossá csak akkor lett a mozgalom, midőn – Kolozsvárnak október 5-ikén kelt segélykérése után – Berzenczey László kormánybiztos nagy erélylyel látott a toborzáshoz. Erre a czélra a kormánytól mindössze 150,000 frtot kapott s rövid időn mégis 1800 lovast állithatott ki; a mi csak úgy történhetett, hogy 1200-an el sem vették a foglalót.12 Most Vay akarata ellen is kihirdette a székelyek nemzeti gyűlését Agyagfalvára Udvarhelyszékbe. A székelyek – mintegy 40,000-en – fegyveresen jelentek meg. Elnökké választván gróf Mikó Imrét, hűséget esküdtek a király és az alkotmány iránt. Hasonlóra szólitották fel a szászokat és románokat, de Berzenczey szavain föllelkesedve, kimondták, hogy erőszakra erőszakkal felelnek. Azután Sombory Sándor huszárezredest fővezérré választván, mindjárt nemzeti honvédsereggé alakultak át s megtagadták a magyar kormánynyal meghasonlott főhadparancsnokság iránt való engedelmességet.13

Maga az idáig óvatos és a magyar kormánynyal szemben udvarias Puchner ugyanis október 13-ikán a cs. és kir. katonaságot csupán saját parancsainak teljesitésére kötelezte és Szeben vidékére rendelte; 16-ikán a szebeni román nemzeti bizottságot törvényesnek ösmerte el, 18-ikán pedig, midőn még csak 11,410 katonája volt, közhirré tette, hogy mivel a nádor eltávozott, a ministerium lemondott, a honvédelmi bizottság pedig nem törvényes kormány, Erdélynek egyedül törvényes politikai és hadi kormányát mint főparancsnok ő maga veszi kezeibe s mindenkit hűségre és engedelmességre int; a miért másnap a szebeni szászok és románok fáklyás menettel tisztelték meg. Báró Vay viszont október 21-ikén és 23-ikán most már maga is árulással és csalással vádolván Puchnert, ki nyiltan a hormánynyal egyetértésben járt el, alattomban pedig előkészitette a polgárháborút, mindenkit eltiltott a neki való engedelmességtől, népfölkelést hirdetett és kijelentette, hogy a kormányt tovább viszi.

Mihály vajda, Basta és Báthory Zsigmond ismét együvé került tehát s mint harmadfélszázada, az erdélyi ember megint válogathatott benne, melyikhez csatlakozzék? Alecsandri Vazul Desceptarea Românija az erdélyi oláhokat is buzditotta a hazáért meghalni, „pentru patria sa more” s ezóta éneklik máig is minden hazai oláh tüntetésnél Muresiamu ébresztőjét: „Destèptãte Române! din somnul cel de morte”:

„Ébredj román, ébredj föl halotti álmaidból,
A melybe sülyesztének a barbár zsarnokok!
Most, vagy soha! Teremtsd meg jövendő sorsod újból,
Melynek nyers ellenséged is meghajolni fog!”14

A mozgalomnak azonban csak a főpapok csatlakozásával lett igazi ereje. Siaguna, ki október 8-ikán még rosszalta a román nemzeti bizottság terveit, most a Jellacsics szerepét játszó Urbán mellett Erdély Rajacsicsa lett. Október 19-ikén ő a katonai, Lemény 21-ikén a magyar kormány iránt való engedelmességre intette hiveit. Ezt tette október 25-ikén Vay is, most már nem a királynak, hanem a kormánynak biztosa. Viszont november 1-én a román nemzeti bizottság – vadembereknek nevezve Kossuth „terrorista” párthiveit – a néphez intézett hosszú s nem közönséges erővel fogalmazott kiáltványában kijelentette, hogy „a történelem, mely a világot igazságosan itéli meg, s mely az okozatot nem választja el az októl, ennek a pártnak lelkét fogja terhelni a falvak és városok elpusztitásával, a barbár öldöklésekkel, a gyermekek fölnyársalásával, az asszonyok meggyalázásával, az ország lakosainak megrontásával s mindazzal, amit a magyarok és székelyek elkövetnek s a mivel a felizgatott s tőlük tanult románok erre felelnek.” „Ők gyújtották meg a tüzet; s ki vádolhatja mosta románokat, hogy ég a ház, melyet a magyar meggyújtott s kinek a vétke lesz, ha a magyar is odaég? Ők szakitották fel a csatornákat, ők idézték le a boszuló ég záporát. Kinek a vétke, ha ők is belefuladnak?”

A románok, szerinte, egy magyart sem öltek meg, mig Vay föl nem akasztatta Betraneanu Sándort, mig ki nem fosztották Új-Zsukot, el nem, pusztitották Vajda-Kamarást. Betraneanu, Simunics és Papp Sándor tribunokat lázadásuk miatt Vay valóban már október 12-ikén kivégeztette, mire az oláhok másnap Balázsfalva vidékén öt, 15-ikén pedig Kis-Enyeden 141 magyart vágtak le s máshol is dúltak, kegyetlenkedtek. Október második felében az erdélyi lapok gyilkosságok, rablások, gyújtogatások hireivel voltak tele. Azok a lázadók, kik az anyát gyermekei szemeláttára nyúzták, hiában mutattak az útak szélén fölállitott akasztófákra, mint a magyar testvériség emlékeire; az elnyomott nemzetek föltámadásának első esztendejét pedig – abban a november elsején kiadott kiáltványban – talán még sem kellett volna a zalatnai mészárláson kezdeni; mert az elnyomott nemzetek föltámadásában mindig van valami méltóságos, de nincs emberi tekintet, mi menthetné az ártatlan asszonyok és gyermekek legyilkolását, a védteleneken elkövetett vérengzéseket.

Október 23-ikán Zalatnát és Abrudbányát a lázadók felszólitották fegyverük lerakására s a nemzeti zászló helyett a császári lobogó kitűzésére. Másnap Abrudbánya teljesitette Jancu kivánságát s azontúl félesztendeig a románok védelme alatt élt; a zalatnaiak is alkudozni kezdtek Dobra prefekttel; midőn azonban a fegyelmezetlen lázadók egy része rabláshoz fogott, Nemegyei János bányatanácsos a nemzetőrséggel ellenállt, mire Moga József tribun serege minden oldalról reá rohant s az égő városból kiszoritotta.15 Délkeleten Petrosány és Galacz közt a lázadóknak egy másik csapatja zárta el az útjokat, mire a magyarok letették fegyerüket oly kikötéssel, hogy bántatlanúl kisérjék őket Gyulafehérvárra. A fenesi hidon túl szabadban töltvén a hideg éjszakát, a menekülőket az oláhok reggel körülfogták s adott jelre ölni, vágni kezdték, úgy, hogy ezerből csak 360-an maradtak életben.16 A csapat azután az égő Zalatnát teljesen kirabolta. Sárdon (Alsófejérben) viszont mély kútba hányták s nagy kövekkel nyomtatták le a meggyilkoltakat. Nagy-Enyedet hasonló sorstól ekkor csak Csutak Kálmán főhadnagy mentette meg, ki két század honvéddel és két század Mátyás-huszárral október 25-ikén Muzsinánál szétverte Prob Prodánunnak, Jancu alprefektjének 6000 főből álló csapatát, 28-ikán pedig Bánffy János őrnagy ugrasztotta szét Axente Szevérnek krakkai táborát, mely Tövisnél másodszor is vereséget szenvedett.17 Hunyadban Algyógy és Bokaj látta a legnagyobb pusztulást. Zarándban október 20-ikán kezdett mozgolódni az oláhság; 21-ikén a magyar urak már Arad felé menekültek, 22-ikén pedig a megye székhelye, Körösbánya, meghódolt Kosztán Makra lázadó hadának. A Körösbányáról haza utasitott Brády-családot útközben megtámadták s tizenhárom tagját hat hozzátartozóval együtt 25-ikén lándsákkal, fejszékkel, vasvillákkal meggyilkolták.18

Erdély keleti részén az agyagfalvi gyűlésből Sombory huszárezredes fővezérlete alatt Marosvásárhely védelmére sietett székelyek viszont Radnótnál gróf Lázár Dénes alatt vertek szét egy román csapatot s Urbánt a szentiváni, radnótfáji és szászrégeni csatározások után Beszterczére szoritották vissza; de nem tudták megakadályozni Gedeon altábornagyot, hogy 2000 rendes katonából, 6000 román s 700 szász lázadóból álló s két üteg ágyúval ellátott seregével november 5-ikén be ne vonuljon Maros-Vásárhelyre. A székelyek elkedvetlenedve oszlottak haza és Háromszéket kivéve rendre hódoltak az osztrákoknak, kiknek ügyét most Gedeon báró, Wardener és Urbán egyesült serege támogatta, mialatt a románokat katonailag maga a szebeni főhadparancsnokság szervezte s 15 legióra osztva, Ausztria XXXIII. hadtestének nyilvánitotta. Igy, legalább papiron, 195,000 főre emelte az erdélyi román haderőt.

A román bizottság annyi embert nem tudott ugyan talpra állitani, de önkényesen 15-ről 22-re növelte a prefecturák számát. Egy prefecturában 100, egy tribunatusban 10 falú, a 22 prefecturában tehát 2200 falú volt s igy magában foglalta az egész Erdélyt, hol 2266-ra rugott az önálló községek száma. Minden prefectura egy 13,000 (a második felosztás szerint csak 8–9000) főnyi legiót volt köteles a tribunok, vicetribunok, centuriók, vicecenturiók, decuriók és vicedecuriók alatt harczba küldeni. Október 25-ikén a főhadparancsnokság minden fölkelőnek 8 krajczár napizsoldot igért ugyan, de a sereg jobbadán harácsolásból (néha valóságos rablásból) tartotta fenn magát. A román polgári és katonai igazgatás tényleg egybeolvadt, midőn október 30-ika és november 29-ike közt Fogaras vidéke s Hunyad-, Zaránd-, Küküllő- és Alsófehérmegyék a főhadparancsnokság jóváhagyásával román közigazgatást nyertek. A magyar kormány mind szűkebb térre szorúlt. Kalotaszeg vidéke a bihari nemzetőrökkel erősödve, védte magát, de Losenau alezredes Nagy-Enyedet november 8-ikán, Felvinczet 200 székely megölésével november 13-ikán, Wardener és Urbán Dézst november 10-ikén és Szamosújvárt az ott nyert diadal után november 13-ikán, s Gratze Tordát november 14-ikén megszállotta. Ezzel egyidőben V. F'erdinánd (november 14-ikén) Erdélyben visszaállitotta a guberniumot s elnökévé gróf Mikó Imrét nevezvén ki, őt Windisch-Grätz császári fővezér s a szebeni főhadparancsnokság rendeleteinek végrehajtására s a nemzetőrök lefegyverzésére utasitotta. November 16-ikán Makray László és báró Bánffy János Szamosfalva és Kolozsvár közt visszanyomták ugyan Urbán hadait; mivel azonban a császáriak és a lázadók már minden oldalról Kolozsvár felé nyomúltak, 17-én báró Baldacci ezredes és Vay kormánybiztos erélytelensége következtében Kolozsvár is meghódolt Urbánnak s lefizette a Puchnertől reá kivetett 200,000 forint sarczot, a csekély magyar sereg pedig november 25-ikén már Csucsáig huzódott vissza. November 21-ikén Katona Miklós őrnagy megszállta ugyan Dézst, hol azután a szatmári és szabolcsi nemzetőrökkel erősödött, 27-ikén azonban mégis megfutott Urbán közeledő serege elől,19 mire 30-ikán Nagybánya is behódolt.

Igy tehát, az egy Háromszéket kivéve, Erdély teljesen az osztrákok és a lázadók hatalmába jutott és csak bihari területen, a csucsai szorosnál őrködött felette egy maroknyi magyar had. A magyar urak jobbadán elmenekültek s Erdély, mely a fejedelmek korában Magyarország szabadságának legfőbb erőssége volt, készületlensége s lanyhasága következtében most egészen elveszettnek látszott a szabadság ügyére nézve. Gróf Mikó, az új kormányzó, Olmützbe sietett, hogy megmentse, a mi még megmenthető, a kormányt pedig, mint a főhadparancsnokság végrehajtója, a gubernium folytatván, már november 25-ikén elrendelte az általános lefegyverzést. Ezt báró Heydte dragonyos-kapitány, szász és román csapataiban bizva, még a hónap elején magától is keresztülvitte Udvarhelyszékben melyet november 16-ikán a hadikormányt elismerő széktisztek elfogadására kényszeritett.20 Dorschner is behódoltatta Csíkot.

Ellenben „Háromszék a magyar élet-halál harczának legfontosabb perczeiben – egy egykorú államférfiú nyilatkozata szerint21 – oly férfias szilárdsággal küzdött meg a vészteljes kisérletekkel, oly állhatatos férfiassággal mutatá fel az egyesült haza iránti szeretetének csalhatatlan jeleit, hogy a magyar történetnek Háromszék legközelebbi időszaka mindörökre fénylapjait képezendi.”22

Háromszék már november 12-ikén kijelentette, hegy védeni fogja magát, a főhadparancsnokság ellenben 16-ikán föltétlen hódolatot kivánt tőle. Gedeon altábornagy negyednap múlva Brassóban állt, Heydte százados a Hargitta nyugati oldaláról fenyegette a széket, Strava oláh határőrségi kapitány pedig a bodzai szoros felől meg is kisérlette a betörést. 23-ikán a székgyűlésen Nagy Ferencz, Berde Mózsa és Dobay Károly a meghódolást ajánlották s nem vették komolyan Gábor Áron kiszolgált káplárnak azt a biztatását, hogy lesz ágyújok, öntik is már a fülei gyárban. A nép megnyugtatására azonban kijelentették, hogy majd a 28-iki székgyűlésen határoznak, meghódolnak-e vagy sem? Háromszék maroknyi népe készült s az alig 30 négyzet myriaméternyi területet valóságos fegyvergyárrá alakitotta át. A főműhelyt Kézdi-Vásárhelyen rendezték be. Szacsvay András és fia János az őrnagy lakásán puskaport és naponkint egy mázsa salétromot gyártottak; Gabriányi József gyógyszerész Jancsó Józseffel s Bene József asztalossal gyutacsokat és lövőkupakokat készitettek.23 Gábor Áron, saját tervei szerént és Thuróczy Mózes segitségével Hermányban, utóbb Kézdi-Vásárhelyen, Szentkereszten, Sepsi-Szent-Györgyön kezdte meg az ágyúgyártást; csakhamar hét, azután pedig 1849 június 20-áig még 63 (többnyire hatfontos) bronz-, réz- és vaságyút öntetett, a mihez a székelyek anyagúl 313 harangot hordtak össze; az asszonyok odaadták minden réz- és czintányéraikat. Még a gyermekek játéka is golyóöntésből állt.24 A legszebb jelenetek közé tartozik ez az egész világ történetében.

November 28-ikára, a székűlés napjára, a széknek mindössze is csak 80,000 főnyi népességéből 12,000 háromszéki székely – minden hatodik, hetedik ember, csupán a Jancsók közűl 54 vitéz25 – zsoltárok, énekek zengése mellett vonúlt be Sepsi-Szent-Györgybe s Gábor Áron hat ágyúja robogott utánuk. Még az este darabokra vagdalták Balázs Manót, a XII. zászlóalj őrnagyát, ki alkudozni mert Heydtevel, az ellenséggel. „Van ágyú, van puskapor – mondta Gábor Áron az űlésen – még csak egy koppintás hiányzik az ágyú mozdonyán. Pénzre nincs szükség, mindenki lássa el magát élelemmel.” Másnap, 29-ikén, Heydte 4000 embere ellen Hidvég és Árapataka közt eldördült a székelyek első ágyúja; a kik hozzáfértek, először összecsókolták ezt az ágyút, a mestert, a ki készitette, elsütötte s azután szuronyszegezve űzték vissza az ellenséget. Heydte deczember 2-ikán Köpecznél, 9-ikén pedig Felső-Rákosnál ismételte ugyan támadását, deczember 13-ikán azonban Gál Sándor ezredes teljesen kiverte a Rikán. Puchnernek Schurter tábornokot is Brassó vidékére kellett rendelnie, hogy a háromszékiek, kik Dobay és Sombory ezredesek s Nagy Imre alezredes alatt Földvár, Szent-Péter és Hermány közt már a szászok földén táboroztak, valamikép támadólag ne lépjenek föl.

Erdély, a kisebbik haza, elveszettnek látszott; de a becsület meg volt mentve.


 1. * Erről a kérdésről 1. Eötvös, Ueber die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Oesterreich. Pest, 1850. (Szerző nevével csak az 1851. évi második kiadáson).[VISSZA]
 2. * A román comité 1896 február 6-iki manifestuma.[VISSZA]
 3. * A bizottság eredeti okiratai a kolozsvári levéltárban.[VISSZA]
 4. * Életrajza Popeatól és Slavicitól: Memorialul Archiepiscopului si Metropolituluni Andreiu baron de Siaguna. (Szeben, 1889.) Két kötet.[VISSZA]
 5. * Teutsch szerint (Hundert Jahre sächsischer Kämpfe, 186. l.) a szászok.[VISSZA]
 6. * A szászok felfogására nézve nagyon jellemző Czekelius K. Lajos röpirata: Ungarns und Siebenbürgens Stellung zur Gesammt-Monarchie. (Bécs, 1848.)[VISSZA]
 7. * Ezt hozta föl példaképen Madarász László, midőn a ház 1849 február 8-ikán a távollevő képviselőkről tanácskozott.[VISSZA]
 8. * A román-szász nemzeti bizottság román-német jegyzőkönyveinek magyar kivonata kéziratban az aradi szabadságharcz-múzeumban, Csányi-levéltár, 4645. sz.[VISSZA]
 9. * Ghica, Amintiri din pribegie, 120–145. és Jancsó, Szabadságharczunk, 117–121.[VISSZA]
 10. * Gr. Bánffy Dénes, A hivatalosan szervezett oláh fölkelés: Budapesti Szemle, LIX. 367–71.[VISSZA]
 11. * Csányi-ltár az aradi szabadságharcz-múzeumban, 4782. sz.[VISSZA]
 12. * Tört. Lapok, II. 1273–6.[VISSZA]
 13. * Néhány újabb részlet Biró Sándor naplójában, Tört. Lapok,* 1896. Nagy S., Háromszék önvédelmi harcza, 28–37. Bánffy emlékiratai, id. h. 373–4. Az október 17-iki gyűlés jegyzőkönyve kéziratban az aradi szabadságharcz-múzeumban, Csányi-lt., 4776. sz.[VISSZA]
 14. * A román forradalmi dalok közül többet l. Popu Reteganul Inimiórajában. (Szeben, 1885.).[VISSZA]
 15. * Jancu a magyarokat okozza a „szerencsétlenség”-ért. L. Jancu, Axente és Bálint Emlékiratait Moldovánnál: A románság, LI, 426–557. Ezzel szemben l. báró Kemény István Feketekönyvét: Tört. Lapok, 697–9., 705–7. Hazánk, I. 321–336., IV. 611–614. és Thim közleményét a Hazánkban, V. 390–1. Puchner egy magánlevélben (Gelich, id. m. I. 396.) már október 26-ikán irta, hogy a szörnytettek hirei kétségbeejtik, s hogy a zalatnai szomorú eseményeknél nagyobbat a történelem még a tatárjárás idejéből sem mutathat fel. Ugyanaznap Erdély lakosait kiáltványban tiltotta el a gyilkolástól, gyujtogatástól és rablástól.[VISSZA]
 16. * Axente: „Ki dúlta föl Enyedet?” czímü közleményében (1890.) azt állitja, hogy megmentette volna Lukács Béla későbbi pénzügyminister családját. Ezzel szemben l. ennek 1890 szeptember 18-ikán tett nyilatkozatát (Erdélyi Hiradó, 1890. 216. sz.), mely szerint apját, anyját, öt testvérét gyilkolták meg Preszakánál; 130 sebesültet nagynehezen Ursu János, metesdi g.-kel. pap mentett meg. Hogy más alkalommal Axente megmentette volna Pogány György sógorát és hugát s a Splényieket, erre vonatkozólag l. Pogány György főispán s b. Splényi nyilatkozatait, u. ott, 217. sz.[VISSZA]
 17. * Jancu szerint (id. h. 433.) a románok győztek.[VISSZA]
 18. * Ez eset leirása: Protocollum domus residentiae Körösbányensis, (kézirat), 8–14. l. (Ismertettem az Alföldben, 1890. 296. sz.) Baternay, A zarándvármegyei oláh lázadás: Tört. Lapok, III. 516. stb. A Bárdy-családról l. Jókai elbeszélését is.[VISSZA]
 19. * Történeti Lapok, 1893. 221.[VISSZA]
 20. * Csányi László szerint (1849 február 15. – Lásd Csányi leveleit az aradi múzeumban, 204. sz.) Udvarhelyszék ezzel oly hazafiatlan magaviseletet tanúsitott, melylyel örökre meggyalázta magát. „A szabad székelynek az oláh csorda nevez tiszteket! Gyalázat, melyet soha semmi le nem mos Udvarhelyszék népéről! A nép oly hatalmas, hogy holmi Heydte-féle emberek neki nem parancsolhatnak, ha engedelmeskedni nem akar.” A bűnösöket eléri a bosszuló igazság karja s „emlékök elvesz életökkel; de Udvarhelyszéke népén a gyalázat a magyar szabadság háborújának történetében századokra fog följegyezve állani; gyermekeitek s unokáitok fogják átkozni apáikat a gyalázatért, mely örökségként fog maradni rájok s melytől nem szabadúlhatnak meg.”[VISSZA]
 21. * Csányi 1849 márczius 13-iltán kelt 532. számú levele ugyanott.[VISSZA]
 22. * Nagy Sándor, Háromszék önvédelmi harcza 1849-ben. (1897. 8r. 284 lap.) Ez a munka a hozzácsatolt 108 oklevéllel Háromszék hőskora történetének főforrása.[VISSZA]
 23. * Bene két hónap alatt egymaga 91,106 gyutacsot, a sepsi-szentgyörgyi nő-közönség 111,560 töltényt gyártott.[VISSZA]
 24. * Z. Bodola Lajos, A székely ágyúk története, Tört. Lapok, 1895. 136–8. és Szabó Sámuel, A székelyföldi ágyúműhely, u. ott, 1893. 2–4. Jakab Elek, Szabadságharczunk, 500–523. 1. Szerinte összesen 93 vas- és rézágyú készült.[VISSZA]
 25. * Tört. Lapok, 1896. 93. 104.[VISSZA]