IMRE MADÁCH

TRAGÉDIA ČLOVEKA

PRELOŽIL: CTIBOR ŠTÍTNICKÝ
TATRAN, BRATISLAVA, 1988
ZLATÚ FOND SVETOVEJ LITERATÚRY, ZV. 87
© TRANSLATION: CTIBOR ŠTÍTNICKÝ 1966 AND 1988



PRVÝ OBRAZ
DRUHÝ OBRAZ
TRETÍ OBRAZ
ŠTVRTÝ OBRAZ
PIATY OBRAZ
ŠIESTY OBRAZ
SIEDMY OBRAZ
ÔSMY OBRAZ
DEVIATY OBRAZ
DESIATY OBRAZ
JEDENÁSTY OBRAZ
DVANÁSTY OBRAZ
TRINÁSTY OBRAZ
ŠTRNÁSTY OBRAZ
PÄTNÁSTY OBRAZ