NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET
I. KÖTET: A KELET ÓKORI NÉPEINEK TÖRTÉNETE
––           I. Az ős Egyiptom

Előszó az I. kötethez.

A magyar tudományos buvárkodás még mindig nem vonta körébe a keleti népek ó-kori történetének önálló kutatását. Ezért legjobbnak látszott azon munka átültetése irodalmunkba, mely a tudományos eredményeket valóban történeti módszerrel összefoglalja és adja elő. Ilyen Maspero «Histoire ancienne des peuples de l’Orient»-ja. Kiadásunk azonban nem tiszta fordítás. Nagyobb eltérések találhatók különösen a kháldeai műveltség kezdeteinek tárgyalásánál, hogy turáni elemekről is lehet szó, a babyloni sirok leirásánál, továbbá a khitita emlékek ismertetésénél.

Az Indiáról szóló fejezet Justi műve nyomán készült.

Jegyzeteink, nagyobbára Masperot követve, utmutatást adnak a kútfőkre és az irodalomra nézve, de különösen a magyar vonatkozásokat emelik ki, a hol ez lehetséges.

A képek kiválasztásánál különös gondot fordítottunk arra, hogy azok lehetőleg egykoruak és valóban történeti értéküek legyenek. A kiadók gondoskodása lehetővé tette, hogy e kötet sokkal gazdagabb legyen képmellékletekben, mint hasonterjedelmű külföldi világtörténetek megfelelő kötete.