NAGY KÉPES VILÁGTÖRTÉNET
II. KÖTET: A GÖRÖGÖK TÖRTÉNETE A RÓMAI HÓDÍTÁS KORÁIG
XXXIV. A görög-makedoniai államrendszerek korának gazdasági és művelődési viszonyai           ––

IDŐMUTATÓ
a görögök politikai történetéhez, a legrégibb időktől a naupaktosi békéig (217. Kr. e.).

 

Kr. e.45Ős- és Középkor.   

2000 k.A legrégibb kultúra ideje.   
2000–1000Mykenei korszak.   
1300–1000 k.A legrégibb gyarmatosítás kora.   
1280–1200 k.Népvándorlás.   
1100 k. vagy régebbenA dórok vándorlása dél felé. 1200–1100(?)Karthago alapítása.
1100–1000 k.A dór gyarmatosítás.   
950–750 k.Az eposz virágkora.   

 A történeti idők.   

776Az Olympiasokkal való számítás kezdete.   
754A spartai ephoros-lajstrom kezdő éve.   
750 k.Az athéni királyság tíz évessé válik. Chalkis Naxos gyarmatot alapítja Siciliában. 753Róma alapítása.
750–600 k.Ujabb görög gyarmatositás (kivált a Fekete-tenger környékén).   
747 k.A királyság bukása Korinthosban.   
735–716 ?Első messeniai háború.   
720A spartaiak részt vesznek az olympiai játékokon.   
705 k. (?)Syrakusai alapítása.   
700–650 k.Háború Chalkis és Eretria közt. I. Perdikkas megalapítja a makedon-királyságot.   
700–600 k.Aeol gyarmatosítás Troasban. 689A Mermnadok Lydiában.
682A királyság Athénben egy évessé válik. Az archoni hivatal felállítása. 687–653Gyges.
676 ? 660 ?A pisatisiak hatalmukba kerítik az olympiai játékok vezetését.   
669/8 k.Pheidon argosi király uralkodása. Hysiai csata.   
660 k.Thasos gyarmatosítása.   
657 k.Kypselos Korinthosban megdönti a Bakchiadák nemesi uralmát.   
657–585A Kypselidák uralma Korinthosban (Aristoteles szerint).   
650Kyrene gyarmatosítása. 654Karthago elfoglalja Ebusost.
650–620 k.Második messeniai háború. 653–617 Ardys uralma Lídiában. 
648Myron sikyoni tyrannos olimpiai győzelme. 650 k.A pénz használatának kezdete Kisázsiában.
640 k.Theagenes tyrannisa Megarában; Kylon olympiai győzelme.   
636 v. 632Az Alkmaionidák számkivetése Athénből.   
626 k.Epidamnos alapítása.   
621Drakon-féle törvényhozás Athénben.   
615 k.Panaitios tyrannisa Leontinoiban. 617–606 k.Sadyattes uralma Lydiában.
600 k.Massalia alapítása. 606 k.Az assyriai birodalom megdőlése.
599Kamarina alapítása. 605–560 k.Alyattes uralma Lydiában.
594Solon törvényhozása Athénben; Pittakosé Mytilenében.   
590 k.Görög zsoldosok felírják nevüket az ipszambuli templom kolosszusaira.   
589/8 és 584/3Archontalan évek Athénben.   
586Krisa elpusztítása.   
585 máj. 28.Thalestől megjósolt napfogyatkozás.   
583–1Damasias archonsága Athénben.   
582A pythói ünnepek szervezése.   
581Az isthmosi ünnepek alapítása. Akragas alapítása.   
575Alyattes beveszi Smyrnát.   
571Phalaris tyrannisa Akragasban.   
570–560 k.Salamisi kleruchia.   
570 k.Kyrenei epoikia. 569Amasis trónralépte Egyiptomban.
565 k.Alalia alapítása Corsica szigetén.   
561Peisistratos tyrannisa Athénben.    
560 k.Herakleia alapítása a Pontos mellett; Solon halála.
Kroisos végkép meghódítja a kisázsiai görög városokat.
  560 k.  Kroisos trónralépése.
556 k.A panathenaia ünnep alapítása.   
556/5Cheilon spartai ephoros.   
556A nemesség elűzi Peisistratost.   
555 k.Aristarchos Ephesosban. 553Kyros felkelése Astyages ellen. A méd birodalom felbomlása.
551Peisistratos visszafoglalja uralmát.   
550Ujra menekül. Demonax Kyrenében. Sparta elfoglalja Thyreát az Argos ellen való háborúban.   
548A delphoi templom leég.   
545 k.Kisázsiát meghódítják a perzsák. 546A lydiai birodalom megdőlése.
540 k.Alaliai csata.   
539 k.Peisistratos második visszatérése.  539Kyros beveszi Babylont.
528Peisistratos halála.   
524A spartaiak ostromolják Samost. 525Kambyses meghódítja Egyiptomot.
522Polykrates halála.   
519Kleomenes Plataiait segíti Theba ellen.   
514Harmodios és Aristogeiton megölik Hipparchost. 515 k.I. Dareios hadjárata a skythák ellen.
511/10 k.A krotoniak elpusztítják Sybarist. Hippias elhagyja Athént. 510 k.Karthago visszaveri a Dorieus-féle támadást.
508 k.Kleisthenes alkotmánya és törvényhozása Athénben. 509A köztársaság megalakulása Rómában.
507A spartaiak, thebaiak és chalkisiak betörnek Attikába.   
505A tyrannis kezdete Gelában.   
502A strategosi hivatal felállítása Athénben.   
501A naxosi oligarchák elűzése.   
499Naxos ostroma. Az ión felkelés kitörése a perzsa uralom ellen.    
498Sardes elpusztítása.   
497Salamisi (kyprosi) csata.   
494Ladei csataveszteség. Miletost beveszik a perzsák. A tyrannis Rhegionban.   
493/2Themistokles archonsága Athénben. A peiraieusi kikötő megerősítésének kezdete.   
492Mardonios hadjárata.   
490Datis és Artaphrenes-féle hadjárat. A marathoni diadal.   
489/8Aristeides archonsága.   
488Athén háborúja Aiginával. A tyrannis Akragasban.   
487Az ostrakismos első alkalmazása Athénben.   
486A sorsolásnak szerepet adnak az athéni archonválasztásban. 486 Dareios halála, Xerxes trónralépte. 
485Gelon elfoglalja Syrakusait. A tyrannis Syrakusaiban.   
483 k.Themistokles hajóhadat szervez Athénben.   
482Aristeides számkivetése.   
481Xerxes hadjárata Görögország ellen.   
480. aug.Thermopylai és artemisioni csata. – Gelon himerai diadala a karthagóiakon.   
480. szept. 27.Salamisi csata. Xerxes visszavonulása.   
479. szept.Plataiai és mykalei diadalok.   
479Demokratia Thebában és a boiotiai városokban.   
478A görög hajóhad visszahódítja Kariát, Kyprost, Sestost, és a hellespontosi városokat.   
477Athén első tengeri szövetségének szervezése.   
476/5Kimon thrakiai hadjárata. Naxos felkelése.   
475Athén megszerzi Byzantiont.   
474Hieron megveri a Kymét fenyegető etruszkokat.   
473Hieron legyőzi Thrasydaiost és Polyzelost. Demokratia Tarasban.   
471Themistokles számkivetése.   
470 k. (468 ?)Kmon az Eurymedon torkolatánál megsemmisíti a perzsa hajóhadat. Pausanias bukása.   
467Hieron halála. Forradalom Syrakusaiban.   
466Demokratia Syrakusaiban.   
465Thasos fölkél Athén ellen. 465 Xerxes halála. I. Artaxerxes trónralépése. Inaros-féle fölkelés Egyiptomban. 
464–455Helota-forradalom.   
461Szakadás Sparta és Athén közt. Kimon számkivetése. A demokratia diadala Athénben. Ephialtes alkotmánya.   
458Athén az aiginai tengeri csatában legyőzi Korinthost és szövetségeseit.   
457Tanagrai és oinophytai csaták. Aigina meghódítása. A hosszú falak elkészülése. Athénben a zeugiták jogot kapnak állami hivatalok viselésére.   
454Perikles Oiniadai alatt. A delasi szövetségespénztár áthelyezése Athénbe. Az egyiptomi katasztrófa. A petalismos behozatala Syrakusaiban.   
451A polgári jogosítás megszorítása Athénben. Öt éves fegyverszünet Athén és Sparta közt.   
449 ?Kimon halála. A salamisi (kyprosi) tengeri diadal. Az állítólagos Kimon-féle béke.   
447Athén chersonesosi kleruchiája.   
447 v. 446A thebai oligarchia diadala Athénen Koroneiánál.   
446/5«Harmincz éves» béke Athén és Sparta közt. – A Kykladok abbanhagyják a pénzverést. Chalkisi és eretriai kleruchiák. – Syrakusai diadala Akragason Himeránál.   
445–431Perikles kormánya.   
445Thurioi alapítása.   
442 k.Athéni adószedő-kerületek alapítása.   
440–439Samosi felkelés.   
437Amphipolis alapítása.   
435A Korinthos és Korkyra közt való háború kezdete.   
433Athén megszavazza a korkyrai szövetséget.   
432Tengeri csata a Sybotai szigeteknél. Olynthos alapítása. Potidaia elszakad Athéntől.   
432–430Potidaia ostroma. Megarai psephisma.   
431Aigina megsemmisítése. (Márcz.): A thebaiak megszállják Plataiait. Athén szövetsége Sitalkes odrysos királylyal.   
431–404A peloponnesosi háború.   
430A pestis kitörése Athénben. – A perzsák elfoglalják Kolophont.   
430/9 (Telén): Potidaia bevétele; kleruchia.   
429Az athéniak veresége Spartolosnál. Perikles halála. Naupaktosi tengeri csata.   
428/7Lesbos felkelése. Mytilene bevétele. Lesbosi kleruchia.   
427A peloponnesosiak beveszik Plataiait. Az athéniek szövetsége Leontinoi siciliai várossal. Első siciliai hadjárat. – Kleon hellenotamias lesz.   
426/5A hadipárt uralma Athénben. A sphakteriai diadal.  425–405II. Dareios királysága.
424Nikias elfoglalja Kythera szigetet. Megarai és thrákiai háború. Amphipolis megadja magát Brasidasnak: Az athéniek delioni veresége. Az adók felemelése az athéni szövetségben. – Gelai béke a siciliai városok közt.   
423 (Tavaszszal): Fegyverszünet Athén és Sparta közt.   
422Amphipolisi csata. Kleon halála.   
421. april Nikias-féle béke.   
420Alkibiades strategiája. – Kymét elfoglalják a campaniai oscusok.   
419Athén ultimatuma Spartának.   
418Agis argoni hadjárata. A spartaiak mantineiai diadala az argosiakon és athénieken.   
417Hyperbolos számkivétése Athénben.   
416Melos szigetet elfoglalják az athéniek. Selinus és Segesta háborúja.   
415A syrakusai háború megszavazása Athénben. A herma-csonkítók pöre.  Alkibiades bukása.   
415–413A siciliai hadjárat.   
413(Tavaszszal): Dekeleiát megszállják a spartaiak. (Szeptemberben): az athéni sereg megsemmisülése Siciliában. A szövetséges-adó megszünése. Huszados-vám. Perzsa-spartai szövetség. Archelaos trónralépése.   
412 (Nyarán): Chios és sok ión város elpártol Athéntől.    
411 (Május): Az athéni demokratia bukása. Antiphon alkotmánya. A négyszázak. A samosi hajóhad élére Alkibiades áll.   
410Az athéni hajóhad kyzikosi diadala. A demokratia feléledése.   
409Thrasyllos veresége Ephesosnál. – Karthagói hadjárat Siciliában.   
408Alkibiades meghódítja Byzantiont és a hellespontosi városokat. Rhodos város alapítása.   
407Thrasybulos visszahódítja Thasost és a thrák városokat. (Májusban): Alkibiades visszatér Athénbe. 407–5Ifjabb Kyros satrapasága Sardesben.
406Az athéniek notioni veresége és arginusai diadala.   
405Aigospotamoi csata. Athén ostroma.   
404(April): Az athéni demokratia bukása. A harmincz tyrannos. 404 II. Dareios halála, II. Artaxerxes (Mnemon) trónralépése, Kyros viszszakapja satrapaságát.
403/2(Eukleides archonsága.) 403. szeptember: Kiegyezés Athénben, a demokratia visszaállítása, Tisamenos alkotmánya. Az ión ábéczé hivatalos használata.   
401/0A spartaiak megalázzák Elist. Kyros felkelése és a tízezer görög zsoldos hadjárata. Kunaxai csata.   
399Sokrates kivégzése Athénben. – Agesilaos trónralépte Spartában. Kinadon-féle összeesküvés. Sparta és Perzsia meghasonlása.   
396–394Agesilaos Kisázsiában.   
396Karthagó védekező-hadjárata Dionysios ellen; katanei diadala, syrakusai kudarcza.   
395Paktolosi csata Kisázsiában. Haliartosi csata és Lysandros halála. Korinthosi szövetség Boiotia vezetése alatt.   
394Agesilaos visszatérése. A spartaiak nemeapataki és koroneiai győzelme. – Konon knidosi diadala.   
393A korinthosi harczok kezdete (Iphikrates). – Konon helyreállítja az athéni hosszú falakat. Második athéni szövetség. – Karthagói hadjáratok és (392) béke. II. Amyntas trónralépése.   
392Italiai városok szövetsége.   
391–388Dionysios háborúja az italiai szövetséggel.   
389Thrasybulos diadalai az Aegeus-tengeren. A második athéni szövetség megerősödése.   
387Susai békealkudozások.   
386 (Tavaszszal): Antalkidas-féle béke.   
384A spartaiak beveszik és széttelepítik Mantineiát. 384–360Kotys thrák király uralkodása.
383A spartaiak megszállják Theba fellegvárát. Békekötés.   
381–379Olynthos megadja magát a spartaiaknak. A chalkidikei szövetség feloszlatása. Phlius ostroma és bevétele. A spartai fönnhatóság tetőpontja.   
379 (Télen): Theba felkelése Sparta ellen. A thebai számkivetett demokraták visszafoglalják a fellegvárat (a Kadmeiát).   
378/7(Nausinikos archonsága). Athén szövetsége Thebával. Földfelmérés és becslés Athénben.   
377A harmadik athéni szövetség megalakulása. Az athéni hajóhad ujjászervezése.   
376. szept.Az athéniek (Chabrias) nagy tengeri diadala Naxos mellett.   
375Timotheos diadalai az ion-tengerben. Alyziai csata. Az athéni szövetség megerősödése. Pelopidas tegyrai diadala.   
374Rövid fegyverszünet Athén és Sparta közt.   
372A thebaiak feldúlják Plataiait. Konon halála. Pherai Iason egyesiti Thessaliát.   
371Spartai béke-kongresszus. (Júl. 5.) Leuktrai csata, Theba hatalmának kezdete. Athéni kongresszus (?) Demokrata forradalmak Peloponnesosban.   
370Megalopolis alapítása. Epameinondas felszabadítja Messeniát.   
369Szövetség Sparta és Athén közt.   
368Az u. n. könnytelen csata. – Dionysios halála. Ifjabb Dionysios trónralépése Syrakusaiban.   
367Békekövetségek a susai udvarnál.   
366Epameinondas második peloponnesosi hadjárata. Achaiai és sikyoni zavarok. Oropost megszerzik a thebaiak.   
365Timotheos beveszi Samost.   
364–2Timotheos Chalkidikében. Potidaiai kleruchia.   
364Kromnoni csata. Béke Elis és Arkadia közt.   
362Epameinondas utolsó peloponnesosi hadjárata. (Júliusban): mantineiai csata, Epameinondas halála. 361 Satrapa-felkelés Artaxerxes ellen.
359Perdikkas halála. Philippos átveszi Makedonia uralmát. 359Artaxerxes halála.
358Pherai Alexandros halála. 359–338III. Artaxerxes Ochos királysága.
357Timotheos visszafoglalja Euboiát, Chares Chersonesost.   
357/6Philippos elfoglalja Amphipolist, Pydnát és Potidaiát.   
357–355Szövetséges-háború és Athén harmadik tengeri szövetségének felbomlása. – (–354) Dion-féle zavarok Siciliában   
356Philippos felveszi a királyi czímet.   
356 (–346)Szent háború Phokis ellen.    
354–346Eubulos-féle kormány Athénben.   
354Philomelos csatát veszt és elesik Neon mellett.   
353Onomarchos diadalai. Philippos betör Thessaliába.   
353/2Krokos-réti csata, Onomarchos halála, Thessalia «felszabaditása».   
352Philippos elfoglalja Thrákiát. – Kallippos kormánya Syrakusaiban.   
352/1Hipparinos kormánya Syrakusaiban.   
349/8Philippos ostrom alá veszi és elpusztítja Olynthost. Euboia elpártol Athéntől.   
347–344II. Dionysios kormánya Syrakusaiban.   
346. júliusPhilokrates-féle béke Athén és Philippos közt. Philippos leigázza Phokist.   
344Demosthenes Peloponnesosban. Hegesippos-féle követség. – Timoleon Siciliában. 344 Artaxerxes végkép meghódítja Egyiptomot.
343Timoleon uj alkotmányt ad Syrakusainak. Archidamos italiai hadjárata. – Követségi pörök Athénben.  343–341 A rómaiak első háborúja a samnitokkal.
342–339Philippos végleg elfoglalja Thrákiát. 341–338 Latin háború.
342 v. 340Athén ujabb szövetsége. Euboia visszaszerzése.   
340Philippos ostrom alá veszi Perinthost és Byzantiont. Athén hadat üzen Philipposnak. Az amphissai szent háború.   
339Az amphiktyonia Philipposra bizza a hadvezetést. (A tél folyamán): Philippos Görögországban (Elateiában). Athén és Theba szövetsége. – Timoleon a Krimisosnál megveri a karthagóiakat.   
338. aug.Chaironeiai csata. Hellén szövetség. – Archidamos elesik az italiai hadjáratban. 338 Artaxerxes Ochos halála. Arses királysága.
338–326Lykurgos, mint a theorikon kezelője Athénben.   
337A hosszú falak kijavítása Athénben. – Timoleon befejezi Sicilia felszabadítását. (Őszszel.) Korinthosi szövetségesgyülés a perzsa hadjárat ügyében.   
336(Nyáron) Philippos halála. Alexandros trónralépése. (Őszszel) Alexandros Thessaliában és Görögországban. – Timoleon halála. 336III. Dareios trónralépése.
335Alexandros északon. Theba felkelése és elpusztítása.   
334(Tavaszszal): Alexandros megindúl Perzsia elfoglalására. – Epeirosi Alegandros italiai hadjárata. (Nyár elején): granikosi csata.   
333(Tavaszszal): Alexandros Gordionban. (Novemb.): issosi csata.   
332Tyros ostroma és bevétele. (Télen): Gaza bevétele.   
332/1 (Télen): Egyiptom elfoglalása. Alexandria alapitása.   
331  szept. 28–29: Gaugamelai csata. Alexandros Babylonban és Susában. – Agis felkelése. Megalopolisi csata. – Epeirosi Alexandros halála.   331  III. Dareios halála.
330Alexandros Mediában és Parthyaiában; Bessos. Prophthasiai forrongás. – A koszorú-pör Athénben.   
329–328Alexandros Sogdianában és Baktriában.   
327 (Tav.): Alexandros elindúl indiai hadjáratára.   
326. okt.-decz.Visszatérés Indiából. 326–304A rómaiak második háborúja a samnitokkal.
324. júl.Opisi forrongás. – A Harpalos-féle ügy Athénben és Demosthenes elitélése.   
323. jún.Alexandros halála Babylonban. A diadochosok uralma. III. Philippos (Arrhidaios) névleges királysága. A lamiai háború kitörése.   
322A krannoni csata. Antipatros alkotmánya Athénben. Demosthenes és Hypereides halála.   
321Perdikkas egyiptomi hadjárata és halála. A birodalom ujabb felosztása. Seleukos Babylonban. Antipatros kormányzósága.   
319Polysperchon kormányzósága. Háborúja Kassandrosszal.   
318Phokion kivégzése Athénben. Kassandros alkotmánya. Demetrios Phalereus kormánya (–307) Athénben.   
317Kassandros elfoglalja Görögország nagy részét és Makedoniát. Agathokles államcsínye Syrakusaiban.   
316Kassandros helyreállítja Thebát.   
315A diadochosok szövetkezése Antigonos ellen.   
312Agathokles első háborúja Karthagóval.   
311Béke Antigonos és a diadochosok közt. A birodalom végleges szétválása.   
310–307Agathokles afrikai hadjárata.   
307Demetrios Poliorketes Athénben. Demetrios Phalereus bukása. Két uj phyle alakítása Athénben.   
306/5Háború Antigonos és Ptolemaios közt. Demetrios kyprosi diadala. Antigonos, Demetrios, Ptolemaios, Seleukos, Kassandros, Lysimachos felveszik a királyi czímet. Seleukos indiai hadjárata. – Agathokles ujabb afrikai hadjárata. Béke Karthagóval. Agathokles is felveszi a királyi czímet.   
305Demetrios ostrom alá veszi Rhodost. Az aitoliai szövetség fejlődése.   
304/3Demetrios háborúja Görögországban Kassandros ellen.   
302Uj szövetség Antigonos ellen. Athén elpártol Demetriostól.   
301 (Nyáron): Ipsosi csata, Antigonos halála. A birodalom ujabb felosztása Kassandros, Lysimachos, Seleukos és Ptolemaios közt.   
298Demetrios ujra Görögországba megy. Pyrrhos megkapja Korkyrát. 298–290A rómaiak harmadik háborúja samnitokkal.
297Kassandros halála. (Utódai: IV. Philippos, utána Antipatros). Lachares állitólagos athéni tyrannisa.   
295 k.Demetrios elfoglalja Athént. – Pyrrhos megszerzi Epeiros uralmát. 295Sentinumi csata.
294Demetrios megszerzi Makedonia királyságát.   
289Agathokles halála.   
288–279Hiketas uralma Syrakusaiban.   
288A diadochosok és Pyrrhos szövetsége Demetrios ellen. A Mamertinusok Messanában.   
287Demetrios bukása. Makedonia előbb Pyrrhosé, aztán még 287-ben Lysimachosé lesz.   
286Athén felszabadulása. Demetrios Kisázsiába megy. – Az aitoliai szövetség hatalmának növekedése.   
285–246II. Ptolemaios Philadelphos, egyiptomi király uralkodása.   
284Demetrios halála. Fia, Antigonos Gonatas Görögország ura lesz. 284–282Háború a rómaiak és a kelták közt.
283/2Háború Seleukos és Lyaimachos közt. – A Róma és Taras közti ellenségeskedés kezdete.   
281Korupedioni csata. Lysimachos és Seleukos halála. Ptolemaios Keraunos Makedoniában.   
281–261I. Antiochos Soter, ázsiai király uralma. Philetairos, Pergamon fejedelme.   
280Pyrrhos nyugatra indul. Háborúja Italiában a rómaiakkal. Az achaiai városok egy részének felszabadulása és szövetsége.   
279A kelták betörése a Balkán-félszigetre. Ptolemaios Keraunos halála.   
278Thermopylai csata a kelták és görögök közt. Pyrrhos siciliai hadjárata. – Az aitoliai szövetség virágkora.   
277A kelták átkelése Kisázsiába. – Antigonos Gonatas megszerzi Makedonia trónját. (277–239 ).   
276Pyrrhos visszatér Tarasba. – Az achaiai szövetség fejlődése.   
275Pyrrhost Beneventumnál megverik a rómaiak.   
274Pyrrhos visszatér Epeirosba.   
273Pyrrhos elűzi Antigonost.   
272Pyrrhos halála Argosban. – Az aitoliaiak megszerzik Akarnania egy részét is. – A tarasi őrség megadja magát Rómának.   
268 k.Hieron királyságának kezdete Syrakusaiban (–215).   
267/6Chremonides-féle háború.   
266–258A Seleukidák és Antigonidák háborúja Ptolemaiosszal.   
265Kosi tengeri ütközet.  264–241Első pún háború (Róma és Karthago közt).
263/2Antigonos beveszi Athént.   
263–240I. Eumenes, pergamoni fejedelem.   
262Háború I. Antiochos és I. Eumenes közt.   
261–247II. Antiochos, ázsiai király uralma.   
258Antiochos háborúja Ptolemaiosszal. Diodotos megalapítja a baktriai birodalmat.   
251Aratos felszabadítja és az achaiai szövetséghez csatolja Sikyont.   
250 k.Arsakes megalapítja a parthus birodalmat.   
247–225II. Seleukos, ázsiai király uralkodása.   
247–239Háború a Seleukidák és Lagidák közt.   
246–221III. Ptolemaios Euergetes egyiptomi király uralkodása.   
245Aratost megválasztják az achaiai szövetség strategosának. – IV. Agis spartai király trónralépése.   
243Agis reformkísérlete. – Korinthos belép az achaiai szövetségbe.   
241Agis halála.   
240–197I. Attalos, pergamoni király uralkodása. 240–238Karthagói zsoldos-háború.
239–229(Antigonos halála). Demetrios, makedon király uralma.   
238–235 k.Epeiros szövetséges-köztársasággá alakúl.   
235III. Kleomenes, spartai király trónra lép. 236Hamilkar elfoglalja Hispaniát.
234Megalopolis belép az achaiai szövetségbe. Az achaiai szövetség virágkora.   
233Lydiadas az achaiai szövetség strategosa lesz.   
229/8I. Attalos megfékezi a galateseket.   
229–220Antigonos Dosonnak, Makedonia kormányzójának uralkodása.   
229Athén ismét felszabadúl a makedon uralom alól.   
227Háború Sparta és az achaiai szövetség közt.   
226Kleomones reformjai Spartában.   
225–222III. Seleukos uralkodása.   
224Kleomenes diadala Dyménél.   
223Aratos szövetsége Antigonosszal.   
222–187III. (Nagy-) Antiochos, ázsiai király uralkodása.   
221Kleomenes veresége Sellasiánál.   
221/20–205IV. Ptolemaios Philopator, egyiptomi király uralkodása.   
220V. Philippos trónralépése Makedoniában. Háborúja az achaiai szövetség élén az aitoliai szövetséggel.   
219Kleomenes halála Egyiptomban. Lykurgosnak, Sparta utolsó királyának trónralépte. 218–202Második pún háború.
217Naupaktosi béke. 217 Trasimenusi csata.


  1. A görögök új éve nem esett össze a mi naptárunkéval, hanem Athénben a nyári napforduló idején (junius hó végén) volt. Innen van, hogy az attikai hivatalos esztendő jelölésekor, vagy olyankor, ha nem tudjuk pontosan az illető esemény évszakát vagy hónapját, két évszámmal kell az időt megjelölnünk. Igy pl. Euklides archonsága 403 junius havától 402 junius haváig tartott, tehát röviden szólva, 403/2-re esett. A fontosabb események ritkított betűvel, a bizonytalan keletűek k. (=körül) betűvel vagy ? jellel vannak megjelölve.[VISSZA]