ABSZOLUTIZMUSKORI IRATOK JEGYZÉKEBevezető

A cím - Abszolutizmuskori iratok - tulajdonképpen megtévesztő, hiszen nem találja itt felsorolva a kutató mindazokat az iratokat, amelyek a szabadságharc leverése és a kiegyezés közötti időszakban keletkeztek. Nem találhatók itt a cs. kir. III. Armee Commando katonai osztályai, a Landes Militär Commando és a Landes General Commando, a Reserve Truppen Commando, a Lander Militär Gericht, a Feld-Genie Direktion, a Genie Sektion és a Genie Inspektion e korszakban keletkezett iratai, valamint az ekkor az ország területén állomásozó katonai egységek és csendőrezredek iratai sem.

Még az egykori m. kir. Hadi Levéltár foglalta egységbe a fenti címen a jelen jegyzékben ismertetett iratokat, amelyek jelentős része a Baden bei Wien-ben kötött levéltári egyezmény értelmében került a levéltár őrizetébe.

Az "Abszolutizmuskori iratok" elnevezéssel felállított egység iratainak zöme - jellegüket tekintve - igazságügyi. Ezek főként a szabadságharcban, vagy függetlenségi szervezkedésben részt vevő személyek elleni vizsgálati eljárásokból állnak. Az iratok kisebb része a katonai közigazgatás fogalomkörébe tartozik, illetőleg a magyar emigráció tevékenységével függ össze.

Az iratok viszonylag szorosan meghatározott jellege és a nagyjából egységes keret mind a cím, mind az egység megtartását ma is ésszerűvé teszi.

A jegyzék újbóli elkészítését részben az időközben megjelent fondjegyzék tette indokolttá, részben pedig az a törekvés, hogy a kutatók az iratokról és az iratképző szervekről részletesebb tájékoztatást kapjanak.

A jelenlegi jegyzék - a régitől eltérően - nem az iratcsomók raktári számainak növekvő sorrendjében ismerteti az egyes fondokat, hanem bizonyos logikai felépítését alapul véve és azon belül a növekvő fondszámok szerint.

Az ismertetés három fiktív csoportba sorolva történik:

Hadseregparancsnokság, főhadparancsnokságok, katonai kerületi parancsnokságok, állomásparancsnokságok, térparancsnokságok;

Katonai törvényszékek, vizsgáló bizottságok, rögtönítélő bíróságok, helyőrségi bíróságok és különböző vizsgálati iratok;

Egyéb jellegű és vegyes iratok.

Az új jegyzék megadja a fondok magyar és eredeti elnevezését, számát, a rendezettség módját, ahol indokoltnak látszott rövid ismertetés az iratképző szerv keletkezéséről, működéséről és tartalmáról, valamint a kutatás módjáról.

Új fondokat, illetőleg fondtöredékeket is tartalmaz az új jegyzék (II/19., IV/17-18., IV/20-22., IV/51., VI/26.), a régi jegyzékben a 127-128. és a 170. raktári számon nyilvántartott iratcsomók, illetőleg a 77. és a 111. raktári számú könyvek pedig kimaradtak. (A 77. r. sz. könyv új jelzete: III. AK. 1113a. r. sz.)

A fondokhoz nem kapcsolható korabeli, különböző segéd- és nyilvántartási könyvek a jegyzék végén szerepelnek.

Budapest, 1992. év
Dr. Bőhm Jakab főlevéltárosHADSEREGPARANCSNOKSÁG, FŐHADPARANCSNOKSÁGOK, KATONAI KERÜLETI PARANCSNOKSÁGOK, ÁLLOMÁSPARANCSNOKSÁGOK, TÉRPARANCSNOKSÁGOK


K.K. III. ARMEE COMMANDO FÜR UNGARN UND SIEBENBÜRGEN
CS. KIR. MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI III. HADSEREG PARANCSNOKSÁGA

Az ország alkotmányának, közigazgatásának és jogrendszerének megszüntetéséből, valamint a bevezetett ostromállapotból egyenesen következett az, hogy a hatalmat ténylegesen gyakorló hadseregparancsnokságon a katonai osztályok mellett ideiglenes jelleggel új, a nem katonai ügyek intézésére szolgáló osztályok jöjjenek létre. Így került felállításra 1849 nyarán a rendőri osztály (Polizei Section) és a polgári osztály (Civil Section), az igazságügyi osztály (Justiz Section) pedig már korábban, 1848 novemberében, Windisch-Grätz főparancsnoksága alatt kezdte meg a működését.

POLIZEI SECTION
Rendőri osztály

1848-1852

Fondszám: I/5. I.2. fond t. állag

Raktári egységek:
   iratok - 115., 183-187., 226. r.sz. = 7 csomó,
   könyvek - 68-71. r. sz. = 4 darab. A rendezettség módja: szám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A rendőri osztály titkos iratai tartalmi szempontból igen összetettek. Itt találhatók meg a katonai kerületi parancsnokok összefoglaló hangulatjelentései. Jelentős mennyiséget tesznek ki különböző személyek, testületek és pártok tevékenységére vonatkozó vizsgálatok, nyomozati anyagok, tanúkihallgatási jegyzőkönyvek, igazoló írások, feljelentések és egyéb műfajú iratok.

Számos irat témája különböző diplomáciai hírek, az emigráció tevékenysége és kapcsolattartása az országgal, a függetlenségi szervezkedések felgöngyölítése, a vélhetően az emigrációval kapcsolatot tartó vagy gyanús idegenek ellenőrzése, házkutatások eredményei, a korona és a koronázási jelvények utáni nyomozás stb.

Sok irat foglalkozik az európai forradalmi párt és az emigrációk tevékenységével. Ugyancsak sok irat foglalkozik titkos társaságok - szekták, bibliatársaságok, szabadkőműves páholyok, klubok -, illetőleg tagjaik tevékenységének a tisztázásával.

A Normalien feliratú csomó iratai még a Rudolf Ritter von Felsenthal vezette Armee Polizei szervezésére és működésére vonatkozó tervezetekkel és utasításokkal kezdődnek.

A Polizei Section 1849 nyarával kezdődő Normalien megjelölésű iratai főként közérdekű, nyomtatvány formájában megjelenő közleményekből állnak, továbbá olyan politika, közigazgatási, igazságügyi, közlekedési és kereskedelmi rendelkezésekből, amelyeknek ismeretére vagy tudomásul vételére szüksége volt az osztálynak a munkájához. A rendelkezések, előírások, utasítások között sok a korabeli másolat.

A rendőri osztály egy csomónyi titkosrendőri jelentés, három iktatókönyve és egy mutatója, valamint az általános iratok az Országos Levéltár őrizetében vannak.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

115. csomó 1848-1852Normalien K 159/c 1-200
183. csomó 1850 13-366 K 159/c
184. csomó 1850 471-998 K 160/a
185. csomó 1850-51 1001-1973 K 160/a
186. csomó 1851 2008-2974 K 160/a
187. csomó 1851 3139-4484 K 160/a
226. csomó 1850-51 Madarász Lászlóra és Zichy Ödönre vonatkozó iratok K 161/a

Könyvek

68. r.sz. 1849-50 Auszug aus dem Index der k.k. Armee Polizei Section in Ungarn K 162/a
69. r.sz. 1849-51 Index sämmtlicher Arrestanten der Polizei Section des III. Armee Commandos K 162/a
70. r.sz. 1849-51 Index sämmtlicher Arrestanten der Polizei Section des III. Armee Commandos K 162/a
71. r.sz. Év nélkül Verzeichniss der Verurteilten, Amnestierten, Justifizierten

JUSTIZ SECTION
Igazságügyi osztály

1848-1851

Fondszám: I.2. fond r. állag

Raktári egységek:
   iratok - 188-214. r.sz. = 27 csomó
   könyvek - 72-74., 76-77. r. sz. = 5 darab. A rendezettség módja: szám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A 188-192-es számú iratcsomók az Armee-Ober-Commando (Winterfeldzug) igazságügyi osztályának az 1848 november - 1849 május közötti iratait tartalmazzák. A november-december havi iratok főként a bécsi fegyveres felkelésben részt vevő személyek felderítésével, szerepük tisztázásával, ügyük kivizsgálásával, elítélésével, illetőleg - terhelő adatok hiányában - felmentésével foglalkoznak.

A Magyarországra betörő cs. kir. csapatok főhadiszállásához az igazságügyek vezetésére a bécsi hadügyminisztérium Dratschmidt katonai feljebbviteli tanácsost rendelte ki 1848 januárjában, majd 1849 májusában a felmentett Dratschmidt helyét az Armee General Commando igazságügyi előadója, a Windisch-Grätz által pártfogolt, még Prágából ismert Karl Ernst helyettes törzshadbíró százados, a későbbi aradi rendkívüli katonai törvényszék vezetője foglalta el.

A Justiz Sectionnak a főváros januári elfoglalása és a honvédseregek májusi visszafoglalása közötti időszakból származó iratai főként tényleges és nyugállományban lévő tisztek, továbbá hadbírók és hivatalnokok igazolási eljárására vonatkoznak. Az igazolási eljárások mellett számos elővizsgálati ügyre és vizsgálati eljárásra (például: Ordódy, Mednyánszky, Lázár György, Wiedersperg, Meszéna, Majthényi István és mások) vonatkozó irat található, azonkívül feljelentések, kegyelmi kérvények, felmentés iránti kérelmek és felvilágosítást kérő beadványok.

A főváros tavaszi visszafoglalásától szeptemberig nincsenek iratai a Justiz Sectionnak. A szeptember utáni iratokban találhatók a katonai törvényszékek eljárását szabályozó intézkedések: Ferenc József és Haynau különböző parancsai és amnesztiarendeletei; egyéni és kumulatív ítéletek, illetőleg ezek másolatai; jelentés az aradi vértanúk halálos ítéletének a végrehajtásáról; nyilvántartások és kimutatások foglyokról; jegyzékek a cs. kir. katonai törvényszékek által elítélt, halálra ítélt és kivégzett személyekről, illetőleg azokról a lojális szelleműekről, akiket a különböző magyar törvényszékek végeztek ki a forradalom idején.

1850-től tömegessé válnak a kegyelmi kérvények a büntetés elengedésére vagy enyhítésére; szaporodnak a volt cs. kir. tisztek beadványai büntetési helyük megváltoztatására, elveszett rendfokozatuk, esetleg nyugdíjuk újbóli elnyerésére, sok esetben azonban az a kérésük, hogy újból tagjai lehessenek a cs. kir. hadseregnek, akár közlegényként is.

Személyekre történő kutatásokról a Justiz Section iratai hasznosan egészítik ki a különböző katonai törvényszékek peranyagát.

A kutatás módja:

A 188-192. r. számú csomókhoz segédletül szolgál a 72. r. számú mutatókönyv, amely törtszám formájában megadja az irattári jelzetet és az irat iktatószámát is. (A nevező a hónap száma, a számlálóé az iraté.) A többi iratok egyenkénti átnézésével kutatható.

Iratok

188. csomó 1848 NovemberDezember K 161/a
 PN 1-57PN 1-24
189. csomó 1849 Jänner K 161/a
 PN 1-25
190. csomó 1849 Februar K 161/a
 PN 1-65
191. csomó 1849 März K 161/a
 PN 1-51
192. csomó 1849 AprilMai K 160/a
 PN 1-63PN 1-26
193. csomó 1849 9/1-122 K 160/b
194. csomó 1849 10/1-82 K 160/b
195. csomó 1849 11/1-91 K 160/b
196. csomó 1849 12/1-325 K 160/b
197. csomó 1850 1/1-120 K 160/b
198. csomó 1850 1/121-212 K 160/b
199. csomó 1850 1/213-472 K 160/b
200. csomó 1850 2/1-354 K 160/b
201. csomó 1850 3/1-230 K 160/b
202. csomó 1850 4/1-200 K 160/b
203. csomó 1850 5/1-197 K 160/b
204. csomó 1850 6/1-246 K 160/b
205. csomó 1850 7/1-231 K 160/b
206. csomó 1850 8-12/1... K 160/b
207. csomó 1851 1/1-181 K 160/c
208. csomó 1851 2/1-140 K 160/c
209. csomó 1851 3/1-140 K 160/c
210. csomó 1851 4/1-133 K 160/c
211. csomó 1851 5/1-144 K 160/c
212. csomó 1851 6/1-50 K 160/c
213. csomó 1851 7/1-105 K 160/c
214. csomó 1851 8-12/1-72 K 160/c

Könyvek

72. r. sz. 1848-49 Proprien und Materien Register für den Winterfeldzug 1848/49 der Justiz Section des III. Armee Commando K 162/a
73. r. sz. 1851 Exhibiten Protocoll der Justiz Section des III. Armee Commando 1-3241 K 161/a
74. r. sz. Év nélkül Index der Confinirten und unter polizeilicher Aufsicht stehenden Individuen K 162/a
76. r. sz. Év nélkül Verzeichniss der vom dem ung. k. k. Kriegsgerichten in Untersuchung gezogenen Individuen
77. r. sz. 1849-50 Index der Armee Commando Jutizpiecen K 162/a

CIVIL SECTION
Polgári osztály

1849-1851

Fondszám: I. 2. fond s. állag

Raktári egységek:
   iratok - 215-225. r. sz. = 11 csomó,
   könyvek - 78-82. r. sz. = 5 darab. A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A III. hadseregparancsnokság polgári osztályának iratai az Országos Levéltárral kötött csereegyezmény keretében kerültek 1952-ben a Hadtörténelmi Levéltár birtokába.

Az osztály első irata 1849. május 7-én keletkezett. Vezetője Rudolf Graf Amadei volt, majd 1850-től Josef Ritter von Scherer. Az iratok zöme - értelemszerűen - polgári személyek ügyeit tartalmazza, illetőleg a polgári életre vonatkozó, azt szabályozó rendelkezésekből, tervezetekből, intézkedésekből áll. Így bőven találhatók iratok az ideiglenes közigazgatás bevezetésére, az ország politikai beosztására; a cs. kir. és a cári hadsereg egységeihez kinevezett királyi biztosok és különböző beosztású cs. kir. hivatalnokok kinevezésére, felmentésére, tevékenységére; a belbiztonsági szolgálat szervezésére; a csendőrség szervezésére, felállítására, elhelyezésére, létszámára; a posta megszervezésére; a szabadságharc alatti névmagyarosítások érvénytelenítésére; a forradalmárok konfiskált javai kezelését szabályozó utasításokra; megyék sokoldalú leírására; rendőrkapitányságok megszervezésére; a fővárosi városkapitányság megszervezésére; a fővárosi börtönök karbantartására és a rabok ellátására; fegyverek és a magyar papírpénz beszolgáltatására; a dohánymonopólium bevezetésére; színházügyekre stb. Szép számban vannak lapok, folyóiratok kiadásának engedélyezését kérő beadványok, engedélymegadások és visszavonások.

A fegyveres küzdelemre vonatkozó, nem hadműveleti jellegű okmányok is találhatók az osztály iratai között.

A kutatás módja: a mutatókönyvek és az iktatókönyvek segítségével.

Iratok

215. csomó 1849 1-200 K 160/c
216. csomó 1849 221-487 K 160/c
217. csomó 1849-50 201-450 K 160/c
219. csomó 1849-50 451-700 K 160/c
220. csomó 1849-50 701-1000 K 161/a
221. csomó 1849-50 1001-1270 K 161/a
222. csomó 1849-50 1271-1500 K 161/a
223. csomó 1849-50 1501-1750 K 161/a
224. csomó 1849-50 1751-1947 K 161/a
225. csomó 1851 1-106 K 161/a
225/a. csomó 1849-50 Nyomtatványok és vegyes iratok. K 161/a

Könyvek

78. r.sz. 1849 Geschäfts-Protocoll der k.k. Civil-Section K 162/a
79. r. sz. 1849 Index für 1849 der Civil Section des III. Armee Commandos K 162/a
80. r. sz. 1851 Geschäfts-Protocoll der Civil-Section des k.k. III. Armee Commandos K 162/a
81. r. sz. 1850-51 Register der Civil-Section des k.k. III. Armee Commandos K 162/b
82. r. sz. 1849-50 Exhibitien-Protocoll K 162/b


FŐHADPARANCSNOKSÁGOK

A K.K. GENERAL COMMANDO TEMESVÁR (cs. kir. temesvári főhadparancsnokság) irataiból
1848-1850

Fondszám: II.1.

Raktári egységek:
   iratok - 130-139., 180. r. sz. = 11 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: szám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A szabadságharc idejéből ered és közvetlenül a szabadságharc eseményeire vonatkozik az "Acten des General Commando Temesvár. Kriegsrath. Operation gegen die Insurgenten. (z7. Corps)" feliratú, 6 csomóból álló iratanyag, amely a különböző ellátási, szervezési, biztonsági intézkedések mellett a Bánát és Erdély katonai és politikai helyzetére vonatkozó jelentéseket tartalmazza. Az első irat 1848. október 11-i keltezésű, az utolsó 1849. augusztus 5-i. Az iratanyagot 5 csomónyi - 1848 október és 1850 között lefolytatott - vizsgálati eljárás egészíti ki. Közöttük több jelentés található az óorsovai rendkívüli katonai vizsgáló bizottságtól, melyeknek tárgya a korona utáni nyomozás, és megtalálhatók a határőrvidék politikai közigazgatására vonatkozó tervezetek.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg az első 6 csomóhoz mellékelt iratjegyzék segítségével.

Iratok

130. csomó 1848 1-300 K 170/d
131. csomó 1848 301-554 K 170/d
132. csomó 1849 1-200 K 170/d
133. csomó 1849 201-400 K 158/a
134. csomó 1849 401-600 K 158/a
135. csomó 1849 601-810 K 158/a
136. csomó 1848 1-120 Untersuchungen K 158/a
137. csomó 1848-49 121-210 Untersuchungen K 158/a
138. csomó 1849 211-400 Untersuchungen K 158/a
139. csomó 1849 401-... Untersuchungen K 158/a
180. csomó 1848-50 Untersuchungen K 159/c

A K.K. GENERAL COMMANDO HERMANNSTADT (cs. kir. nagyszebeni főhadparancsnokság) irataiból
1848-1856

Fondszám: II.2.

Raktári egységek:
   iratok - 140-142. r. sz. = 3 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Ugyancsak értékes adatokat tartalmaznak Erdély politikai és katonai helyzetére az "Acten des General Commando Hermannstadt (12. Corps) Präsidialie", illetőleg "Belchnungs-Anträge und Auszeichnungen im Kriege im Siebenbürgen, wallachischer Landsturm im Jahre 1848/49." feliratú csomói. Az iratok zöme 1848-as keltezésű, a kezdő dátum 1848 májusa, a záró keltezés pedig az 1849. év vége.

A 3. csomóban a háborúban részt vett oláh népfelkelők jutalmazási és kitüntetési javaslatai találhatók.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

140. csomó 1848 Titkos - 4-128, Eln. - 191-1843 K 158/a
141. csomó 1848-49 1848 - P, Q, R, T dep. 1849 - Eln. - 82-289 P, Q, T dep. K 158/a
142. csomó 1849-56 Belohnungs-Anträge und Auszeichnungen K 158/b

A K.K. GENERAL COMMANDO AGRAM (cs. kir. főhadparancsnokság) irataiból
1848-1850

Fondszám: II.3.

Raktári egységek:
   iratok - 143-145. r. sz. = 3 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint. Rövid ismertetés:

A zágrábi General Commando levéltárából származó "Detail-Acten der Drau-Armee unter FML Dahlen (13. Corps)", illetőleg a "Südarmee-General-Commando" elnevezésű, egy-egy csomónyi iratanyag szintén tartalmaz 1848/49-es eredetű iratokat. Az első csomóban sok adat található a horvátországi és a szlavóniai helyzet alakulására és megtalálható Jellačić néhány utasítása is 1848. szeptember 1-től.

Az "Untersuchungsact des GM Jović, Festungscommandant in Esseg" feliratú 3. csomóban az eszéki vár parancsnoka, siegenburgi báró Jovich István vezérőrnagy ellen indított és 1850-ben lezárt perének iratai találhatók.

Az eszéki vár átadásáért halálra ítélt, majd kegyelem folytán 20 évi, vassal szigorított várfogságra ítélt Jovich peranyagában a kihallgatási jegyzőkönyv, a véleményív, a haditörvényszéki előterjesztés és az ítéletmásolat mellett Csányi Lászlótól, Csernovits Pétertől, Mészáros Lázártól, illetőleg a hadügyminisztériumtól, az OHM-tól, Hrabovszkytól, Blagojevichtól, István nádortól, Jellačićtól, az osztrák hadügyminisztériumtól származó eredeti és másolati leíratok és átíratok, valamint Jovich fogalmazványai találhatók.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg Jovich peranyagában a csomóban lévő iratjegyzék segítségével.

Iratok

143. csomó 1848-49 Drau-Armee unter FML Dahlen K 158/b
144. csomó 1848 Südarmee-Commando K 158/b
145. csomó 1850 Untersuchungsacten des GM Jović, Festungscommandant in Esseg K 158/b

A K.K. GENERAL COMMANDO IM MÄHREN UND SCHLESIEN ZU BRÜNN (cs. kir. morvaországi és sziléziai főhadparancsnokság) irataiból
1848-1850

Fondszám: IV. 40. fond f. állag

Raktári egységek:
   iratok - 181. r. sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével. Rövid ismertetés: különböző vizsgálati iratok. (A 181. csomóban a 7. palliumban találhatók.)

Iratok

181. csomó 1848-50 21 darab K 159/c

A K.K. GENERAL COMMANDO IN NIEDERÖSTERREICH ZU WIEN (cs. kir. alsóausztriai főhadparancsnokság Bécs) irataiból
1848/1850

Fondszám: IV.40.fond f. állag

Raktári egységek:
   iratok - 181. r.sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az iratok főként a magyar ezredek tisztjei kinevezésének a szabályozásával, valamint a honvédtisztekkel szemben követendő magatartásra vonatkoznak. (A 181. csomóban az 1. palliumban találhatók.)

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

181. csomó 1848-50 17 darab K 159/c


KATONAI KERÜLETI PARANCSNOKSÁGOK

A Ferenc József által 1849. október 17-én jóváhagyott ideiglenes közigazgatás-szervezés a magyarországi hadsereg parancsnokára ruházta a végrehajtó hatalom gyakorlását és képviseletét az országban. Hatáskörébe tartozott a közrend helyreállítása és fenntartása, valamint a nyugalom és biztonság biztosítása érdekében szükséges rendszabályok meghozatala, az ostromállapot és a hadijog megkövetelte mindazon kivételes intézkedéseknek a megtételét, amelyek keresztülviteléhez katonai tekintély (Militär-Autorität) szükségeltetett.

A politikai közigazgatás területei szerveiként katonai területeket kellett létrehozni nagyobb közigazgatási egységekből, amelyek két vagy több polgári kerületből álltak. A katonai kerületek parancsnokai mellett - az adminisztrációs ügyek intézésére - miniszteri biztosok és kerületi főbiztosok működtek.

A katonai kerület területén a kerületi parancsnok gyakorolta a végrehajtó hatalmat és ő volt a közigazgatás legfőbb irányítója. Hatáskörébe tartozott a közrend és a nyugalom fenntartása, a kerületre vonatkozó rendelkezések publikálása, a nemzetiségek törvényes jogainak a biztosítása, a kivételes állapotból fakadó feladatok keresztülvitele, valamint az állambiztonság ellen vétők megbüntetése, továbbá nyilvános lapok engedélyezése és a sajtó túlkapásainak a megakadályozása.

A parancsnok mellé rendelt miniszteri biztos feladata volt a polgári ügyekről való gondoskodás, valamint a szervezeti rendelkezések és reformok végrehajtása. A polgári közigazgatásra vonatkozó utasításokat közölni kellett a kerület parancsnokával és tájékoztatnia kellett a folyamatos polgári közigazgatás állásáról.

Az ország új politikai organizációjára vonatkozó 1850. szeptember 8-i legfelsőbb elhatározás úgy törekedett összhangba hozni az 5 kerületre, 45 megyére és 265 járásra osztott országban a politikai és a katonai közigazgatást, hogy a helytartóságnak a III. hadseregparancsnoksággal, illetőleg a Landes Militär Commando-val, a kerületi főispánságoknak pedig az ottani katonai parancsnokságokkal kellett megfelelő hivatali kapcsolatban állniuk.

Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatározás mentesítette a katonai hatóságokat a rendkívüli állapottal kapcsolatos 1850. december 15-i instrukcióból rájuk háruló feladatok ellátása alól. A katonai kerületek parancsnokainak továbbra is feladatuk maradt a politikai hangulat ellenőrzése, a kormányzati rendszabályok érvényesítésében való közreműködés, valamint gondoskodni tartoztak a katonai és polgári kormányzóság, illetve a hadseregparancsnokság speciális rendelkezései alapján az ellátásról, a menetintézkedések és egyéb katonai parancsok végrehajtásáról. A sajtó-, az egyesületi-, a fegyvertartási- és az útlevélügyekben addig kifejtett feladataik ellátása alól szintén mentesültek.

Az illetékes polgári hatóságoknak május 1-én kellett megkezdeniük hivatalos működésüket és kellett átvenniük a katonai hatóságoktól és katonai törvényszékektől a hatáskörükbe tartozó ügyeket.

A katonai kerületi parancsnokságok iratainak az értékét növelik az ország lakossága közhangulatának ellenőrzését szolgáló, rendszeresen felterjesztett, néha ugyan feltehetően pontatlan, szubjektív és sztereotíp jellegű hangulatjelentések, amelyek kitérnek a különböző társadalmi osztályok politikai magatartására és várakozására, a gazdasági nehézségekre, az elemi csapások okozta károkra, a közbiztonságra, és jelentős teret kapnak a tiltott politikai hírek s tanok, közöttük a kommunista eszmék terjesztése a kialakuló munkásosztály körében.

K.K. MILITÄR DISTRICTS COMMANDO KASCHAU
Cs. kir. kassai katonai kerületi parancsnokság

1849-1855

Fondszám: II.5.

Raktári egységek:
   iratok - 178. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 53-57. r. sz. = 5 darab. A rendezettség módja: az 1851-52. évi iratok számok szerint rendezve, a többi időrend szerint. Rövid ismertetés:

A kassai katonai kerületi parancsnokság parancsnokai Bordollo és Lederer altábornagyok, illetőleg Dessen vezérőrnagy, majd Cordon altábornagy voltak.

A kutatás módja: az 1850-1851. évi iratokhoz felhasználhatók a mutatók és az iktatókönyvek, a többi egyenkénti átnézéssel kutatható, illetőleg az 1955-ben elkészült iratjegyzék segítségével.

Iratok

178. csomó 1849-55 K 159/c

Könyvek

53. r. sz. 1850 Präsidial Protocoll 1-1573 (I-XII. füzet) K 162/a
54. r. sz. 1851 Reservat-Acten-Protocoll der Polizeisection 1-1467 K 162/a
55. r. sz. 1851 Index zu den Reservat-Acten K 162/a
56. r. sz. 1850 Index K 162/a
57. r. sz. 1853 Verzeichnis verdächtiger Personen K 162/a
Iratjegyzék Kutatóban

K.K. MILITÄR DISTRICTS COMMANDO GROSSWARDEIN
Cs. kir. nagyváradi katonai kerületi parancsnokság

1849-1855

Fondszám: II.6.

Raktári egységek:
   iratok - 179. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 58-64. r. sz. = 10 darab. A rendezettség módja: időrend, illetőleg számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A nagyváradi katonai kerület iratanyagában részletes leírások vannak a kerület megyéinek és ezek jelentősebb városainak mezőgazdaságáról, állattenyésztéséről, iparáról, bányászatáról, kereskedelméről stb. Névjegyzékek találhatók az aradi rendkívüli katonai törvényszék által elítélt, illetőleg a katonai kerület területén tartózkodó, amnesztiában részesült volt cs. kir. tisztekről és más elítélt személyekről. Adat található Teleki Blankára, Lővei Klárára, Tompa Mihályra, Avram Iancura és másokra.

A kerület parancsnoka Brauenhofer vezérőrnagy volt.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, vagy az elnöki mutató és iktatókönyvek segítségével.

Iratok

179. csomó 1849-55 K 159/c

Könyvek

58. r. sz. 1848-49 Exhibiten Protocoll K 162/a
59. r. sz. 1849-50 Präsidial Protocoll 1-500 K 162/a
60. r. sz. 1851 Präsidial Protocoll 1-738 K 162/a
61. r. sz. 1852 Präsidial Protocoll 1-678 K 162/a
62. r. sz. 1853 Präsidial Protocoll 1-738 K 162/a
63. r. sz. 1854 Präsidial Protocoll 1-422 K 162/a
64. r. sz. 1855 Präsidial Protocoll 1-290 K 162/a
65. r. sz. 1856 Präsidial Protocoll 1-26 K 162/a
66. r. sz. 1852 Index zum Exhibiten Protocoll K 162/a
67. r. sz. 1849-56 Präsidial Register K 162/a

K.K. MILITÄR DISTRICTS COMMANDO ÖDENBURG
Cs. kir. soproni katonai kerületi parancsnokság

1849-1855

Fondszám: II.7.

Raktári egységek:
   iratok - 176-177. r. sz. = 2 csomó,
   könyvek - 52. r.sz. = 1 darab. A rendezettség módja: időrend, illetőleg számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A soproni katonai kerület parancsnokai Burits, Castiglione, Alemann, Macchio, Schirnding, Kudriaffsky és Montenuovo vezérőrnagyok voltak.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg az 1955-ben elkészült iratjegyzék segítségével. Az 1849-1850. évi iratokhoz egy tárgymutató található a csomóban.

Iratok

176. csomó 1849-52 K 159/c
177. csomó 1853-55 K 159/c

Könyvek

52. r. sz. 1850-56 Verzeichniss zu den Acten des MDC Ödenburg K 162/a
Iratjegyzék Kutatóban

K.K. MILITÄR DISTRICTS COMMANDO PEST
Cs. kir. pesti katonai kerületi parancsnokság

1848-1856

Fondszám: II.8.

Raktári egységek:
   iratok - 171-173. r. sz. = 3 csomó,
   könyvek - 46-50., 83. r. sz. = 6 darab + 1 kötet iratjegyzék. A rendezettség módja: időrend, illetőleg számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A pesti katonai kerület fondjában adatok találhatók a magyar kormánynak, a hadsereg felszerelésére és ellátására, valamint a felfegyverzésére vonatkozó intézkedéseire; a magyar kormány és hatóságok által felhalmozott, de már el nem szállított készleteknek a császáriak által történő lefoglalására Pesten és Szolnokon. Az iratok alapján képet lehet alkotni arról, hogy a cs. kir. csapatok bevonulása után hogyan indult meg az élet a fővárosban, milyen volt a lakosság politikai hangulata, magatartása.

Adatok találhatók arra vonatkozóan, hogy különböző fővárosi kereskedők, iparosok milyen kapcsolatban álltak a magyar kormánnyal, milyen szerződéseket kötöttek. Némely cég - a szerződés alapján - még a debreceni kormánnyal is tartotta a kapcsolatot.

Intézkedések találhatók a pesti helyőrség készültségben tartására Batthyány Lajos kivégzésekor; fellelhetők Hentzi vezérőrnagy jelentései és tervei a budai vár megerősítésére. Számos adat van fegyverrejtegetésre, hadisarc kivetésére és behajtására, az emigrációval és a külföldi haladó erőkkel való kapcsolatok tartására, honvédtisztekkel szemben követendő magatartásra és eljárásra, vagyonelkobzásra és -zárlatra, lapengedélyezési kérelmekre stb.

A kerület parancsnokai Wrbna, Kemnpen altábornagyok, Heyntzel, Macchio vezérőrnagyok voltak.

A kutatás módja: a tárgymutatóval, névmutatóval és helységnévmutatóval ellátott nem korabeli iratjegyzék segítségével.

Iratok

171. csomó 1848-49 K 159/b
172. csomó 1850 K 159/b
173. csomó 1851-55 K 159/b

Könyvek

46. r. sz. 1849-51 Reservat Präsidial Exhibiten Protocoll. 1849.11.5-1851.3.22. 1-379 K 162/a
47. r. sz. 1851-52 Reservat Präsidial Exhibiten Protocoll. 1851.3.23.-1852.5.15. 380-894 K 162/a
48. r. sz. 1852-56 Reservat Präsidial Exhibiten Protocoll. 1852.5.16-1856.1.12. 895-175 K 162/a
49. r. sz. 1849-53 Register der Präsidial Acten 1849.11.5-1853.12.31. 1-1485 K 162/a
50. r. sz. 1854-56 Register der Präsidial Acten 1854.1.1-1856.1.12 K 162/a
83. r. sz. Év nélkül Notizienindex K 162/b
Iratjegyzék Kutatóban

K.K. MILITÄR DISTRICTS COMMANDO PRESSBURG
Cs. kir. pozsonyi katonai kerületi parancsnokság

1848-1852

Fondszám: II.9.

Raktári egységek:
   iratok - 174-175., 182. r. sz. = 3 csomó,
   könyvek - 51. r. sz. = 1 darab + 2 kötet iratjegyzék. A rendezettség módja: időrend, illetőleg számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A pozsonyi katonai kerületi parancsnokság iratanyagában adatok találhatók a szlovák szabadcsapat szervezésére és tevékenységére; a szláv párt szervezkedésére, pánszláv tevékenységére; a magyar emigráció tevékenységére és kapcsolattartására az országgal, illetőleg a külföldi forradalmi mozgalmakkal.

Számos adat van a közbiztonság helyzetére, külföldiek ellenőrzésére, szocialista-kommunista eszmék propagálására az országban, a selmecbányai bányászok elégedetlenségére, a munkásokra vonatkozó intézkedésekre és a munkások között kifejtett propagandára, fegyverrejtegetésre, Kossuth-bankjegyek rejtegetésére, Ferenc József magyarországi utazására, adófizetésre, adóbehajtásra, a drágaság, rossz termés, pénzhiány, munkanélküliség kiváltotta ínségre és nyomorra, az újoncozásra, a katonai szolgálatra, a beszállásolásokra stb.

A jelentéseket készítő megyei elöljárók - az iratokból megállapíthatóan - általában reálisan és szépítgetés nélkül ábrázolták a politikai-gazdasági helyzetet, a különböző társadalmi osztályoknak egymáshoz és a kormányhoz fűződő viszonyát, az alsóbb néprétegek reménytelen állapotát. Alkalmanként az ország tervezett politikai-közigazgatási szervezetéhez kapcsolták a jelentések készítői optimista reményeiket.

A beérkezett jelentések alapján a katonai kerület parancsnoksága összesített helyzetjelentéseket szerkesztett, amelyeket kezdetben a cs. kir. III. hadseregparancsnokságnak terjesztett fel, majd 1851. október 5-e után a magyarországi cs. kir. katonai kormányzóság elnökségének.

A kerület parancsnokai Kempen és Gedeon altábornagyok, majd Alemann és Gerstner vezérőrnagyok voltak.

A kutatás módja: a tárgymutatóval, név- és helységnévmutatóval ellátott nem korabeli iratjegyzék segítségével.

Iratok

174. csomó 1848-52 K 159/b
175. csomó 1853-55 KK 159/c
182. csomó 1850-54 Hangulatjelentések 1-75 KK 159/c

Könyvek

51. r. sz. 1851 Register der Reservat-Stücke K 162/a
Iratjegyzék Kutatóban


VÁROS-, ÁLLOMÁS- ÉS TÉRPARANCSNOKSÁGOK

K.K. MILITÄR STADT-COMMANDO PEST-OFEN
Cs. kir. pest-budai katonai városparancsnokság

1849-1850

Fondszám: II.13.

Raktári egységek:
   iratok - 181. r. sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Fondtöredék. Az iratok a 181. csomó 2. palliumában találhatók.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

181. csomó 1849-50 14 darab K 159/c

K.K. MILITÄR PLATZCOMMANDO BUDAPEST
Cs. kir. budapesti katonai térparancsnokság

1848-1850

Fondszám: II.14.

Raktári egységek:
   iratok - 181. r. sz. = 1/15-öd csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az iratok zöme a pesti Kriegsgericht által elítélt személyek ítéletmásolataiból, az egy évet meg nem haladó várfogságra, fogságra, illetőleg sáncmunkára ítélt személyek jegyzékeiből áll. Található még néhány igazoló jelentés, valamint kimutatás a beszolgáltatott Kossuth-bankjegyekről. (Az iratok a 181. csomó 9. palliumában találhatók.) Fondtöredék.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

181. csomó 1848-50 48 darab K 159/c

K.K. MILITÄR STATIONS-COMMANDO HERMANNSTADT
Cs. kir. nagyszebeni katonai térparancsnokság

1848-1869

Fondszám: II.17.

Raktári egységek:
   iratok - 142a. r. sz. =1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok, illetőleg időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Fondtöredék. Az iratok zöme a nagyszebeni főhadparancsnokságtól származó, személyek ellenőrzésére, letartóztatására, vizsgálatára, bevonulására, továbbá lőszerszállításra és egyéb ügyekre vonatkozó utasításaiból, illetőleg az azokra adott válaszokból és intézkedésekből áll. Egy jegyzék a letartóztatott honvédtiszteket veszi számba.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

142a. csomó 1849-69 47 darab K 158/b

K.K. MILITÄR STATIONS-COMMANDO ZU HATVAN
Cs. kir. hatvani katonai állomásparancsnokság

1850

Fondszám: II.19.

Raktári egységek:
   iratok - 1818. r. sz. = 2 irat,
   könyvek - 0 Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt fondtöredék. Az iratok a 181. csomó 5. palliumában találhatók.

Iratok

181. csomó 1850 2 darab K 159/c

K.K. MILITÄR STATIONS-COMMANDO ZU FÉLEGYHÁZA
Cs. kir. félegyházai katonai állomásparancsnokság

1849-1853

Fondszám: II.21.

Raktári egységek:
   iratok - 181. r.sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Fondtöredék. Az iratok zöme a MDC Pest által gyanúsnak minősített személyek figyelemmel kísérésére vonatkozik. (A 181. csomó 4. palliumában találhatók az iratok.)

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

181. csomó 1849-53 31 darab K 159/c

K.K. MILITÄR STATIONS-COMMANDO ZU VADKERT
Cs. kir. vadkerti katonai állomásparancsnokság

1849-50

Fondszám: II.23.

Raktári egységek:
   iratok - 181. r. sz. = 1/20-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Fondtöredék. Az iratok a 181. csomó 3. palliumában találhatók.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

181. csomó 1849-50 10 darab K 159/cCS. KIR. KATONAI TÖRVÉNYSZÉKEK, VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOK, RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁGOK, HELYŐRSÉGI BÍRÓSÁGOK, ÉS KÜLÖNBÖZŐ VIZSGÁLATI IRATOK


KATONAI TÖRVÉNYSZÉKEK

Haynau táborszernagy a Ferenc Józseftől ráruházott kormányhatalomnál fogva 1849. július 1-én három nyelvű proklamációban adta tudtul katonai törvényszékek felállítását és a tisztek mellett mindazon polgári személyeknek is katonai törvényszék elé állítását, akik részt vettek a magyar forradalomban. A törvényszékek feladata az volt, hogy a fennálló haditörvények és a cs. kir. hadsereg főparancsnokai által kibocsátott proklamációk alapján sommásan járjanak el mindazokkal szemben, akik a magyar országgyűlés feloszlatását elrendelő október 3-i manifesztum, illetőleg annak október 8-i kihirdetése után részt vettek a parlament tanácskozásain és határozatok meghozatalában, továbbá az OHB tagjai és a kormánybiztosok ellen.

Rögtönítélő eljárásnak volt helye - egyebek mellett - mindazokkal szemben, akik részt vettek a Habsburgok trónfosztását kimondó április 14-i debreceni országgyűlésen.

Július 2-án szabályozta Haynau a Magyarországon és Erdélyben felállítandó katonai törvényszékek működését és tevékenységét. A cs. kir. katonai fellebbviteli törvényszék tanácsosát, Skacelt bízta meg a felállítandó törvényszékek szervezésével és ellenőrzésével.

A katonai törvényszékek 1854-ig álltak fenn, kivéve az aradi rendkívüli katonai törvényszéket. Az ország ostromállapotát megszüntető 1854. április 9-i legfelsőbb elhatározás a katonai törvényszékek tevékenységének is a befejezését jelentette. A lehető leggyorsabban le kellett zárniuk a polgári személyek ellen még folyamatban lévő, vagy bonyolultságuk miatt addig még be nem fejezett katonai törvényszéki vizsgálati eljárásokat.

A polgári törvényszékek teljes aktivizálódásáig azonban továbbra is a katonai törvényszékek jártak el polgári személyek ellen felségsértés és felségárulás vétségében, a közrend megzavarása, illetőleg felkelés és lázadás esetén.

1860-ban a hadseregfőparancsnokság Abt. 4/1326. számú leiratában arra utasította a Landes General Commandot, hogy az 1855. december 26-i legfelsőbb elhatározás értelmében vegye át a feloszlatott Militär- und Civil-Gouvernement igazságügyi és vizsgálati anyagából mindazokat az iratokat, amelyek kifejezetten katonákra vonatkoznak, illetőleg főtisztek és polgári személyek közös ügyeit, a fennmaradó periratokat pedig a Polizei Ministeriumnak kellett átadni. Ekkor 41 ládányi periratot, közöttük nagy fontosságuk és lezártságuk miatt az aradi vértanúk iratait is, Bécsbe szállították a Polizei Ministeriumhoz, ahonnan azok a hadseregfőparancsnoksághoz, majd onnan a Kriegsarchivhoz kerültek megőrzésre.

A különböző katonai törvényszékek által elítélt személyekről egy kumulatív névmutató készült, amely tartalmazza az elítéltek legfontosabb személyi adatait, az ítéletet hozó katonai törvényszékek elnevezését, az ítélet nemét és az időpontját.

K.K. AUSSERORDENTLICHES KRIEGSGERICHT ZU ARAD
CS. KIR. ARADI RENDKÍVÜLI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1849

Fondszám: IV.3.

Raktári egységek:
   iratok - 113-113/24. r sz. = 25 doboz,
   könyvek - 39-40., 40a. r. sz. = 3 darab. A rendezettség módja: sorozat és sorszámok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A többi törvényszéktől eltérően az aradi csak 1849 végéig működött Ernst törzshadbíró vezetésével. A törvényszékek közül a pesti mellett az aradi volt a legjelentősebb. Itt található meg - a működésével kapcsolatos utasítások és jelentések mellett - a honvédtisztek ellen lefolytatott vizsgálati anyag és ítélet, valamint az önkény áldozatául esett aradi vértanúk peranyaga. Szép számban találhatók a Szász-Koburg 8. huszárezred szökött huszáraival felvett vallomások.

A kutatás módja:

A kutatást az 1943-ban készített névmutató teszi lehetővé: kiegészítésként felhasználható még az 1968-69-ben készített leltárkönyv. A névmutató megadja a régi csomószámot és az irat számát, ami a jelenlegi új csomószámmal korrigálva elegendő az ügydarab kikéréséhez. (A jelenlegi jegyzék a régi és az új csomószámokat egyaránt megadja.)

A névmutató elvben tartalmazza az iratanyagban előforduló összes nevet. Összeállítói a neveket az iratbeli előfordulásuk szerint közölték, ami azt eredményezte, hogy ugyanaz a személy - nevének több változatban történő írása mellett - több helyen szerepel. Sok esetben azért nem került valamely név a megfelelő helyre, mert hibásan olvasták. A hibás olvasás a keresztnevek egyikére-másikára is vonatkozik. Végezetül az ábécébe való hibás besorolás is okává vált annak, hogy néhány nem a megfelelő helyre került. A névmutató használatakor mindezeket figyelembe kell venni.

A névmutató nevei mellett zárójelben lévő, tintával írott számok a leltárkönyvnek azt az oldalát adják meg, amelyiken vagy a keresett név, vagy a név melletti rovatokban feltüntetett csomó- és ügydarabszám található. A leltárkönyv megadja az irat levéltári jelzetét (a régi és az új dobozszámot, iratszámot), iktatószámát, keletkezésének helyét és az időpontját, a küldő, valamint kezdő, illetőleg záró fólia-számát. 1969-ben külön csomó- és konkordancia-jegyzék készült a fondhoz.

Iratok

Új doboz Régi csomó 
113. dob. 2. 2/1-82 Betoldott lapszámok: 96/a és 307/a K 169/a
113/1. dob. 3. 2/83-117 Hiányzó lapszámok: 1-3., 249-252. Hiányzó irat száma: 2/83. Betoldott lapszámok: 299/1 és 299/2. K 169/a
113/2. dob. 4. 2/181-238 Hiányzó lapszámok: 24., 27-30. Hiányzó iratok: 2/178-180. Betoldott lapok: 365/1-2. K 169/a
113/3. dob. 5. 2/239-a-b-c-d K 169/a
113/4. dob. 6. 2/240-301 A 425-428-as fóliók a dob. végén találhatók. Betoldott lapszámok 204/1-101. K 169/b
113/5. dob. 7. 2/302-316 Betoldott lapszámok: 315/a-b. K 169/b
113/6. dob. 8. 2/318-320 Betoldott lapszámok: 43/a, 58/a, 371/a, 551/a, 553/a. K 169/b
113/7. dob. 9. 2/321-331 Betoldott lapszámok: 1/a-b. K 169/b
113/8. dob. 10. 2/332 K 169/c
113/9. dob. 11. 2/333-345 K 169/c
113/10. dob. 12. 2/346-347 Hiányzó lapszám: 646. K 169/c
113/11. dob. 13. 2/348-370 K 169/c
113/12. dob. 14. 2/371 Hiányzó lapszám: 176. Betoldott lapszám: 663/a. K 169/d
113/13. dob. 15. 2/372a-b-c-d - 2/373 K 169/d
113/14. dob. 16. 2/374 Hiányzó lapszámok: 192., 974-988. Betoldott lapszámok: 391a, 611a, 653a, 889a-889z/o. A 380-as fólió kétszer fordul elő. K 169/d
113/15. dob. 17. 2/375a-b Hiányzó lapszám: 1. Betoldott lapszám: 182a-b, 779a-b. A 436-439., 459-460., 479-480., 486-491. fóliók a helyükről kiemelve a 407. fólió után találhatók. Az 550-567. fóliók a 113/16. dobozban vannak. K 169/d
113/16. dob. 18. 2/376-382 A 287. és 288. fóliók között találhatók az 550-567. fóliók. K 169/c
113/17. dob. 19. 2/383 Betoldott lapszámok: 15a-d, 537/1. K 169/c
113/18. dob. 20. 2/384 K 170/a
113/19. dob. 21. 2/385-391 Hiányzó lapszám: 161. K 170/a
113/20. dob. 22. 3/1-37 Betoldott lapszámok: 245/1-54.K 170/a
113/21. dob. 23. 4/1-99 K 170/a
113/22. dob. 24. 5/1-127 Hiányzó lapszámok: 537, 614. K 170/b
113/23. dob. 25. 6/1-35 K 170/b
113/24. dob. 1. 2/178 Az aradi vértanúk peranyaga. Az iratjegyzék a dobozban található. K 170/b

Könyvek

39. r. sz. Év nélkül Névjegyzék Nem korabeli K 161/c
40. r. sz. 1849-50 Arrestanten Protocoll des ausserordentlichen Kriegsgerichtes Arad K 161/c
40a. r. sz. Év nélkül Leltárkönyv Nem korabeli K 161/c

K.K. KRIEGSGERICHT ZU KASCHAU
CS. KIR. KASSAI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1849-1854

Fondszám: IV.4.

Raktári egységek:
   iratok - 89-97. r. s. = 9 csomó
   könyvek - 19-27. r. sz. = 9 darab. A rendezettség módja: évek és sorszámok szerint rendezve.

A kutatás módja:

Az iratokban a kutatás az eredeti regiszterek és a protokollumok alapján is lehetséges. A meglévő iratok a protokollumokban kék színű ceruzával jelöltek meg. Az iratok egy részét a Kriegsarchivban kiselejtezték. Ezért célszerűbb az 1950-es években a ténylegesen meglévő iratokról készült cédulakatalógus használata.

Iratok

89. csomó 1849-50 1-1000 K 168/a
90. csomó 1849-50 1001-2500 K 168/a
91. csomó 1849-50 2501-3000 K 168/a
92. csomó 1849-50 3001-4000 K 168/a
93. csomó 1849-50 4001-... K 168/a
94. csomó 1851 1-.. . K 168/a
95. csomó 1852 1-... K 168/a
96. csomó 1853 1-... K 168/b
97. csomó 1854 1-... K 168/b

Könyvek

19. r. sz. 1848-49 Nominalverzeichniss der bei diesem k.k. Kriegsgerichte vorgekommenen politischen Unternehmungen K 161/c
20. r. sz. 1849-50 Register K 161/c
21. r. sz. 1851 Register K 161/c
22. r. sz. 1852 Register K 161/c
23. r. sz. 1853 Register K 161/c
24. r. sz. 1854 Register K 161/c
25. r. sz. 1852-53 Arrestanten Protocoll K 161/c
26. r. sz. 1852-53 Arrestanten Protocoll K 161/c
27. r. sz. 1849-50 Purifications Protocoll K 161/c

K.K. KRIEGSGERICHT ZU KLAUSENBURG
CS. KIR. KOLOZSVÁRI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1850

Fondszám: IV.5.

Raktári egységek:
   iratok - 118. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A törvényszék iratai nincsenek a Hadtörténelmi Levéltár őrizetében, csupán Váradi Dániel és gróf Kun Gotthard Hunyad megyei főispán periratai vannak meg a forradalom és szabadságharc idején kifejtett tevékenységükről. A töredékes peranyagban a nagyszebeni katonai törvényszéktől és a lembergi helyőrségbíróságtól származó iratok is vannak.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

118. csomó 1850 Untersuchung Váradi Dániel und Grf. Kuhn Gotthard K 170/c

K.K. KRIEGSGERICHT ZU GROSSWARDEIN
CS. KIR. NAGYVÁRADI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1850-1855

Fondszám: IV.6.

Raktári egységek:
   iratok - 98-108a. r. sz. = 12 csomó,
   könyvek - 28-36. r. sz. = 9 darab. A rendezettség módja: évek és sorszámok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A 12 csomóból 8 csomót tesznek ki a periratok, 1 csomót a purifikációs eljárások, 3-at pedig a hadifogoly osztrák tisztek felett önbíráskodó debreceni lakosok ellen lefolytatott vizsgálati iratok.

A kutatás módja:

Lehetséges a kutatás az eredeti indexek alapján, vagy az 1950-es években a meglévő iratokról készült cédula-katalógus segítségével. A purifikációs iratok közül csak a Purifications Protocollban vörös ceruzával megjelölt iratok vannak meg.

Iratok

98. csomó 1850 1-325 K 168/b
99. csomó 1851 1-260 K 168/b
100. csomó 1851 261-627 K 168/b
101. csomó 1852 1-230 K 168/b
102. csomó 1852 231-483 K 168/b
103. csomó 1853 1-200 K 168/b
104. csomó 1853 201-506 K 168/b
105. csomó 1854 Purifications Acten 1-164 K 168/b
106. csomó 1854 Purifications Acten 1-184 K 168/c
107-108-108a. csomó  Debreceni lakosok önbíráskodása osztrák hadifogoly tisztek felett K 168/c

Könyvek

28. r. sz. 1850 Index zum Exhibiten Protocoll K 161/c
29. r. sz. 1851 Index zum Exhibiten Protocoll K 161/c
30. r. sz. 1853 Index zum Exhibiten Protocoll K 161/c
31. r. sz. 1854 Index zum Exhibiten Protocoll K 161/c
32. r. sz. 1850-51 Strafprotocoll K 161/c
33. r. sz. 1852 Strafprotocoll K 161/c
34. r. sz. 1853 Strafprotocoll K 161/c
35. r. sz.  Purifications Protocoll sammt Register K 161/c
36. r. sz. 1850-55 Verzeichniss des Criminal-Purifications u. Correspodenz Acten K 161/c

K.K. KRIEGSGERICHT ZU PEST
CS. KIR. PESTI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1849-1855

Fondszám: IV. 7.

Raktári egységek:
   iratok - 1-74., 116-117. r. sz. = 78 csomó (közte 57a és 69a csomók is),
   könyvek - 1-9., 75., 87-90. r. sz. = 14 darab. A rendezettség módja: évek, sorozat és sorszám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

1849. augusztus 4-én jelentette Skacel törvényszéki tanácsos a pesti katonai törvényszék szervezésének a megkezdését a cs. kir. hadsereg főparancsnokságának Félegyházára. A törvényszék vezetőjének Nedelkovits hadbíró-századost javasolta.

A pesti katonai törvényszék folytatott eljárást felségárulás címén Kossuth és a kormány tagjai, a kormánybiztosok, a felsőházi tagok , az országgyűlési képviselők, a főpapok és egyházi személyek, a minisztériumi képviselők, a közhivatalnokok, a megyei, járási, községi, falusi tisztviselők és elöljárók, a magyar tudomány és művészet reprezentánsai és mindazok ügyében, akik a forradalom politikai mozgalmaiban vagy a fegyveres harcban szerepet vállaltak.

Sajnálatos módon a forradalom számos vezető egyéniségének - így Kossuthnak, a kormány tagjainak, a képviselőknek, az irodalmi élet reprezentánsainak, kisebb mértékben a kormánybiztosoknak, a főpapoknak - peranyaga vagy egyáltalán nincs meg, vagy csak töredékesen található.

A pesti cs. kir. katonai törvényszék vizsgálati anyagából kiemelkednek a kormány és az OHM tagjainak, a kormánybiztosoknak a perei. Mellettük itt található a jelentősebb beosztású honvédtisztek közül néhánynak a pere, a forradalomban valamilyen formában jelentősebb szerepet betöltő személyek pere, a szabadságharc utáni időszak szervezkedési, felségárulási perei, és találhatunk itt szocialista tanok hirdetése miatti vizsgálatok is.

A peres ügyek mellett számottevő mennyiségű a különböző hatósági személyek, a cs. kir. hivatalnokok és a nyugdíjas tisztek, a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, az egyetem tanárai és másokkal szemben lefolytatott igazolási eljárás.

A szabadságharc leverését követő évek pereinek tárgya a legtöbb esetben az uralkodó szidalmazása, a csendőrség, a rendőrség szidalmazása, megsértése, ellenszegülés, fegyver-, lőszer-, Kossuth-bankjegyek rejtegetése, jogtalan fegyverbirtoklás, forradalmi iratok, képek rejtegetése, forradalmi jelvények viselése és terjesztése, gyalázkodó írás, sajtóvétség, lázító énekek éneklése, dalok terjesztése, szökés támogatása, cs. kir. katonák lefegyverzése vagy bántalmazása, a közcsend háborítása, tiltott gyülekezés és összejövetel, munkamegtagadás stb. Kisebb mértékben fordulnak elő különböző szervezkedések és felségárulási ügyek. Itt találhatók a Lamberg megölésének tisztázása érdekében lefolytatott nyomozás iratai is (65-66. csomó).

A kutatás módja:

Az iratok hiányossága miatt célszerűbb az eredeti regiszterek helyett a ténylegesen meglévő iratokról az 1950-es években készült cédula-katalógus használata. A kartonok tartalmazzák az irat jelzetét, keltezését, rövid tartalmát, az elítélt nevét és az ítéletet. Felállításuk ábécé sorrendben történt. Az iratok jelzete a karton felső, jobb oldali sarkában található.

Iratok

1. csomó 1849 1/1-150 K 165/a
2. csomó 1849 1/151-300 K 165/a
3. csomó 1849 1/301-... K 165/a
4. csomó 1849 2/1-200 K 165/a
5. csomó 1849 2/201-400 K 165/a
6. csomó 1849 2/401-... K 165/a
7. csomó 1849 3/1-170 K 165/a
8. csomó 1849 3/171-... K 165/a
9. csomó 1849 4/1-180 K 165/a
10. csomó 1849 4/181-... K 165/b
11. csomó 1849 5/1-444 K 165/b
12. csomó 1849 5/447-549 K 165/b
13. csomó 1850 1/1-40 K 165/b
14. csomó 1850 1/41-150 K 165/b
15. csomó 1850 1/151-200 K 165/b
16. csomó 1850 1/251-300 K 165/b
17. csomó 1850 1/251-300 K 165/b
18. csomó 1850 1/301-350 K 165/c
19. csomó 1850 1/351-450 K 165/c
20. csomó 1850 1/451-600 K 165/c
21. csomó 1850 1/601-700 K 165/c
22. csomó 1850 1/701-... K 165/c
23. csomó 1850 2/1-100 K 165/c
24. csomó 1850 2/101-200 K 165/c
25. csomó 1850 2/201-300 K 165/c
26. csomó 1850 2/301-... K 165/c
27. csomó 1850 3/1-200 K 165/a
28. csomó 1850 3/201-... K 186/a
29. csomó 1850 4/1-... K 186/a
30. csomó 1850 5/1-... K 186/a
31. csomó 1850 6/1-... K 186/a
32. csomó 1850 7/1-... K 186/a
33. csomó 1850 8/1-... K 186/a
34. csomó 1850 9/1-98 K 186/a
35. csomó 1850 9/99-... K 186/a
36. csomó 1850 10/1-59 K 186/a
37. csomó 1850 11/1-59 K 166/a
38. csomó 1850 11/60-... K 166/b
39. csomó 1850 12/1-48 K 166/b
40. csomó 1850 14/49-... K 166/b
41. csomó 1851 1/1-... K 166/b
42. csomó 1851 2/1-... K 166/b
43. csomó 1851 3/1-63 K 166/b
44. csomó 1851 3/64-... K 166/b
45. csomó 1851 4/1-... K 166/b
46. csomó 1851 5/1-... K 166/b
47. csomó 1851 6/1-... K 166/b
48. csomó 1851 7/1-... K 166/b
49. csomó 1851 8/1-... K 166/c
50. csomó 1851 9/1-... K 166/c
51. csomó 1851 10/1-60 K 166/c
52. csomó 1851 10/61-110 K 166/c
53. csomó 1851 10/111-... K 166/c
54. csomó 1851 11/1-... K 166/c
55. csomó 1851 12/1-... K 166/c
56. csomó 1852 1/1-... K 166/c
57. csomó 1852 2/1-... K 166/c
57./a. csomó 1852 3/1-... K 166/c
58. csomó 1852 4/1-... K 166/c
59. csomó 1852 5/1-100 K 167/a
60. csomó 1852 5/101-... K 167/a
61. csomó 1852 6/1-... K 167/a
62. csomó 1852 6/88 K 167/a
63. csomó 1852 6/88 K 167/a
64. csomó 1852 7/1-... K 167/a
65. csomó 1852 7/81 K 167/a
66. csomó 1852 7/81 K 167/a
67. csomó 1852 8/1-... K 167/b
68. csomó 1852 9/1-... K 167/b
69. csomó 1852 10/1-... K 167/b
69./a. csomó 1852 11/1-... K 167/b
70. csomó 1852 12/1-... K 167/b
71. csomó 1853 1-6/1-... K 167/b
72. csomó 1853 7-12/1-... K 167/b
73. csomó 1854 1-12/1-... K 167/b
74. csomó 1855 1/75-77, 88 K 167/b
116. csomó  Untersuchung Casimir Grf. Batthyány. Mörder des Grf. Zichy. K 167/b
117. csomó 1850 Untersuchung Gabriel Sillye (KG Pest und Grosswardein) K 170/c
126. csomó 1850 Korrespondenzen Murgu, Dascal, Eisler, Némethy zum Prozess Murgu. K 170/c

Könyvek

1. r. sz. 1849 Register K 161/a
2. r. sz. 1850 Register K 161/a
3. r. sz. 1850 Register K 161/a
4. r. sz. 1852 Register K 161/a
5. r. sz. 1853 Register K 161/a
6. r. sz. 1854 Register K 161/a
7. r. sz. 1849. 8.1-1850.7.5. Strafprotocoll K 161/a
87. r. sz. 1850. 7.11.-1851.12.31. Strafprotocoll K 162/b
88. r. sz. 1852 Strafprotocoll K 162/b
89. r. sz. 1853 Strafprotocoll K 162/b
90. r. sz. 1854 Strafprotocoll K 162/b
75. r. sz. 1855 Strafprotocoll K 162/b
8-9. r. sz. 1855 Consignation wegen Beteiligung an der ungarischen Revolution vom Jahre 1848 und 1849 und sonstigen politischen Verbrechen beim obigen Kriegsgerichte in Untersuchung gestandenen Individuen A-Z K 161/a

K.K. KRIEGSGERICHT ZU FÜNFKIRCHEN
CS. KIR. PÉCSI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1849

Fondszám: IV.8.

Raktári egységek:
   iratok - 109. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 37-38. r. sz. = 2 darab. A rendezettség módja: sorozat és sorszám szerint rendezve.

A kutatás módja:

A kutatás lehetséges az eredeti mutató és az iktatókönyv segítségével, vagy az 1950-es években készült cédula-katalógus alapján.

Iratok

109. csomó 1849 10/1-... K 168/c

Könyvek

37. r. sz. 1849 Index K 161/c
38. r. sz. 1849 Einreichungs-Protocoll K 161/c

K.K. KRIEGSGERICHT ZU PRESSBURG
CS. KIR. POZSONYI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1849-1854

Fondszám: IV.9.

Raktári egységek:
   iratok - 75-88. r. sz. = 14 csomó,
   könyvek - 10-18., 18a, b, c. r. sz. = 12 darab. A rendezettség módja: évek, sorozat és sorszám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A pozsonyi katonai törvényszék Skacel tanácsos által javasolt, 1849. július 10-i keltezésű szervezését Haynau jóváhagyta, és a törvényszék rövidesen megkezdte a működését. A törvényszék elnökéül Skacel Kempf nyugalmazott alezredest javasolta. A poranyag tárgyalási jegyzőkönyvekből, tanúvallomásokból, véleményívekből, ítéletekből és corpus delictiként csatolt iratokból áll.

A kutatás módja:

Az iratokban a kutatás a korabeli regiszterek alapján is lehetséges. A regiszterekben kék színű ceruzával jelölték meg a meglévő iratokat. A regiszterekben a törtszámok számlálója a sorozatszámot, a nevezője pedig a sorszámot jelöli. Az iratsorozatot a Kriegsarchivban selejtezték. Az iratok hiányossága miatt célszerűbb az eredeti regiszterek helyett az 1950-es években a ténylegesen meglevő iratokról készült cédula-katalógus használata.

Iratok

75. csomó 1849 1/1-... K 167/b.
76. csomó 1849 2/1-200 K 167/b
77. csomó 1849 2/201-350 K 167/c
78. csomó 1849 2/351-... K 167/c
79. csomó 1849 4-5/1-... K 167/c
80. csomó 1850 1/1-... K 167/c
81. csomó 1850 2/1-... K 167/c
82. csomó 1850 4-5/1-... K 167/c
83. csomó 1851 1-2, 5/1-... K 167/c
84. csomó 1851 4/1-... K 167/c
85. csomó 1852 1-2, 4-5/1-... K 167/c
86. csomó 1853 2/1-... K 167/c
87. csomó 1853 4/1-... K 168/a
88. csomó 1854 2, 4/1-... K 168/a

Könyvek

10. r. sz. 1849 Register K 161/b
11. r. sz. 1850 Register K 161/b
12. r. sz. 1851 Register K 161/b
13. r. sz. 1852 Register K 161/b
14. r. sz. 1853 Register K 161/b
15. r. sz. 1854-55 Register K 161/b
16. r. sz. 1848-52 Strafprotocoll Tom. I. K 161/b
17. r. sz. 1852.7.1.-1853.7.31. Protocoll sämmtlicher beim k.k. Kriegsgerichte zu Pressburg wegen politischen Vergehen in Untersuchung gestandenen Individuen Tom. II. K 161/b
18. r. sz. 1853.8.1. Protocoll sämmtlicher ... Tom. III. K 161/b
18a. r. sz. Év nélkül Nominal Index der Purificanten (1849-1851?) K 161/b
18b. r. sz. 1849-51 Purificanten Protocoll K 161/b
18c. r. sz. 1849-51 Purificanten Protocoll K 161/b

K.K. KRIEGSGERICHT ZU TEMESVÁR
CS. KIR. TEMESVÁRI KATONAI TÖRVÉNYSZÉK

1850

Fondszám: IV. 38.

Raktári egységek:
   iratok - 109. r. sz. = 2 irat
   könyvek - 0 Rövid ismertetés:

A fond nincs a levéltár őrizetében, a fondtöredékekből csupán két irat található itt.

Iratok

109. csomó 1850 2 irat K 168/c

K.K. MILITÄR-BEZIRKS-GERICHT FÜR PEST-OFEN
CS. KIR. PEST-BUDAI KATONAI KERÜLETI TÖRVÉNYSZÉK

1863-1864

Fondszám: IV. 19.

Raktári egységek:
   iratok - 120-125., 129. r. sz. = 7 csomó,
   könyvek - 11 darab. A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A k.k. Militär-Bezirks-, Stadt- und Festungs-Commando für Pest-Ofen alárendeltségébe tartozó kerületi törvényszék folytatott vizsgálatot a Nedeczky István, Jámbor András - Somogyi József és társaik, valamint a Volnhoffer Gyula által szervezett függetlenségi mozgalmak felderítésére.

A Nedeczky-féle peranyagban az ügy felgöngyölítésére vonatkozó hivatalos iratváltásokon felül még vannak Almásy Pál, Nedeczky István, Beniczky Lajos, Gáspár Lajos, Sebes Emil, Clementis Gábor, Szelestey László, Lezsák Lajos, Zambelly Lajos, Horváth János, Máriássy Béla, Salamon Lajos, Nedeczky Jenő, Németh Albert, Nagy Jenő, Sponner Tódor, Asbóth Lajos és mások kihallgatási és tanúvallomási jegyzőkönyvei, a házkutatási jegyzőkönyvek és a házkutatások során lefoglalt levelek, a hadbírósági előterjesztés és jegyzőkönyv, az ítélet, a nevezettek 1848/49-es tevékenységét rögzítő ítéletmásolatok és anyakönyvi kivonatok stb.

A Nedeczky-féle peranyaggal állnak összefüggésben, de attól elkülönülő őrzési egységben gyűjtötték össze "Erhebungs Act über die Verbreitung Kossuth's Proclamationen" címen azokat az iratokat, amelyek az ország különböző helyein 1863. december 17-18-án talált, Kossuth nevében a nemzethez intézett felhívás nyomtatási helyének és a terjesztés módjának a tisztázására irányultak, kisebb mértékben pedig politikai demonstrációk körülményeinek a felderítésére.

Ugyancsak ebben az őrzési egységben találhatók Volnhoffer Gyula makói csendbiztos ellen felségárulás címén indított eljárás iratai.

A Nedeczky-féle mozgalommal majdnem azonos időben folyt Jábor-Somogyi-féle szervezkedés periratai között - egyebek mellett - megtalálhatók a házkutatási és letartóztatási parancsok s jelentések, az összesített és a tagolt kihallgatási jegyzőkönyvek, a tanúvallomási jegyzőkönyvek, a foglári növedékbevételi jegyzőkönyvek, a hadbírósági jegyzőkönyv, az ítélet, egy leírás a felségárulási vizsgálat eredményeiről, egy orvosi megfigyelési napló Jámbor Endréről, konfidensek jelentései és az ügy felgöngyölítésében részt vevő szervek és személyek iratváltásai.

Külön van egy 113 oldalas bírósági előterjesztés, hadbírósági jegyzőkönyv, bizottsági indítvány és felmentő ítélet Vidats Jánosról, valamint egy jegyzék a Somogyi- és a Nedeczky-perben rá vonatkozó iratokról.

A kutatás módja:

A 120-121. csomók irataiban az eligazodást és a kutatást egy, a peranyag végéhez csatolt mutató és az egyes iratokat felsoroló Tagebuch, valamint a Reservat Exhibiten Protocoll teszi lehetővé.

A 125. csomó irataihoz egy iratjegyzék tartozik.

A 122-124. csomók peranyagához a Tagebuch használható fel, amely tételszerűen veszi lajstromba az iratokat, de használható az 1863. évi iktatókönyv is.

A 129. számú csomóban őrzött levelekben a kutatás azok darabonkénti átnézésével lehetséges.

Iratok

120. csomó 1864 Prozess Stefan Nedeczky A 1-300 K 170/c
121. csomó 1864 Prozess Stefan Nedeczky B 301-600 K 170/c
122. csomó 1863-64 Prozess Josef Somogyi A 1-300 Präs. K 170/c
123. csomó 1863-64 Prozess Josef Somogyi B 301-600 Präs. K 170/c
124. csomó 1863-64 Prozess Josef Somogyi C 601-870 Präs. K 170/c
125. csomó 1863-64 Prozess Julius Wollenhofer und Kossuth'sche Proclam. Verbreitung K 170/c
129. csomó  Confiscirte Correspodenzen (dr. Rainer Gyula, Almásy Pál, Gáspár Lajos, Clementis Gábor, Jámbor Ednre, Windt Lajos, Moser Sándor, Berényi Adolf, Kugyela György, Konrád) K 170/c

Könyvek

107. r. sz. 1861-63 Straf-Protocoll Civil Personen K 162/c
108. r. sz. 1864-65 Straf-Protocoll K 162/c
109. r. sz. 1864-65 Straf-Protocoll K 162/c
Szám nélkül 1861-63 Reservat Exhibiten Protocoll K 170/a
Szám nélkül 1864 Reservat Exhibiten Protocoll K 170/a
Szám nélkül 1865 Reservat Exhibiten Protocoll K 170/a
Szám nélkül 1861.11.13-12.31. Exhibiten Protocoll 1-81 K 170/a
Szám nélkül 1862 Exhibiten Protocoll (1-11 Heft) 1-1510 K 170/a
Szám nélkül 1863 Exhibiten Protocoll (1-14 Heft) 1-2192 K 170/a
Szám nélkül 1864 Exhibiten Protocoll (1-5 Heft) 1-2037 K 170/a
Szám nélkül 1865 Exhibiten Protocoll (1-6 Heft) 1-1178 K 170/a


HELYŐRSÉGI BÍRÓSÁGOK

K.K. GARNISONS AUDITORIAT ARAD
CS. KIR. ARADI HELYŐRSÉGI BÍRÓSÁG

1851-1857

Fondszám: IV.20.

Raktári egységek:
   iratok - 4 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

1. csomó 1852 151-223 K 153/a
2. csomó 1853 224-290 K 153/a
3. csomó 1854 1-39 K 153/a
4. csomó 1857 120-143 K 153/a

K.K. GARNISONS AUDITORIAT ZU OFEN
CS. KIR. BUDAI HELYŐRSÉGI BÍRÓSÁG

1853

Fondszám: IV. 21.

Raktári egységek:
   iratok - 1/2-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

1. csomó 1853 135-164 k 152/a

K.K. GARNISONS AUDITORIAT ZU KASCHAU
CS. KIR. KASSAI HELYŐRSÉGI BÍRÓSÁG

1852-1855

Fondszám: IV.22.

Raktári egységek:
   iratok - 1 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: Mülleker János hadnagy vizsgálati iratai. Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

1. csomó 1852-55 1-42 K 153/b


RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁGOK

K.K. MILITÄR STANDGERICHT ZU GYÖNGYÖS
CS. KIR. GYÖNGYÖSI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1852

Fondszám: IV.13.

Raktári egységek:
   iratok - 112. r. sz. = 1/20-as csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: Tőzsér János peranyagát tartalmazza.

A kutatás módja: az 1950-es években készült cédula-katalógus segítségével, illetőleg az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

112. csomó 1852 117-137. fólió K 168/c

K.K.MILITÄR STANDGERICHT ZU RAAB
CS. KIR. GYŐRI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1853

Fondszám: IV.14.

Raktári egységek:
   iratok - 112. r. sz. = 1/5-öd csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: Bédi István peranyaga.

A kutatás módja: az 1950-es években készült cédula-katalógus segítségével, illetőleg az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

112. csomó 1853 1-93. fólió K 168/c

K.K. MILITÄR STANDGERICHT ZU KECSKEMÉT
CS. KIR. KECSKEMÉTI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1852

Fondszám: IV.15.

Raktári egységek:
   iratok - 112. r. sz. = 1/20-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: Komáromi Ferenc peranyaga.

A kutatás módja: az 1950-es években készült cédula-katalógus segítségével, illetőleg az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

112. csomó 1852 94-116. fólió K 168/c

K.K. MILITÄR STANDGERICHT ZU GROSSKANIZSA
CS. KIR. NAGYKANIZSAI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1853-1854

Fondszám: IV.16.

Raktári egységek:
   iratok - 114. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 41-44. r. sz. = 4 darab. A rendezettség módja: számok szerint rendezve.

A kutatás módja: az iktatókönyv és a mutató segítségével.

A névmutatóban kék színű horoggal megjelölt iratok megvannak.

Iratok

114. csomó 1852-53 Rendeletek, névjegyzékek stb. K 170/b
 1853 1/1-62/1
 1854 1/2 -

Könyvek

41. r. sz. 1853-54 Iktatókönyv és mutató K 161/c
42. r. sz. 1853-54 Strafprotocoll K 161/c
43. r. sz. 1853-54 Journal über die Civilarrestanten K 161/c
44. r. sz. 1854 Correspondenz Protocoll K 161/c

K.K. MILITÄR STANDGERICHT ZU VESZPRÉM
CS. KIR. VESZPRÉMI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1863-1865

Fondszám: IV.17.

Raktári egységek:
   iratok - 2 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg rendezés után az iratokhoz mellékelt segédkönyvek segítségével.

Iratok

1. csomó K 152/a
2. csomó K 152/a

Könyvek

Szám nélkül 1863-65 Correspodenz Protocoll K 152/a
Szám nélkül 1863-65 Strafen Protocoll K 152/a
Szám nélkül 1863-65 Exhibiten Protocoll K 152/a
Szám nélkül 1863-65 Arrestanten Journal K 152/a

K.K. MILITÄR STANDGERICHT KAPOSVÁR
CS. KIR. KAPOSVÁRI KATONAI RÖGTÖNÍTÉLŐ BÍRÓSÁG

1864

Fondszám: IV.39.

Raktári egységek:
   iratok - 1/2-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

Iratok

1. csomó 1864 1-63 K 153/d


VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGOK

K.K. MILITÄR- UND POLITISCHE CENTRAL COMISSION, UNTERSUCHUNGS COMISSION ZU PEST
CS. KIR. KATONAI ÉS POLITIKAI KÖZPONTI BIZOTTMÁNY VIZSGÁLÓBIZOTTSÁGA, PEST

1849

Fondszám: IV.2.

Raktári egységek:
   iratok - 164-168. r. sz. = 5 csomó,
   könyvek - 45 r. sz. = 1 darab. A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A magyarországi forradalom felszámolására teljhatalommal felruházott Windisch-Grätz herceg a főváros elfoglalása után elrendelte a Militär- und Politische Central Comission felállítását. A vizsgálóbizottság feladatát abban jelölte meg, "...hogy azon egyéneknek, kik a magyar pártütési mozgalmaknál vagy semmi vagy csak kisebb mértékben részt vettek, igazoltatásukra alkalom nyújtassék."

Az iratokban megtalálhatóak a különböző cs. kir. hatóságok és hivatalok hivatalnokainak a vizsgálati iratai a forradalom alatti magatartásukról. Megtalálhatóak továbbá a különböző katonai alakulatok tisztjei és altisztjei, a nemzetőrséghez önként beállt tisztek, a nyugállományú, valamint a honvédségnél szolgálatot teljesítő, különböző okok miatt visszamaradt tisztek vizsgálati iratai és igazoló jelentései.

Abból a tényből, hogy olyan egykori cs. kir. tisztek ellen folytattak eljárást, akik a honvédségnél is teljesítettek szolgálatot, természetszerűleg következik, hogy sok magyar eredetű irat is található az anyagukban. Ezek zöme útlevél, kinevezési okmány, nyílt rendelet, vagy valamilyen parancs.

A cs. kir. pesti katonai törvényszék felállításakor és működése megkezdésekor a katonai és politikai központi bizottmány vizsgálati iratai a katonai törvényszékhez kerültek, majd ennek megszűnésekor, 1855-ben, a Militär und Civil Gouvernementnek adták át azokat.

A kutatás módja:

A kutatás lehetséges a regiszter és a 164. r. sz. csomóban levő iratjegyzék alapján. A levéltári jelzet a törtszám. A borítólapokon megtalálhatók az iktatószámok is. A meglevő iratok megjelölése piros színű "a" betűvel történt a jegyzékben.

Iratok

164. csomó 1849 1-9/1-... K 159/a
165. csomó 1849 10/1-50 K 159/a
166. csomó 1849 10/51-100 K 159/a
167. csomó 1849 10/101-150 K 159/a
168. csomó 1849 10/151-219 K 159/a

Könyvek

45. r. sz. 1849 Register der Militärisch Politischen Central Commission K 162/a

K.K. MILITÄR SICHTUNGS (UNTERSUCHUNGS) COMMISSION ZU PRESSBURG
CS. KIR. POZSONYI KATONAI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

1849

Fondszám: IV.10.

Raktári egységek:
   iratok - 111. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: purifikációs iratok.

A kutatás módja:

Felhasználhatók az utólag készített és a csomóban elhelyezett névmutató, valamint az eredeti jegyzékek. A meglevő iratokat a korabeli jegyzékben kék színű horoggal jelölték meg. Felhasználható az 1950-es években készült cédula-katalógus is.

Iratok

111. csomó 1849 1-33 K 168/c

K.K. MILITÄR-POLITISCHE UNTERSUCHUNGS COMMISSION ZU ÖDENBURG
CS. KIR. SOPRONI KATONAI-POLITIKAI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

1849

Fondszám: IV.11.

Raktári egységek:
   iratok - 110. r. sz. = 1/2-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés: purifikációs iratok.

A kutatás módja:

A csomóban elhelyezett, utólag készített névmutató segítségével, illetőleg az 1950-es években készített cédula-katalógus segítségével.

Iratok

110. csomó 1849 1-14 K 168/c

K.K. GEMISCHTE UNTERSUCHUNGS COMMISSION ZU LOSONC
CS. KIR. LOSONCI VEGYES VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

1849

Fondszám: IV. 12.

Raktári egységek:
   iratok - 119. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Losonci lakosok ellen lefolytatott vizsgálati iratokat, főleg jegyzőkönyveket tartalmaz az "Untersuchung Guerilla-Inquisition der Losoncer revolutionären Ereignisse" feliratú iratcsomó.

1849. március 15-én részben losonci lakosok, részben máshonnan oda összegyűlt személyek Görgei serege közeledésének hírére letépték a toronyról a császári zászlót, majd március 17-én elvitték a Rimaszombatból érkező gerillák a cs. kir. hadsereg számára losonci polgárok által készített bakancsokat. Ezt követően az ostromló orosz csapatokat háborgatták. Augusztus elején - Galicin herceg elvonulása után - egy 80 főből álló, poggyászt fuvarozó orosz csapat érkezett a városba, amelyet az oda berohanó gerillák három irányból megtámadtak.

Később felgyújtották a várost, mivel az a hír terjedt el, hogy Grabbe tábornok, adjutáns, büntető szándékkal közeledik, a közelben tanyázó Repeczky kormánybiztos tiltó rendelete miatt a lakosság pedig nem mert elé deputációt küldeni.

A vizsgálatot Kalina biztos vezette.

A főképpen kihallgatási jegyzőkönyvek mellett szép számban találhatók Repeczkynak Nógrád megye közönségéhez intézett proklamációi és rendelkezései.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

119. csomó 1849 K 170/c

K.K. DELEGIERTE SPECIAL MILITÄR UNTERSUCHUNGS COMMISSION ZU ALTOFEN
CS. KIR. ÓBUDAI KIKÜLÖNÍTETT KÜLÖNLEGES KATONAI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

1856-1857

Fondszám: IV.18.

Raktári egységek:
   iratok - 23 csomó,
   könyvek - 4 darab A rendezettség módja: rendezésre szorul. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok nyilvántartásában eddig nem szerepelt a fond.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

1. csomó K 151/b
2. csomó K 151/b
3. csomó K 151/b
4. csomó K 151/b
5. csomó K 151/b
6. csomó K 151/b
7. csomó K 151/b
8. csomó K 151/b
9. csomó K 151/b
10. csomó K 151/b
11. csomó K 152/a
12. csomó K 152/a
13. csomó K 152/a
14. csomó K 152/a
15. csomó K 152/a
16. csomó K 152/a
17. csomó K 152/a
18. csomó K 152/a
19. csomó K 152/a
20. csomó K 152/a
21. csomó K 152/a
22. csomó K 152/a
23. csomó K 152/a

Könyvek

24. sz. Iktatókönyv K 152/a
25. sz. Rovancskönyv K 152/a
26. sz. Elítéltek protokolluma K 152/a
27. sz. Kézbesítőkönyv, postakönyv K 152/a


KÜLÖNBÖZŐ SZEMÉLYEK PERANYAGA

A K.K. MILITÄR CENTRAL UNTERSUCHUNGS COMMISSION ZU WIEN (cs. kir. bécsi katonai központi vizsgálóbizottság) iratanyagából
CSEREMISKY MIKLÓS periratai

1849

Fondszám: IV.40. fond a. állag

Raktári egységek:
   iratok - 129. r. sz. csomó = 8 irat,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az iratok a k.k. Central-Untersuchungs-Commission Wien fondjából származnak.

A külügyminisztériumi titkár Cseremyskit azzal vádolták, hogy magyar forradalmárokkal az osztrák császári állam szempontjából ellenséges levelezést folytatott, sőt, szolgálatai felajánlásával segítette a forradalom ügyét.

A nyolc irat főként az 1849 tavaszán kelt leveleinek német nyelvű fordításait tartalmazza. A levelek tartalma - egyebek mellett - a haza sorsa iránti aggódás.

Az egykor a vizsgálati iratokhoz tartozó, mintegy 100 oldalas naplója, mely 1848. november 28-tól 1849. július 1-ig rögzítette a saját és más személyek tevékenységét, magatartását, véleményét és a szabadságharc eseményeit, az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc iratai között található 4/98-as számon.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

129a. csomó 1849 Untersuchung Nicolaus Cseremisky K 170/d

WARGHA ISTVÁN periratai
1850

Fondszám: IV.40. fond a. állag

Raktári egységek:
   iratok - 169. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Wargha Istvánnak, a Bécsben működő magyar külügyminisztérium fogalmazójának, később titkárának ügyét a k.k. Militär-Central-Untersuchungs-Commission tárgyalta, és ennek fondjából került az egykori Hadi Levéltárba. Az ítélet és a haditörvényszéki jegyzőkönyv mellett meg van a 22 ívet kitevő kihallgatási jegyzőkönyv is. Az ellene felhozott vádpontok voltak, hogy forradalmi szellemű plakátok nyomdaköltségeinek biztosításával és anyagi eszközök más célú felhasználásával támogatta a bécsi felkelést; futárok küldésével biztosította a kapcsolatot a felkelők és a magyar csapat között; az OHB tagjai számára adatokat szolgáltatott ki a bécsi helyzetről, a cs. kir. csapatok erejéről és felállításáról; segítséget nyújtott Bem meneküléséhez és végezetül, hogy megvesztegetéssel hozzájárult a cs. kir. katonaság október 6-i parancsmegtagadásához.

Az ügyesen védekező, magát lojálisnak feltüntető és a kormánynak szolgálatait felajánló Wargha a kihallgatás során nyilvánvalóan kisebbítette szerepét és csak a bizonyítható dolgokat ismerte el és fedte fel.

Ennek ellenére a kihallgatási jegyzőkönyv adatokat szolgáltat a Magyarország számára történő bécsi toborzásokra, fegyverszállításokra, különböző szerződések megkötésére, a Wodianer-cég szerepére, Pulszky és a magyar külügyminisztérium tevékenységére, a magyar kormány és a bécsi felkelés kapcsolatára, diplomáciai kiküldetésekre és kapcsolatokra, hírszerzési megbízatásokra stb.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

169. csomó 1850 Prozess Stefan Wargha K 170/d

A K.K. MILITÄR-GOUVERNEMENT JUSTIZ-SECTION (cs. kir. bécsi katonai kormányzóság igazságügyi osztálya) iratanyagából
LIBÉNYI JÁNOS és társai periratai

1853-1854

Fondszám: IV.40. fond b. állag

Raktári egységek:
   iratok - 147.163. r. sz. = 17 csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A bécsi Militär-Gouvernement Justiz-Section irataiból származnak a Libényi János szabólegény ellen lefolytatott per 17 csomót kitevő aktái. A periratok ilyen méretű felduzzadását az idézte elő, hogy a Ferenc József ellen elkövetett merénylet kivizsgálásával megbízott hatóságok egy nem étező összeesküvést kívántak kétségbeesett igyekezettel leleplezni. A kötél által kivégzett Libényi Jánoson kívül még 19 szabólegényt tartottak vizsgálati fogságban és számtalan tanút hallgattak ki. A letartóztatottak közül nevetséges vádak alapján Vajbel Józsefet és Misitz Jánost 20 évi, nehéz vassal szigorított sáncmunkára ítélték könnyű vasban. A többi terheltet - a 4 havi fogházra ítélt Szabó Mihály kivételével - a vizsgálati fogságban letöltött idejüket büntetésként elismerve, szabadon bocsátották.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, vagy a 147. számú csomóban elhelyezett iratjegyzék segítségével.

Iratok

147. csomó 1853 1-80 K 158/b
148. csomó 1853 81-200 K 158/b
149. csomó 1853 201-349 K 158/b
150. csomó 1853 350-500 K 158/b
151. csomó 1853 501-602 K 158/b
152. csomó 1853 603-700 K 158/b
153. csomó 1853 701-895 K 158/b
154. csomó 1853 896-1100 K 158/b
155. csomó 1853 1101-1248 K 158/b
156. csomó 1853 1249-1400 K 158/b
157. csomó 1853 1401-1494 K 158/b
158. csomó 1853 1495-1600 K 159/a
159. csomó 1853 1601-1773 K 159/a
160. csomó 1853 IX-XX K 159/a
161. csomó 1853 XXI-XXVII K 159/a
162. csomó 1853 XXVIII-XXXII K 159/a
163. csomó 1853 732-6142, 1854 161-2324 K 159/a

A K.K. KRIEGSGERICHT ZU WIEN (cs. kir. bécsi katonai törvényszék) iratanyagából
BAKOWSKY FERDINÁND gróf periratai

1853

Fondszám: IV.40. fond d. állag

Raktári egységek:
   iratok - 129a. r. sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: összefűzve. Rövid ismertetés:

Az önálló Lengyelország megteremtésében való részvétel, a franciaországi és az angliai lengyel emigráció erkölcsi és anyagi támogatása, a cs. kir. osztrák kormány elleni gyűlöletet terjesztő írások kinyomtatásának anyagi támogatása és ezek Galíciába történő becsempészése miatt, valamint egyéb vádpontok alapján 16 évi börtönbüntetésre ítélték 1853. július 27-én gróf Bakowsky Ferdinándot. Az ellene felhozott vádpontok között - egyebek mellett - az is szerepelt, hogy a magyar forradalomban való részvételért büntetésből a cs. kir. hadseregbe besorozott exhonvédeket pénzzel támogatta és szimpátiájáról biztosította őket. Ugyancsak magyar vonatkozású volt az az ellene felhozott vád is, hogy felségáruló és büntetendő kapcsolatban állott a Kossuth-család tagjaival, leveleket és csomagokat közvetített Kis-Ázsia és Magyarország között.

A peranyagból a 42 íves votum informatívum van meg és az ítélet.

A kutatás módja: az iratok átnézésével.

Iratok

129a. csomó 1853 Untersuchung Graf Bakowsky K 170/b

GOSLAR JULIÁN periratai
1852

Fondszám: IV.40. fond d. állag

Raktári egységek:
   iratok - 129a. r. sz. = 1/20-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: összefűzve. Rövid ismertetés:

Az európai kormányformák erőszakos megdöntési szándékáért - különösen Ausztriában, Orosz- és Poroszországban - 1852. január 30-án kötél általi halálra ítélték, majd 1852. február 5-én kivégezték a 32 éves Goslar Juliánt.

Már ezt megelőzően, 1848. január 12-én halálra ítélték az 1846. évi galíciai zavargásokban való részvételért, majd 1849. január 29-én 5 évi várfogsággal sújtották a bécsi októberi felkelés támogatásáért és a lengyel légió soraiban teljesített fegyveres szolgálatért. Mindkét esetben azonban amnesztiával szabadult, először a spielbergi, majd a kufsteini várból.

Az 1850. augusztus 1-én történő szabadulása után 1851. május 23-án újból letartóztatták. A lakosság körében kifejtett agitáción, fegyver- és pénzgyűjtésen túlmenően, elsősorban a német, lengyel, magyar, olasz és orosz nyelvre lefordított írásai terjesztésétől várta a népek felkelését. Különösen számított az itáliai és a magyarországi forradalmi erők támogatására.

A Rechtlicher Vertrag, a Kriegsrechts-Protocoll és az Urteil van meg.

A kutatás módja: az iratok átnézésével.

Iratok

129a. csomó 1853 Untersuchung Julian Gosler K 170/b

DR. LANDENDORF és DR. FALKENTHAL periratai
1853

Fondszám: IV.40. fond d. állag

Raktári egységek:
   iratok - 128a. r. sz. = 1/3-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: sorszám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az 1850-ben Berlinben és másutt meglevő népegyletek, munkásegyletek feloszlatásával szétrobbantott demokratikus forradalmi párt újjászervezéséről, tevékenységéről és célkitűzéseiről kaphatunk képet abból a vizsgálatból, amelyet a berlini városi törvényszék folytatott dr. Landendorf, dr. Falkenthal és a szervezkedésben részt vevő társaik ellen. A peranyag - bírói előterjesztés és kihallgatási jegyzőkönyvek másolata - a dr. Schütte peranyagával azonos őrzési egységben található.

A házkutatások során lefoglalt anyagokból, valamint a tanúvallomási és kihallgatási jegyzőkönyvekből a bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a központi bizottság célja az egységes és oszthatatlan szociáldemokrata német köztársaság megteremtése volt.

Tevékenységüket nem korlátozták csupán Berlinre, hanem kiterjesztették egész Észak-Németországra, kapcsolatot teremtettek a londoni emigrációval és a propagandautazások során - főként Landendorf - a Habsburg-monarchia több városában is megfordult, és egy tanúvallomás szerint Bécsben is volt egy forradalmi céllal szervezett titkos társaság. Ennek leleplezésére, illetőleg a két titkos szervezet közötti kapcsolat felderítésére küldhették meg Berlinből a legfontosabb periratok másolatait az illetékes osztrák hatóságnak. Magyar vonatkozása vajmi kevés volt a szervezkedésnek. Néhányszor előfordul a peranyagban Kossuth neve, főleg fegyverszállítással kapcsolatban.

A peranyag nem teljes, iratai főképpen a titkos társaság szervezeti felépítésére, a szervezkedés tevékenységére, fegyverek gyártására és beszerezésére vonatkoznak.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

128a. csomó 1853 Untersuchung Dr Landendorf und Dr Falkenthal I-XVIII K 170/d

POTOCKY ÁDÁM gróf periratai
1851-1852

Fondszám: IV. 40. fond d. állag

Raktári egységek:
   iratok - 129a. r.sz. = 3/4-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: sorszám szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Gróf Potocky Ádámot 1851 szeptemberében azzal a váddal tartóztatták le, hogy részt vett a krakkói, a lembergi és a bécsi felkelésekben, kapcsolatot tartott fenn a londoni lengyel emigrációval, segítséget nyújtott a forradalmi magyar kormánynak, részese volt fegyverek Poroszországból Galíciába történő szállításának.

Peranyaga a magyarországi fegyverszállításokhoz nyújt adalékot.

A periratok hivatalos átiratok mellett kihallgatási és tanúvallomási jegyzőkönyvekből állnak, továbbá a haditörvényszéki jegyzékből és az ítéletből.

A Bakowsky, Cseremisky, Goslar és Potocky periratait tartalmazó őrzési egységben (129a. csomó) volt egykor Gasparich Márk (Kilit) peranyaga is, amely azonban ma már nem található meg az iratcsomóban.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

129a. csomó 1851-52 Untersuchung Graf Adam Potocky 1-54 K 170/b

DR. SCHÜTTE ANTON periratai
1853-1855

Fondszám: IV.40. fond d. állag

Raktári egységek:
   iratok - 128a. r. sz. = 1/3-as csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A prágai, illetőleg a bécsi katonai törvényszék tárgyalta 1853 és 1855 között a poroszországi születésű, republikánus érzelmű írónak és politikusnak, dr. Anton Schüttének 1848-as szerepét. Windisch-Grätz 1848. október 26-i proklamációjában a bécsi felkelés azon vezetői között szerepel, akik a bécsi katonai törvényszék elé kellett állítani tevékenységük kivizsgálása céljából. Az 1855-ös bécsi bírói előterjesztés szerint jelentős szerepe volt az egyetemi ifjúság felizgatásában. Ugyancsak kiemelkedő szerepet játszott a központi demokratikus egylet tanácskozásaink, és ezek egyikén az állami végrehajtó hatalom megszervezésére s egy ideiglenes kormány létrehozására vonatkozó tervét a bírói előterjesztés különösen veszélyesnek minősítette, mivel - azonban az anarchikusnak minősített forradalommal - a megdöntött államrendszer és -hatalom helyett egy újnak a megszervezésére tett javaslatot. Azt is vallotta, hogy az európai demokráciáért vívott küzdelemben Magyarország természetes szövetségese Németországnak és támasza Ausztria szabadságtörekvéseinek.

1848 augusztusában ajánlatot tett Kossuthnak egy újság kiadására Bécsben, amely Magyarország érdekeit képviselné, illetőleg egy önkéntes légió szervezését a közelgő harc idejére. A bécsi felkelés leverését követő rövid bécsi bujkálás után Boroszlóba ment, ahol szintén a magyar szabadságharc támogatásán működött.

A peranyagban a bírói előterjesztésen (Rechtlicher Vortrag) kívül megtalálható a prágai összesített kihallgatási jegyzőkönyv, tanúvallomási jegyzőkönyvek, néhány vele kapcsolatos jelentés másolata és néhány tőle származó levél és kézirattöredék.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg az iratokhoz csatolt iratjegyzék segítségével.

Iratok

128a. csomó 1853-55 Untersuchung Dr. Anton Schütte II., 5-74 K 170/d

A K.K. GENERAL COMMANDO IN WIEN (cs. kir. bécsi főhadparancsnokság) iratanyagából
SCHEITHAUER JÓZSEF főhadnagy periratai

1859-1860

Fondszám: IV.40. fond c. állag

Raktári egységek:
   iratok - 145a. r. sz. = 1/3-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A solferinoi csatatéren gyáva magatartást tanúsított főhadnagy ellen lefolytatott vizsgálat iratai.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

145a. csomó 1859-60 Untersuchungsacten Josef Scheithauer K 158/b

A K.K. GENERAL COMMANDO ZARA (cs. kir. zárai főhadparancsnokság) és a K.K. GARNISONS AUDITORIAT TREBINJE (cs. kir. trebinjei helyőrségi bíróság) iratanyagából
RAKIAS ANTAL periratai

1867

Fondszám: IV.40. fond e. állag

Raktári egységek:
   iratok - 145a. r. sz. = 1/3-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: számok szerint rendezve Rövid ismertetés:

A háromszori szökéssel és felségárulással vádolt közlegény ellen lefolytatott vizsgálat iratai.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

145a. csomó 1867 Untersuchungsacten Anton Rakias 1-16 K 158/b


RENDŐRI NYILVÁNTARTÁSI LAPOK

A BACH-KORSZAKBAN POLITIKAI SZEMPONTBÓL RENDŐRI MEGFIGYELÉS ALATT ÁLLÓ GYANÚS SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSI LAPJAI

Fondszám: IV.25.

Raktári egységek:
   iratok - 23 csomó
   könyvek - 1 darab. A rendezettség módja: ábécé sorrendben Rövid ismertetés:

Személyekre történő kutatás esetén hasznosan alkalmazhatók a rendőri nyilvántartási lapok, amelyeket az abszolutizmus idején vezettek a rendőri megfigyelés alatt álló 48-asokról, illetőleg a politikai szempontból megbízhatatlan egyénekről. A megbízhatatlan nyilvántartottak száma 5572.

A nyilvántartás tartalmazza a születés helyét, az életkort, a vallást és a családi állapotot, a lakhelyt, a foglalkozást, a szabadságharc utáni magatartást, kikkel érintkezett a nyilvántartott személy, mivel kompromittálta magát és milyen volt a forradalom alatti magatartása, valamint egy megjegyzés rovat egyéb adatok rögzítésére.

A kutatás módja: nem korabeli névmutató segítségével. A névjegyzékek a csomókban is megtalálhatóak.

1. csomó A K 162/c
2. csomó Ba-Be-Bi K 162/c
3. csomó Bo, Bu K 162/c
4. csomó C K 162/c
5. csomó D K 162/c
6. csomó E K 162/c
7. csomó F K 162/c
8. csomó G K 162/c
9. csomó H K 162/c
10. csomó I-J K 162/c
11. csomó K K 162/c
12. csomó L K 162/c
13. csomó M K 162/c
14. csomó N K 162/c
15. csomó O K 162/c
16. csomó P-Q K 162/c
17. csomó R K 162/c
18. csomó S K 162/c
19. csomó T K 162/c
10. csomó U K 162/c
21. csomó V K 162/c
22. csomó W K 162/c
23. csomó Z 2

Könyvek

Névmutató A kutatóban.

A BACH-KORSZAKBAN POLITIKAI SZEMPONTBÓL RENDŐRI MEGFIGYELÉS ALATT ÁLLT NEM GYANÚS SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSI LAPJAI

Fondszám: IV.26.

Raktári egységek:
   iratok - 33 csomó,
   könyvek - 1 darab. A rendezettség módja: ábécé sorrendben Rövid ismertetés:

Nemcsak a megbízhatatlanokról, hanem a politikai szempontból nem gyanús 48-asokról, hivatalnokokról, közalkalmazottakról, lelkészekről, tanárokról, tanulókról és egyéb kategóriákba tartozó személyekről is vezettek rendőri nyilvántartási lapokat.

A megbízhatóakról vezetett nyilvántartási lapok a megbízhatatlanokhoz képest még kiegészülnek az illető személy jellemére és képességeire vonatkozó utalásokkal.

A kutatás módja: nem korabeli névmutató segítségével. A névjegyzékek a csomókban is megtalálhatóak.

Iratok

1. csomó A K 159/b
2. csomó Ba-Be K 159/b
3. csomó Bi-Bz K 159/b
4. csomó C K 159/b
5. csomó D K 159/b
6. csomó E K 159/b
7. csomó F K 159/b
8. csomó G K 159/b
9. csomó Ha-He K 159/b
10. csomó Hi-Hz K 159/b
11. csomó I-J K 159/b
12. csomó Ka K 159/b
13. csomó Ke-Kn K 159/b
14. csomó Ko K 159/b
15. csomó Kr-Kz K 159/b
16. csomó L K 159/b
17. csomó Ma K 159/b
18. csomó Me-Mz K 159/b
19. csomó N K 159/b
20. csomó O K 159/b
21. csomó Pa-Pe K 159/b
22. csomó Pf-Pz K 159/b
23. csomó Q-R K 159/b
24. csomó Sa-Se K 159/b
25. csomó Sch K 159/b
26. csomó Si-Sy K 159/b
27. csomó Sz K 159/b
28. csomó Ta-Th K 159/b
29. csomó Ti-Tz K 159/b
30. csomó U K 159/b
31. csomó V K 159/b
32. csomó W K 159/b
33. csomó Y-Z K 159/b

Könyvek

Névmutató A kutatóban.EGYÉB JELLEGŰ ÉS VEGYES IRATOK

A MAGYAR EMIGRÁCIÓRA VONATKOZÓ HÍRSZERZŐ IRATOK
1862-1865

Fondszám: IV.40. fond f. állag

Raktári egységek:
   iratok - 146. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 2 darab. A rendezettség módja: iktatószámok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A különböző állomásparancsnokságoktól, városparancsnokságoktól, vezérkari részlegektől, a szerbiai osztrák konzulátustól, a rendőrminisztériumtól, a hadügyminisztériumtól, az uralkodó főhadsegédi irodájától és egyéb helyekről származó iratokat utólagosan iktatták 1865-ben.

Az iratok adatokat szolgáltatnak az emigráció helyzetére, szervezkedésére, kapcsolataira: vezetői és tagjai tevékenységére, utazásaira, levelezésére: háborús készülődésekre, külhatalmak politikájára, emisszáriusoknak az országba küldésére, az olaszországi magyar légió helyzetére és egyéb témákra.

Az iratokat a budai Landes General Commando elnöki irataiból gyűjtötték egybe és elkülönítve kezelték azokat.

A kutatás módja: a csomóban lévő iktatókönyvek segítségével.

Iratok

146. csomó 1861 1-81,
 1862 1-56., 70,
 1863 1-16., 20-27., 56., 134,
 1864 1., 4., 8., 10., 12
 1865 2., 30 K 158/b

Könyvek

1. 1861-65 Iktatókönyv, Állománypénztári napló K 158/b

K.K. RADETZKY 5. HUSARENREGIMENT
CS. KIR. RADETZKY 5. HUSZÁREZRED

1848-1859

Fondszám: II.73.

Raktári egységek:
   iratok - 227. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 4 darab. A rendezettség módja: mesterséges, időrenden alapuló. Rövid ismertetés:

Az ezredparancsnokság irattárának töredéke. Az iratok jelentésekből, névjegyzékekből, tanúvallomási jegyzőkönyvekből állnak. Az iratok zömét az 1848-1859 közötti igazságügyi akták teszik ki, közülük jelentős mennyiségűek az 1848-1849-ben történt szökések iratai.

Az iratokat egy 1798-1908 közötti ezredtörténet és egy 1818-1871 közötti tiszti büntető jegyzőkönyv egészíti ki.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

227. csomó 1848-59 K 161/a

Könyvek

1. 1798-1848 Ezredtörténet K 161/a
2. 1849-1883 Ezredtörténet K 161/a
3. 1885-1908 Ezredtörténet K 161/a
4. 1818-1871 Tiszti büntető jegyzőkönyv K 161/a

LEGIONE AUSILIARIA UNGHERESE
OLASZORSZÁGI MAGYAR SEGÉLYSEREG

1859-1863

Fondszám: II.28.

Raktári egységek:
   iratok - 229. r. sz. = 1 csomó,
   könyvek - 1 darab. A rendezettség módja: mesterséges, sorszámok szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A magyar segélyseregre és a magyar tiszti telepre vonatkozó iratok egy része Türr István hagyatékából származik.

A légió iratai névjegyzékeket tartalmaznak, panaszbeadványokat, a segélysereg újjászervezésére vonatkozó javaslatokat, ütközetekről szóló jelentéseket, Klapka felhívását a légióból kilépett katonákhoz, Kunfy Adolf Itáliában a magyar légiónál című könyvének és Szűcs Istvánnak, valamint Dabis Antalnak szintén a légióról szóló kéziratát.

A Türr-hagyaték iratai szintén névjegyzékekből, fizetési kimutatásokból, áthelyezésekből, minősítésekből, elhelyezési kimutatásokból, a segélysereg parancsnoksága rendeleteiből és az olasz hadügyminisztérium Türrhöz intézett különböző leirataiból állnak.

Az olaszországi magyar légióra és a Klapka-légióra vonatkozó adatokat tartalmaz Isléry (Hirschler) Zsigmond századosnak - ugyanabban az őrzési egységben található - néhány személyes vonatkozású irata, visszaemlékezése, amelyeket pár darab hozzá intézett levél egészít ki. Közülük 4 Klapkától, 4 pedig Görgeitől származik.

Ugyancsak ebben az őrzési egységben találhatók Novelly Antal légióbeli százados személyes jellegű iratai, illetőleg Perczel Mórnak hozzá intézett leveleiről készített fotómásolatok. (A csomón belül az A-B-C-D-E jelzetű egységek tartoznak a légióhoz.)

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg a csomóban elhelyezett iratjegyzék segítségével.

Iratok

229. csomó 1859-63 A-B-C-D-E-F K 161/a

Könyvek

229. csomó 1859-63 Iratjegyzék K 161/a

ÉSZAKI HONVÉD SEREG FŐPARANCSNOKSÁGA (KLAPKA-LÉGIÓ)
1866

Fondszám: II.29.

Raktári egységek:
   iratok - 229. r. sz. = 1/3-ad csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend. Rövid ismertetés:

A porosz segítséggel megalakult Klapka-légió anyagában néhány eredeti irat, illetőleg másolat található, valamint a. Kienast: Die Legion Klapka című munkája magyar fordításának kézirata.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

229. csomó 1866 F - 11 irat K 161/a.
 G - 439 old. kézirat

K.K. UNG. BESCHÄLL- UND REMONTIERUNGS-DEPARTAMENT ZU STÜHLWEISSENBURG
CS. KIR. SZÉKESFEHÉRVÁRI MAGY. FEDEZTETŐ ÉS PÓTLOVAZÁSI OSZTÁLY

1849-1856

Fondszám: VI.46.

Raktári egységek:
   iratok - 228. r. sz. = 12 darab,
   könyvek - 3 darab A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

Az abszolutizmuskori iratok jegyzékében eddig nem szerepelt a fondtöredék. Az iratok és a segédkönyvek a 228. csomó 1. palliumában találhatók.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével.

Iratok

228. csomó 1849-56 12 irat K 161/a

Könyvek

228. csomó 1849 Iktatókönyv K 161/a
 1851 Iktatókönyv K 161/a
 Levelezések könyve K 161/a

A K.K.CIVIL- UND MILITÄR-GOUVERNEMENT FÜR SIEBENBÜRGEN (cs. kir. erdélyi polgári- és katonai kormányzóság) irataiból
1848-1849

Fondszám: IV.40 fond f. állag

Raktári egységek:
   iratok - 228. r. sz. = 1/4-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend Rövid ismertetés:

Az oláh népfelkelésre vonatkozó iratok, valamint Iancu és Axentye jelentései találhatók itt. Az iratok a 228. csomó 2. palliumában vannak.

A kutatás módja: az iratok egyenkénti átnézésével, illetőleg az iratok elején lévő jegyzék segítségével.

Iratok

228. csomó K 161/a

A K.K. MILITÄR- UND CIVIL-GOUVERNEMENT FÜR UNGARN (cs. kir. magyarországi katonai- és polgári kormányzóság) irataiból
1851-1854

Fondszám: IV. 40. fond f. állag

Raktári egységek:
   iratok - 1818. r. sz. = 1/10-ed csomó,
   könyvek - 0 A rendezettség módja: időrend szerint rendezve. Rövid ismertetés:

A Jézus követői szektári prozelitákra, a skót egyházra és biblia-társaságokra vonatkozó iratok. A fond az Országos Levéltárban van. Az iratok a 181. csomó 8. palliumában találhatók.

Iratok

181. csomó 1851-54 11 darab K 159/c

MEGÁLLAPÍTHATATLAN HOVATARTOZÁSÚ VEGYES IRATOK

A 181. r. számú iratcsomóból: K 159/c

6. pallium - A magyar képviselők jegyzéke
10. pallium - A honvédsereg fegyverbeszerzésére vonatkozó iratok. (Iratjegyzék a csomóban.)
11. pallium - Az osztrák kézbe jutott Kossuth-iratok jegyzéke; Külföldi megbízottak levelei Batthyány Kázmérhoz, illetőleg körrendeletek a külföldön lévő magyar diplomatákhoz.
12. pallium - Miscellane - 1848-1862

A 228. r. számú iratcsomóból: K 161/a

1a. pallium - A Nádor-huszárezred Szászországba szökött két katonájára, Antolitz Istvánra és Szabó Istvánra vonatkozó iratmásolatok. Egy 1937. évi jelentés a m. kir. Hadi Levéltár bécsi felszámoló osztályának a magyar huszárezredek szökésével kapcsolatos kutatásaira vonatkozik.
2. pallium - A KM leirata különböző várparancsnokságoknak és a Wiener Zeitung-nak az elítélt honvédtisztek büntetésének enyhítéséről. Bécs, 1852. június 21. 10 gépelt és egy kézzel írott oldal. Iratmásolat.
3. pallium - Consignation über die zur Allerhöchsten Begnadigung beantragten ehemaligen Offiziere. 19 kézzel írott oldal. A-B-C-D. Összesen 137 nevet tartalmaz. Iratmásolat.
 Von Kriegs-Gerichte in Siebenbürgen abgeurtheilte k.k. Offiziere. I. 37 kézzel írott oldal. 101 személy adatait tartalmazza. Iratmásolat
 Von Kriegs Gerichte zu Arad, Pest, Grosswardein und Temesvár abgeurtheilte Offiziere. II. 47 kézzel írott oldal. Összesen 239 személy adatait tartalmazza. Iratmásolat.
 Berichte der Festungskommandanten mit den Konsignationen der Sträflinge. 17 gépelt és 106 kézzel írott oldal. Összesen 228 nevet tartalmaz. Iratmásolat.
4. pallium - A szabadságharcban részt vett jelentősebb személyekről készített császári fekete lista. 1-4. oldal Fotókópia.
5. pallium - A cs. kir. bécsi titkosrendőrség Budapesten tartózkodó fizetett kémei névsorának eredeti főkönyvi kivonata 1861-ből. 77 nevet tartalmaz. A kifizetett összeg 127 000 Ft.FONDOKHOZ NEM KAPCSOLHATÓ KÖNYVEK

84. r. sz. Alphabetisches Verzeichniss der Emigranten K 162/b
85. r. sz. General Adjutantur des k.k. Landes Gen. Commando für Ungarn. Notizen über regierungsfeindliche Vorgänge einzelner Individuen K 162/b
86. r. sz. Register über die Purifications-Verhandlungen der kőnigl. Civil Beamten K 162/b
91. r. sz. K.k. pol. Gefangenhaus in Neugebäude Straf-Protocoll 1849.7.10-1850.12. K 162/b
92. r. sz. K.k. pol. Gefangenhaus in Neugebäude Srtaf-Protocoll 1852 K 162/b
93. r. sz. Purifications Protocoll der k.k. Offiziere und Militärbeamten K 162/b
94. r. sz. Index aus den wichtigeren Szemere, Görgey, Hódossy'schen und minderwichtigen Actenstücken aus Jasigien und Kumanien K 162/b
95. r. sz. Auszug aus den Szemere-Acten K 162/b
96. r. sz. Auszug aus den Acten des ung. Armee-Ober-Commando, Kossuth'schen Präsidial-Acten und den wichtigeren aus Jasigien und Kumanien K 162/b
97. r. sz. Index der unnumeriert aufgefundenen Kossuth-Acten K 162/b
98. r. sz. Meritorischer Auszug aus den Kossuth-Acten 1848-49 K 162/b
99. r. sz. Meritorischer Auszug aus den Kossuth-Acten K 162/b
100. r. sz. Index über die Landtags-Acten K 162/b
101. r. sz. Index aus dem Március 15-e K 162/b
102. r. sz. Verzeichniss der in Kriegsgerichtlicher Untersuchung gestandene Individuen K 162/b
103. r. sz. Index der Komprommittierten K 162/c
104. r. sz. Index über politisch Komprommittierten 1848-49 A-K K 162/c
105. r. sz. Index über politisch Komprommittierten 1848-49 L-Z K 162/c
106. r. sz. Advocaten Protocoll K 162/c
110. r. sz. Index 1849-50 (Militär Standgericht zu Alt-Arad?) K 162/c
112. r. sz. Exhibiten-Protocoll der Justiz-Section des k.k. Militär- und Civil-Gouvernement 1849-50 K 162/c
112a. r. sz. Exhibiten-Protocoll der Justiz-Section des k.k. Militär- und Civil-Gouvernement 1849-50 K 162/c
113. r. sz. Geheim Präsidial Protocoll 1859 K 162/cFondok növekvő számú jegyzéke:


I/5. I.2. fond r. állag
I.2. fond s. állag
I.2. fond t. állag
II.1.
II.2.
II.3.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
II.13.
II.14.
II.17.
II.19.
II.21.
II.23.
II.28.
II.29.
II.73.
IV.2.
IV.3.
IV.4.
IV.5.
IV.6.
IV.7.
IV.8.
IV.9.
IV.10.
IV.11.
IV.12.
IV.13.
IV.14.
IV.15.
IV.16.
IV.17.
IV.18.
IV.19.
IV.20.
IV.21.
IV.22.
IV.25.
IV.26.
IV.38.
IV.39.
IV.40. a. állag
IV.40. a. állag
IV.40. b. állag
IV.40. c. állag
IV.40. d. állag
IV.40. d. állag
IV.40. d. állag
IV.40. d. állag
IV.40. d. állag
IV.40. e. állag
IV.40. f. állag
IV.40. f. állag
IV.40. f. állag
IV.40 f. állag
IV.40. f. állag
VI.46.