Dr. Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története

Jegyzetek

I.

[1] 1490 körül. Császár Mihály: Az Academia Istropolitana. Pozsony, 1914. 93-94. ll.

[2] Pozsony sz. kir. város törvényhatóságának a Pozsonyban felállítandó egyetem tárgyában a magyar országgyűlés képviselőházához intézett Emlékirata (Pozsony, 1880. 33. l.) és Császár Mihály (i. m. 98-99. ll.) szerint: "II. Ferdinánd király 1625. nov. 20-án Sopronból arról értesítette a pozsonyi káptalant, hogy a királyi Magyarország számára tervezett új egyetemét Pozsonyban kívánja felállítani." II. Ferdinánd említett okirata valóban azt mondja, hogy "in civitate Posoniensi pro erudienda iuventute generale et publicum literarium studium erigere constituimus", amiből az következnék hogy a király elhatározása tényleg egyetem felállítására irányult, mert a "studium generale" elnevezés alatt - legalább a középkori - nyelvhasználat általában egyetemet értett. Az oklevélnek a studium generale felállítására vonatkozó megokolása azonban mást mutat. Ott ugyanis a következőket olvassuk: "Siquidem elementer memoria recolimus piorum regum Hungariae nostrorum praedecessorum non postremum fuisse conatun in literarum studiis conservandis, cuius rei et celebra publicorum locorum tam capitulorum, quam aliorum coenobiorum et publicorum gymnasiorum olim quidem florentium monimenta exstabant, nunc autem ob tyrannidem Turcarum, partim ob alias iniurias et incommoditates temporum florenseiusmodi status non sine detrimento totius regni satis diu interversus extitit." (Császár: i. m. 140. l.) Vagyis a királyi leirat a középfokú oktatás hiányát panaszolja fel, amiből viszont természetszerűen következik, hogy az e téren megállapított és érzett hiányt új középiskolák felállításával, nem pedig új egyetem létesítésével kell megoldani. Hogya kir. kancellária a "generale et publicum literarium studium" alatt nem egyetemet, hanem teljes gymnasiumot, collegiumot értett, kitűnik abból, hogy a városi tanács által eszközölt fordítás "ein offentlich gymnasium oder schuel" kifejezést adja vissza a királyi leírat kérdéses szavait. A kir. kancellária 1626 január 14-i okirata is: "studium aliquod literarium"-ot említ s végül Eszterházy Miklós gr. nádor 1626 március 20-án kelt szerződés-tervezetében is "studium publicum, sen collegium"-ról beszél. (Eredetiben és egykorú másolatokban Pozsony v. levéltárában. Lad. 45.), melynek jellege a királyi elhatározás szerint katholikus lesz. A vitatott oklevél az 1627 november 5-én megnyílt pozsonyi jezsuita-collegium megalapítására irányuló kezdeményező lépés volt a király részéről (V. ö. Schönvitzky Bertalan: A pozsonyi kir. kath. főgymnasium története. Pozsony, 1896 29. s köv. ll.), amely azonban semmiféle egyetemalapítási tervvel nem áll kapcsolatban.

[3] Ortvay Tivadar: Száz év egy hazai főiskola életéből. Pozsony, 1884. 44. l.

[4] Ortvay Tivadar: i. m. 63. l.

[5] Pressburger Zeitung. 1876. febr. 7.

[6] Pressburger Zeitung. 1876. febr. 14.

[7] Pressburger Zeitung. 1876. febr. 21.

[8] Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 18-19. ll.

[9] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. aug. 17.

[10] Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 20-21. ll. Pozsonyvidéki Lapok. 1878. szept. 3.

[11] Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 21-23. ll.

[12] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. okt. 4.

[13] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. okt. 14.

[14] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. nov. 18.

[15] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. nov. 23. és Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 24-25. ll.

[16] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. nov. 26. és Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 25-26. ll.

[17] Közölve Pozsony sz. kir. város Emlékiratában 26-27. ll. Pozsonyvidéki Lapok. 1878. dec. 5.

[18] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. dec. 5-6. sz. Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 28. l.

[19] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. dec. 5.

[20] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. november 16. és 18. sz. A csillagvizsgáló leírása Pozsonyvidéki Lapok. 1879. január 11. sz.

[21] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. nov. 20.

[22] Kumlik Emil: A pozsonyi egyetem csillagvizsgálója. Nyugatmagyarországi Híradó. 1916. március 3. és 4. számok, és Pozsonyvidéki Lapok. 1878. dec. 10.

[23] Pozsonyvidéki Lapok. 1879. szept. 9. és 11. Azonfelül Kumlik E. id. cikke Nyugatmagyarországi Híradó. 1916. március 4. és Emlékirat 28. l.

[24] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. aug. 23.

[25] Pozsonyvidéki Lapok. 1878. okt. 12. és 13.

[26] V. ö. Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Budapest 1894. 8. l.

[27] Kumlik E. id. cikke. Nyugatmagyarországi Híradó. 1916. márc. 4. és Pozsonyvidéki Lapok. 1879. dec. 22.

[28] V. ö. Pozsonyvidéki Lapok. 1879. nov. 17. szám.

[29] Tartalmilag Berzeviczy Albert előadói javaslatában. Pozsonyvidéki Lapok. 1883. febr. 25. és Wagner Lajos: A pozsonyi m. kir. áll. tud. egyetem tervezete. Pozsony. 1900. 40-47. ll.

[30] Pozsony sz. kir. város Emlékirata. 29. l.

[31] Pozsonyvidéki Lapok. 1879. dec. 6.

[32] Pozsony sz. kir. város törvényhatóságának Emlékirata. Pozsony. 1880. 8° 34. l. Pozsonyvidéki Lapok. 1880. jún. 27-i számának mell.

[33] U. ezen Emlékirat 11. l. jegyzet.

[34] U. ezen Emlékirat 29. l.

[35] Pozsonyvidéki Lapok. 1880. okt. 28.

[36] Pozsonyvidéki Lapok. 1881. okt. 12., 26. és 30. számok.

[37] Pozsonyvidéki Lapok. 1881. okt. 26.

[38] Pozsonyvidéki Lapok. 1881. okt. 28.

[39] Pozsonyvidéki Lapok. 1881. nov. 9., 1882. márc. 31.

[40] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. júl. 7., 30. és aug. 30.

[41] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. aug. 18., 30.

[42] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. aug. 30.

[43] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. szept. 20.

[44] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. okt. 1.

[45] Pozsonyvidéki Lapok. 1882. okt. 4.

[46] V. ö. Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Budapest 1894. 9-13. ll.

[47] V. ö. Pozsonyvidéki Lapok. 1883. febr. 25. és 28.II.

[1] Ortvay Tivadar: id. mű 80-81. ll.

[2] Pávay Vajna Gábor: Pozsony és a harmadik egyetem. Pozsony. 1884. 24-25. ll.

[3] L. az előbbi jegyzetben foglalt címet. Pozsony. 1884. 43. l.

[4] Billroth szintén híve volt a pozsonyi egyetem eszméjének, amelyet teljesen indokoltnak tartott. Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. december 5.

[5] V. ö. Berzeviczy Albert: Közművelődésünk és a harmadik egyetem. Budapest, 1894. 13-16. ll.

[6] Berzeviczy A.: id. mű 17. l.

[7] Pozsony és a harmadik egyetem. Pozsony. 1893. 8° 23. l.

[8] Pozsony sz. kir. város törvényhatóságának Emlékirata. Pozsony. 1893. ívrét. 24. l.

[9] Pozsony sz. kir. város törvényhatóságának Emlékirata. 4. l. U.-az napról kelt a József főherceghez intézett díszes felirat is, melyben hozzájárulását kérik, hogy a Pozsonyban felállítandó egyetemet nevével ékesíthessék.

[10] Berzeviczy Albert: id. tan. 17. l.

[11] Berzeviczy Albert: id. tan. 18. l.

[12] Id. műve 5. l.

[13] Közművelődésünk és a harmadik egyetem. 1894. 8° 103. l.

[14] Közölve Wagner Lajos: id. mű 47-53. ll.

[15] A pozsonyi m. kir. állami tudomány-egyetem tervezete. Pozsony. 1900. 8° 33. l.

[16] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. okt. 3., 4. és 5.

[17] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. nov. 10., a bizottság nov 8-i üléséről.

[18] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 2., 4., 5. számok.

[19] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 6.

[20] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 8.

[21] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 15.

[22] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 15. Komlóssy különben (Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 14) felvetett azt az eszmét is, hogy az esztergomi theológiát a felállítandó pozsonyi egyetem hittudományi karába kellene olvasztani.

[23] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 18., 20.

[24] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 20.

[25] Közölve Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. januárius 6.

[26] Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. januárius 8.

[27] Nyugatmagyarországi Híradó. 1906. dec. 23., 24. és 1907. jan. 1.

[28] Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. febr. 6.

[29] Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. januárius 17.

[30] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. március 5., 7., 11. számaival.

[31] Magyar Pedagógia. 1907. 73-75. ll. és Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. márc. 15.

[32] Közölve Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. márc. 8.

[33] Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. jún. 1.

[34] Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. febr. 5.

[35] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. febr. 5.

[36] Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. márc. 4.

[37] Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. márc. 21. és 29.

[38] Nyugatmagyarországi Híradó. 1908. ápr. 12. V. ö. "A Toldy-kör a pozsonyi egyetemért" címen kiadott füzettel. Pozsony. 1908. 8° 30. l.

[39] Nyugatmagyarországi Híradó. 1907. jún. 12.

[40] Nyugatmagyarországi Híradó. 1909. máj. 22.

[41] Nyugatmagyarországi Híradó. 1909. máj. 28.

[42] Nyugatmagyarországi Híradó. 1909. június 2.

[43] Nyugatmagyarországi Híradó. 1909. szeptember 30.

[44] Nyugatmagyarországi Híradó. 1909. okt. 19.

[45] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. márc. 5.III.

[1] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. máj. 2.

[2] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. május 26.

[3] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. jún. 15.

[4] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. jún. 23.

[5] A "Magyar Hírlap" után a Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. június 17-i sz.

[6] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. június 18.

[7] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. júl. 1.

[8] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. július 9.

[9] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. júl. 12.

[10] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. július 12., 13., 20.

[11] Nyugatmagyarországi Híradó. 1910. nov. 15.

[12] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. márc. 19.

[13] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. márc. 21. és 29.

[14] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. ápr. 1.

[15] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. ápr. 21.

[16] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. május 3.

[17] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. máj. 17., 24.

[18] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. június 11.

[19] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. június 22.

[20] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. jún. 22.

[21] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. júl. 1. és 5.

[22] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. július 6.

[23] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. okt. 3.

[24] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. okt. 25.

[25] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. okt. 26.

[26] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. okt. 27.

[27] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. okt. 31.

[28] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 8.

[29] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 8. és 12.

[30] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 21. A bizottság javaslatait a nov. 27-i városi közgyűlés elfogadta. Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 28.

[31] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 26.

[32] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 28.

[33] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 2. és 3.

[34] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. nov. 28.

[35] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 3.

[36] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 5.

[37] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 20.

[38] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 24.

[39] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. febr. 14.

[40] Budapesti Hírlap. 1912. január 12. és Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. január 14.

[41] Nyugatmagyarországi Híradó. 1911. dec. 3.

[42] Az indítvány szövege Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. jan. 28., febr. 4.

[43] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. febr. 6.

[44] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. márc. 27.

[45] V. ö. a Felsőoktatásügyi Egyesület 1912. május 3., 4. és 7-i üléseivel. Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. május 5., 7., 9.

[46] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. május 14.

[47] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. május 15.

[48] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. máj. 26.

[49] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. máj. 29.

[50] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. jún. 6. sz.

[51] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. június 6.

[52] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. június 12., 14.

[53] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. jún. 18., 19.

[54] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. július 13.IV.

[1] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. júl. 9.

[2] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. július 16.

[3] "Az Est" 1912. júl. 17-i száma után Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. júl. 18. és 21.

[4] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. július 30.

[5] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. okt. 6.

[6] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. nov. 7., 10. és 12.

[7] Budapesti Közlöny. 1912 nov. 19. és Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. nov. 20.

[8] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. dec. 3.

[9] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. dec. 7., 18.

[10] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. dec. 20., 21.

[11] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 23.

[12] Nyugatmagyarországi Híradó. 1912. dec. 5.

[13] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. jan. 9.

[14] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. jan. 19.

[15] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 5.

[16] A jelentés megjelent Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 13.

[17] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 19.

[18] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 18.

[19] Wolff Gerő cikke. Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 20.

[20] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 22. és 25.

[21] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. febr. 23.

[22] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. márc. 2., 4. és 6., 9., 13., 14., 23., 27.

[23] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. márc. 4.

[24] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. márc. 18.

[25] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. ápr. 23.

[26] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. ápr. 24.

[27] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. ápr. 27.

[28] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. május 3.

[29] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. május 6., 7.

[30] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. május 27.

[31] Nyugatmagyarországi Híradó. u. o.

[32] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. május 31.

[33] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. június 4.

[34] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. jún. 8.

[35] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. június 11.

[36] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. jún. 25.

[37] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. jún. 27.

[38] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. júl. 1., 2., 3.

[39] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. júl. 12.

[40] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. július 22.

[41] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. aug. 6.

[42] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. aug. 7.

[43] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. okt. 12.

[44] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. okt. 12.

[45] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. okt. 3. és 5.

[46] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. okt. 7.

[47] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. okt. 15.

[48] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. dec. 10.

[49] Nyugatmagyarországi Híradó. 1913. dec. 11.

[50] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. febr. 24.

[51] Budapesti Közlöny. 1914. febr. 6. és Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. jan. 29. és febr. 7.

[52] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. febr. 18. és 22.

[53] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. márc. 7.

[54] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. márc. 14.

[55] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. márc. 27. máj. 1.

[56] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. április 2. és 4.

[57] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. május 6.

[58] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. május 30.

[59] Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. május 7.

[60] V. ö. Nyugatmagyarországi Híradó. 1914. június 27.
Hátra Kezdőlap