Kéri Katalin (szerk.): Ezerszínű világ - Impresszum és tartalomjegyzék
                

EZERSZÍNŰ VILÁG

(Dolgozatok a neveléstörténet köréből)

M o z a i k o k a n e v e l é s t ö r t é n e t é b ő l V. A kötet olyan nevelés- és művelődéstörténeti dolgozatok gazdag tárháza, amelyek alkotói a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Intézetének nappali és pedagógia levelező tagozatos diákjai. Műveiket a neveléstörténet szeretete, a történeti folyamatok, az összehasonlító pedagógia feltárásának vágya, múltunk forrásainak tisztelete fűzi egységbe. E tanulmányok és konferencia-előadások különböző szeleteket és korszakokat villantanak fel a magyar és az egyetemes neveléstörténet köréből. A diszciplína tág értelmezése irányította a könyv szerkesztését: a hagyományos iskolatörténeti és diakrón feltárások mellett helyet kaptak benne a nem intézményesült nevelést kutató valamint a problématörténeti és szinkrón vizsgálódások is. A régmúlttól napjainkig, Ázsiától Írországig, bábaképzéstől a mesék titkáig széles e könyv témáinak palettája; a kötet, a benne szereplő alkotók látásmódja ezerszínű, miként maga a világ. Szerkesztette, a bevezetőt írta: Kéri Katalin Sorozatszerkesztő: Dr. Kéri Katalin (kerikata@ajk.pte.hu --- http://nostromo.pte.hu/~carry) Technikai szerkesztő: Ambrus Attila József (alex@nostromo.pte.hu) ISSN 12 19-848 x ISBN 963 641 705 9 Készült a BORNUS Nyomdában 200 példányban Pécsi Tudományegyetem - Tanárképző Intézet Pécs 2000. Az elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József (alex@nostromo.pte.hu) |----------------------------------------------------------| | Copyright (c) 2000. Dr. Kéri Katalin | | | | All rights reserved. Permission is granted to make and | | distribute verbatim copies of this document provided | | the copyright notice and this permission notice are | | preserved on all copies. Feel free to upload to your | | favorite BBS or Internet server! | | | | Minden jog fenntartva. Az eredetivel azonos másolatok | | készítése és terjesztése engedélyezett, feltéve, hogy a | | copyright megjegyzést és ezen engedélyező megjegyzést | | változatlanul megtartanak minden másolaton. Szabadon | | felmásolhatja kedvenc BBS vagy Internet szerverére! | |----------------------------------------------------------|

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ (Kéri Katalin) ................................................ 7 TANULMÁNYOK A NEM INTÉZMÉNYESÜLT NEVELÉS TÖRTÉNETÉRŐL NAGY GYULA: Szempontok a nem intézményes nevelés történetének kutatásához ........ 15 CSEKŐ CSILLA: A gyermeknevelés néhány aspektusa hagyományos falusi közösségekben ... 20 DUZMATHNÉ TANCZ TÜNDE: A népmese, mint neveléstörténeti forrás .............................. 28 KUSLITS KATA: Mindenáron sikeresnek kell-e lennem? ................................. 42 ISKOLATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK FERICSÁN KÁLMÁN: Az iskolatörténeti kutatásokról általában ............................ 57 TÓTHNÉ UNGHY ILONA: A simontornyai katolikus elemi népiskola vázlatos története 1914-ig .. 67 HATVANINÉ BÖRÖCZ KATALIN: A hódmezővásárhelyi izraelita népiskola története; Horovitz Jakab munkássága ............................................ 78 VUKICSNÉ SOÓS RITA: A zalai tanügy fejlődése a klebelsbergi érában ....................... 92 PROBLÉMATÖRTÉNETI TANULMÁNYOK KOVÁCS ANDRÁS: A tanító Jézus ....................................................... 103 DR. WERLING JÓZSEFNÉ FORRAI MÁRTA: A magyarországi bábaképzés főbb állomásai ............................ 109 DR. MAGYARNÉ SZTANKOVICS ILONA: Deák Ferenc szerepe a zalai nevelésügyben ............................ 121 SZÍVÓS ANDREA: Adalékok a magyarországi nőnevelés és női művelődés történetéhez (1850-1888) ................................... 133 SZŰCSNÉ MOLNÁR ERZSÉBET: Reformpedagógiai témák "A Gyermek" című folyóiratban 1907-1934-ig .... 147 DR. RÉVÉSZNÉ CSABA MÁRTA: Adalékok a középiskolai tanárképzés század eleji történetéhez ........ 163 KITEKINTŐ VIRÁNYI ZSÓFIA: Uno Cygnaeus finn pedagógus életútja ................................. 171 APÁTI ZITA: Ír szellemi újjászületés és oktatás a század első felében ............ 181 JANKOVICH ANDREA: Koncentráció - Moralitás - Bölcsesség ................................ 184 "A történelem csak n dimenzióban fogható fel." (Ferdinand Braudel)

Vissza a könyv címlapjára!