Fincicky Mihály (Csepely, 1842–Ungvár, 1916)

ügyvéd, műfordító, népköltési gyűjtő, Ungvár város polgármestere (1891–). Az 1860-as években társaival 339 népdalt és 92 meseszöveget gyűjtött. E kárpátukrán (rutén) népköltési anyag eredeti szövege elveszett vagy lappang. Népdalgyűjteménye megjelent magyar fordításban 1870-ben a Kisfaludy Társaság Hazai, nem magyar ajkú népköltészet tára c. sorozatában; nyugalomba vonulása után népmesegyűjteményéből lefordított 40 szövege csak 1970-ben látott napvilágot. Azok a népdalok és népmesék, melyeket ukránból (ruszin) magyarra fordított, kiemelkednek kora hasonló indíttatású szlovák, és román fordításai közül. Figyelemre méltó még néprajzi szempontból az Osztrák–Magyar Monarchia XVIII. kötetében megjelent Ung vármegye c. dolgozata. – F. m. Magyar-orosz népdalok (Pest, 1870); A vasorrú indzsibaba (Kárpát-ukrajnai népmesék. Ortutay Gyula utószavával, Bp., 1970). – Irod. Sztripszky Hiador: F. M. (Ethn., 1916); Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok (I–II., Pécs, 1957).