szabad menetelű jobbágy

a költözési szabadsággal rendelkező jobbágy, szemben a röghözkötött vagy örökös jobbággyal. A szabad menetelű jobbágy minden korszakban sokkal kedvezőbb helyzetben volt a földesúrhoz való viszonyában, mint röghözkötött társai. A szabad menetelű jobbágy ugyanis úrbéres birtoka alapján függött urától, személyében nem. A szabad menetelűségért vívott harc, különösen az 1514. évi örökös röghözködés után állandóan napirenden volt. (→ még: jobbágyköltözés, → örökös jobbágyság) – Irod. Szabó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből (Bp., 1948); Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556–1767 (Bp., 1969).