tipológiai egyezés

az összehasonlító-történeti kutatási technika vagy kutatómódszer kategóriája, ill. aspektusa; a kulturális hasonlóságok, egyezések minősítő teóriája; a → genetikus egyezés korrelatív párja. A tipológiai egyezés alapja az izomorfizmus: a társadalmi-tudati fejlődés egysége és törvényszerű volta. A tipológiai egyezések, univerzáliák rendszerében az emberi fejlődés magisztrális útja bontakozik ki előttünk, a nembeli norma, amelyhez képest a lokális, etnikus, kulturális stb. sajátságok, bármilyen jelentősek, másodlagosak csupán. A tipológiai egyezéseket a szaktudomány korán felfedezte és kutatási gyakorlatában vizsgálta is, azonban a kultúra atomisztikus felfogásából következően annak „elemeire” nézve konkretizálta. Rendszerelméleti meggondolások ezzel szemben igazolják, hogy a tipológiai egyezések egész struktúrákra érvényesek, és éppen ezek kimutatása nyújt igen nagy távlatokat az etnológiai-folklorisztikai kutatások számára. – Irod. Jakobson, R.: Typological studies and their contribution to historical comparative linguistics (Reports for the Eight International Congress of Linguists, Suppl., Oslo, 1957); Bogatirev, P. G.–Zsirmunszkij, V. M.: Szravnyityelno-isztoricseszkoje izucsenyie folklora (Problemi szovremennoj folklorisztiki, Avtoreferati dokladov, Leningrad, 1958); Jakobson, R.: Hang – Jel – Vers (Bp., 1969).