JEGYZETEK

1.) Patay Pál: Nógrád megye régészeti emlékei, In: Nógrád megye műemlékei. (Szerk.: Genthon István). Budapest, 1954. 16-36. p.

2.) Tárnoki Judit. A csitári későbronzkori bronzlelet. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XIII. (1987) 11-17. p.

3.) Patay Pál, i. m. 30. p.

4.) Belitzky János: Nógrád megye története 896-1849. Salgótarján, 1973. 24., 47. p. - Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1980. 157., 165. p.

5.) Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) DL 65269

6.) U. o.

7.) U. o. DL 19346

8.) U. o. DL 18195

9.) Nógrád Megyei Levéltár (továbbiakban NML) Dic. öi. 261.

10.) Štatny Oblastny Archív, (továbbiakban: ŠOBA) 9326.

11.) NML IV. 7. B. l. Dic. öi.: 24.

12.) MOL DL 14943

13.) MOL DL 19346

14.) Nagy Iván: Nógrád vármegye története 1544-ig. Balassagyarmat, 1907. 98. p.

15.) Pálmány Béla: Köznemesek a szécsényi Forgách uradalomban 1542-1848. (Tanulmányok Szécsény múltjából. 5. (1982) 15-16.p.

16.) Maksay Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Budapest, 1990.1. 508-512. p.

17.) Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírásai. Pest megye múltjából 3. k. Budapest 1977. 227-230. p.

18.) Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1590. évi összeírásai. Budapest, 1985. 190-192. p.

19.) MOL E. 158. Consriptiones portarum Regestrum connumerationis primi subsidiunius floreni. Nógrád megye, 1548.

20.) Belitzky János: i. m. 75. p.

21.) U. o. 157-158. p.

22.) SOBA 9025

23.) U. o. 9025

24.) U. o. 9018

25.) U. o. 5946

26.) U. o. 4319

27.) MOL Portaösszeírások. 526, 347, 434. tekercs.

28.) ŠOBA No. 9009

29.) NML IV. 7. B. 1. Dic. öi. 22., Dic. öi. 24.

30.) Káldy-Nagy Gyula, 1977. 228. p.

31.) ŠOBA No. 6199.

32.) ŠOBA No. 9023

33.) MOL P. 632. Szentiványi család Levéltára 1. tétel 15. csomó, 1771-1773.

34.) Uo. No. 1131-1139

35.) Uo. 35. csomó No. 4482

36.) MOL P. 1882. Forgách család Levéltára 9. csomó. Fasc. C. N. 18.

37.) Uo. Fasc. C. N. 47.

38.) NML IV. 158/C. 24. csomó. NMCSKTSZ 3672/1853.

39.) Uo. 1. J. urbariale. Csitár. 1770.

40.) MOL P. 632. Szentiványi család Levéltára. 1. tétel. 17. csomó. 71/1485/1780.

41.) Uo. 1. tétel, 19. csomó. 1/1/1787.

42.) MOL P. 1882. Forgách család Levéltára. 9. csomó. 23/694/1819.

43.) MOL P. 632. Szentiványi család Levéltára. 1. tétel, 29. csomó 3454/1823.

44.) NML 163-36. VIII/64/1857.

45.) NML XV. 4. Csitár község kataszteri iratai, tagosítási birtokívek.

46.) Magyarország földbirtokosai. Budapest, 1893. 441. p.

47.) Gazdacímtár. Budapest, 1895. 19. p.

48.) Magyarországi gazdacímtár. Budapest, 1911. 471. p.

49.) A források jelzetei: 1715: NML IV. 7/a. 1., 1720: u. o., 1728.: NML IV. 7. A. 2. öi. 4.

50.) NML IV. 7. B. 2. Dic. öi. 75.

51.) MOL CSFL 1762/1

52.) NML IV. 7. b. Dic. öi. 28.

53.) MOL P. 287. Forgách család Levéltára Fasc. C. N. 18.

54.) NML IV. 1. J. Urbárium. 1770.

55.) MOL P. 632. Szentiványi család Levéltára 1787./I./1. 1. tétel 19. csomó

56.) MOL P. 1894. Forgách család Levéltára, 1. tétel, 3. csomó, GS. 74.

57.) NML Misc. XVIII. 237/1829.

58.) NML IV. 1/b. 231. csomó 1217/1842.

59.) NML IV. 152. 22. csomó NMF 49/1851.

60.) NML IV. 22. Vegyes összeírások.

61.) NML XV. 4. Csitár község kataszteri iratai, tagosítási birtokívek.

62.) NML IV: 181. 9. csomó, III./105/1852.

63.) A felhasznált források jelzete: 1870: NML IV: 264/3. - 1895-1966: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtés 1870-1966. Községsoros adatai. - 1936-1962: Központi Statisztikai Hivatal kiadványa, Budapest, 1976.

64.) Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 1935. évben. Magyar Statisztikai Közlemények, 105. kötet. Budapest, 1938. 492. p.

65.) Nógrád Megye Statisztikai Évkönyve, Salgótarján, 1961., 1965. 130., 120., 148. p.

66.) Az első magyarországi népszámlálás 1784-1787. Budapest, 1960. 94-95. p.

67.) NML Misc. XVIII. 237/1829.

68.) NML IV. 264/3.

69.) Zólyomi József: Nógrád megye népi építkezése a levéltári források alapján (1700-1850). Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1974. 5-74. p.

70.) Magyar Statisztikai Közlemények, Az 1910. évi népszámlálás. Budapest, 1912. 121. p.

71.) Központi Statisztikai Hivatal, 1960. évi népszámlálás. 8. A lakások és lakóépületek adatai. Budapest, 1963. 402-403. p.

72.) NML IV. 163-17. IV./44/1855.

73.) Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787). Szerk.: Dányi Dezső, Budapest, 1960. 93-94. p.

74.) Az esztergomi egyházmegye 1813., 1821., 1822., 1825., 1828., 1840., 1850. évi sematizmusai alapján.

75.) Az 1990-es népszámlálás a népesség számának alakulása 1870-1990. táblázatban 186. p.

76.) Iskolaszéki iratok, Plébánia Hivatal Nógrádmarcal.

77.) NML IV. 16b. Közgyűlési iratokból kigyűjtött összeírások gyűjteménye. 7. Tanítók összeírása: Öi.: 115-127.

78.) Születési anyakönyvek. Plébánia Hivatal Nógrádmarcal, - NML IV. 7. C. 4. 1077.

79.) Csitári és Ilinyi iskolabevallás 1848-ból. Plébánia Hivatal Nógrádmarcal.

80.) Iskola bevallása. 1863. Plébánia Hivatal. Nógrádmarcal.

81.) NML VIII. 242/a. 1. csomó. Haladási napló. Csitár 1923/1924.

82.) A táblázatot a csitári iskola anyakönyvei alapján állítottuk össze. Körzeti Általános Iskola. Őrhalom.

83.) Iskolaszéki iratok. Plébánia Hivatal Nógrádmarcal.

84.) NML XXIII. 209. 1. cs. 121-65.

85.) Plébánia Hivatal Nógrádmarcal, "Directorium parochiale Marczal 1863".

86.) Patay Pál: Nógrád megye harangjai, 1958.

87.) Plébániai iratok, Nógrádmarcal.

88.) História Domus, Plébánia Hivatal Csitár

89.) Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1860. I. 323. p.

90.) NML K-31.XIII./5,6./1836,1843.

91.) NML Nógrád megyei jegyzőkönyv 1833. 743, 2080. szám alatt.