{6-649.} BIBLIOGRÁFIA

ACSÁDY Ignác

      1906, 19483 A magyar jobbágyság története. Budapest

ÁG Tibor

      1974     Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Bratislava

ÁG Tibor

      1979     Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. Bratislava

ALA-KÖNNI, Erkki

      1956     Die Polska-Tänze in Finnland. Helsinki

ALFORD, Violet

      1962     Sword dance and drama. London

ALMÁSI István

      1970     Népdalok a Fekete-Körös mentéről. Művelődés, XXIV. 1. sz. 32–36.

ALMÁSI István

      1976     Réthei Prikkel Marian levelei Seprődi Jánoshoz. Nyelv. és Ir. Közl. 20. 199–203.

ALMÁSI István

      1979     Szilágysági magyar népzene. Bukarest

ALMÁSI István

      1980     Kocsis Lajos századeleji népzenegyűjtése. In: Zenetudományi írások. Szerkesztette Benkő András. Bukarest, 1980: 271–297.

ALMÁSI Sámuel

      1834     Magyar Dalnok vagy Énekes Gyűjtemény. II. MTA Kézirattár

ANDRÁSFALVY Bertalan

      1958     Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. Tánctud. Tan. 89–94.

ANDRÁSFALVY Bertalan

      1963     Párbajszerű táncainkról. Ethn. LXXIV. 55–83.

ANDRÁSFALVY Bertalan

      1971     A Tolna és Baranya megyében élő székely telepesek tánchagyománya. Táncműv. Ért. 3. sz. 89.

ANDRÁSSY Manó

      1857     Hazai vadászatok. Pest

APOR Péter

      1903     Verses művei és levelezése. I–II. Kiadta Szádeczky Lajos. Budapest

APOR Péter

      1972     Metamorphosis Transsylvaniae, azaz Erdélynek változása. Budapest

{6-650.} ARANY János

      1952     Öldöklő angyal. – Töredék. In: Arany János összes művei. VI. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza. Budapest, 1952: 42–68.

ARBEAU, Thoinot

      1967     Orchesography. New York

AVASI Béla

      1954     A széki banda harmonizálása. NÉ XXXVII. 25–45.

AVASI Béla

      1955     Die Harmoniegestaltung eines ungarischen Volksmusikorchesters. Acta Ethn. IV. 479–503.

BACSINSZKAJA, N. M.

      1951     Russzkije horovodi i horovodnije pesznyi. Moszkva–Leningrad

BAKÓ Ferenc

      1954     Felsőtárkány néprajzi ismertetése. Néptáncosok Kiskönyvtára 11. Budapest

BAKÓ Ferenc

      1955     Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. Ethn. LXVI. 345–408.

BAKOS József

      1953     Mátyusföldi gyermekjátékok. ÚMNGy VII. Budapest

BAKOS József–KERÉNYI György

      1953     Útmutató a népi énekes-táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Budapest

BAKSAY Sándor

      1891     Magyar népszokások. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. II. Budapest, 1891: 73–148.

BAKSAY Sándor

      1896     A Mecsek környéke. Tolnamegye. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. IV. Budapest, 1896: 263–291.

BALACI, Emanuela–BUCŞAN, Andrei

      1969     Jocuri din Transilvanie de Sud. Braşov

BALASSI Bálint

      1951     Összes művei. I. Összeállította Eckhardt Sándor. Budapest

BALASSI Bálint

      1974     Összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése. A szöveget gondozta Stoll Béla. Budapest

BALÁSY Dénes

      1910     Régi székely nóták és táncok. Ethn. XXI. 296–300.

BALÁZS Márton

      1942     Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy

BÁLINT Sándor

      1933     Szeged népe. Új gyűjtés I. Szeged

BÁLINT Sándor

      1938     Népünk ünnepei. Budapest

BÁLINT Sándor

      1944–45 A halálhoz és temetéshez fűződő néphagyományok. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve I. 58–69. Szeged

BÁLINT Sándor

      1957     Szegedi Szótár. I–II. Budapest

BÁLINT Sándor

      1968     A szegedi nép. Budapest

BALLA Károly

      1823     A magyar nemzeti tánczról. Tudományos Gyűjtemény VII. 125–132.

{6-651.} BALOGH István

      1969     Hajdúság. Budapest

BALOGH István

      1973     A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest

BÁNDY Mária–VÁMSZER Géza

      1937     Székely táncok. Kolozsvár

BÁRCZI Géza

      1963     A magyar nyelv életrajza. Budapest

BARNA Gábor

      1979     Zur Frage der geographischen Verbreitung der Regös-Bräuche. Ethnographica et Folkloristica Carpathica I. 161–174.

BARNA Jakab–ÚJHELYI Sándor

      1915     Játékkönyv gyermekek és a serdült ifjúság számára. Budapest

BARTALUS István

      1873–1896 Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I–VII. Budapest

BARTHA Dénes

      1935     A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770–1800). Budapest

BARTHA Károly, N.

      1943     Játék. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 383–423.

BARTÓK Béla

      1908     Székely balladák. Ethn. XIX. 43–52, 105–115.

BARTÓK Béla

      1909     Dunántúli balladák. Ethn. XX. 301–305.

BARTÓK Béla

      1911a     A magyar nép hangszerei. I. Ethn. XXII. 305–310.

BARTÓK Béla

      1911b     A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlöny, 141–148, 207–213, 309–312.

BARTÓK Béla

      1912a     A magyar nép hangszerei. II. Ethn. XXIII. 110–114.

BARTÓK Béla

      1912b     A hangszeres zene folkloreja Magyarországon. Zeneközlöny, 601–604.

BARTÓK Béla

      1913     Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungeria). Bucureşti

BARTÓK Béla

      1917     Primitív népi hangszerek Magyarországon. Zenei Szemle, 273–275.

BARTÓK Béla

      1923     Volksmusik der Rumänen von Maramures. München

BARTÓK Béla

      1924     A magyar népdal. Budapest

BARTÓK Béla

      1931     Magyar népi hangszerek. In: Zenei Lexikon. II. 59–63.

BARTÓK Béla

      1934     Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Budapest

BARTÓK Béla

      1936     Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? Budapest

BARTÓK Béla

      1938     Az úgynevezett bolgár ritmus. In: Összegyűjtött írásai. I. Közreadja Szőllősy András. Budapest, 1966: 498–506.

{6-652.} BARTÓK Béla

      1967     Rumanian Folk Music. I–III. The Hague

BARTÓK Béla–KODÁLY Zoltán

      1923     Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest

BARTÓK Béla, ifj.–VARGYAS Lajos

      1961     Bartók Béla Békés megyei kapcsolatai. Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban. Gyula

BÁTKY Zsigmond

      1900     A játék-baba. NÉ I. 143–144.

BÁTKY Zsigmond

      1906     Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest

BAUD-BOVY, Samuel

      1956     La strophe de distiques rimés dans la chanson grecque. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 365–383.

BEKE Ödön

      1934     A növényi játékokkal kapcsolatos adatok: a magyar állat- és növénynevek történetéhez. In: Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születésnapjára. Szerkesztette Beke Ödön–Benedek Marcell. Budapest, 1934: 17–42.

BÉKEFI Antal

      1976     Vasi népdalok. Szombathely

BÉKEFI Antal

      1977     Bakonyi népdalok. Veszprém

BELÉNYESY Márta

      1958     Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Budapest

BENEDEK András

      1950     Les jeux hongrois de Noël. Folia Ethn. I. 55–94.

BENEDEK András–VARGYAS Lajos

      1943     Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethn. LIV. 155–176.

BENEDEK Elek

      1898     A magyar nép múltja és jelene. I–II. Budapest

BENICZKY Irma

      1886     Képes családi játékkönyv. Budapest

BERECZ István–LAJOS Árpád

      1952     Hogyan gyűjtsünk népi sportjátékokat. Budapest

BÉRES András

      1955     Mikepércsi csárdás. Néptáncosok Kiskönyvtára 14. Budapest

BÉRES András

      1958     Hortobágyi pásztortáncok. I. Tánctud. Tan. 95–105.

BÉRES András

      1960     Hortobágyi pásztortáncok. II. Tánctud. Tan. 1959–1960. 297–308.

BÉRES András

      1972     Tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Táncműv. Ért. 3. sz. 28–39.

BÉRES András

      1980     Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Ethn. XCI. 422–431.

BERKES Eszter

      1969     A szlavóniai magyar népsziget tánchagyományai. Tánctud. Tan. 1967–1968. 127–196.

BERKÓ István

      1924–25 A régi hadsereg magyar csapatai. Magyar Katonai Közlöny, 11–12 évf. 56. füzet

{6-653.} BERZE NAGY János

      1940     Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs

BÓNIS Ferenc

      1953     Magyar táncgyűjtemény az 1820-as évekből. Zenetud. Tan. 1. 697–732.

BÓNIS Ferenc

      1964     Die ungarischen Tänze der Handschrift von Appony (Oponice). Stud. Mus. VI. 9–23.

BONYHAY Benjamin

      1869     Hasznos mulattató kisebb és nagyobbkorú gyermekek számára. Debrecen

BORBÉLY Jolán

      1962     Egy horvát tánctípus magyar kapcsolatai. Tánctud. Tan. 1961–1962. 137–195.

BORBÉLY Jolán

      1973     Lakócsa táncai. Sokszínű hagyományunkból. I. Szerkesztette Lányi Ágoston–Olsvai Imre. Budapest, 1973: 13–73.

BORBÉLY Sándor

      1891     Az aranyosszékiek táncza. Ethn. II. 243–246.

BORSAI Ilona

      é. n.     A magyar népi gyermekmondóka (Kézirat)

BORSAI Ilona

      1959     Díszítés és variálás egy mátrai falu dalaiban. Ethn. LII. 270–290.

BORSAI Ilona

      1964     Gaillarde-dallamok Th. Arbeau Orchésographie c. művében. Tánctud. Tan. 1963–64. 149–180.

BORSAI Ilona

      1984     Népi gyermekjátékok, mondókák. In: A magyar dal könyve. Szerkesztette Dobszay László. Budapest, 1984: 17–110.

BORSAI Ilona–HAJDU Gyula–IGAZ Mária

      1980     Magyar népi gyermekjátékok. Ének-zene szakköri füzetek 2. 4. kiad. Budapest

BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

      1975     Cinege, cinege, kismadár… Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. Budapest

BÖHME, Franz Magnus

      1886     Geschichte des Tanzes in Deutschland. I–II. Leipzig

BÖHME, Franz Magnus

      1897     Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Leipzig

BRĂILOIU, Constantin

      1938     Bocete din Oaş. Grai şi suflet românesc 7. Bucureşti

BRĂILOIU Constantin

      1943     A román népzene. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gunda Béla. Budapest, 1943: 300–307.

BRĂILOIU, Constantin

      1952     Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain. Annuario musical del Instituto Español de Musicologia VII. 117–158.

BRĂILOIU, Constantin

      1960     Vie musicale d’un village, Recherches sur le répertoire de Drăgus (Roumanie) 1929–1932. Paris

BREDICEANU, Tiberiu

      1956     1970 melodii populare româneşti din Maramureş. Bucureşti.

BRIGHT, Richard

      1970     Utazásai a Dunántúlon 1815. Sajtó alá rendezte Szerecz Imre. Veszprém

BUCŞAN, Andrei

      1957     Joçuri din Ardealul de Sud. Bucureşti

{6-654.} BUCŞAN, Andrei

      1958     Breaze. Revistă de Folclor III. 45–72.

BUCŞAN, Andrei

      1966     Joçuri de circulaţie pastorală. Revistă de Etnografie şi Folclor XI. 41–53.

BUCŞAN, Andrei

      1967     Clasificarea morfologică a dansurilor populare româneşti. Revistă de Etnografie şi Folclor XII. 169–186.

BUCŞAN, Andrei

      1971     Specificul dansului popular românesc. Bucureşti

BUCŞAN, Andrei

      1977     A román néptánc sajátosságai. Tánctud. Tan. 1976/77. 314–342.

CAILLOIS, Roger

      1960     Die Spiele und die Menschen. Stuttgart

CALEPINUS, Ambrosius

      1912     Latin–magyar szótára 1585-ből. Jakubovich Emil és Sági István közreműködésével sajtó alá rendezte Melich János. Budapest

CHEVAIS, Maurice

      1925     Chansons populaires du Val-de-Loire (Orléans-Blois-Tours) et des pays avoisinants. Paris

CONEV, Borisz

      1950     Bulgarszki narodni horá i racsenici. Sofia

COSTEA, Constantin

      1961     Joçuri fecioreşti din Ardeal. Bucureşti

COSTEA, Constantin

      1977     A bihari román táncok. Tánctud. Tan. 1976/77. 301–313.

CZERWINSKI, Albert

      1878     Die Tänze des XVI. Jahrhunderts. Danzig

CZUCZOR Gergely

      1843     A magyar tánczról. Athenaeum I. 109.

CZUCZOR Gergely–FOGARASI József

      1862–1874 A magyar nyelv szótára. I–VI. Pest

CSAPÓ Vilmos

      1866     A Sárköz népéről. Fővárosi Lapok, 3. sz. 483.

CSETE Balázs

      1957     Jászkiséri gyermekjátékok. Szolnok

CSETE Balázs

      1960     Karácsonyi és újévi népszokások a kalotaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 122–134.

CSOKONAI VITÉZ Mihály

      1803     Dorottya vagyis a dámák diadalma fársángon. In: Összes versei. I. Sajtó alá rendezte Vargha Balázs. Budapest, 1956: 616.

CSOMASZ TÓTH Kálmán

      1958     A XVI. század magyar dallamai. RMDT I. Budapest

DANCE, Jacob

      1970     Joçuri populare din judetul Satu Mare. Satu Mare

D’HARCOURT, Marguerite–D’HARCOURT, Raoul

      1956     Chansons folkloriques français du Canda. Québec–Paris

DINCSÉR Oszkár

      1943     Két csíki hangszer. Mozsika és gardon. Budapest

DJORDJEVIČ, T. R.

      1907     Szrpske narodne igre. Beograd

{6-655.} DOBSZAY László

      1973     Comparative Research into an „Old Style” of Hungarian Folk-Music. Stud. Mus. XV.

DOBSZAY László

      é. n.     A sirató stílus zenetörténetünkben és népzenénkben (Kézirat)

DOBSIŃSKY, Pal

      1880     Prostonárodné obyčaje, povery a hry slovenske. Martin

DOLMETSCH, Mabel

      1949     Dances of England and France 1450–1600. London

DOLMETSCH, Mabel

      1954     Dances of Italy and Spain 1400–1600. London

DOMBY, Emeric

      1967     Dansuri populare din regiunea Cluj. I. Cluj

DOMBY, Emeric

      1972     Kalotaszegi népi táncok. Kolozsvár

DOMOKOS Mária

      1975     Die Tänze der Barkóczy-Handschrift (18. Jh.) Stud. Mus. XVII. 215–247.

DOMOKOS Pál Péter

      1939     Énekeskönyv. Kolozsvár

DOMOKOS Pál Péter

      1941     A moldvai magyarság. 3. kiad. Kolozsvár

DOMOKOS Pál Péter

      1952     Egy népballada dallama. Ethn. LXIII. 150–160.

DOMOKOS Pál Péter

      1958     A „moresca” Európában és a magyar néphagyományban. Fil. K. IV. 27–46, 194–223.

DOMOKOS Pál Péter

      1959     A sepsiszentgyörgyi kótás kézirat. – Preklasszikus kamaramuzsika és öt magyar tánc 1757-ben. Zenetud. Tan. VII. 601–604.

DOMOKOS Pál Péter

      1961     Magyar táncdallamok a XVIII. századból. Zenetud. Tan. IX. 269–304.

DOMOKOS Pál Péter

      1964     Jóni metrum a magyar népzenében. Ethn. LXX. 402–418.

DOMOKOS Pál Péter

      1968     Der Moriskentanz in Europa und in der ungarischen Tradition. Stud. Mus. X. 229–311.

DOMOKOS Pál Péter

      1978     Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Budapest

DOMONKOS István

      1964     Felcsíki táncok. Marosvásárhely

DOMONKOS János

      1915     Magyar labdajátékok. NÉ XVI. 98–104.

DOMONKOS János

      1916     Magyar labdajátékok. NÉ XVII. 115–140.

DORNER Aurél

      1912     A „mancsozás” Nógrádban. NÉ XIII. 195–196.

DÖMÖTÖR Sándor

      1960     Őrség. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

      1964     Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest

DÖMÖTÖR Tekla

      1974, 1983 A népszokások költészete. Budapest

{6-656.} DUGAROV, D. Sz.

      1975     Burjatszkije narodnije pesznyi. I. Pesznyi Horiburjat. Ulan-Ude

ÉBNER Sándor

      1933     Zselici kanászélet. Ethn. XLIV. 150–156.

ECKHARDT Sándor

      1943     Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest

ECSEDI István–BODNÁR Lajos

      1927     Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. A dallamokat lejegyezte és magyarázta Bodnár Lajos. Debrecen

B. EGEY Klára

      1956     Színpadi táncművészetünk a reformkorban és a szabadságharc első szakaszában. In: A magyar balett. Szerkesztette Vályi Rózsi. Budapest, 1956: 27–48.

EGYÜD Árpád

      1975     Somogyi népköltészet. Kaposvár

ELEKES Istvánné

      1947     Magyar népi táncok. Budapest

ELEKESNÉ WÉBER Edit

      1935     Magyar táncok. Budapest

EMSHEIMER, Ernst

      1965     Ein finno-ugrischer Flötentypus? Beiträge zur Sprachwissenschaft. Volkskunde und Literaturforschung 78–86. Berlin

EMSHEIMER, Ernst

      1975     Egy finnugor furulyatípus? In: A vízimadarak népe. Szerkesztette Gulya Sándor. Budapest, 1975: 107–118.

ENDREI Ákos

      1916     Somogy vármegye népe. In: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. Szerkesztette Csánki Dezső. Budapest, 1916: 128–242.

ERDÉLYI János

      1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pest

ERDÉLYI János

      1851     Magyar közmondások könyve. Pest

ERDŐS Kamill

      1959     A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon. Az Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 3–4. Gyula

EXNER Leo

      1913     Gyermekfoglalkoztató. Hódmezővásárhely

FABÓ Bertalan

      1908     A magyar népdal zenei fejlődése. Budapest

FALVY Zoltán

      1957     A Linus-féle XVIII. századi táncgyűjtemény. Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai XLIV. 407–443.

FARAGÓ József

      1946     A tánc a mezőségi Pusztakamaráson. Kolozsvár

FARAGÓ József

      1977     A juhait kereső pásztor a magyar folklórban. In: Balladák földjén. Bukarest, 1977: 452–476.

FARAGÓ József

      1981     Téli legényünnepek a kalotaszegi Kiskapuson. In: Népismereti dolgozatok. Bukarest, 1981: 138–159.

FARAGÓ József–ELEKES Dezső

      1949     Táncoljunk, daloljunk! Bukarest

{6-657.} FARAGÓ József–JAGAMAS János

      1954     Moldvai csángó népdalok és balladák. Bukarest

FARKAS Lajos

      1895     A kállai kettős. Ethn. VI. 288–297.

FEDOROV, Gavril

      1934     146 jura – 146 peszen. Csebokszari–Moszkva

FEKETE József

      1920     Matyó gyermekjátékok és versikék. Ethn. XXXI. 72–77.

FEKETE Péter

      1923     Zugattyu-bugattyu. Ethn. XXXIV. 104–105.

FÉL Edit

      1935     Harta néprajza. Budapest

FÉL Edit

      1941     Kocs 1936-ban. Budapest

FÉL Edit

      1948     A magyar népi társadalom életének kutatása. Budapest

FELFÖLDI László

      1975     Írásos dokumentumok egy mezőváros táncéletéből. Móra Ferenc Múz. Évk. I. 65–76.

FELFÖLDI László

      1976     Keresztelő, lakodalom, temetés Kisteleken. In: Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Szerkesztette Juhász Antal. Kistelek, 1976: 423–446.

FELFÖLDI László

      1982     Egy ifjú halász lakodalma Apátfalván 1924-ben. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Szerkesztette Juhász Antal. Szeged, 1982: 95–101.

FERENCZI Imre

      1965     Egy temetési rítus párhuzamai és történeti összefüggései. Szeged

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

      1962     Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Debrecen

FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán

      1966     Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 181–195.

FRITSCH, Karl Ewald–BACHMANN, Manfred

      1965     Deutsches Spielzeug. Leipzig

FRÖMMEL, Otto

      1899     Kinderreime, Lieder und Spiele. Berlin

FÜREDI Mihály

      1851     100 magyar népdal. Pest

GABNAY Ferenc

      1900     A játékbaba. Term. K. 377–395.

GABNAY Ferenc

      1903     Gyermekjátékok. NÉ IV. 233–257.

GABNAY Ferenc

      1904     Gyermekművészet és gyermekjátékok. NÉ V. 132–145.

GABNAY Ferenc

      1905     Botanikai gyermekjátékok. NÉ VI. 298–300.

GÁGYOR József

      1982     Megy a gyűrű vándorútra. I–II. Budapest

GALAMBOS Edit

      1946     Néprajzi gyűjtés. EA 946. 3.

GÁRDONYI Géza

      1906     A halottas tánc. Ethn. XVII. 251–253.

{6-658.} GÁSPÁR János

      1854     Csemegék kisebb gyermekek számára. Kolozsvár

GAZDA Klára

      1974–75 A pásztorkodó gyermek játékai Esztelneken. Aluta, III. 248–260.

GAZDA Klára

      1980     Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest

GEDEON Jerne

      1930     Gyermekversek és játékok óvodai és iskolai használatra. Budapest

GEORGES, Robert

      1969     The Relevance of Models for Analyses of Traditional Play Activities. Southern Folklore Quarterly, 33. 1–23.

GIURCHESCU, Anca

      1959     Despre ciclurile de joc din Ardeal. Revistă de Folclor IV. 261–278.

GIURCHESCU, Anca

      1964     Analiza structurii dansului popular romînesc. Revistă de Etnografie şi Folclor IX. 191–200.

GIURCHESCU, Anca

      1967     Purtatele de fete de pe valea Tîrnavelor. Revistă de Etnografie şi Folclor XII. 283–298.

GIURCHESCU, Anca–COSTEA, Constantin

      1962     Haidaul. Revistă de Folclor VII. 94–117.

GOLDSCHMIDT, Anne

      1967     Handbuch des deutschen Volkstanzes. Berlin

GOMME, Alice

      1894–1898 The Traditional Games of England, Scotland and Ireland. I–II. London

GÖNCZI Ferenc

      1912     Gyermekjátékszerek Göcsejből és Hetésből. NÉ XIII. 84–94.

GÖNCZI Ferenc

      1914     Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

      1937     A somogyi gyermek. Kaposvár

GÖNCZI Ferenc

      1944     Somogyi betyárvilág. Kaposvár

GÖNYEY Sándor

      1934     Az erdőbényei bodnártánc. Ethn. XLV. 74–77.

GÖNYEY Sándor

      1936     Kun táncok. Ethn. XLVII. 214–218.

GÖNYEY Sándor

      1937     Kunszentmiklósi törökös tánc. Ethn. XLVIII. 81.

GÖNYEY Sándor

      1958     Tánctanulás falun. Tánctud. Tan. 133–144.

GRÖBER, Karl–METZGER, Juliane

      1965     Kinderspielzeug aus alter Zeit. Hamburg

GUMENJUK, A. I.

      1963     Narodne horeograficsne misztectvo ukrajni. Kiev

GVADÁNYI József

      1793     Rontó Pálnak, egy Magyar lovas Köz-Katonának és gróf Benyovszky Móritznak életek… Pozsony–Komárom

GYÖRFFY István

      1955     Nagykunsági krónika. 3. kiad. Budapest

{6-659.} GYÖRFFY István

      1942     Néphagyomány és nemzeti művelődés. Budapest

HABENICHT, Gottfried

      1968     Povestea ciobanului care şi a pierdut oile. Geneza, evolutie, tipuri. Revistă de Etnografie şi Folclor XIII. 235–250.

HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

      1976     Bújj, bújj, zöld ág. Népi gyermekjátékok. Budapest

HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes

      1977     Kivirágzott a diófa…. Népi gyermekjátékok. Budapest

HAJDU Gyula (szerk.)

      1971     Magyar népi játékok gyűjteménye. Budapest

HAJDU Gyula

      1986     Métaiskola. Sportszerű népi játékok. Budapest

HAJNAL Ignác

      1906     Bácskai (torzsai) gyermekjátékok. NÉ VII. 56–68.

HAJNAL Ignác

      1907     Bácskai (torzsai) gyermekjátékok. NÉ VIII. 134–140, 302–307.

HALMOS Béla

      é. n.     Beszélgetés Ádám István „Icsán” széki cigányprímással (Kézirat)

HALMOS Béla

      1982     12 csárdás. Egy tánczenei folyamat vizsgálata. In: Népzene és Zenetörténet. IV. Szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1982: 157–225.

HALMOS István

      1959     A zene Kérsemjénben. Budapest

HALMOS István

      1977     Towards a Pure Instrumental Form. Stud. Mus. XX. 63–85.

HALMOS István

      é. n.     Lajtha kőrispataki gyűjtésének hangkészlete (Kézirat)

HAMARY Béla

      1877     A magyar labdajátékok kézikönyve. Székesfehérvár

HARASZTI Emil

      1937     A tánc története. Budapest

HAROMY Júlia

      1956     Elmúlt idők magyar népi táncai idegen írók műveiben. Táncműv. Ért. 90–98.

HEGEDÜS László

      1956     Kalocsa és környékének a táncélete. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 25–39.

HERKELY Károly

      1939     A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest

HERTEA, Josif–ALMÁSI István

      1970     245 táncdallam. Marosvásárhely

HINTALAN László–LÁZÁR Katalin

      1980     Gyermekjátékok. Hévizgyörk, Pest megye. Szentendre

HOERBURGER, Felix

      1956     Die Zwiefachen. Berlin

HOERBURGER, Felix

      1965     Dance and Dance Music of the Sixteenth Century and their Relations to Folk Dance and FoIk Music. Stud. Mus. VII. 79–84.

HOERBURGER, Felix–RAUPP, Jan

      1957     Deutsch-slawische Wechselbeziehungen im Volkstanz. Leipzig

{6-660.} HÓMAN Bálint–SZEKFŰ Gyula

      1935     Magyar történet. Budapest

HORAK, Karl

      1959     Die Mazurka als österreichischer Volkstanz. Kärtner Museumschriften, XIX. Tanz und Brauch. 95–115. Klagenfurt

HORGER Antal

      1899     A hétfalusi csángók borica tánca. Ethn. X. 106–114.

HORVÁTH István

      1971     Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár

HORVÁTH Margit–LŐRINCZ Lajos

      1965     Táncok. Marosvásárhely

HUIZINGA, Johan

      1956     Homo ludens. München

HUIZINGA, Johan

      1976     A középkor alkonya. Budapest

IFMC Study Group

      1972     Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance. A Syllabus. Yearbook of the International Folk Musik Council, 6. 115–135.

IGAZ Mária

      1980     Énekes-táncos gyermekjátékaink szövege, cselekménye, térformája és mozgása. In: Borsai–Hajdu–Igaz 1980: 77–83.

IGAZ Mária–BORSAI Ilona

      1955     Ki játszik körbe? Budapest

IGAZ Mária–LÁSZLÓ BENCSIK Sándor

      1956     Dél-borsodi táncok. Néptáncosok Kiskönyvtára 22. Budapest

IPOLYI Arnold

      1854     Magyar mythologia. Pest

IRÓ Lajosné–ROSTA Irén

      1928     Játékgyűjtemény. Budapest

IVANČAN, Ivan

      1963a     Narodni plesovi Hrvatske 2. Zagreb

IVANČAN, Ivan

      1963b     Istarski narodni plesovi. Zagreb

IVANČAN, Ivan

      1964a     Narodni plesovi Hrvatske I. Zagreb

IVANČAN, Ivan

      1964b     Geografska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji. Narodna Umjetnost, I. 65–80.

IVANČAN, Ivan

      1967     Narodni običaji Korčulanskih Kumpanija. Zagreb

IVANČAN, Ivan

      1973     Narodni plesovi Dalmacije. I. Zagreb

IVANČAN, Ivan–LOVRENČEVIĆ, Zvoinimir

      1969     Narodni plesovi Hrvatske 3. Zagreb

JAGAMAS János

      1956     Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 469–502.

JAGAMAS János

      1977     Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéseihez. In: Zenetudományi Írások. Szerkesztette Szabó Csaba. Bukarest, 1977: 25–51.

JAGAMAS János–FARAGÓ József

      1974     Romániai magyar népdalok. Bukarest

{6-661.} JAKAB Ilona

      1955     Sztalinváros-óváros táncélete. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1955: 124.

JÁMBOR Márta, P.

      1957     Legényélet és legényavató szokás Halásziban. Népr. K. II. 3–4. sz. 99–120.

JANCSÓ Benedek–SOMOGYI Gyula

      1912     Arad vármegye monográfiája. Arad

JANKÓ János

      1892     Kalotaszeg magyar népe. Budapest

JANKÓ János

      1893     Torda, Aranyosszék, Toroczkó székely népe. Budapest

JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica

      1957     Prilog proučavanju ostataka orskih obrednih igara u Jugoslavji. Beograd

JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica

      1963     Igranje pod maskara u Srbiji. Narodno Staralastvo – Folklor 6. Beograd

JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica

      1964     Narodne Igre. VIII. Beograd

JÁRDÁNYI Pál

      1943     A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár

JÁRDÁNYI Pál

      1953     Hangnemtípusok a magyar népzenében. Zenetud. Tan. I. 12–30.

JÁRDÁNYI Pál

      1959     Über Anordnung von Melodien und Formanalyse in der Gregorianik. (Bemerkungen zu B. Rajeczky: Melodiarum Hungariae Medii Aevi. 1. Hymni et sequentiae.) Acta Ethn. VIII. 327–337.

JÁRDÁNYI Pál

      1961     Magyar népdaltípusok. I–II. Budapest

JÁRDÁNYI Pál

      1962     Die Ordnung der ungarischen Volkslieder. Stud. Mus. V. 3–32.

JÁRDÁNYI Pál

      1963     Bartók und die Melodieordnung. Stud. Mus. VI. 435–439.

JÁRDÁNYI Pál

      1965     Experiences and results in systematizing Hungarian folksongs. Stud. Mus. VIII. 287–291.

JELÍNKOVA, Zdenka

      1960     Točivé Tance. [n: Lidové Kultura vychodni Moravy. Gottwaldov, 1960: 103–161.

JÓZSEF Dezső

      1943     A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei. Kolozsvár

KACAROVA, Raina

      1975     Racsenica. Tánctud. Tan. 1975. 71–80.

KACAROVA, Raina–DZSENEV, Kiril

      1958     Bulgarian folk dances. Sofia

KAEPPLER, Adrienne L.

      1972     Method and theory in analysing dance structure with an analysis of Tongan dance. Ethnomusicology, 16. 173–217.

KÁLLAY István

      1971     Székesfehérvár haszonvételei 1688–1890 között. Fejér megyei Történeti Évkönyv V. 45–60.

KALLÓS Zoltán

      1960     Gyimesvölgyi keservesek. NÉ V. 1. sz. 3–51.

{6-662.} KALLÓS Zoltán

      1964     Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctud. Tan. 1963–64. 235–252.

KALLÓS Zoltán

      1970     Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák Szabó T. Attila gondozásában. Bukarest

KALLÓS Zoltán

      1972     Tánc és lakodalmi kiáltások. Utunk Évkönyv, 106–109.

KALLÓS Zoltán

      1973 Új guzsalyam mellett. Éneklettem én, özvegyasszony Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat éves koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta K. Z. Bukarest

KALLÓS Zoltán–MARTIN György

      1970     A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctud. Tan. 1969–1970. 195–254.

KÁLMÁNY Lajos

      1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. I–II. Arad

KÁLMÁNY Lajos

      1881–1891 Szeged népe. I–III. Arad–Szeged

KÁLMÁNY Lajos

      1912     Halottas tánc. Ethn. XXIII. 292–294.

Kalocsai népi gyermekjátékok

      1957     Néptáncosok Kiskönyvtára 21. Budapest

KAPOSI Edit

      1952     Népi táncainkról. Budapest

KAPOSI Edit

      1970     Adalékok az európai és a magyar táncmesterség történetéhez. Tánctud. Tan. 1969–1970. 163–194.

KAPOSI Edit

      1979     Szőllősy Szabó Lajos élete és munkássága 1803–1882. Tánctud. Tan. 1978–1979. 145–187.

KAPOSI Edit–MAÁCZ László

      1958     Magyar népi táncok és táncos népszokások. Budapest

KAPOSI Edit–PETHES István

      1959     Magyar tánctörténeti áttekintés. (A honfoglalástól a felvilágosodásig.) Budapest

KAPRONYI Teréz

      1979     Hagyományos elemek az észak-magyarországi summások dalaiban. Zenetud. Dolg. II. 235–252.

KÁROLY Sándor László

      1977     „Jaj nekem, szomorú életem!” (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben). NK–NT IX. 307–328.

KÁROLY Sándor László

      1980     Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben. NK–NT XI–XII. 373–407.

KÁROLYI István

      1846     Gyermeklant. Versek, társasjátékok 6–10 éves gyermekek számára. Pest

KARSAI Zsigmond

      1956     A lőrincrévi bál. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 125–132.

KARAI Zsigmond

      1958     Táncalkalmak és táncos szokások Lőrincréven. Tánctud. Tan. 1958. 117–132.

KATONA Imre

      1953     Sárköz néprajza. Néptáncosok Kiskönyvtára 6–7. Budapest

{6-663.} KATONA Imre

      1962a     Sárköz. Budapest

KATONA Imre

      1962b     Kubikosbálok. Tánctud. Tan. 1961–1962. 197–207.

KEMÉNY János

      1959     Önéletírása és válogatott levelei. Sajtó alá rendezte Windisch Éva. Magyar századok. Budapest

KERÉNYI György (sajtó alá rend.)

      1951     Gyermekjátékok. MNT I. Budapest

KERÉNYI György

      1961     Magyar népdalok és népies dalok. 3. k. Népies dalok. Budapest

KERESZTES Imre

      1946     Szeged-környéki tánchagyományok. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve II. 116–126.

KHIN Antal

      1932     Csallóközi legényavatás. Ethn. XLIV. 19–24.

KILÁNYI Lajos

      1845     A körtánc. Bécs

KISS Áron

      1891     Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest

KISS Áron

      1910     Magyar gyermekjáték-könyv, kisgyermekek számára. Budapest

KISS Dénes

      1844     Kéziratos népdalgyűjtemény

KISS Géza

      1937     Ormányság. Budapest

KISS Lajos (néprajzkutató)

      1923–24 Hódmezővásárhelyi sárjátékok. Ethn. XXXIV–XXXV. 102–104.

KISS Lajos

      1927     Régi népdalok Hódmezővásárhelyről. Karcag

KISS Lajos

      1941     A szegényasszony élete. Budapest

KISS Lajos

      1963     Gyermekjátékok Hódmezővásárhelyről. Ethn. LXXIV. 613–618.

KISS Lajos (népzenekutató)

      1943     108 magyar népdal. Budapest

KISS Lajos

      1956     Lakodalom. MNT III/B Budapest

KISS Lajos

      1958     A bukovinai székelyek tánczenéje. Tánctud. Tan. 67–88.

KISS Lajos

      1959     A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. MTA Nyelv. K. XIV. 269–311.

KISS Lajos

      1960     Népi verbunk-dallamainkról. Tánctud. Tan. 1959–1960. 263–295.

KISS Lajos

      1961     A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. MTA Nyelv. K. XIV. 269–311.

KISS Lajos

      1966     A szlavóniai magyar virrasztó-énekek zenetörténeti jelentősége. MTA Nyelv. K. XXII. 123–147.

KISS Lajos

      1969     Simonffy Kálmán és a magyar népzene. MTA Nyelv. K. XXVI. 339–353.

{6-664.} KISS Lajos

      1982     Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Budapest

KISS Lajos–RAJECZKY Benjamin

      1966     Siratók. MNT V. Budapest

KODÁLY Zoltán

      1905     Mátyusföldi gyűjtés. Ethn. XVI. 300–306.

KODÁLY Zoltán

      1907     Balladák. Ethn. XVIII. 38–42, 108–112, 153–156, 230–234.

KODÁLY Zoltán

      1909     Szép Ilona. Ethn. XX. 305.

KODÁLY Zoltán

      1917     Ötfokú hangsor a magyar népzenében. Zenei Szemle, 15, 117, 152, 249.

KODÁLY Zoltán

      1920     Árgirus nótája. Ethn. XXI. 25–36.

KODÁLY Zoltán

      1929     Ötfokozatú hangsor a magyar népzenében. Javítva és bővítve. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929: 208–218.

KODÁLY Zoltán

      1933     Néprajz és zenetörténet. Ethn. XLIV. 4–15.

KODÁLY Zoltán

      1934     Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében. In: Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születésnapjára. Szerkesztette Beke Ödön–Benedek Marcell. Budapest, 1934: 82–98.

KODÁLY Zoltán

      1937     A magyar népzene. (Klny. A magyarság néprajza negyedik kötetéből.) Budapest

KODÁLY Zoltán

      1940     Magyarság a zenében. ln: Mi a magyar? Szerkesztette Szekfű Gyula. Budapest, 1940: 379–418.

KODÁLY Zoltán

      1943     Magyar zenei folklór 110 év előtt. Mindszenty Dániel és Udvardy János. Magyarságtudomány, III. 374–379.

KODÁLY Zoltán

      1969     A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 4. kiad. Budapest

KODÁLY Zoltán

      1971     Folk Music of Hungary. Budapest

KODÁLY Zoltán

      1973     A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 6. kiad. Budapest

KODÁLY Zoltán–GYULAI Ágost

      1952     Arany János népdalgyűjteménye. Budapest

KOLUMBÁN Samu

      1894     Lozsád és népe. Ethn. V. 238–254.

KOLUMBÁN Samu

      1903     A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben. Brassó

KOMJÁTHY György

      1877     101 gyermekjáték leírását tartalmazó játékkönyv dalokkal. Budapest

KOMLÓSI Előd

      1979     Legényszervezetek és az ifjúság téli mulatságai Délkelet-Erdélyben. Ethn. XC. 92–105.

KORNIS Gyula

      1927     A magyar művelődés eredményei. Budapest

{6-665.} KOTONSKI, Wlodzimierž

      1956     Góralski i zbojnicki. Kraków

KOVÁCS Aladár

      1902     Hogyan terem a népdal? Sárközi néprajzi tanulmányok. Garai János Nagy Képes Naptára… az 1903 évre. Szekszárd

KOVÁCS János

      1901     Szeged és népe. Szeged ethnográphiája. Szeged

K. KOVÁCS László

      1956     Néprajzi filmezések Magyarországon. NÉ XXXVIII. 314–326.

KOZÁKY István

      1936–1944 A haláltáncok története. I–III. Budapest

KRESÁNEK, Jozef

      1951     Slovenská l’udová piesen zo stanoviska hudobného. Bratislava

KRESÁNEK, Jozef

      1959     Historické korene hajduského tanca. Bratislava

KRESZ Mária

      1942     A gyermekkor és az ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban (Kézirat)

KRESZ Mária

      1948     A magyar gyermekjáték-kutatás. Budapest

KRESZ Mária

      1949     A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. Néprajzi Tanulmányok. Budapest

KRESZ Mária

      1956     Magyar parasztviselet (1802–1867). Budapest

KRESZ Mária

      1957     Útmutató a falusi fiúk játékainak gyűjtéséhez. Adattári Értesítő, 66–68.

KRESZ Mária

      1960     A fiatalság társas élete a kalotaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 220–259.

KRIZA János

      1863     Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár

KUBINYI Ferencz–VAHOT Imre (szerk.)

      1853–1854 Magyar- és Erdélyország képekben. I–IV. Pest

KULYSETOV, Dimitrij

      1971     Vürzüm muro arsas – Peszni urzsumszkih Mari. Joskar–Ola

KURATH, Gertrude P.

      1964     Iroquois music and dance. Washington

KURATH, Gertrude P.–GARCIA, Antonio

      1970     Music and dance of the Pueblos. Santa Fe

LACH, Robert

      1926–1940 Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. Bd. Finnisch-ugrische Völker. 1. Abt. Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge. 2. Abt. Mordwinische Gesänge. 3. Abt. Tscheremissische Gesänge. 4. Abt. Tschuwaschische Gesänge. Wien–Leipzig

LACH, Robert

      1939     Gesänge russischer Kriegsgefangener. II. Bd. 2. Abt. Baschkirische Gesänge. Wien–Leipzig

LACH, Robert

      1952     Volksgesänge von Völkern Russlands. II. Bd. Turktatarische Völker. Kasantatarische, mischerische, westsibirisch-tatarische, turkmenische, kirgisische und tscherkessisch-tatarische Gesänge. Wien

LAFORTE, C.

      1977     Poétiques de chanson traditionelle française. I. Chansons en laisse. Québec

{6-666.} LAFORTE, C.

      1978     The Interest of a Classification According to the Poetics of Oral Tradition (Mimeo)

LAJOS Árpád

      é. n.     A magyar nép játékai. Budapest

LAJOS Árpád

      1937     Nótás gyermekjátékok Domaházán. Ethn. XLVIII. 266–274.

LAJOS Árpád

      1957     Borsodi játékok. Miskolc

LAJOS Árpád

      1960     A domaházi ivó. NÉ V. 267–290.

LAJOS Árpád

      1968     Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendezéséhez. Herman Ottó Múz. Évk. VII. 139–156.

LAJOS Árpád

      1974     Este a fonóban. Budapest

LAJTHA László

      1929     Népi játékok és táncok Magyarországon. In: Az 1928. nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott jelentések a magyar népművészetről. Budapest, 1929: 52–57.

LAJTHA László

      1933     A kiszejárás a hontmenti Ipolybalogon. Ethn. XLIV. 161–162.

LAJTHA László

      1943     Újra megtalált magyar népdaltípus. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gunda Béla. Budapest, 1943: 212–234.

LAJTHA László

      1954a     Széki gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

      1954b     Szépkenyerüszentmártoni gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

      1955     Kőrispataki gyűjtés. Budapest

LAJTHA László

      1956     Sopron megyei virrasztó énekek. Budapest

LAJTHA László

      1962     Dunántúli táncok és dallamok. I. Budapest

LAJTHA László–GÖNYEY Sándor

      1943     Tánc. In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 76–131.

LAKATOS Sándor

      é. n.     Rajta párok tánczoljunk. Lakatos Károly által átdolgozott második kiadás. Nagy-Kanizsa

LÁNYI Ágoston

      1962     Lippentős (A friss csárdás domináns motívumának formai sajátosságai). Tánctud. Tan. 1961–1962. 99–136.

LÁNYI Ágoston

      1980     Néptáncolvasókönyv. Budapest

LÁNYI Ágoston–MARTIN György–PESOVÁR Ernő

      1983     A körverbunk története, típusai és rokonsága. Budapest

LÁZÁR István

      1896     Alsó-Fehér vármegye magyar népe. Nagyenyed

LELE József–WALDMANN József

      1971     Hagyományvilág. In: Tápé története és néprajza. Szerkesztette Juhász Antal. Tápé, 1971: 573–628.

{6-667.} LELKES Lajos (szerk.)

      1980     Magyar néptánchagyományok. Budapest

LIEBE, George

      1899     Der Soldat in der deutschen Vergangenheit. Leipzig

LIMBAY Elemér

      1880–1888 Magyar daltár. A magyar nép dalainak egyetemes gyűjteménye, dallam szerinti rendben. I–VI. Győr

LIPS, Julius

      1958     A dolgok eredete. Budapest

LISZICIJAN, Szrbui

      1958     Sztarinnije pesznyi teatralnije predsztavlényija armjanszkovo naroda. I. Jereván

LOUIS, A. L. Maurice

      1963     Le folklore et la danse. Paris

LUBY Margit

      1935     A parasztélet rendje. Budapest

LUBY Margit

      1939     Virágos a kedvem. Ethn. L. 238–250.

LUGOSSY Emma

      1952     77 leánytánc. Budapest

LUGOSSY Emma

      1953     A drágszéli népi együttes táncai. Néptáncosok Kiskönyvtára 3. Budapest

LUGOSSY Emma (szerk.)

      1954     39 verbunktánc. Budapest

LUGOSSY Emma

      1956     A táncok rendje. In: Kiss L. 1956: 417–660.

LUGOSSY Emma

      1958     A tánc lejegyzésének módszere koreográfiai elemzés alapján. Tánctud. Tan. 44–51.

LUGOSSY Emma

      1960     A magyar népi táncok mozgáselemei és motivikája. Tánctud. Tan. 1959–1960. 167–210.

LUGOSSY Emma–GÖNYEY Sándor

      1947     Magyar népi táncok. Budapest

LÜKŐ Gábor

      1935     Havaselve és Moldva népei a X–XII. században. Ethn. XLVI. 90–105.

MAÁCZ László

      1958     Adalékok a csűrdöngölő táncunk ismeretéhez. Ethn. LXIX. 609–616.

MAÁCZ László

      1983     Szertartásos lakodalmi táncaink 1. Tánctud. Tan. 1982–1983. 209–253.

MADARASSY László

      1928     Magyar arató szokások. Ethn. XXXIX. 83–93.

MADARASSY László

      1929     Magyar szüreti szokások. Ethn. XL. 162–167.

MADARASSY László

      1934     A palóc duda. NÉ XXVI. 81–88.

Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)

      I–V.     Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.

A Magyar Népzene Tára (MNT)

      I.     Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.

      II.     Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.

      III/A–B Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.

      IV.     Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.

{6-668.} V.     Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.

      VI.     Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.

      VII.     Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.

      VIII.     Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)

A magyarság néprajza

      I–IV.     Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.

MAKKAI Endre–NAGY Ödön

      1939     Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár

MAKSZIMOV, Sz. M.

      1932     Turi Csăvasszen jurziszem. Supaskar

MAKSZIMOV, Sz. M.

      1964     Csuvasszkije narodnije pesznyi. Moszkva

MALONYAY Dezső

      1912     A magyar nép művészete. IV. A dunántúli nép művészete. Budapest

MANGA János

      1939     Népi hangszerek a Felföldön. Ethn. L. 135–153.

MANGA János

      1942     Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest

MANGA János

      1946     A Kánai menyegző változatai. Ethn. LVII. 49–64.

MANGA János

      1950a     Vengerszkaja volinka. Folia Ethn. I. 1–18.

MANGA János

      1950b     Nógrádi dudások. A Néprajzi Múzeum Füzetei 12. Budapest

MANGA János

      1965     Hungarian Bagpipers. Acta Ethn. XIV. 1–97.

MANGA János

      1968     Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest

MANGOLD Gusztáv

      1900     Tánckedvelők tankönyve. Budapest

MARKÓ Imre Lehel

      1953     A gyermekjátékok rendszerének kérdéséhez. Ethn. LXIV. 349–366.

MÁRKUS Mihály

      1943     A bokortanyák népe. Budapest

MARTIN György

      1955     Bag táncai és táncélete. Néptáncosok Kiskönyvtára 16–18. Budapest

MARTIN György

      1959     Hajdútánc, botoló tánc. Fiúk Évkönyve, 134–135.

MARTIN György

      1964a     Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. MTA Nyelv. K. XXI. 67–96.

MARTIN György

      1964b     Motívumkutatás, motívumrendszerezés. A sárközi Duna menti táncok motívumkincse. Budapest

MARTIN György

      1965a     Considérations sur l’analyse des relations entre la danse et la musique de dansepopulaires. Stud. Mus. VII. 313–338.

MARTIN György

      1965b     Beszámoló a Népművészeti és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Ethn. LXXVI. 251–259.

{6-669.} MARTIN György

      1966a     Az etiópiai táncok sajátosságai és főbb típusai. Ethn. LXXVII. 423–450.

MARTIN György

      1966b     Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. MTA Nyelv. K. XXIII. 201–219.

MARTIN György

      1967a     Kalotaszegi legényes. Táncműv. Ért. 3. sz. 126–229.

MARTIN György

      1967b     Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncműv. Ért. 3. sz. 118–125.

MARTIN György

      1967c     A néptánc és népi tánczene kapcsolatai. Tánctud. Tan. 1965–66. 143–195.

MARTIN György

      1968a     A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In: Zenetörténeti Tanulmányok. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1968: 201–221.

MARTIN György

      1968b     Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncműv. Ért. 2. sz. 26–42.

MARTIN György

      1968c     Der ungarische Mädchenreigen. Volkskunde und Volkskultur. In: Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für Richard Wolfram 325–342. Wien

MARTIN György

      1968d     Performing Styles in the Dance of the Carpatian Basin. Journal ot the International Folk Music Council XX. 59–64.

MARTIN György

      1968e     Kanásztánc. Táncműv. Ért. 1. sz. 110–116.

MARTIN György

      1969a     Der siebenbürgische Haiduckentanz. Stud. Mus. XI. 301–321

MARTIN György

      1969b     Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban. MTA Nyelv. K. XXVI. 401–413.

MARTIN György

      1969c     A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolatai. Táncműv. Ért. 3. sz. 3–23.

MARTIN György

      1969d     Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Kalotaszegi legényes. Művelődés, 5. sz. 43–49.

MARTIN György

      1970a     A marosszéki táncciklus. Táncműv. Ért. 1. sz. 5–35.

MARTIN György

      1970b     Mezőségi férfitáncok. Táncműv. Ért. 2. sz. 20–34.

MARTIN György

      1970–1972 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I–III. melléklettel. Budapest

MARTIN György

      1971     Adatok Tápé tánchagyományaihoz. Az oláhos és a csárdás. In: Tápé története és néprajza. Szerkesztette Juhász Antal. Tápé, 1971: 737–819.

MARTIN György

      1972     The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Stud. Mus. XIV. 93–145.

MARTIN György

      1973a     Legényes, verbunk, lassú magyar (Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító kutatásához.) NK–NT VII. 251–290.

{6-670.} MARTIN György

      1973b     Die Branles von Arbeau und die osteuropäischen Kettentänze. Stud. Mus. XV. 101–128.

MARTIN György

      1974a     A magyar nép táncai. Budapest

MARTIN György

      1974b     Die balkanischen Beziehungen im ungarischen Mädchenreigen. Makedonszki Folklor, VII. 13. sz. 71–75.

MARTIN György

      1975     Az európai tánckultúrák és a kelet-európai tánchagyomány. Kultúra és Közösség, 1. sz. 89–95.

MARTIN György

      1976     A magyar néptánckutatás tíz éve, 1965–1975. Táncműv. Ért. 1. sz. 81–112.

MARTIN György

      1977     Egy improvizatív férfitánc struktúrája. Tánctud. Tan. 1976/77. 264–300.

MARTIN György

      1977a     A táncos és a zene (Tánczenei terminológia Kalotaszegen). NK–NT IX. 357–389.

MARTIN György

      1977b     Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. Ethn. LXXXVIII. 31–48.

MARTIN György

      1977c     Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. NK–NT XI–XII. 411–449.

MARTIN György

      1978a     A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Művelődés, XXXI. 2. sz. 9–13.

MARTIN György

      1978b     Geschichtspunkte für die Klassifizierung der ungarischen Reigentänze und ihre Typen. Analyse und Klassifikation von Volkst nzen. IX. Sitzung von Study Group Folkdance Terminology in Zaborow. Kraków

MARTIN György

      1978c     A táncciklus – a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene, XIX. 197–217.

MARTIN György

      1979a     A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest

MARTIN György

      1979b     Tánc. In: A Magyar Folklór. Szerkesztette Ortutay Gyula. Budapest, 1979: 477–539.

MARTIN György

      1980a     A botoló és zenéje. In: Lelkes (szerk.) 1980: 125–145.

MARTIN György

      1980b     Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. NK–NT XI–XII. 411–449.

MARTIN György

      1981     Szék felfedezése és tánchagyománya. Tánctud. Tan. 1980–81. 239–277.

MARTIN György

      1982a     A Maros–Küküllő-vidéki magyar táncdialektus. Zenetud. Dolg. 183–204.

MARTIN György

      1982b     A széki tánchagyományok felfedezése és szerepe a magyar folklorizmusban. Ethn. XCIII. 73–78.

MARTIN György–PESOVÁR Ernő

      1954     A kanásztánc, a csárdás, a karikázó, a lakodalmi táncok. In: Morvay–Pesovár E. (szerk.) 1954: 58–77, 145–149, 187–189, 205–207.

MARTIN György–PESOVÁR Ernő

      1958     A Szabolcs-szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethn. LXIX. 424–436.

{6-671.} MARTIN György–PESOVÁR Ernő

      1960     A magyar néptánc szerkezeti elemzése. Tánctud. Tan. 1959–1960. 211–248.

MARTIN György–PESOVÁR Ernő

      1964     A motívumtípus meghatározása a táncfolklórban. Tánctud. Tan. 1963–64. 193–233.

MARTIN György–TAKÁCS András

      1981     Mátyusföldi népi táncok. Bratislava

MÁRTON József

      1816     Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagy is szókönyv. Bécs

MÁTRAI Gábor

      1852     Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I–III. Pest

MEDAN, Virgil

      1968     160 melodii populare instrumentale. Cluj

MEDAN, Virgil

      1969     100 chiuturi de la Someş. Cluj

MEIER, Erwin

      1857     Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaken. Tübingen

MELICH János

      1939     Adalék a magyarországi hídjátékokhoz. Ethn. L. 9–11.

MELICH János

      1940     Pótlás az „Adalék a magyarországi hídjátékokhoz” c. értekezésemhez. Ethn. LI. 84–86, 249–250.

MERRIAM, Allan P.

      1967     Ethnomusicology of the Flathead Indians. Chicago

MOLDOVÁN Gergely

      1899     Alsó-Fehér vármegye román népe. Alsó-Fehér vármegye néprajza. Nagyenyed

MOLNÁR Imre–LAJTHA László

      1929     Játékosság. Budapest

MOLNÁR István

      1947     Magyar tánchagyományok. Budapest

MÓRICZ ZSIGMOND

      1950     Gyalogolni jó. Budapest

MORVAY Péter

      1949     A népi tánckutatás hét esztendeje. Ethn. LX. 387–393.

MORVAY Péter

      1951     A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethn. LXII. 73–81.

MORVAY Péter

      1954     Verbunktáncaink kialakulása. In: Lugossy (szerk.) 1954: 7–17.

MORVAY Péter

      1955     Történeti néprajzi adatok a kiskunhalasi levéltárból. NÉ XXXVII. 293–302.

MORVAY Péter

      1956a     A pásztortánc színpadi pályafutásának kezdete. Táncműv. Ért. 1. sz. 48–58.

MORVAY Péter

      1956b     Az egykori verbuválás és régi népi táncaink ismeretéhez. Népr. K. I. 155–161.

MORVAY Péter–PESOVÁR Ernő (szerk.)

      1954     Somogyi táncok. Budapest

MUHARAY Elemér

      1953     Három népi együttes – három népi játék. Budapest

MUNTÁG, Emanuel

      1974     Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730. Martin

{6-672.} NAGY Béla, C.

      1946     Egy osztják dallam magyar változata. Énekszó, XIII. 57–59

NAGY Béla, C.

      1947a     Népzenetudomány és iskolai énektanítás. Énekszó, XIV. 80–81.

NAGY Béla, C.

      1947b     A magyar népdal eredete. Zenei Szemle, új folyam I. 2. sz. 203–213.

NAGY Gyula

      1975     Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba

NAGY Imre

      1908     Hajítófa. A csíki pásztorgyermekek játékáról. MNy VI. 368.

NAGY József

      1900     Hegyhátvidéki karikázás, labdázás, fűzfasíp-készítés. Ethn. XI. 362–364.

NAGY Judit (szerk.)

      1983     Néptáncközlések mutatója, 1947–1981. Budapest

NAGY Piroska

      1958     Magyar-délszláv-német népi gyermekjátékok Baranyában. Pécs

NÉMETH István

      1982     A gyimesi „féloláhos” dallamkészlete. Zenetud. Dolg. 205–228.

NETTL, Paul

      1962     Tanz und Tanzmusik. Freiburg im Bresgau

NEWELL, William Wells

      1883     Games and Songs of American Children. New York

NORLIND, Tobias

      1910     Zur Geschichte der polnischen Tánze. Sammelbánde der Internationalen Musikgesellschaft, XII. 516–550. Leipzig

NORLIND, Tobias

      1941     Dansens Historia. Stockholm

NURDJANOV, N. H.

      1969     Old Tadjik pantomimes. In: VII. Congrès International des sciences anthropologiques et ethnologiques. VI. 87–93. Moscow

NYÁRÁDY Mihály

      1969     A nagykállóiak „Kállai kettős” tánca. Szab. Sz. Sz. 3. sz. 23–56.

OLSVAY Imre

      1969     Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben. MTA Nyelv. K. XXVI. 329–336.

ONDREJKA, Kliment

      1976     Tradične hry deti a mládeže na Slovensku. Bratislava

ORBÁN Balázs

      1869     A Székelyföld leírása. II. Pest

ORBÁN Balázs

      1873     A Székelyföld leírása. VI. Budapest

ORTUTAY Gyula–KATONA Imre

      1970     Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest

ÖKRÖS László

      1947     A szöregi tökciterások. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve II. 87–98.

PAKSA Katalin

      1969     A szegedi duda-hagyomány. Népr. K. XIV. 3–4. sz. 125–140.

PAKSA Katalin

      1976     Újabb adatok a pentaton finális-váltásra. Ethn. LXXXVII. 199–204.

{6-673.} PAKSA Katalin

      1977     A „Jaj-nóták” zenei világa (A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és továbbfejlődése régi dalainkban). NK–NT IX. 277–305.

PAKSA Katalin

      1979     László Máténé Kőműves Kelemenje. Zenetud. Dolg. 157–176.

PAKSA Katalin

      1980a     A „szögedi nemzet” zenéje. In: Bálint Sándor: A szögedi nemzet. Szeged, 1980: 575–605.

PAKSA Katalin

      1980b     Ütempárosság és strófaszerkezet összefonódása a magyar népdalok egyik csoportjában. NK–NT XI–XII. 219–243.

PAKSA Katalin

      1980c     A magyar népdalok zenei ékesítése. Díszítésrendszer a „páva dallamcsalád”-ban. Ethn. XCI. 329–360.

PAKSA Katalin

      1982     Gyimesi tetraton-triton dalok díszítési módja. In: Népzene és Zenetörténet. Szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1982: 110–156.

PÁLFI Csaba

      1970     A Gyöngyösbokréta története. Tánctud. Tan. 1969–1970. 115–161.

PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám

      1953     Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiadás, jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József. Budapest

PÁPAI PÁRIZ, Franciscus

      1710     Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum. Leutschoviae

PAPP Géza

      1966     Über die Verbreitung des Quintwechsels. Stud. Mus. VIII. 194–195.

PAPP Géza

      1970     A XVII. század énekelt dallamai. RMDT II. Budapest

PAPP László

      1942     A gyermek élete és játékai Hosszúpályiban. In: Táj- és népkutatás. Szerkesztette Végh József. Budapest, 1942: 218–242.

PESOVÁR Ernő

      1960     Verbuválás a reformkori Vas megyében. Vasi Sz. II. 59–72.

PESOVÁR Ernő

      1961     A simonfai verbunkok formai elemzése. NÉ XLII. 51–85.

PESOVÁR Ernő

      1965     Lengyel táncok hatása a reformkorban. NÉ XLVII. 159–176.

PESOVÁR Ernő

      1967a     A csalogatós csárdás. Tánctud. Tan. 1965–66. 115–142.

PESOVÁR Ernő

      1967b     Európai tánckultúra, nemzeti tánckultúrák. (Történeti esszé.) Táncműv. Ért. 2. sz. 38–43.

PESOVÁR Ernő

      1968     Két táncpantomim. Bene Vendel tánca és Savanyó játék. Táncműv. Ért. 1. sz. 93–100.

PESOVÁR Ernő

      1969     Der Tändel-Tschardasch. Acta Ethn. XVIII. 153–185.

PESOVÁR Ernő

      1970a     A magyar tánckutatás 25 éve. Tánctud. Tan. 1969–1970. 79–89.

PESOVÁR Ernő

      1970b     Három körverbunk. Táncműv. Ért. 2. sz. 23–133.

{6-674.} PESOVÁR Ernő

      1970c     Táncban orcád pirulása. Táncműv. Ért. 2. sz. 98–111.

PESOVÁR Ernő

      1971     Tánctörténeti emlékek Vas megyéből. In: Vas megyei táncoktatók kézikönyve. Szombathely, 1971: 5–54.

PESOVÁR Ernő

      1972     A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény. Budapest

PESOVÁR Ernő

      1973a     Die geschichtlichen Probleme der Paartänze im Spiegel der südosteuropäischen Tanz überlieferung. Stud. Mus. XV. 141–163.

PESOVÁR Ernő

      1973b     Maglód táncairól. In: Sokszínű hagyományunkból. I. Szerkesztette Lányi Ágoston–Olsvai Imre. Budapest, 1973: 183–232.

PESOVÁR Ernő

      1974     Archaische Paartänze in Südosteuropa. Makedonszki Folklor, VII. 67–69.

PESOVÁR Ernő

      1977a     Küzdő karakterű párostáncaink. NK–NT IX. 329–355.

PESOVÁR Ernő

      1977b     Az ugrós páros. Tánctud. Tan. 1976/77. 243–263.

PESOVÁR Ernő

      1980     A csárdás kialakulása. Magyar Zene, XIX. 218–225.

PESOVÁR Ernő

      1980a     Verbunktáncaink szerkezeti sajátosságai. NK–NT XI–XII. 451–467.

PESOVÁR Ernő

      1980b     Zwei Tanzpantomimen. In: Festschrift für Karl Horak 33–38. Innsbruck

PESOVÁR Ernő

      1981     Tánckutatás és tánchagyomány Zala megyében. In: Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1981: 50–60.

PESOVÁR Ernő

      1983     A forgós-forgatós páros a történeti forrásokban és a tánchagyományban. Tánctud. Tan. 1982–1983. 255–285.

PESOVÁR Ernő–LÁNYI Ágoston

      1974     A magyar nép táncművészete. I–II. Budapest

PESOVÁR Ferenc

      1954     Tyukod táncai és táncélete. Néptáncosok Kiskönyvtára 9–10. Budapest

PESOVÁR Ferenc

      1955     Szuromi Péter. Táncművészet, V. 366.

PESOVÁR Ferenc

      1960a     Táncmesterek a szatmári falvakban. Tánctud. Tan. 1959–1960. 309–312.

PESOVÁR Ferenc

      1960b     Fejér megyei népi táncok I. Alapi táncok. Alba Regia, I. 99–145.

PESOVÁR Ferenc

      1968     Mezőföldi tánchagyományok. Múzeumi Magazin, 2. sz. 25.

PESOVÁR Ferenc

      1969a     Az elveszett juhait sirató pásztor története. Újabb adatok egy táncpantomim elterjedéséhez. Táncműv. Ért. 2. sz. 85–97.

PESOVÁR Ferenc

      1969b     Platz des südtransdanubischen Tanzdialektes in der ungarischen und südosteuropäischen Tanzkultur. Makedonszki Folklor, II. 369–375.

{6-675.} PESOVÁR Ferenc

      1969c     Kanásztánc és seprűtánc – mutatványos táncaink két típusa. Tánctud. Tan. 1967–1968. 93–125.

PESOVÁR Ferenc

      1970     A juhait kereső pásztor tánca II. Táncműv. Ért. 3. sz. 91–108.

PESOVÁR Ferenc

      1973     Ein dramatisches Volksspiel in Südosteuropa. Makedonszki Folclor, VI. 179–182.

PESOVÁR Ferenc

      1978     A magyar nép táncélete. Tánctanulás, táncalkalmak, táncrendezés. Néptáncpedagógusok kiskönyvtára. Budapest

PESOVÁR Ferenc

      1983     A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Székesfehérvár

PETERMANN, Kurt

      1965     Syllabus der Volkstanzanalyse. Leipzig

PETERSON-ROYCE, Anya

      1977     The Anthropology of Dance. Bloomington

PITTNER Károly

      1914     Néprajzi gyűjtés. EA 1388.

POLDMÄE, R.–TAMPERE, H.

      1938     Valimik Eesti Rakvatantse. Tartu

PORZSOLT Lajos

      1885     A magyar labdajátékok könyve. Budapest

PROCA, Vera Ciorţea

      1956–57 Despre noţarea dansului popular romanes. Revistă de Folclor I–II. 65–92.

PROCA, Vera Ciorţea

      1964     Az erdélyi forgatós táncok hagyományos és új formái. Tánctud. Tan. 1963–64. 253–260.

RAJECZKY Benjamin

      1956     Paralellen spátgregorianischer Verziehrungen im ungarischen Volkslied. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 337–348.

RAJECZKY Benjamin

      1957a     Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához. Népr. K. II. 3–4. sz. 121–124.

RAJECZKY Benjamin

      1957b     Typen ungarischer Klagelieder. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, III. 31–46.

REARICK, C. Elizabeth

      1939     Dances of the Hungarians. New York

Régi magyar Dallamok Tára (RMDT)

      I.     Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Budapest, 1958.

      II.     Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai. Budapest, 1970.

RÉSŐ ENSEL Sándor

      1863     Kun sz. Mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben. Nefelejts, 14–15. sz. 145.

RÉSŐ ENSEL Sándor

      1867     Magyarországi népszokások. Pest

RÉTHEI PRIKKEL Marián

      1906a     A magyar táncnyelv. MNy III. 59.

RÉTHEI PRIKKEL Marián

      1906b     Magyar halottas táncok. Ethn. XVII. 162–172.

RÉTHEI PRIKKEL Marián

      1924     A magyarság táncai. Budapest

RÉTHEI PRIKKEL Marián

      1978     A verbunkos tánc eredete. Zenetud. Dolg. 179–194.

{6-676.} ROBERTS, John

      1959     Games in Culture. American Anthropologist, 61. 597–605.

ROBERTS, John–SUTTON-SMITH, Brian

      1962     The Cross-Cultural and Psychological Study of Games. In: The Folkgames of Children 32–87. London

ROCHOLZ, Ludwig

      1857     Alemanisches Kinderlied und Kinderspiel aus Schweiz. Leipzig

RÓHEIM Géza

      1925     Magyar néphit és népszokások. Budapest

ROLLAND, E.

      1883     Rimes et jeux de l’enfance. Paris

RÓKA Pál

      1900     A táncművészet tankönyve. Nagykőrös

RÓNAY György

      1956     A francia reneszánsz költészete. Budapest

RUDA Győzőné

      1914     Játékszerek. Kisdednevelés, 6. sz. 10–11.

SACHS, Curt

      1933     Eine Weltgeschichte des Tanzes. Berlin

SÁNDOR Mihályné

      1962     Kórójátékok Berettyóújfaluban. Ethn. LXXIII. 90–102.

SÁROSI Bálint

      1961     Citera és citerajáték Szeged környékén. Ethn. LXXII. 445–461.

SÁROSI Bálint

      1965     Die ungarische Flöte. Acta Ethn. XIV. 141–163.

SÁROSI Bálint

      1967     Die Volksmusikinstrumente Ungarns. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente. Ser. I. Bd. 1. 98–120. Leipzig

SÁROSI Bálint

      1971     Cigányzene. Budapest

SÁROSI Bálint

      1973     Zenei anyanyelvünk. Budapest

SÁVOLY Lajos

      1846     Az egri nép. In: Magyarföld és népei eredeti képekben. I. Szerkesztette Vahot Imre. Pest, 1846: 21–45.

SEBESTYÉN Gyula

      1902     Regös-énekek. MNGy IV. Budapest

SEBŐ Ferenc

      1975a     Bársony Mihály válaszol. Síppal, dobbal, 4. sz. 19.

SEBŐ Ferenc

      1975b     Régi táncházak. Síppal, dobbal, 5. sz. 7.

SEEMAYER Vilibald

      1897     Kérelem a magyar gyermekjátékszerek gyűjtésére. Ethn. VIII. 156–157.

SEEMAYER Vilmos

      1935     Adatok népi táncaink ismeretéhez. Ethn. XLVI. 105–116.

SEEMAYER Vilmos

      1937     A bodnártánc eredetéhez. Ethn. XLVIII. 86.

SEPRŐDI János

      1901     Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XII. 359–372.

SEPRŐDI János

      1902     Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XIII. 416–428.

{6-677.} SEPRŐDI János

      1906     Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XVII. 243–249, 298–307.

SEPRŐDI János

      1909     A székely táncokról. In: Seprődi 1974: 143–155.

SEPRŐDI János

      1912     Marosszéki dalgyűjtemény, V–VII. Ethn. XXIII. 225–231, 294–298, 352–359.

SEPRŐDI János

      1974     Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Budapest

SERES András

      1970     A borica régen és most. Művelődés, XXIV. 3. sz. 10–12.

SERES András

      1984     Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Sajtó alá rendezte Keszeg Vilmos. Bukarest

SHARP, Karl–SHARP, Cecil

      1952     English Folk Songs from the Southern Appalachians. I–II. London–New York–Toronto

SONKOLY István

      1963     Mazurka ritmus a magyar népzenében. Ethn. LXXIV. 268–272.

SOPRONI NAGY Imre

      1856     A kőszegi ifjak tánc és mulatság szabályai 1697. Győri Történeti és Régészeti Füzetek 286. Győr

STOLL Béla (összeáll.)

      1956     Virágénekek és mulatónóták. XVII–XVIII. század. Budapest

SULIŢEANU, Ghizela

      1967     Poemul popular „Cînd şi-a pierdut ciobanul oile”. Revistă de Etnografie şi Folklor XII. 435–460.

SUSATO, Tielman

      1551     Het derde musyck loexken… Antwerpen. Újra kiadta Giesbert, F. J. I–II. Mainz 1936.

SUŠIL, Frantisek

      1951     Moravské národní pisnĕ. Praha

SÜMEGHY Vera

      1944     Széki táncok. Éneklő Ifjúság, 6. sz. 8–10.

SZABOLCSI Bence

      1933     Osztják hősdalok-magyar siratók melódiái. Ethn. XLIV. 71–75.

SZABOLCSI Bence

      1934     Népvándorláskori elemek a magyar népzenében. Ethn. XLV. 138–156.

SZABOLCSI Bence

      1936     Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok. Ethn. XLVII. 233–251.

SZABOLCSI Bence

      1937     Osztják és vogul dallamok. (Újabb adatok a magyar népi sirató-dallam problémájához.) Ethn. XLVIII. 340–345.

SZABOLCSI Bence

      1940     Adatok a középázsiai dallamtípus elterjedéséhez. Ethn. LI. 242–248.

SZABOLCSI Bence

      1947     A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest

SZABOLCSI Bence

      1954     Népzene és történelem. Budapest

SZABOLCSI Bence

      1959a     A XVI. század magyar tánczenéje. In: A magyar zene évszázadai. I. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1959: 157–208.

{6-678.} SZABOLCSI Bence

      1959b     A XVII. század magyar világi dallamai. In: A magyar zene évszázadai. I. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1959: 281–372.

SZABOLCSI Bence

      1961      A magyar zene stílusfordulója a XVIII. században. Adatok az új népdal történetéhez. In: A magyar zene évszázadai. II. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1961: 121–150.

SZABOLCSI Bence

      1972     Vers és dallam. Budapest

SZÁSZ Béla

      1953     Gencsapáti verbunk. Néptáncosok Kiskönyvtára 2. Budapest

SZÁSZ Judit

      1976     A lozsádiák egykori tánca, a lin. In: Népismereti dolgozatok. Szerkesztette Kós Károly. Bukarest, 1976: 151–156.

SZENCZI MOLNÁR Albert

      1604     Dictionarium latino-ungaricum et ungaro-latinum. Nürnberg

SZENDREI Janka

      1974     Recitatív típusok a magyar népzenében. In: Népzene és Zenetörténet. II. Budapest, 1974: 65–123.

SZENDREI Janka–DOBSZAY László–VARGYAS Lajos

      1973     Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethn. LXXXIV. 430–461.

SZENDREY Ákos

      1936     Legény- és leányélet. Országút, 2. sz. 39.

SZENDREY Ákos

      1938     Jelentés… Ethn. XLIX. 422–424.

SZENDREY Zsigmond–KODÁLY Zoltán

      1924     Nagyszalontai gyűjtés. MNGy XIV. Budapest

SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos

      1943     Szokások. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 154–341.

SZENIK Ilona–ALMÁSI István–ZSIZSMANN Ilona

      1957     A lapádi erdő alatt. Bukarest

SZENTPÁL Mária (s.a.r.)

      1950     Ecseri táncok. Budapest

SZENTPÁL Mária

      1951     Völgységi táncok. Budapest

SZENTPÁL Mária

      é. n.     A kultúrverseny legszebb táncai és dalai. Budapest

SZENTPÁL Mária

      1964–1973 Táncjelírás (Lábán kinetográfia). I–III. Budapest

SZENTPÁL Olga

      1953     Sióagárdi táncok. Néptáncosok Kiskönyvtára 4. Budapest

SZENTPÁL Olga

      1954     A csárdás. A magyar nemzeti társastánc a 19. század első felében. Budapest

SZENTPÁL Olga

      1958     Versuch einer Formenalyise der ungarischen Volkstänze. Acta Ethn. VII. 257–336.

SZENTPÁL Olga

      1961     A magyar néptánc formai elemzése. Ethn. LXXII. 1–55.

SZENTPÁL Olga

      1964     Arbeau francia gaillarde-jainak formai elemzése. Tánctud. Tan. 1963–64. 79–148.

SZILÁDY Zoltán

      1930     Suhancok játékai. Ethn. XLI. 207–210.

{6-679.} SZILÁGYI Sándor (szerk.)

      1887     Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XII. (1658–1661). Budapest

SZINI Károly

      1865     A magyar nép dalai és dallamai. Pest

SZŰCS Sándor

      1962     Szól a duda verbuválnak. Budapest

TAKÁCS András

      1960     Pásztortánc. Bratislava

TAKÁCS András

      1961     Eredeti magyar táncok. Bratislava

TAKÁCS András

      1969     Eredeti magyar táncok. Tardoskedd táncai. Bratislava

TAKÁTS Sándor

      1899     Bánáti bálok a múlt században. Budapesti Hírlap, 32. sz. 47.

TAKÁTS Sándor

      1921     A régi Magyarország jókedve. Budapest

TAKÁTS Sándor

      é. n.     Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest

TANIMOTO, Kazuyuki

      1966     A Study on the Tone-System of Ainu Music. Journal of Hokkaido University of Education (Section I C). Vol. 17. No 2. 83–106.

TANIMOTO, Kazuyuki

      é. n.     A Study on the Tonal System of the Giljak Folk Melodies. The Department of Music, Sapporo Branch, Hokkaido Kyoiku University. Vol. 19. No 1.

TANIMOTO, Kazuyuki–IKEGAMI, Jirô

      1974     Orok Songs. Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures. Hokkaido University 8.

TARI Lujza

      1974     Die instrumentale Volksmusik in ungarischen Begräbnisritus. Stud. Mus. XVI. 55–87.

TAUBERT, Karl Heinz

      1968     Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz

TEUTSCH, Julius

      1903     Die Borizatanz der Csangomagyaren. In: Siebendörfen bei Kronstadt-Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. 43.

TIMÁR Sándor

      1956     „Zsok” Kincigpusztán. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 92–108.

TÓTH Kálmán

      1943     Délvidéki népi gyermekjátékok. Kalangya, XII. 457–473.

TÓTH, Štefan

      1967     A szlovák néptáncok alaptípusai. Tánctud. Tan. 1965–66. 197–216.

TÖRÖK Ferenc

      1896     A székely gyermekvilág ezerév múltán. Sepsiszentgyörgy

TÖRÖK Károly

      1867     A magyar alföldi népéletből. In: Magyarország képekben. Pest, 1867: 19–33.

TÖRÖK Károly

      1872     Csongrád megyei gyűjtés. MNGy II. Pest

UJVÁRY Zoltán

      1983     Játék és maszk. I–III. Debrecen

VACHOTT Sándorné

      1861     Gyermekvilág. Pest

{6-680.} VAHOT Imre

      1853     Kecskemét és kecskeméti puszták. In: Kubinyi–Vahot (szerk.) 1853–1854: I. 83–95.

VÄISÄNEN, O.

      1937     Vogulische und ostjakische Melodien. MSFO CXXII. Helsinki

VAJKAI Aurél

      1941     A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon VI. Gyermekjátékok. NÉ XXXIII. 244–245.

VÁMSZER Géza–BÁNDY Mária

      1937     Székely táncok. Kolozsvár

VANKÓNÉ Dudás Juli

      1955     A régi gavalléria Galgamácsán. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1955: 12.

VARGA Gyula

      1955     Ajkai leánytánc. Néptáncosok Kiskönyvtára 15. Budapest

VARGA Gyula

      1958     Játékos-dramatikus táncok Biharban. Tánctud. Tan. 106–116.

VARGYAS Lajos

      1941     Áj falu zenei élete. Budapest

VARGYAS Lajos

      1948     Ritmuselemek a magyar betlehemes játékban. Antiquitas Hungarica 177–184.

VARGYAS Lajos

      1950a     Ugorszkij szloj v vengerszkoj narodnoj muzike. Acta Ethn. I. 161–196.

VARGYAS Lajos

      1950b     Les mélodies des jeux de noël. Folia Ethn. I. 95–112.

VARGYAS Lajos

      1952     A magyar vers ritmusa. Budapest

VARGYAS Lajos

      1953     Ugor réteg a magyar népzenében. Zenetud. Tan. I. 611–657.

VARGYAS Lajos

      1954a     A Somogy megyei táncdallamok. In: Morvay–Pesovár E. (szerk.) 1954: 250–277.

VARGYAS Lajos

      1954b     Régi népdalok Kiskunhalasról. Budapest

VARGYAS Lajos

      1955a     Kollektives Schaffen in der Volksmusik. Acta Ethn. VI. 395–418.

VARGYAS Lajos

      1955b     Beszámoló a romániai néprajzi kutatásról. Ethn. LXVI. 556–563.

VARGYAS Lajos

      1956     A duda hatása a magyar népi tánczenében. MTA Nyelv. K. VIII. 241–291.

VARGYAS Lajos

      1958     Egy francia–magyar dallamegyezés tanulságai. NÉ 155–160.

VARGYAS Lajos

      1960     Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Népr. K. V. 2. sz. 1–185.

VARGYAS Lajos

      1960a     Magyar népdalok francia párhuzamai. Népr. K. V. 3–4. sz. 3–21.

VARGYAS Lajos

      1961a     Áj falu zenei anyaga. II. Új népdalok. 1. rész. Népr. K. VI. 3–4. sz. 1–227.

VARGYAS Lajos

      1961b     Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban. A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 24. Gyula, 1961: 11–24.

VARGYAS Lajos

      1963a     Áj falu zenei anyaga. II. Új népdalok. 2. rész. Népr. K. VIII. 1. sz. 1–186.

{6-681.} VARGYAS Lajos

      1963b     A népdal mint műalkotás. MTA Nyelv. K. XX. 185–193.

VARGYAS Lajos

      1966     Magyar vers–magyar nyelv. Budapest

VARGYAS Lajos

      1976     A magyar népballada és Európa. I–II. Budapest

VARGYAS Lajos

      1979     A regösének problémájának újabb zenei megközelítése. Ethn. XC. 163–191.

VARGYAS Lajos

      1979a     Balladáskönyv. Budapest

VARGYAS Lajos

      1980     A magyar zene őstörténete. Ethn. XCI. 1–34, 192–236.

VARGYAS Lajos

      1981     A magyarság népzenéje. Budapest

VASZILJEV, V. M.

      1919     Mari muro. Kazany

VASZILJEV, V. M.

      1923     Mari muro. Kazany

VELŐSY Béla

      1939     Játékoskönyv. I–II. Budapest

VERESS Sándor

      1931     Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethn. XLII. 133–143.

VIKÁR László

      1966     Egy új csuvas gyűjtés tanulságai. MTA Nyelv. K. XXIII. 189–199.

VIKÁR László

      1969     Votiak Trichord Melodies. Stud. Mus. XI. 461–469.

VIKÁR László

      1977     On the Issue of Cheremis Hungarian Folk Music Relationship. Stud. Mus. XIX. 3–9.

VIKÁR László–BERECZKI Gábor

      1971     Cheremis Folksongs. Budapest

VIKÁR László–BERECZKI Gábor

      1979     Chuvash Folksongs. Budapest

VISKI Károly

      1937     Hungarian Dances. Budapest–London

VLADÜKINA-BACSINSZKAJA, N. M.

      1977     „Bogatüŕ Kedrovoe jadrüsko (pupüg-mojt)” – pesznya-szkazka manszi. in: Soomeugri rahvaste muzikapärandist. Red. I. Rüütel. Tallinn, 1977: 484–498.

VOLLY István

      1944     Népi leányjátékok. Budapest

VOLLY István

      1945     Népi játékok. III. Budapest

WALDMANN József

      1957     Tápai lagzi. A Móra Ferenc Múz. Évk. 151.

      1964–65 Tápé táncalkalmai és hagyományai. A Móra Ferenc Múz. Évk. 161.

WALLERIUS-RETZELIUS

      1698     De tactu musico. Upsala

WENZEL, Marian

      1965     Ukrasni motivi na steccima. Sarajevo

WERNER, Josef

      1836     Die reinste Quelle jugendlicher Freuden oder 300 Spiele. Dresden

{6-682.} WOLFRAM, Richard

      1935     Der Spanltanz und seine europäischen Verwandten, ein weitverbreiteter Geschicklichkeits-Schwerttanz. Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde IX. 35–47.

WOLFRAM, Richard

      1936–1937 Schwerttanz und Männerbund. I–III. Kassel

WOLFRAM, Richard

      1951     Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa. Salzburg

WOLFRAM, Richard

      1956     European Song-dance forms. Journal of the International Folk Music Council VIII. 32–36.

WOLFRAM, Richard

      1962     Der Volkstanz als kulturelle Ausdrucksform der südosteuropäischen Völker. Die Volkskultur der südosteuropäischen Völker. Südosteuropa-Jahrbuch VI. 63–84.

WOLFRAM, Richard

      1966     Altformen im Tanz der Völker des Pannonischen und Karpatenraumes. In: Volksmusik Südosteuropas. Südosteuropa-Schriften VII. 109–139.

WOSINSZKY Mór

      1900     A sárközi nótákról. Magyar szalon, XXXIII. 268.

ZAJZONI RAB István

      1862     A csángó boricatánc ismertetése. Ország Tükre, 6. sz. 49.

ZÁLEŠÁK, Cyril

      1964     L’udové tance na Slovensku. Bratislava

ZSEMLEY Oszkár

      1904     A fővárosi gyermekek játékai. NÉ V. 57–60.

ZSORNICKAJA, Maria J.

      1966     Narodnije tanci Jakutii. Moszkva

ZSORNICKAJA, Maria J.

      1982     Az ázsiai eszkimók hagyományos és jelenkori koreográfiai művészete. Táncművészet, 9. sz. 28–31, 10. sz. 30–33.

ZSORNICKAJA, Maria J.

      1987     Az obi-ugor népek tánchagyománya. Tánctud. Tan. 1986–1987. 313–323.