A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AgrártSz Agrártörténeti Szemle
AHistArt Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae
AkÉrt Akadémiai Értesítő
ALitt Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae
áll. állami
AnnalUnivScientBpSectioHist Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae Sectio Historica
AUnivSzegAHist Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica
Bécsi TIntÉvk A Bécsi Történeti Intézet Évkönyve
bev. bevezette
BHA Bibliotheca Hungarica Antiqua (Fakszimile-sorozat, szerk. Varjas Béla.)
BpRég Budapest Régiségei
BpSz Budapesti Szemle
BSMRAe Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum (Szerk. Juhász László.)
CodHung Codices Hungarici (Fakszimile-sorozat.)
Communicationes BHMH Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica
CorpGr Corpus Grammaticorum Linguae Hungaricae Veterum
Csill Csillag
Egyht Egyháztörténet
EK Egyetemi Könyvtár (Budapest)
emlk. emlékkönyv
EPhK Egyetemes Philologiai Közlöny
ErdMúz Erdélyi Múzeum
ért. értesítő(je)
ÉrtNySzéptudK Értekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből
Ethn Ethnographia
évk. évkönyv
Figy Figyelő
FK Filológiai Közlöny
főisk. főiskola
gimn. gimnázium
HK Hadtörténeti Közlemények
ism. ismertette
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
k. kódex
k. körül (évszám után)
kat[h] kat[h]olikus
KerMagv Keresztény Magvető
kiad. kiadta
kiad. kiadás (arab szám után)
KisfTÉ Kisfaludy Társaság Évlapjai
kol. kolostor(i)
kt. könyvtár
LK Levéltári Közlemények
MHHD Monumenta Hungariae Historica Diplomataria
MHHS Monumenta Hungariae Historica Scriptores
Min Minerva
MIR Magyar Irodalmi Ritkaságok (Szerk. Vajthó László.)
MKsz Magyar Könyvszemle
MNépkGyűjt Magyar Népköltési Gyűjtemény
MNy Magyar Nyelv
MNyr Magyar Nyelvőr
Mságtud Magyarságtudomány
MTA I. OK A Magyar Tudományos Akadémia I. (Nyelv- és Irodalomtudományi) Osztályának Közleményei
MTA II. OK A Magyar Tudományos Akadémia II. (Társadalmi-történeti tudományok) Osztályának Közleményei
MTAK A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
MűvtDokKözpont Évk A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve
MűvtÉrt Művészettörténeti Értesítő
NyITudK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár)
NyK Nyelvtudományi Közlemények
Nytár Nyelvemléktár
Nyug Nyugat
OSzK Országos Széchényi Könyvtár
PannonhFőiskÉvk Pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola évkönyve
pótk. pótkötet
ProtSz Protestáns Szemle
RMDE Régi Magyar Drámai Emlékek
RMDT Régi Magyar Dallamok Tára
RMKT Régi Magyar Költők Tára
RMKT XVII. Régi Magyar Költők Tára XVII. Század
RMKt Régi Magyar Könyvtár (Szerk. Heinrich Gusztáv.)
RMNyE Régi Magyar Nyelvemlékek
SpFüz Sárospataki Füzetek
SRH Scriptores Rerum Hungaricarum (Szerk. Szentpétery Imre.)
Száz Századok
SzépirodFigy Szépirodalmi Figyelő
szerk. szerkesztette
szj. szójegyzék
TheolSz Theológiai Szemle
tom. tomus
TörtSz Történelmi Szemle
TudGyűjt Tudományos Gyűjtemény
Új Nytár Új Nyelvemléktár
UngJb Ungarische Jahrbücher
UngRevue Ungarische Revue