13. A KLASSZIKUS TRIÁSZ


FEJEZETEK

A triász költői művei túlmutatnak a prozódiai vita merőben formai körén. A rendi-hazafias eszmék az ő verselési gyakorlatukban párosulnak először a szokatlan versforma zenéjével, a klasszikus költészet ékítményeivel és a különös szórend varázsával; ők teremtik meg azt a stílust, mely hosszú időre alaphangja lesz hazafias-ódai költészetünknek. Az általuk meghonosított forma kiiktat egy sor rímkényszerből eredő stílusbeli és tartalmi konvenciót, újszerű gondolattársításokat, az eddiginél nagyobb tömörséget tesz lehetővé, sőt szükségessé. Később az így nyert eredmények – a nyelv egyidejű hajlékonyabbá válásával – a rímes verselésbe is beépültek.