Szerkesztői megjegyzések

A közreadott dokumentumokat a Hadtörténelmi Levéltár gazdag anyagából válogattuk, így azok mindegyike valamilyen formában - eredetiben, másolatban vagy mikrofilmen - Levéltárunkban megtalálható. A válogatás elsődleges szempontja az volt, hogy az Olvasó minél teljesebb képet kapjon az 1944-1945. évi sorsdöntő budapesti harcok lefolyásáról, azok hadműveleti és harcászati jellemzőiről. Ezért a kötetben szinte kizárólag katonai tárgyú dokumentumok kaptak helyet.

Az iratokat katonai szervezetek szerint - "fentről lefelé" - tagolva (hadseregcsoport, hadsereg, hadtest, hadosztály stb.) kronologikus sorrendben, napi bontásban közöljük, néhány nem teljes keltezésű dokumentumot a hozzávetőlegesen megállapított helyükre soroltunk be. A dokumentumokat néhány kivételtől eltekintve teljes terjedelmükben adjuk közre. A magyar nyelvűeket eredeti helyesírásuk meghagyásával, a német, az orosz, a román nyelvű anyagok fordításában követtük a saját terminológiát, s a személyneveket a magyar ábécé betűivel írtuk át. Az akkori magyar helyesírás, a katonai nyelvezet gyakorlatából eredően a szavak egybeírásában és különírásában, a nagybetűk és a kisbetűk alkalmazásában nagy ingadozás mutatkozik egy iraton belül is. Betűhív átírásunk ezért nem mindenben követi az eredeti szöveget. A helységneveket igyekeztünk egységesíteni, illetve ha meg kellett hagyni, magyarázattal láttuk el. Az írásjeleket szükség szerint a mai helyesíráshoz igazítottuk, meghagytuk a mássalhangzók hosszúságának jelölését, a kétjegyű hangzók kettőzését. Megtartottuk a szöveg ingadozását a szavak egybe- vagy különírásánál, hacsak nem volt értelemzavaró. A könnyebb érthetőséget szolgálva, a ritkábban előforduló rövidítéseket feloldottuk, a többiről az iratok tartalmához igazodó bő rövidítésjegyzéket készítettünk. Néhol a gördülékenyebb olvasás érdekében apróbb stilisztikai változtatásokat végeztünk. Hangsúlyozzuk: a változtatások a dokumentumok tartalmát, mondanivalóját, tényanyagát semmiképpen nem módosították.

Néhány gondolat az idegen nyelvű dokumentumokkal kapcsolatban.

A német iratokról fontosnak tartjuk elmondani, hogy a korábban Levéltárunkban lévő német 13. páncéloshadosztály és az 1. SS-rendőrezred anyagát az 1978-ban kötött együttműködési megállapodás alapján 1999 augusztusában Levéltárunk visszajuttatta a német Bundesarchiv-Militärarchivnak. A kötetben bemutatott dokumentumok másolatban természetesen Levéltárunkban továbbra is megtalálhatók. E helyütt is külön köszönjük dr. Manfred Kehrig ezredes úrnak, a Bundesarchiv-Militärarchiv igazgatójának, hogy hozzájárult a nálunk mikrofilmen őrzött német iratok felhasználásához.

Román eredetű dokumentumok a román csapatoknak a harcokban betöltött szerepénél nagyobb arányban kerültek forráskiadványunkba. Ezt az a helyzet diktálta, hogy mivel az egykori szovjet hadsereg irataihoz sajnos még ma is nehéz hozzájutni, következésképpen kis számban állnak rendelkezésünkre orosz nyelvű anyagok, ezek kiegészítéseként válogattunk a kötetbe román iratokat, súllyal olyanokat, amelyek a szovjet csapatok tevékenységéről is tudósítanak. A román levéltári anyag elsősorban Alexandru Osca ezredes úr, a Román Katonai Levéltár parancsnoka és Constantin Mosincat úr szíves közreműködésével kerülhetett másolatban levéltárunkba, amit ezúton is köszönünk.

A kötetben felvonultatott dokumentumok terjedelme változó. Úgy véljük azonban, hogy a rövidebb, ám információkban annál gazdagabb anyagok jól kiegészítik a nagyobb lélegzetű, összefoglaló jelentéseket. A bevezető tanulmány, az iratok, a táblázatok közötti könnyebb eligazodást élőfej, áttekintő és alakulatok szerinti iratjegyzék, földrajzi névmutató és magyarázó jegyzetapparátus segíti. Néhány dokumentum - irat, kép, térkép - facsimile formában egészíti ki az írásos dokumentumokat.

Reméljük, a múltunk e nagy jelentőségű, sorsdöntő eseményét befolyásoló-eldöntő harcról, küzdelemről készített forráskiadványunkat érdeklődéssel lapozzák fel a történelmünk iránt érdeklődő olvasók.

A szerkesztő


Rövidítések jegyzéke

agi.anyagi
ala.alakulat
alez.alezredes
av.aknavető
á.ágyú, -s
csop.csoport, -osítás
cső.csendőr, -ség, -ségi
Ddél
de.délelőtt
dél.délben
drb.darab
dut.délután
egy. ro(h). zlj.egyetemi rohamzászlóalj
elg.ellenség, -es
ellentád.ellentámadás
epk.ezredparancsnok
eü.egészségügy, -i
ezds. ezredes
Éészak
fhdgy.főhadnagy
fejőrfelderítőjárőr
feld. o.felderítőosztály
f. oszt.felderítőosztály
fog.fogat, fogatolt
főv.fővezér, -i, -ség
fszak.félszakasz
gá.gépágyú
gd. gárda-
gjmű.gépjármű
gk.gépkocsi, -zó
gp.géppuska, géppuskás
gpi. géppisztoly, -os
gpu.géppuska, géppuskás
gr.gránát, gránátos
gsz. golyószóró, -s
gv.gépvontatású
gy.gyalog-, -os
gyak. gyakorló-, gyakorlat
gy.e.gyalogezred
háp.harcálláspont
hárp.háromszögelési pont
hcsop.harccsoport
hdp.hadapród
hds.hadsereg
hdgy.hadnagy
hdm.hadművelet, -i
hff.hadiforgalom főnöke
hgy.hegyi
hhf.hadihíradás főnöke
hír.híradó, híradás
hk. harckocsi
hm.honvédelmi miniszter, -ium
ho. hadosztály
hop.hadosztályparancsnok, -i, -ság
hu.huszár
jőr.járőr
jav.javadalmazás
k.könnyű
Kkelet
karh.karhatalmi, karhatalom
kh.kémelhárító, kémelhárítás
K.K.I.Kormányzó Katonai Irodája
köz.közepes
leg.legénység, -i
légitád.légitámadás
lgv.légvédelmi, légvédelem
lov. lovas
lov.e.lovasezred
lög.löveg
löv.lövész
lősz.lőszer, -es
m.magyar
magp.magassági pont
megh.meghatalmazott
mé.mérő
mkp. motorkerékpár, -os
mü. műszaki
n. nehéz
né. német
nf.nehézfegyver, -zetű
ngp.nehézgéppuska, -ás
Nynyugat
oszl.oszlop
oszt.osztály
öj.önjáró
ök. összeköttetés, összekötő
önk.önkéntes
őrgy.őrnagy
őrzlj.őrzászlóalj
p.patak
pc.páncél-, páncélos
pcgk.páncélgépkocsi
pcgr.páncélgránátos
pctt.páncélozott
pc.vad.páncélvadász
pcs.parancs
pcsőti.parancsőrtiszt
pi.pisztoly
pk.parancsnok, -i
pság.parancsnokság, -i
pco.páncélososztály
pct.páncéltörő
pu.pályaudvar
pu.gr.puskagránát
rep.repülő-
rep. repesz
rolög.rohamlöveg
rotü.rohamtüzér
sv.sorozatvető
szak.szakasz
szd.század
szds.százados
ttonna
tart.tartalék, -os
táb.tábor, tábori
tád.támad, -ó, -ás, -ni
tbk.tábornok
tgk. tehergépkocsi
tgy.tengerészgyalogos
thts.tiszthelyettes, -i
ti. tiszt, -i
tpk.tüzérségi parancsnok
tü.tüzér, -ség, -ségi
u.utász
ü.üteg
üza.üzemanyag
vá.vasútállomás
váp.városparancsnok, -i
vk.vezérkar, -i
vkf.vezérkari főnök
VKF. Vezérkar Főnöke
von.vonat
zlj.zászlóalj
Kezdőlap