Oda Finnország

III. Gusztáv fia nagykorúvá válásáig öccsét, Károly herceget bízta meg a birodalom vezetésével. Károly herceg nem érzett különösebb hivatást a régensi szerephez, ideje javarészét a szabadkőműves rituálékban való részvételnek áldozta. Magasrangú szabadkőműves társára, Gustaf Adolf Reuterholmra ruházta a tényleges hatalom gyakorlását.

A szabadkőművesség - a felvilágosodás terjesztésére és a humanizmus ápolására alakult, páholyokból álló titkos mozgalom - rendkívül népszerű volt az arra ráérők körében. Az első páholyok ősei a XIII. századbeli német Bauhütten, a templomépítő kézművesek és kőművesek céhszerű egyesületei, melyek a XVI. századtól kezdődően nemcsak kőműveseket, hanem tudósokat és nemes embereket is befogadtak soraikba. A svéd rendszer néven ismert magas fokú szabadkőműves rendszert Karl Friedrich Eckleff (1723-1784) alkotta meg. Az első nagypáholy legfőbb védnöke I. Frigyes Adolf király, III. Gusztáv és Károly herceg apja volt.

Az első páholyok ősei a XIII. századbeli német Bauhütten, a templomépítő kézművesek és kőművesek céhszerű egyesületei, melyek a XVI. századtól kezdődően nemcsak kőműveseket, hanem tudósokat és nemes embereket is befogadtak soraikba. A tulajdonképpeni szabadkőművesség Londonban alakult meg, 1717 június 24-ikén, Szent János napján, amikor a londoni Lúdhoz és Rostélyhoz címzett csapszékben a kőműves páholyok The Craft (St. John's) Loge nagypáholyba egyesültek. A mozgalom célja nem elsődlegesen a kőművesség, a vakolás, hanem általános értelemben a lelki felépítmény, a társadalmi konstrukció, az emberiség lelkiségének ápolása.

A szabadkőművesség szimbólumoktól rogyadozó világának alapja az inas - legény - mester átmenet, azaz az érési folyamat. A kőművesmunka színhelye a páholy, a Világmindenséget szimbolizáló, téglalap alakú terem, mely képletesen három pilléren, a bölcsességen, az erőn és a szépségen nyugszik. A páholy falán függő faliújságszerű munkaképen vakolókanál, derékszögű vonalzó, körző, mérőón, vízszintező, kalapács, és Salamon templomának a szilárdságot és erőt jelképező két győzelmi oszlopa, Jakin és Boas. Az egyik oszlop elsüllyeszthetetlen, a másik éghetetlen. A két oszlop között, a szabadkőművesség "G-pontja", a hatágú Dávid-csillag, közepén nagy G-betűvel. A jobb oldali oszlop fölött, a tökéletlen embert jelképező nyers kőtömb, a baloldali fölött, a tökéletes mestert jelképező szabályosan kiszabott kocka. Az előbbit a hold, az utóbbit a nap világítja meg.

A szabadkőművesek rituális szertartásai Jeruzsálem templomának (Moria hegyén, i.e. 960 körül) felépítésénél történtekkel kapcsolatosak. Salamon király Adoniram mestert - a tyrusi Hiramot - és kilenc társát bízta meg a templom építésével. Egy munkanap végén három, a beosztásával elégedetlen keménylegény megpróbálta Adoniramból erőszakkal kicsikarni a mesterek jelszavát. A kőműves társadalomban a diploma ismeretlen volt, ezért a hovatartozást titkos jelszóval igazolták. Az inasok a "Jakin", a legények a "Boas", a mesterek pedig a "Jehova" jelszó segítségével azonosították magukat.

Adorinam komolyan vette a jelszó titkos voltát, és inkább hagyta magát agyonveretni. A bérezési osztály figyelmeztette Salamont, hogy Adorinam igazolatlanul hiányzik. Salamon megparancsolta a mestereknek, tegyenek tűvé mindent Adorinamért. A mesterek nem voltak biztosak abban, hogy Adoniram elárulta-e a jelszót vagy sem, ezért megegyeztek abban, hogy a holttest kiásása közben ejtett első szó lesz az új jelszó.

A mestereket különös fény vezette Adorinam akácággal megjelölt nyughelyéhez. - "Menah Belah!" - kiáltott fel az első mester, aki megragadta Adoniram előbukkanó lábát. - "A test rothadt!" - A három bűnöst elfogták, torkukat elmetszették, szívüket kitépték, beleiket eldobták, testüket kettéhasították.

A 11 fokot magába foglaló svéd rendszer három kategóriára oszlik. A Szent János-páholy három, az inas, a legény és a mester fokában dolgozik, akárcsak a soron következő skót Szent András-páholy. A megvilágosultak páholya ötfokú: Salamon, Szent János, Szent András, a Bíborszalag lovagja és a Vörös kereszttel ékesített parancsnok.

A páholyba való felvételkor az újonc életre tartó hűségesküt tesz. A bekötött szemű jelölt úgy néz ki, mint akit elütött a szemeteskocsi: hajadonfőtt, ingujjban, az inge elöl szétnyitva, a vállai csupaszon, a melle baloldala csupaszon. Egyik cipője sarka letaposva, a ballábán a nadrág térdig feltűrve. A mester trónja elé vezetik, gyengéden térdre kényszerítik, majd kérdéseket tesznek fel neki az alapszabályzatból. Az abszolvens ezután esküt tesz, melynek értelmében alárendeli magát Bölcs Salamon Helyettesének. Az esküt megpecsételendő, vakolókanalat nyomnak a kandidátus nyelvéhez, majd a Nagymester leoldja a szemkötőt, és a szabadkőműves testvérek, kivont karddal, a János-tanonc szívére mutató. "Sic transit gloria mundi" - üvöltéssel üdvözlik soraikban. Végezetül beavatják a rend titkos jelébe, mely egy nyakelmetszést utánzó szemaforjelzés. "Nyissz!" A titkos szó Jakin, a titkos jelszó Tubal-Kain, Káin 7x7-szer elátkozott leszármazottja, Lemek és Silla fia, aki elsőnek gyújtotta meg a tudás fáklyáját. Nyakába vakolókanál formájú ezüst amulettet akasztanak, amit a szíve fölött köteles viselni.

A mesterré avatás ceremóniája valamivel előrehaladottabb. Értelem és Lelkiismeret felügyelők koporsóba fektetik a mesterjelöltet. A testvérek körbeállják a koporsót, és fenyegető kardcsörömpöléssel párbajt mímelnek, közben időnként megkopogtatják a koporsó falát. A kardcsörömpölés után egy suttogó hang a mesterek titkos szavát ismételgeti: "Menah belah", "Menah belah". A koporsóba préselt jelölt tágra nyílt szemmel hallgatja a már századszor hallott elbeszélést Adoniramról, és a jelszó elárulójára váró büntetés színgazdag ecsetelését. A testvérek erősödő kopogását túlkiáltja a mester: - "Elvégeztetett" - A koporsót kinyitják. A jelölt természetellenesen kifordított lábfejjel, Adorinamnak a három legény elől való menekülését jelképező "vinkli-lépésekkel" járul a nagymester elé...

1796-ban a trónörökös betöltötte a 18-ik életévét, és IV. Gusztáv Adolf néven átvette nagybátyjától a hatalmat. Apjával ellentétben nem volt szüksége lovászmesteri beavatkozásra. Fredrika feleségét intenzív udvarlásnak tette ki, futószalagon gyártották a pirospozsgás trónörökösöket. Többször előfordult, hogy a kihallgatásra összegyűltek arra vártak, hogy a király előkerüljön a hálószobából. Axel von Fersen gróf - aki időközben főudvarmesterré avanzsált - nem egyszer hívta fel a király figyelmét arra, hogy kímélje a királynő egészségét.

IV. Gusztáv első intézkedései közé tartozott kirúgni Reuterholmot, és visszahívni apja barátait a száműzetésből. A sértődött Károly herceg szorgalmas naplóíró feleségével, Hedvig Elisabeth Charlottéval visszavonult Rosersberg palotába. A hálószobájába nyíló titkos fülkében szabadkőműves oltárt építtetett, ahol titkos összejöveteleket szervezett. Egy alkalommal maga Boheman, a hírhedt "Illuminati" páholy nagymestere celebrált misét, melynek végén a résztvevők a padlóra festett meztelen nőalakon, embriópozícióba görnyedve vették át a szakramentumot. A IV. Gusztáv rendeletére letartóztatott Boheman a kihallgatás során beismerte a csalást. (Az akkori idők gyanúsítottai akármit beismertek).

IV. Gusztáv Adolf, aki az ország érdekeit félretéve gyűlölte Napóleont, a pökhendi hódítót, 1808 februárjában, a biztosra vehető francia és orosz hadüzenettel nem törődve, szoros véd és dacszövetséget kötött Angliával. A franciák erre az oroszokkal kötöttek egyezséget, melynek értelmében Sándor cár - máskülönben IV. Gusztáv Adolf sógora - szabad kezet kapott a Balti-tenger partján fekvő országok fölött. Az oroszok, minden előzetes hadüzenet nélkül betörtek Finnországba, és körbefogták a bevehetetlen hírében álló Sveaborg várát (finnül Viapori). Carl Olof Cronstedt tengernagy, a svensksundi csata hőse, 1808 május 3-ikán egyetlen ágyúlövés nélkül feladta a biztonságos grániterődítményt. A Helsinkit védő, "Észak Gibraltárjának" árulásszámba menő elvesztése fájdalmas fejezet a svéd történelemben.

1808 őszén személyesen IV. Gusztáv Adolf vezette a Finnországban rekedt seregek megmentésére irányuló hadjáratot, de az Åland szigetéhez közel eső Helsingénél az oroszok már várták őket, és meghiúsították a partraszállást. A király hirtelen haragjában lefokozta a tiszteket. (Rossz nyelvek szerint azért, mert tudomására jutott, hogy a csata előtti éjszaka a svéd tisztek a kikötő kocsmájában mulattak orosz kollegáikkal.)

Sorozatos sikertelenségek után, 1809 tavaszán orosz kézbe került a hétszáz éve svéd fennhatóság alatt álló Finnország. A vérszemet kapott oroszok márciusban behatoltak Svédország területére. Okos ember ilyenkor békét köt, de a király nem tágított. Kemény tél volt, még késő tavasszal is vastag jég fedte a Balti öböl vízét. Azon át érkezett meg a Barclay de Tolly ezredes vezette, 3700 főt számoló orosz sereg. Az oroszok tábort ütöttek Umea alatt, és a jégbe fagyott hajókból rakott tüzeket körülállva melengették gémberedett tagjaikat.

Umeåt gróf Johan Adam Cronstedt tábornok finn-svéd katonákból álló ezrede védte. Amikor Umeåba elért a Stockholmi puccs híre, Cronstedt gróf felkereste az orosz seregek parancsnokát. Baráti légkörben koccintgatva megegyeztek abban, hogy a konfliktust elkerülendő, a városvédők kivonulnak, az ostromlók meg bevonulnak Umeåba. Az ostrom veszélyétől megmenekült védők örömükben - na meg szokásukhoz híven - csapra verték a hordókat, és embertelenül berúgtak. A megbeszélt időben bevonuló, holtfáradt oroszok vakarták a fejüket, aztán nagyot sóhajtottak, és sűrű káromkodások közepette szekerekre rakták a hullarészeg ellenséget. Éjfél is elmúlt mire a városon kívülre szállították az utolsó védőt.

Évekkel ezelőtt láttam egy olasz filmet. A kis görög sziget fő- és egyetlen városkáját olasz csapatok tartják megszállás alatt. Forró délután, az utcák üresek. A nyugalmas csendet trombitaszó töri meg, házakból ingben-gatyában katonák rohannak elő. A búcsúztatásukra kisereglett lenge ruházatú hölgyeket még egyszer megölelik, aztán rendezik soraikat, és szomorúan elvonulnak.

A hölgyek éppen, hogy rendbe hozták a ruházatukat, máris a brit katonák masíroznak a városka utcáin. Parancsnokuk bajszát pödörgetve diktálja: - Kemény harcok árán sikerült kivernünk az ellenséget! - Egy hét múlva megismétlődik a jelenet, igaz, ekkor a britek vonulnak ki a városból. A távolból hallatszik az érkező olasz katonák önfeledt kurjongatása. - Órákon át tartó tűzharc után sikerült visszafoglalni az angoloktól a települést. - áll az olasz parancsnok jelentésében.

Telnek a hetek, a hónapok, a németek gyanút fognak. Az éjszaka leple alatt partra szálló fritzek rájönnek a turpisságra. A falhoz állított olasz parancsnok életét a mentrendszerűen érkező "ellenség" menti meg...

Az oroszok sem pihentek sokat Umeåban, mert napokon belül parancsot kaptak a visszavonulásra. Jégen jöttek, jégen mentek. A város polgáraitól kölcsönzött 120 lóval azóta is adósok. Ez volt az utolsó alkalom, amikor svéd földet idegen hatalom tartott megszállása alatt!

A norvég határon állomásozó svéd sereg 1809 március 7-ikén Cederström és Adlersparre tábornokok vezérlete alatt felkelt, és Stockholmba indult. A szeszélyes és oktalan politikával végsőkig ingerelt svéd nemesség csatlakozik a felkelőkhöz. A felkelés hírére fenyegetőző királyt Klingsporr és Adlercreutz főtisztek stockholmi kastélyában rövid kergetőzés után elfogták, és a Mälaren tó partján fekvő Gripsholm várába bebörtönözték. Hetekig tartó éheztetés, zaklatás után aláíratták a testileg-lelkileg kimerült emberrel a lemondását.

Svédország egyetlen puccsal eltávolított királyát családjával együtt Svájcba ebrudalták, ahol Gustafsson ezredes néven tengette hátralevő napjait. Hajthatatlansága hozzájárult ahhoz, hogy Svédország elvesztette Finnországot. Ezt soha nem bocsátották meg neki.
Kezdőlap