A KIADÓ ELŐSZAVA

Brehm korszakos nagy művének s a tudomány népszerűsítésének jelentőségét gróf Klebelsberg Kuno magy. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr fejti ki elöljáró soraiban. A tömörségében mesteri előszó után a kiadónak nincs más feladata, mint hogy tájékoztatást adjon az elvekről, amelyek szerint az új magyar Brehm kialakult.

Az Állatok világa jelen magyar kiadása a német negyedik, tehát legújabb kiadás után készült, annak az elvnek szemmeltartásával, melyet Méhely Lajos, a régi magyar kiadás megindítója és első szerkesztője oly klasszikusan fejezett ki előszavában: „A magyar Brehm nem lehet a német eredetinek egyszerű fordítása, …ki kellett küszöbölnünk a német eredetinek mindazon vonatkozásait, melyek a magyar észjárást és érzelemvilágot hidegen hagyják. A műbe bele kellett vinnünk az eredeti magyar megfigyelések kincsét és föl kellett ölelnünk a magyar fauna jellemző alakjait…”

Ez elv szerint készült az új magyar Brehm is, kiegészítve az új felfedezések és megfigyelések egész sorával, teljessé téve nemcsak a magyar fauna részletes ismertetésével, hanem a gazdasági állattan fontos elemeivel s a tudomány haladásának olyan eredményeivel, amelyek a német kiadásban hiányzanak. Ez a magyar Brehm tehát nemcsak magyarságával tér el a némettől, hanem azzal is, hogy teljesebb és gazdagabb nála, mintha csak a nagy műnek ötödik kiadása lenne.

Ezért az eredményért elsősorban a magyar zoológusoknak azt a táborát illeti köszönet és elismerés, amely a nagy művet munkálta. Ámde köszönetet kell mondanunk a mű német kiadójának, a lipcsei Bibliographisches Institutnak, a régi magyar Brehm kiadójának, a Légrády Testvéreknek, az American Museum of Natural History-nak, akik nagy előzékenységgel mozdították elő a magyar kiadás ügyét, valamint mindazoknak a magyar iparvállalatoknak, amelyek a nagy és szép mű létrehozásában közreműködtek.