RÁKOK


FEJEZETEK

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

A német Brehm negyedik kiadásának az a része, amelyet magyar nyelven ez a kötet hoz, hat szerző tollából származik. A rákokat Franz V., a puhatestűek legnagyobb részét Simroth H., a lábasfejűeket Grimpe G., a tüskésbőrűeket Nick L. és Grimpe G., s végül a mohaállatokat és pörgekarúakat Hempelmann F. és Wagler E. dolgozta fel. Természetes dolog, hogy ennyi szerző mellett bizonyos különbségeknek kellett megnyilvánulniok részben a tárgy felfogása, s részben annak előadásmódja és stílusa tekintetében is. Az átdolgozás részben arra irányult, hogy elsimítsa az egyes részek stiláris egyenetlenségeit, de részben szorosabb

értelemben vett átdolgozáson ment keresztül különösen a rákokról és puhatestűekről szóló rész, mert ezekbe eléggé bőven belédolgoztam a magyar faunára vonatkozó legfontosabb adatokat is, úgyhogy e fejezetek tekintélyes része egészen új. A puhatestűekről szóló rész annál inkább átdolgozottnak tekintendő, mert a kiváló és azóta sajnos elhúnyt Simroth jellemzően egyéni felfogásával és stílusával megírt, túlságosan szakszerű és a laikus által sok helyütt meg sem érthető szövegét lehetőleg olyanná kellett tennem, amely megfelel a Brehm szellemének. A kötet egész anyagának a feldolgozását magam végeztem, kivéve a rákok egy részét (13-–43. oldal). Ez a rész dr. Wagner János fordítása, azért tartalmilag és formailag egyedül ő felelős. Meg kívánom még jegyezni egyrészt azt, hogy a rákokról szóló rész csak kényszerűségből került ebbe a kötetbe, mert kiszorult a megelőzőből, másrészt pedig azt, hogy ezt a részt eredetileg dr. Dudich Endre kollégámnak kellett volna átdolgoznia, de mivel ő tanulmányi célokból hosszabb időre külföldre távozott, váratlanul az őneki szánt munka végzése is rám hárult. De munkámat nagyon tetemesen megkönnyítette az, hogy tisztelt barátom a legnagyobb önzetlenséggel a rendelkezésemre bocsátotta ide vonatkozó jegyzeteit, úgyhogy az új magyar adatokat teljesen az ő jegyzetei alapján vettem be. Kedves kötelességet teljesítek, amikor baráti szívességeért ezen a helyen is köszönetemet fejezem ki.

Soós Lajos.