TARTALOMB

Battus

BattoV. – 1. A threai Polymnestus fia, a theraiak hagyománya szerint a minyaiak törzséből. A delphii jósda sürgetésére Libyába vitorlázván, pár sikertelen kisérlet után therai kisérőivel Cyrenét alapította Kr. e. 630-ban s a gyarmatot Apollónak szentelte; a jó és igazságos fejedelem alattvalóitól szeretve és tisztelve 40 évig uralkodott. Pind. pyth .5, 55 kk. Hdt. 4, 150 kk. (l. Euphemus). Népe nagy mérvben vegyülve a lybiakkal, már görög jellegét féltette, midőn – 2. második utóda iI. Battus, o eudaimwn (mert 8 nemzedéken keresztül felváltva uralkodtak Battus és Arcesilaus nevű királyok) idejében Delphi fölhivására ngyszámú peloponnesusi, cretai s más szigetbeli vándorolt a gyarmatba, kiknek kedvéért most megfosztották a benszülötteket földeiktől. Ezek Apries aegyptusi királytól kértek segélyt, ki vezetett is érdekükben nagy hadsereget, de B.-tól megveretett (571/0 kr. e.). Utódja, Amasis békét kötött. Hdt. 4, 159 kk.

S. L.