TARTALOMB

Boji

celta néptörzs, úgy látszik, a leghatalmasabb, mely már régi időben elhagyva hazáját Galliát, kelet felé vette útját. Egy része Italiában kiszorítva az umbereket és etruscusokat a Pótól északra és délre telepedett le, míg a másik része a Rajnán átkelve a Hercyniai erdő vidékeit szállotta meg. Liv.V. 34. A rómaiak először természetesen Italiában ismerték meg. 282-ben legyőzték Populoniánál, majd 224-ben Telamonnál s területén Cremona és Placentia gyarmatvárosokat alapították. De a II. pún háborúban kiujult az ellenségeskedés, sőt a bojusoknak sikerült Placentiát elfoglalni. Végre is azonban P. Cornelius Scipio 193-ban Mutinánál végleg leigázta a fővárosuk Bonnoia (a régi etruriai Felsina, ma Bologna) római gyarmat lett. Területük annál gyorsabban rómaiasodhatott el, mert a legyőzöttek maradékai Strabo (V 213. 216) szerint az Alpeseken túl lakó törzsrokonaikhoz vándoroltak ki, kik idővel a Duna egész középfolyását ellepték. Csehország Bojhaemum neve tőlük ered (Tac. Germ. 28: Manet adhuc Bojhaemi nomen signatque loci veterem memoriam quamvis mutatis cultoribus), de innen már Kr. e. 60 körül dél felé vonultak Noricumba és Pannoniába, a hol aztán Boerebistas daciai fejedelem, Julius Caesar kortársa leigázta. Plinius (n. h. IV 146) a Fertő vidékéről azt mondja, hogy deserta Bojorum, de ez csak a vidék természeti viszonyaira vonatkozhatik, mert a bojusok nem semmisültek meg végkép. A pannon-dalmata felkelésben Kr. után 6–8. részt vesznek a bojusok is Pinnes vezérlete alatt. Ptolemaeus (II 14, 2) szerint a bojusok Felső Pannoniában az Azali és Latobici között laknak vagyis a mai Vas, Veszprém és Zala megyékben (l. Kiepert térképén VII). ACIL IX 5363 feliratban említve van a civitas Boiorum, mely az azalusokéval közös praefectus alatt áll. Az illetőség megjelölésére ismételve fordul elő a bojus elnevezés feliratokon, így VI 3308 D(is) M(anibus) Ulpi Titi eq. sing. Aug. n. tur(ma) Emeriti nat(ione) Boius, III 11311 = 4594 Ariomanus Iliati f(ilius) Boi, s két katonai diplomán D. XXIV (107-ből) Mogetissae Comatulli f. Boio s D. XXVI = S. XXXIX. (114-ből) Nertomaro Irducissae f. Boio.

K. BÁ.