TARTALOMC

Canabae

katonai műszó, melyet leginkább feliratokból ismerünk. Neve azon telepeknek, melyek szükségképpen minden római tábor közvetetlen közelében keletkeztek, mihelyt a legio vagy más csapat valamely helyen hosszabb időre megállapodott. Mint a névből következtetni lehet, kezdetben csak fabódékról volt szó, melyekben a markotányosok (lixae) és szatócsok tanyát ütöttek, idővel azonban ezek helyét kőépületek foglalták el s a kiszolgált katonák nagy része nemcsak a canabenses számát, hanem a tekintélyét is nvöelte. Különben a canabae megmaradtak helyükön, ha a legio távozott s más legio jött a régi helyébe. Vonatkozásuk a katonasághoz mindazonáltal kitünik egyrészt abból, hogy a canabae a legio területén (territorium legionis CIL III S. 10489) épültek, másrészt, hogy lakói mint a legio hozzátartozói jelölik meg magukat (pld. Aquincumban CIL III 3505; vet(erani) et c(ives) R(omani) co(n)-s(istentes) ad leg(ionem) II ad (iutricem)). A mint nevök nincs a canabáknak, úgy városi joguk sem volt, mert a katonai és polgári jogszolgáltatás legalább az első században egymást kizárta. Még sem voltak minden szervezet hiányában. Aquincumban (CIL III 3505), Apulumban (u. o. 1008) s Troësmisben (u. o. 6166. 6162) két magister, Mogontiacumban (Mainz V. 5747) két curator áll a canabák élén. Továbbá van tanácsuk (ordo), melynek tagjai decuriones, így Brigetióban (CIL III 4298), Mainzban (CIRh. 1130. 1067), Troësmisben (CIL III 6182. 6183. 6195), Apulumban (u. o. 1100. 1093). A Canabae intézményére nézve alapvető Mommsen dolgozata Die Römischen Lagerstädte (Hermes VII S. 299). Nem valószinű azonban az, mit Mommsen állit, hogy minden esetben a canabákból lettek a városok. Hogy a municipium jogait csak is a benszülöttek telepei kapták, bizonyítja Aquincum példája, mely már municipium volt, midőn canabákról még mindig szó van (CIL III S. 10336). A mennyiben a canabák városi jogot nyertek, az csak a coloniáé lehetett. L. Apulum. A legtöbb esetben azonban a colonia magába olvasztotta a municipiumot s a canabákat. V. ö. Bergk, DieVerfassung von Mainz in römischer Zeit. I 498–515.

K. BÁ.