TARTALOMC

Chabrias

CabriaV, jeles athenaei hadvezér, Kr. e. 388-ban segítséget vitt a cyprusi Euagorasnak, a ki Aegyptusszal együtt fellázadt a perzsa uralom ellen; útközben kiszállva Aeginában csel útján megsemmisítette azokat a spartai hadakat, a melyek akkoriban az athenaeieket onnan háborgatták; Euagorasnak jó szolgálatokat tett, majd hasonlóképen Nectanabisnak Aegyptusban 385-ben. Xen. Hell. 5, 1, 10 kk. Nep. Chabr. 2. Utóbbinak görög zsoldosait vezényelte, de a perzsák kivánságára haza rendeltetett. Diod. Sic. 15, 29. Miután 378-ban az előző évben fölszabadult Thebae ellen Thespiaebe rendelt Sphodrias spartai vezér alattomos kisérlete a Piraenus ellen meghisult s Athenae Thebaevel szövetkezett, az oda küldött csapatokat Chabrias vezette s a thabaiekkel együtt egy város közelében fekvő magaslaton olyan állást foglalt el, hogy e miatt, valamint nyugodt magatartása következtében Agesilaus király lemondva a siker reményéről hadaival elvonult. Nep. Cahbr. 1. Diod. Sic. 15, 32. e siker már nagy hirt szerzett neki, de még nagyobb dicsőséget aratott mint tengeri hadvezér anxosi győzelmével 376 Boëdromion (szept.) hó 16-dikán, mely nap utolsó napja lett a spartai tengeri főuraságnak és elseje az új athenaei tengeri hatalomnak. Xen. Hell. 5, 4, 61. Diod. Sic. 15, 34 k. Plut. Phoc. 6. Camill 19. A következő évben hazája Thraciába küldte, hol megvédte a triballusoktól megtámadott Abderát. Diod. Sic. 15, 36. Midőn Athenae a hatalmasan fejlődő Thebae iránti féltékenységből Spartával szövetkezett, 368-ban az Isthmuson találjuk Ch.-t, hol nem birta ugyan Epaminondas előtt elzárni az útat, de teljes sikerrel megvédte Corinthust a thebaeiek ellenében. Xen. Hell. 7, 1, 5 kk. 366-ban törvény elé állították Oropusnak Thebae részére történt átadása miatt, de fölmentetett. A mantineai ütközet után Tachos aegyptusi király hajóhadát vezette a perzsák ellen. Plut. Ages. 27. Diod. Sic. 15, 92. Tachos szerencsétlen vége után rövid ideig időzvén Athenaeben, Thraciába küldetett, hogy kényszerítse Cersobleptest azon szerződésnek megfelelni, melyet utóbbi nevében sógora Charidemus kötött az athenaeiekkel; azonban kevés erő felett rendelkezvén, eredményt nem bírt fölmutatni. Athenaenek a szövetségesekkel vivott háborújában részt véve mint trierarchus harczolt Chiusnál, hol már sülyedő hajóján utolsónak maradva hősies küzdelem után elesett 357-ben. Diod. Sic. 16, 7. Nep. Chabr. 4. Sirját Pausanias Athenaeben a Thrasybulus és Phormion sirjai közelében találta. Paus. 1, 29, 3. V. ö. Rehdantz, vitae Phicratis, Chabriae, Timothei Atheniensium. 1845.

S. L.