TARTALOMC

Cippus

határkő (terminus), melynek felirata tudtul adja, ki és mikor állította fel, s megjelöli a távolságot a következő határkőig. Ilyen cippi állottak Rómában a pomoerium, továbbá a Tiberius s a vízvezetékek mentén, végre az országutakon. Ez utóbbiak kerek vagy szegletes oszlopok voltak, 2–3 m. magasak s a mérföldek számát mutatták egy meghatározott ponttól. Minden r. mérföld távolságra emelkedett egy oszlop (columna miliaria). A ránk maradt mérföldmutatók a császárság idejéből származván, első helyen a sászár nevét összes czímeivel együtt olvassuk, ki alatt az út építése vagy javítása történt. A név lehet nominativusban vagy dativusban, mely utóbbi esetben a mérföldkő egyszersmind a császár tiszteletére állított emlék gyanánt tekinthető. Kivételesen meg van nevezte a tartomány helytartója is, ki e munkát vezette, vagy a csapat, mely azt végrehajtotta. Például CIL III 11332 (Ó Szőny mellől): Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Ant(onius) Gordianus p(ius) f(elix) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) trib(unicia) pot(estate) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) proco(n)s(ul) vias vetustate conlapsas cum pontibus restiuit per alam III Thracum Gordianum a Brigetione m(ilia) p(assum) V. Gyakori eset, hogy ugyanazon ponton több mérföldkő kerül napfényre, ugyanazon számmal ellátva, de különböző császároktól. Ép azonban rendszerint csak a legkésőbbinek felirata, a többi meg van csonkítva, mert midőn az új császár az elődje által emelt kőoszlopot ledöntötte, hogy helyébe a magáét fölállítsa, még a feliratot sem kímélte meg. Különösen azok a mérföldmutatók becsesek, melyekre eredeti helyükön bukkantak, mert nemcsak az út vonalát állapítják meg, hanem lehetővé teszik annak a helységnek legpontosabb meghatározását is, honnan az út kiindult. A hol táborhelyek voltak, ott a számítás a tábor kapuitól történt. Pannoniában eddig a következő útvonalakról ismeretesek mérföldkövek: 1) Sirmio–Taurunum (CIL III 10615. 10616); 2) Malata-Cusum (u. o. 3699. 3700–3702. 373 = 10651. 3704. 3705); 3) Aquinco–Sirmium (uj. o. 3708. 3710. 3711 = 10621. 1712–3718. 10623–10629. 3719. 10630. 3720–3722. 10631 = 3723. 10632. 3724. 10533 = 6470. 2.3725. 10634 = 3729. 10636 = 3728. 10637. 10638–6470. 3. 10635–3726. 3727. 10639–10644. 3731. 10645. 3733. 10646 = 3734. 10647. 10649 = 3736. 3735. 10650 = 6469. 10648. 10651 = 3703. 10652 = 6466. 10653 = 6740. 3737); 4) ab Aquinco ad Ulcisiacastra (u. o. 3738–3742. 10654 = 3641); 5) Aquinco–Brigetionem (u. o., 3746. 3747. 10656. 10657 = 4635. 10658 = 4636. 10657. 10658. 3745. 10655 = 6471. 3744. 3748); 6) Emona–Neviodunum (11322 = 4616. 4618. 11325. 4623. 4620. 11323 = 4617. 11320 = 4621. 4622. 4624. 11324 = 4619); 7) Brigetione–Aquincum (11326–1133. 4625. 4626. 11334 = 4627. 11335. 4628. 4629. 11336–11339 = 4630. 4631–4634. 11340); 8) Brigetione–Arrabonham (u. o. 4638. 11341–11343 = 4639); 9) Carmunto–Vindobonam (u. o. 4640–4646); 10) Vindobona–Scarbantiam (u. o. 11344. 4647–4654). A legrégibb mérföldmutató Nerva császártól való (Kr. u. 96), nem igen gyakoriak a II. századból valók sem (Antonius Pius és M. Aurelius); legsűrűbben fordulnak elő a III. századból, a legkésőbbi II. Constantius idejéből, 354-ből származik. Daciában eddig csak 3 mérföldkő került napfényre, egy (CIL III 1627) Ajtonnál a Potaissától Napocáig vezető uton Trajanus nevével 109/110-ből, a második (u. o. 8061) Veczelen Apulum és Micia között Trebonianus Gallus és fia neveivel s a harmadik (u. o. 8060) Nagy Almáson 236-ból m(ilia) XVI a R…ul, vico An[artorum]. – A határkövek csoportjába tartoznak még az ú. n. cippi monumentales, melyek valamely síremlék kiterjedését jelölték. Állhatott az area mind a négy sarkán egy-egy, vagy csak a sírkápolna két oldalán. Rendszerint megnevezik az elhúnytat, részben azt is, ki a cippust felállította, továbbá az area kiterjedését in fronte és in agro. Ezen kőemlékek egészen más jellegüek ugyan, mint a tulajdonképeni sírkövek, melyek a halott emlékét vannak hivatva megörökíteni, mégis a cippus nevet ezekre is alkalmazták már a rómaiak, mint az a feliratokból is kitünik. CIL II 823. 1430. 3334. – L. még Ostrom, 1.

K. BÁ.