TARTALOMD

Dercyllidas

Dercullidas, DerculidaV, spartai polgár, a ki az athenaeiekkel szemben a peloponnesusi háborúan már Kr. e. 411-ben kitüntette magát Ázsiában azzal, hogy Abydust és Lampsacust az athenaeiektől elpártoltatta s az előbbit meg is tartotta. Thuc. 8, 61 skk. Még jobban kitűnt azonban Kr. e. 399-től kezdve, a midőn Elő Ázsiában a perzsák ellen a főparancsnokságot a spartai hadak felett átvette. Ekkor a meglazúlt hadi fegyelem helyreállítása, a háború erélyes folytatása és ravasz, fortélyos eljárása által, a mely miatt Sisyphusnak is nevezték (Xen. Hell. 3, 1, 8), fényes eredményeket vívott ki a perzsákkal szemben, a kiknek a satrapáit, Tissaphernest és Pharnabazust egymás ellen használta fel a saját czéljai érdekében. Ezért meghagyták a kezén a főparancsnokságot a következő Kr. e. 398. évre is. Akkor legelsőben is intézkedéseket tett a thraciai Chersonesuson lakó görögök megoltalmazására, nevezetesen az Isthmuson védő falat vonatott a thraciaiak ellen. Majd összebeszélt Pharnabazusszal egy Cariába intézendő becsapásra nézve, a hol Tissaphernesnek fekvő birtokai voltak (Xen. Hell. 3, 1, 9 skk.), de Pharnabazusz hitszegő módon elhagyta őt, s ez, valamint ennek a társaságában Tissaphernes támadással fenyegették. Azonban midőn a döntő pillanat elérkezett, a midőn már a két satrapa seregei a spartaiakkal szemben a Maeander folyó mellett összecsapásra készen álltak, Tissaphernes és Pharnabausz a spartaiak vitézségétől való félelmökben D.-nak fegyverszüneti ajándékot tettek, a melynek addig kellett tartani, a míg az ugyanekkor megállapított békefeltételeket, egyrészt az ion városoknak a perzsától való függetlenítését, másrészt a spartai hadak visszavonását, Persia és Sparta elfogadja. Ez történt Kr. e. 397-ben. Xen. Hell. 3, 2, 1 skk. Diod. Sic. 14, 39. Midőn azonban a perzsa király még is háborúra készülődött s e miatt Agesilaust új sereggel Ioniába küldték, D. még egy ideig a seregnél maradt és Kr. e. 394-ben megmentette a spartaiak számára Abydust (Xen. Hell. 4, 8, 2, a midőn Cononnak a cnidusi tengeri ütközetben nyert nagy győzelme folytán Atheanae a tengeren felsőségét újra visszanyerte és Spartának egész tengeri hatalma majdnem teljesen megsemmisült. U. o. 4, 8, 2 skk. D. Abydusban volt egészen Kr. e. 389-ig. Xen. Hell. 4, 8, 32. Ettől fogva a történelemben nem tünik fel többé.

ZS. B.