TARTALOMD

Donatio inter virum et uxorem.

A régi jogszokás nem engedte meg, hogy a házas felek a házasság tartama alatt egymásnak ajándékokat adjanak (Plut. Qu. Rom. 7), mert az ilyen ajándékozások haszonlesőkké tehették a házastársakat és a belső közösséget könnyen felbonthatták, a mi azután a házasság tisztaságának és méltóságának ártalmára szolgált. Későbben az ilyen ajándékozásnak semmi sem állt útjában, de az ajándék csak az adományozó halálával lett tényleg a másik fél tulajdona, ennek neve donatio mortis causa volt.

SZ. GY.